Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Hornolidečska o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Vsetín (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny Realizace místní rozvojové strategie v rámci Iniciativy Leader
Právní forma občanské sdružení
26676109
Datum registrace
Sídlo Lidečko
Ulice a č. popisné/č. orientační Lidečko 467
Obec/Pošta Lidečko
PSČ 756 15
Telefon 571 447 945
Fax
Mobil 604 628 026
E-mail lahoda@mashornolidecska.cz
Vlastní www stránky www.mashornolidecska.cz
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženydrobní podnikatelé, řemeslníci, zemědělci
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná Hromada MAS Hornolidečska
Datum schválení 28.11.2007
Rozvojová strategie www.mashornolidecska.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Vojtěch Ryza, předseda MAS
Telefon (mobil) 604 628 026
E-mail mail@mashornolidecska.cz
Další kontaktní osoba Aleš Lahoda, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Aleš Lahoda +420 604 628 026 lahoda@mashornolidecska.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ: Mikroregion MAS Hornolidečsko (14 obcí) je součástí NUTS II Střední Morava, Zlínského kraje, okresu Vsetín a leží u státních hranic se Slovenskou republikou – sousedí s krajem Trenčín. Patří tak mezi tzv. „příhraniční mikroregiony“. Území mikroregionu se nachází v oblasti Chráněné krajinné oblasti Beskydy s velkým množstvím přírodních rezervací, která je největší CHKO v ČR a částečně také CHKO Bílé Karpaty. Patří mezi nejhornatější a nejlesnatější území v celé České republice. CHARAKTER ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍCÍ STRATEGII OBLASTI: Jedná se o typický venkovský mikroregion s 11,5 tis. obyvateli a rozlohou 165,54 km2 se sídli s průměrem 800 obyvatel; největší obec má 1630 obyvatel. Mikroregion je vymezen přirozenými hranicemi – především úpatím Beskyd, Bílých Karpat a Vizovických vrchů a soustavou komunikací. Všechny zdejší potůčky a potoky směřují k řece Senice a ta se vlévá do Bečvy, která odvádí vody do řeky Moravy. Má nadprůměrně významnou dopravní polohu danou významným silničním tahem východ – západ s navázáním na hranice ČR/SR ve Střelné/Lysá pod Makytou. Svou polohou a přírodními podmínkami je předurčen k rozvoji aktivit šetrných k životnímu prostředí – především podhorskému zemědělství, cestovnímu ruchu, rozvoji služeb a řemeslné výroby. V mikroregionu nejsou významné průmyslové podniky a také poloha a dostupnost regionu neskýtá podmínky pro rozvoj průmyslové velkovýroby. Největší devizou této oblasti je příroda, kulturní tradice, památky a lidský potenciál. STRATEGICKÝ PLÁN HORNOLIDEČSKA Strategická vize: Představitelé Sdružení obcí Hornolidečska využijí a zhodnotí všechna účelná specifika oblasti a vytvoří podmínky pro cílevědomý a úspěšný rozvoj příhraniční oblasti, která je významnou spojnicí Zlínského kraje. Mikroregion bude: - oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život na venkově vycházející ze specifických podmínek a tradic tohoto kraje. - oblastí nabízející návštěvníkům široké možnosti zimní i letní turistiky založené na využití stávajících a nově vybudovaných kapacit. - oblastí vytvářející podmínky pro podnikání především malých a středních podniků s využitím místních zdrojů a pro rozvoj služeb Prioritní osy: - EKONOMICKÝ ROZVOJ - ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU - TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PLÁN ROZVOJE Všechny záměry přijaté v plánu rozvoje mikroregionu Hornolidečska mají sjednocující směr, kterým je zkvalitnění občanského života. S využitím metody LEADER budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj tradičních řemesel a výrobků s využitím místních zdrojů (tvorba „Valašských produktů“), aktivity zaměřené na zachování obyčejů a tradic, rozvoj cestovního ruchu, posílení ekonomického prostředí a zachování přírodního a kulturního dědictví pro další generace. FORMY A REALIZACE PARTNERSTVÍ Společná příprava a schvalování strategického plánu Hornolidečska a Strategie LEADER Hornolidečska. Zdrojové (lidský i finanční) spolupodílnictví na přípravě a realizaci projektů. Společná školení a workshopy pro neziskový, veřejný a podnikatelský sektor. PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ A. V rámci LEADER – POV 7 - SPORTOVNĚ TURISTICKÝ AREÁL HORNOLIDEČSKA – 2. etapa – část ubytování, stravování, parkoviště, přístupová cesta. Předkladatel obec Horní Lideč, celkové náklady 3,166 mil. Kč, dotace: 2,216 mil. Kč, rok 2003. - AGROTURISTICKÉ CENTRUM HORNOLIDEČSKA – rekonstrukce domu pro agroturistiku, fitcentrum a sauna. Předkladatel obec Prlov, celkové náklady 2,721 mil. Kč, dotace 1,905 mil. Kč, rok 2003. B. V rámci LEADR ČR - MODERNIZACE ZRACÍ LINKY TRADIČNÍCH VALAŠSKÝCH PRODUKTŮ – pořízení technologie „Dozrávací komory“. Předkladatel CARNEX, spol. s r.o., celkové náklady 2,5 mil. Kč, dotace 1,25 mil. Kč - ÚDRŽBA TRADIČNÍ VALAŠSKÉ KRAJINY PASTVOU SKOTU - ZIMOVIŠTĚ – přístřešek pro zvířata, oplocení pastvin, pořízení mulčovače. Předkladatel KOVAR, s.r.o., celkové náklady 2,4 mil. Kč, dotace 1,2 mil. Kč - VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PLOCH PRO OBČANSKÉ AKTIVITY VŠECH GENERACÍ – odpočinková zóna pro oddych, dětské a veřejné hřiště, technologie na úpravu prostranství. Předkladatel obec Lidečko, celkové náklady 1,4 mil. Kč, dotace 1,1 mil. Kč C. V rámci EU - ROZVOJOVÁ STUDIE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MIKROREGIONŮ HORNOLIDEČSKA A PÚCHOVSKÉ DOLINY, investor: obec Horní Lideč, náklady: 280 tis. Kč, dotace Phare CBC 210 tis. Kč, rok 2003 - SPORTOVNĚ TURISTICKÝ AREÁL HORNOLIDEČSKA – 1. etapa – SPORTOVNĚ TURISTICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM“. Předkladatel obec Horní Lideč, celkové náklady 8,5 mil. Kč, dotace SAPARD: 6,4 mil. Kč, rok 2003 - OŽIVENÍ ŠKOLSKÉHO, INFORMAČNÍHO A SPORTOVNÍHO CENTRA OBCE LAČNOV, investor: obec Lačnov, celkové náklady: 9 mil. Kč, dotace SAPARD 7,6 mil. Kč“, 2003. - SPORTOVNĚ TURISTICKÝ AREÁL HORNOLIDEČSKA – 3. etapa –TURISTICKÉ A REALXAČNÍ CENTRUM“. Předkladatel obec Horní Lideč, celkové náklady 15,7 mil. Kč, dotace SAPARD: 11,5 mil. Kč, rok 2003 - ČISTÁ ŘEKA BEČVA, investor: obce Horní Lideč, Lidečko (v rámci mikroregionu Vsetínsko), obec Horní Lideč: 85 mil. Kč, dotace ISPA 65,9 mil. Kč, obec Lidečko: 113 mil. Kč, dotace ISPA 87,6 mil. Kč. - VÝSTAVBA CENTRÁLNÍHO PARKOVIŠTĚ HORNOLIDEČSKA, investor: obec Valašská Polanka, náklady: 5,1 mil. Kč, dotace Phare 3,8 mil. Kč - ČESKO - SLOVENSKÉ REGIONÁLNÍ, INFORMAČNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO HORNOLIDEČSKA, Investor: Horní Lideč, náklady: 6,201 mil. Kč, dotace Interreg IIIA ČR – SR 4,960 mil. Kč - KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKTIVITY OBCÍ PŘÍHRANIČNÍHO MIKROREGIONU HORNOLIDEČSKA, Investor: Svazek obcí Hornolidečska, náklady: 3,1 mil. Kč, dotace Interreg IIIA ČR – SR 2,5 mil. Kč - KRAJINÁŘSKÁ ÚPRAVA A VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO TÁBOŘIŠTĚ NA PULČÍNĚ, Investor: Francova Lhota, náklady: 852 tis. Kč, dotace Interreg IIIA ČR – SR 681 tis. Kč - SPORTOVNÍ AREÁL STŘELNÁ, Investor: Střelná, náklady: 2,7 mil. Kč, dotace Interreg IIIA ČR – SR 2,160 mil. Kč - SPORTOVNÍ AREÁL LUŽNÁ, Investor: Lužná, náklady: 2 mil. Kč, dotace Interreg IIIA ČR – SR 1,6 mil. Kč