Informace o místní akční skupině a regionu

Posázaví o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Benešov (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Rozvoj regionu Posázaví
Právní forma obecně prospěšná společnost
27129772
Datum registrace 25.3.2004
Sídlo Postupice
Ulice a č. popisné/č. orientační Zámek Jemniště 1
Obec/Pošta Postupice
PSČ 25701
Telefon 317 701 948
Fax 317 701 948
Mobil 724 196 684
E-mail info@posazavi.com
Vlastní www stránky www.posazavi.com
Fiše strategického plánu LEADER
1 Aby se vám tu líbilo
2 Poznejte to u nás
3 Aby se nám tu líbilo
4 Ctíme svou minulost
5 Myslíme na budoucnost
6 Stavíme na dětech, mládeži a rodině
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé

Nezaměstnaní


děti a mládež
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Programový výbor a Plénum Místní akční skupiny
Datum schválení 2006
Rozvojová strategie www.posazavi.com
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Bohuslava Zemanová, ředitelka společnosti
Telefon (mobil) 723 881 081
E-mail leader@posazavi.com
Další kontaktní osoba Miloslav Půta, předseda správní rady
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Michaela Ottlová +420739989002 leader@posazavi.com
DE Michaela Ottlová +420739989002 leader@posazavi.com
EN Eliška Zemanová +420739622776 leader@posazavi.com
Spolupráce se zahraničními partnery
MAS des Pays Vignerons au cœur de l’Aude Pays Cathare (Francie) MAS Vogelsberg (Nemecko) a MAS Kempen (Belgie) Navazující spolupráce - v rámci projektu Village de Europe
Podrobné informace
Téma strategie: ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA REGIONU Naše strategie je popisem cest, které společně vedou k naplnění naší vize: „ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA REGIONU POSÁZAVÍ“ Pojem „kvalita života“ naplňuje: • zdravé dobré prostředí, především zdravá krajina, • rozvinutá infrastruktura a systém služeb, • společenský a spolkový život regionu. Historie strategií Region Posázaví má v současné době již zpracovanou 2. rozvojovou strategii pro region. 1. strategie byla vypracována v letech 2003 a 2004. Strategická část však byla směřována jen k prvotnímu zavedení programu LEADER v letech 2004 – 2006 v regionu a pro první projekty spolupráce. Ale to je pro další rozvoj v regionu málo… 2. strategii jsme začali připravovat v r. 2005 pro evropské období 2007 – 2013. Doba přípravy a projednávání: březen 2005 – červen 2006 Projednávání a schvalování finální verze strategie rozvoje regionu všemi zastupitelstvy jednotlivých obcí Posázaví započalo v září 2006. Postup přípravy a projednávání strategie Naši druhou strategii jsme vypracovali důsledně metodou komunitního projednávání, tj. v co nejširším spektru dotčených „hráčů“ v území, aby byla všem dána možnost ovlivnit dokument, který si klade za cíl navrhnout směry rozvoje regionu Posázaví v letech 2007-13. Region Posázaví je tradičním turistickým regionem. Jeho typicky venkovský charakter spolu s přírodními a kulturními zajímavostmi ho předurčuje k využití v oblasti cestovního ruchu. S tímto oborem jde ruku v ruce nutnost zlepšování komunikace, nutnost brát zřetel na potřeby místních obyvatel, ale také nutnost vyhovět potřebám návštěvníků a zkvalitňování služeb. Region Posázaví se rozprostírá na území 99 obcí. Region se profiluje jako tradiční turistický a je uskutečňován ve dvou polohách a to individuální chatová rekreace a návštěvníci regionu - turisti. Individuální chatová rekreace přináší řadu negativních dopadů pro obce i region (odpady, sezónní dopravní zátěž, nárazové přetížení místních služeb, nesounáležitost s regionem). Turistický ruch pro návštěvníky regionu je nutné podporovat ve všech oblastech, zvyšovat kvalitu služeb, rozšiřovat propagaci regionu a propojovat s místní ekonomikou. Důležité je prodloužit délku pobytu na území regionu rozšířením počtu ubytovacích kapacit a rozšířením služeb.  Region Posázaví má bohatou historii, dostatek kulturních památek, tradic i kulturních aktivit. Kulturní památky dlouhodobě trpí nedostatkem finančních prostředků a jsou zanedbávány již při základní údržbě a opravách. MAS dlouhodobě směřuje úsilí na zlepšování stavu a obnovu kulturních památek. Region Posázaví je místem kde žijeme. Většina aktivit má společného jmenovatele – turistický ruch. Na většině území jsou pro něj vhodné podmínky (kulturní a přírodní bohatství, řeka, dopravní síť a bohatá historie). Jak již bylo výše uvedeno není region zatížen průmyslem a jeho převládajícím charakterem je venkovský ráz. Tradiční spolupráce obcí ve svazcích obcí přinášela i přináší konkrétní výsledky snahy komunálních leaderů pro zvýšení kvality života v malých obcích. Tato vůle spolupracovat se osvědčila v projektech Programu obnovy venkova i v jiných větších rozvojových záměrech. Dobrá vazba mezi regiony je významnou oporou i v projektech Leader v Posázaví. Neziskový sektor působí vyrovnaně na celém území regionu. V minulosti trpěl značnou roztříštěností a nedostatkem informací. Postupným zapojováním do aktivit MAS Posázaví se vytvořil společný prostor pro komunikaci, další možnosti setkávání a vzájemné inspiraci. Také díky tomu došlo k propojování a realizaci neziskových projektů – s obcemi a podnikateli. Typickým příkladem takové spolupráce je projekt Čistá řeka Sázava. MAS Posázaví - Posázaví o.p.s. („o.p.s.“ = obecně prospěšná společnost) je nezisková organizace. 13.10.2003 byla oficiálně podepsána Zakladatelská smlouva čtyřmi zakladateli: Svazkem obcí CHOPOS, občanským sdružením Podblanickem o.s., podnikatelem Miroslavem Němcem, firmou BISPORT s.r.o. Právní akt vzniku Posázaví o.p.s. nastal 25.3.2004, kdy byla společnost usnesením soudu zapsána do rejstříku o.p.s. v Praze. Posázaví o.p.s. vznikla na základě poptávky partnerů v regionu jako platforma pro rozvoj regionu a pro zkvalitnění spolupráce mezi jednotlivými partnery – podnikateli, neziskovými organizacemi, obcemi, svazky obcí, městy a státními úřady. Partnerem o.p.s. se může stát kdokoliv, třeba i jednotlivý občan, pokud má pocit, že svou činností může či chce ovlivnit rozvoj regionu, vnášet do rozvoje vlastní nápady a kreativitu. Od o.p.s. všichni partneři dostávají poradenský servis při přípravě žádostí o finanční prostředky z různých fondů a grantů a zároveň o.p.s. iniciuje propojování jednotlivých projektů do funkčních celků. Na společných setkáních je právě tato koordinace tím nejdůležitějším. Naše organizace tedy v konečné fázi přinese regionu více finančních prostředků na rozvoj v různých oblastech – od velkých investičních projektů po financování a podporu činnosti občanských sdružení. Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány: 1. Správní rada 2. Ředitel 3. Dozorčí rada 4. Místní akční skupina 5. Plénum regionu Posázaví 6. Programový výbor 7. Výběrová komise 8. Výkonný monitorovací výbor Náplň činnosti jednotlivých orgánů je rozepsána ve Statutu společnosti Odpovědným orgánem místní akční skupiny za přípravu strategického plánu je programový výbor. Proces přípravy byl v podstatě uzavřeným kruhem. Úřad ředitele zpracovával podklady pro jednání programového výboru. Programový výbor vymýšlel opatření, stanovoval procenta financí, doplňoval aktivity, stanovoval fiche. Ředitel kontroloval správnost postupů, usnesení programového výboru zpracoval a předal úkoly ke zpracování úřadu ředitele. Ten opět zpracoval podklady pro další jednání programového výboru. Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při realizaci SPL •Výběrová komise (VK)bodování projektů, sestavení seznamu schválených a neschválených žádostí •Programový výbor (PV)kontrola činnosti VK, posouzení a schválení seznamu •Plénum připomínkování, supervize a schválení rozhodnutí PV •Správní rada kontrola procesu výběru, vyjádření k jeho průběhu • Předseda správní rady podpis finální verze rozhodnutí o výběru Fiche 1 - ABY SE VÁM TU LÍBILO III.1.3. Podpora cestovního ruchu I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Fiche 2 - POZNEJTE TO U NÁS III.1.3. Podpora cestovního ruchu II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Fiche 3 - ABY SE NÁM TU LÍBILO III.2.1.2. Občanské vybavení a služby Fiche 4 - CTÍME SVOU MINULOST III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Fiche 5 - MYSLÍME NA BUDOUCNOST III.3.1. Vzdělávání a informace Fiche 6 - STAVÍME NA DĚTECH, MLÁDEŽI A RODINĚ III.3.1. Vzdělávání a informace Způsob dosahování cílů a priorit Všeobecně lze konstatovat, že vše lze postavit na kapitalizaci lidského potenciálu, na motivaci obyvatel, na zvýšení jejich zájmu o místo, kde žijí. U současných obyvatel je třeba podpořit jejich sounáležitost s regionem a zvýšit jejich patriotismus. V okamžiku kdy přilákáme nové obyvatele je třeba je s těmi současnými sociálně integrovat. Je třeba zvýšit spokojenost občanů s místem, kde bydlí. Je třeba je ale také více a aktivně zapojit do veřejného života obce. Podporou spolkové činnosti zvýšíme činorodost místních obyvatel, podporou drobného podnikání v cestovním ruchu a službách zvýšíme spokojenost návštěvníků. Důležitým aspektem je zvýšení zájmu o regionální produkty a také zachování průchodnosti krajiny. Všechny aktivity realizujeme s ohledem na zachování krajinného rázu a ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj podporujeme začleňováním podpory obnovitelných zdrojů energie, tradičních technologií a místních zdrojů. Garanty ohledu na životní prostředí jsou v rámci MAS ČSOP Vlašim, Ochrana fauny ČR ve Voticích a Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Blaník. Tyto organizace v rámci celého procesu dohlížejí na dodržování principů udržitelného rozvoje a jejich zástupce je také členem výběrové komise, což garantuje hodnocení projektů s důrazem na ochrany životního prostředí. Finance na rok 2008 na realizaci SPL - 14 606 905 Kč Další finance - Vlastní ekonomicky činnost, Středočeský kraj, Destinační management, příspěvky partnerů. Zkušenosti LEADER ČR 2004 LEADER ČR 2006 LEADER+ SROP - 4.1.2. Podpora rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu Plánované: ROP Destinační management Propagace regionu Posázaví Středočeský kraj - Technicko ekonomické studie řeky Sázavy a navazující projekty PRV - Zmapování kultuního dědictví venkova - Studie na využití nádraží Výroční zpráva společnosti: http://leader.posazavi.com/cz/article.asp?article_id=987