Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Název místní akční skupiny
Okres Rychnov nad Kněžnou (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny Vytvářet v obcích podmínky pro to, aby tam lidé trvale mohli a chtěli žít, rozvíjet ekonomický potenciál regionu a zvyšovat zaměstnanost a aktivně spoluutvářet a chránit životní prostředí.
Právní forma zapsaný spolek
27005577
Datum registrace 22.7.2005
Sídlo Val 26
Ulice a č. popisné/č. orientační Val 26
Obec/Pošta Dobruška
PSČ 51801
Telefon
Fax
Mobil 602114007
E-mail mas@pohodavenkova.cz
Vlastní www stránky www.pohodavenkova.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1 Konkurenceschopnost
2 Firmy a produkty
3 Cestovní ruch
4 Infrastruktura
5 Občanská vybavenost I.
6 Občanská vybavenost II.
7 Kulturní dědictví
8 Vzdělávání
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
ŽenyRozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada
Datum schválení 19.12.2007
Rozvojová strategie http://www.pohodavenkova.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
MAS POHODA venkova má zájem spolupracovat se zahraničními MAS. MAS se nebrání jakékoliv spolupráci z kterékoliv země a uvítá každou možnost spolupráce
Hlavní kontaktní osoba Luboš Řehák, předseda MAS
Telefon (mobil) 602114007
E-mail mas@pohodavenkova.cz
Další kontaktní osoba Ing. Tomáš Vidlák, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail manager@pohodavenkova.cz
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Luboš Řehák 602114007 mas@pohodavenkova.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
POLSKO: Fundacja Klodzja Wstega Sudetów SLOVENSKO: Mikroregion Olšavský a Mikroregion Kecerovský
Podrobné informace
Region: MAS Pohoda venkova působí na území 281 km2 a žije zde 30 287 stálých obyvatel. Region je součástí Královéhradeckého kraje a NUTS II Severovýchod. Rozkládá se na území okresů Náchod a Rychnov nad Kněžnou ve třech správních obvodech obcí s rozšířenou působností (Dobruška, Nové Město nad Metují, Náchod). Původně bylo součástí MAS Pohoda venkova 23 obcí. V roce 2007 se odpojilo Deštné v Orlických horách a připojilo osm nových obcí, které jsou zapojeny také v Dobrovolném svazku obcí Region Novoměstsko. Region zaujímá geograficky celistvé území a může tak účinně jednat při společném řešení infrastruktury obcí, v územním plánování, v rekreačním využití území i v investiční politice. Z hlediska přírodních a socio-ekonomických podmínek se dá území rozdělit do tří specifických podoblastí: horská, podhorská a mírně zvlněná část. Tyto oblasti se vyznačují i odlišným rozvojovým potenciálem: Horská oblast je turisticky přitažlivá, avšak méně atraktivní pro trvalé usídlení. Mírně zvlněná, rovinatá část poskytuje celkově příznivé životní podmínky trvalým obyvatelům (včetně zaměstnanosti a dopravní dostupnosti), ale až na výjimky (tři města) není přitažlivá turisticky. Zato jsou zde dobré podmínky pro zemědělskou činnost. Podhorská část jakoby spojovala nevýhody obou předchozích. Jako celek má region užitek ze spolupráce a) v rámci turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko, b) ze společné podpory místních produktů („Orlické hory – originální produkt“), c) společné propagace projektu „Vandrování Kačenčinou pohádkovou říší“, který se týká horské části MAS, a navazujícího projektu „Brány Orlických hor“, který se týká všech třech měst území MAS. Celé území je ekonomicky i sociálně stabilní, města nabízejí dostatek pracovních příležitostí (v některých obcích je dokonce nulová nezaměstnanost). Výhodou je i pěkné a kvalitní životní prostředí, nacházejí se zde historicky cenné objekty a velmi dobré zázemí pro rodinnou a sportovní relaxaci. To vše vytváří z oblasti tradiční turistický cíl celorepublikového významu. Region v novější historii nebyl postižen sociálními ani ekonomickými otřesy (výjimkou jsou místní povodně, které v posledních letech postihují území), nedošlo k výraznější migraci obyvatelstva, k hromadnému zániku hospodaření na půdě ani k ukončení činnosti významných zaměstnavatelů. Partnerství: a) Historie: Místní akční skupina vznikla na základě smlouvy o založení MAS, kterou 15. 8. 2005 podepsalo v Podbřezí na ustavující Valné hromadě MAS 23 zakládajících subjektů - zástupců daného území. Stanovy MAS byly Ministerstvem vnitra zaregistrovány 22. srpna 2005. Od počátku bylo jedním z cílů vznikajícího místního partnerství podpořit spolupráci subjektů z různých sektorů (podnikatelský, neziskový a veřejný sektor) se zaměřením na diverzifikaci venkovského hospodářství a celkový rozvoj území, zpracovat hodnotnou Strategii MAS a především připravit území na práci „metodou Leader“.Smlouvu o založení MAS podepsali zástupci všech tří sektorů: veřejný sektor (7 zástupců), neziskový sektor - sdružení, sportovní kluby apod. (9 zástupců), soukromý sektor - podnikatelé, zemědělci, farmáři apod. (7 zástupců). Po registraci občanského sdružení začalo jeho vedení propagací, vysvětlováním smyslu jeho existence, podstaty iniciativy LEADER, a to jednak jednotlivým občanům, ale i podnikatelům, zemědělcům, zástupcům obcí a dalším organizacím.Od počátku byla základní myšlenkou činnosti podpora kvality života ve venkovských oblastech, a to zejména tím, že se spojí neziskové organizace s podnikateli, zemědělci a místními samosprávami a budou spolupracovat na činnostech rozvíjející region. b) Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů: Úloha a odpovědnost jednotlivých členů MAS je předepsána stanovami občanského sdružení a odpovídá zařazení do jednotlivých řídících struktur. Členové tímto přebírají odpovědnost za realizaci celého Strategického plánu Leader, tedy nejen za nezávislý subjekt, za který byli do MAS zvoleni. Mimo úkolů a odpovědnosti vyplývající ze stanov bude každý z členů působit jako kontaktní osoba mezi MAS a jednotlivými nezávislými subjekty ze všech sektorů. Hlavním orgánem pro přípravu SPL byl Programový výbor, který zodpovídá za přípravu, projednání a schválení SPL. Programový výbor, který vede předseda, se v období přípravy SPL scházel každý týden. VALNÁ HROMADA Je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy MAS. Valnou hromadu svolává Programový výbor podle potřeby, minimálně však 1x ročně. Programový výbor svolá Valnou hromadu pokaždé, kdy o to požádá nejméně 30 % členů MAS. Valná hromada zejména: - schvaluje stanovy MAS, jejich změny a doplňky, - schvaluje úkoly MAS pro příslušné období, - schvaluje roční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření MAS, - volí a odvolává členy Programového výboru, Výběrové komise i Revizní komise, - schvaluje jednací řád Valné hromady, - rozhoduje o přijetí za člena sdružení MAS i o zrušení členství, - schvaluje výběr partnerů MAS, - schvaluje strategii rozvoje regionu, - schvaluje záměry MAS a výběr projektu. Valná hromada je usnášení schopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů. PŘEDSEDA - je statutárním zástupcem MAS a jedná jejím jménem navenek, za svoji činnost je odpovědný Programovému výboru, jehož práci předseda řídí, - muže delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena Programového výboru, ve své nepřítomnosti je zastupován místopředsedou. PROGRAMOVÝ VÝBOR Má 5 členů - je tvořen předsedou, místopředsedou a dalšími členy a je volen na dobu 3 let. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Za svoji činnost odpovídá Valné hromadě. Do působnosti Programového výboru patří jednat a rozhodovat ve všech věcech MAS, které nepatří do působnosti Valné hromady, tj. zejména: - volba i odvolání předsedy a místopředsedy MAS, - koordinace činností MAS, - svolávání valné hromady, - jmenování Projektového manažera, - zajištění odborného vedení účetnictví sdružení MAS a jmenováni účetní, - přiznávání podpory projektům strategie, - vytváření dalších pracovních orgánů MAS a při odpovídajícím složení struktury MAS, - schvalování výběrových kritérií a výběru projektu provedených Výběrovou komisí, - zpracovávání záměrů MAS a strategie rozvoje regionu, - vedení evidence projektů a záznamů o postupech jejich realizace, - vedení evidence záznamů o kontrolách a evidence čerpání dotace a financování z vlastních zdrojů, - zajištěni vypracování čtvrtletního hlášení o průběhu realizace projektů, - zajištění vypracování monitorovacích tabulek. VÝBĚROVÁ KOMISE Má 5 členů, provádí výběr projektů podle výběrových kriterií, sestavuje seznam projektů podle bodové hodnoty a vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. REVIZNÍ KOMISE - MONITOROVACÍ VÝBOR Má 3 členy, je kontrolním orgánem sdružení a za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje Programový výbor na zjištěné nedostatky, podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně l x ročně. Pro zasedání Valné hromady připravuje komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti. Revizní výbor zároveň bude plnit funkci monitorovacího výboru realizace strategie. Valná hromada na svém ustavujícím shromáždění pověřila Revizní komisi, aby plnila v programu LEADER funkci monitorovacího výboru. Monitorovací výbor koná svou práci: a) na úrovni celé MAS jako dozorčí orgán činnosti MAS a monitorovací a kontrolní orgán pro realizaci celé SPL b) na úrovni projektů místních žadatelů jako monitorovací a kontrolní orgán PROJEKTOVÝ MANAŽER Zpracovává jednotlivé projekty a řídí jejich realizaci. Projektový manažer je osoba odpovědná za operativní řízení prací na realizaci SPL od jeho počátku až do konce. Bude odpovídat za: - vedení koordinačních schůzek - podávání informací o stavu plnění strategie - kontrolu plnění smlouvy - vedení změnových řízení (konfigurační management) - rizikový management - management styčných bodů (interface management) - prezentaci projektu Rozvojová strategie: Základní hodnoty (priority), které MAS Pohoda venkova ve své činnosti sleduje, jsou dvě: I. Místní akční skupina chce napomáhat k tomu, aby celý region a jednotlivé obce byly místem, KDE LIDÉ CHTĚJÍ A MOHOU ŽÍT. Zda CHTĚJÍ, to záleží na stavu a vzhledu obce a jejího okolí, na fungujících službách, na mezilidských vztazích atd. Zda MOHOU – závisí na občanské vybavenosti a na veřejných službách, ke kterým patří veřejná doprava, kvalitní signál pro televizní přenos a telefonické spojení, ale také fungující prodejna potravin, restaurace atd. II. Místní akční skupině záleží na tom, aby v obci a celém regionu spolupracovaly subjekty ze všech tří sektorů – podnikatelského, neziskového (občanského) a samosprávy. To je jeden z podstatných rysů metody Leader. Mezisektorová spolupráce se uskutečňuje na úrovni MAS i na úrovni jednotlivých projektů. MAS mimoto rozvíjí spolupráci s dalšími MAS v ČR i v zahraničí. Hlavními cíli jsou: A – Podporovat rozvoj občanské vybavenosti a služeb v obcích. Dlouhodobým cílem je vytvářet v obcích podmínky pro to, aby tam lidé trvale mohli a chtěli žit. B – V regionu podporovat zemědělské a nezemědělské podnikání (výrobu i služby), se zvláštním zaměřením na tradiční a místní produkty a na spolupráci výrobců navzájem a podnikatelských subjektů se subjekty samosprávy a neziskového občanského sektoru. Dlouhodobým cílem je rozvíjet ekonomický potenciál regionu a zvyšovat zaměstnanost. C – Pečovat o přírodní a kulturní dědictví regionu, o uchování krajiny, o šetrné využívání přírodních a kulturních hodnot v cestovním ruchu. Dlouhodobým cílem je aktivně spoluutvářet a chránit životní prostředí. D – Rozvíjet činnost místní akční skupiny, zajišťovat potřebné podmínky, kapacity a zdroje (lidské, technické, informační, finanční, materiální) pro fungování MAS, která chce působit v rolích a) distributora finančních prostředků místním subjektům, b) iniciátora pozitivních změn v regionu, c) poradenského a vzdělávacího centra pro místní subjekty (např. odborná pomoc žadatelům o granty a dotace). Dlouhodobým cílem je aktivovat potenciál regionu a pomocí vnitřní mezisektorové spolupráce a finanční pomoci z krajských, státních a unijních zdrojů zvyšovat prosperitu a bohatství regionu. Fiche SPL: Fiche 1: Konkurenceschopnost Hlavním cílem tohoto opatření je propojit aktivity osob a organizací, kteří podnikají v zemědělské výrobě, s aktivitami ostatních podnikatelů, podniků, neziskových organizací a obcí v regionu Pohody venkova. Fiše podporuje investice do rekonstrukce a výstavby zemědělských objektů a technologií včetně manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu a na zpracování a využití biomasy pro vlastní potřebu. Fiche 2: Firmy a produkty Rozvojem drobných podniků (do 10 zaměstnanců), nákupem nové technologie, modernizací výroby, podporou, certifikací, propagací a prodejem místních produktů zlepšovat ekonomiku, kvalitu života a atraktivnost regionu. Fiche 3: Cestovní ruch Cílem této fiše je rozvíjet cestovní ruch a) využitím hodnot přírody, krajiny a místních zajímavostí, b) drobnými investicemi do infrastruktury CR, c) propagací atraktivit regionu. Dílčí cíle: - v horské části regionu rozložit návštěvnost regionu mimo hlavní zimní a letní sezónu a do dalších podhorských obcí regionu, v celém regionu zvýšit podíl šetrné turistiky, vytvářet „produktové balíčky“ CR zejména pro rodinné, skupinové (sport) a firemní pobyty Fiche 4: Infrastruktura Opatření v souladu s analýzou potřeb regionu a s vyhlášenými pravidly: a) v obcích do 500 obyvatel zlepšuje technickou infrastrukturu v obcích, zejména místní komunikace, péči o zeleň a veřejná prostranství, b) v obcích do 2000 obyvatel (resp. ekviv. obyvatel) umožňuje vybudování a rekonstrukci veřejného vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod, c) v obcích do 500 obyvatel podporuje zpracování územního plánu. Fiche 5: Občanská vybavenost I. Cílem této fiše je: a) zlepšovat v obcích občanské vybavení a služby b) vytvářet a obnovovat zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity c) obnovovat a udržovat veřejná prostranství a zeleň v obcích a zlepšovat celkový vzhled obcí s maximálním zapojením obyvatel d) budovat a vybavovat integrovaná informační a školící střediska využívající informační a komunikační technologie Fiche 6: Občanská vybavenost II. Cílem této fiše je: a) zlepšovat v obcích občanské vybavení a služby b) obnovovat a udržovat veřejná prostranství a zeleň v obcích a zlepšovat celkový vzhled obcí c) budování integrovaných informačních a školících center s využitím ICT Fiche 7: Kulturní dědictví Fiše je zaměřena na obnovu a využití kulturního dědictví regionu. Cílem je zachovat a rozvíjet prvky kulturního dědictví pro uchování bohatství a rozmanitosti obcí a krajiny a pro zvýšení cestovního ruchu. Fiche 8: Vzdělávání Hlavním cílem je zajistit průběžné vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které zahajují nebo rozvíjejí podnikání či jiné působení v problematice diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova. Zvláště vítané jsou akce pro ženy, mladé lidi do 30 let a pro skupiny ohrožené vyčleněním ze života většinové společnosti (nezaměstnaní, zdravotně postižení, matky na mat. dovolené, starší občané hledající zaměstnání apod.). V podhorské a horské části regionu je vedlejším cílem dosáhnout toho, aby mladí lidé po ukončení střední, vyšší nebo vysoké školy neodcházeli mimo tyto oblasti, ale měli pracovní nebo podnikatelské uplatnění přímo v obcích podhorské a horské části regionu. Tito absolventi by mohli být nadále vzdělávání jak ve svém původním oboru, tak v nových oborech, pokud přímo souvisí s problematikou popsanou v hlavním cíli. Vlastní projekty MAS: V současné době nejsou schválené žádné vlastní projekty MAS popř. projekty dalších aktérů připravované nebo realizované s manažerskou pomocí MAS/regionu navazující na strategii MAS. Finanční zabezpečení: Pro rok 2008 získala MAS POHODA venkova v rámci osy LEADER 7 397 065,- Kč. Pro současné plánovací období do roku 2008 počítá MAS s těmito dalšími finančními zdroji: MAS POHODA venkova má již zkušenosti s čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, v tomto období bude tento zdroj využívat i nadále (Regionální operační program, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační programu a další relevantní OP a opatření pro venkovské oblasti.). Další finanční prostředky bude čerpat z Královéhradeckého kraje, MAS bude i nadále vybírat příspěvky od členů MAS (pro rok 2007 je poplatek 1 000 Kč/osobu/rok). MAS rovněž předpokládá, že od roku 2008 bude žadatelem nebo partnerem v některých z projektů předkládaných do nových operačních programů. Dosavadní výsledky: Úspěšně realizované projekty v rámci Programu LEADER ČR 2006 : 1. BIOMELKY (technologie), celkové náklady 952.000,- Kč, dotace 300.000,- Kč 2. Koncertní střešní konstrukce a pódium ve Valu, celk. n. 443.851,- Kč, dotace 350.000,- Kč 3. Nákup mulčovače, celk. n. 826.000,- Kč, dotace 240.000,- Kč 4. Kanalizace k sídlišti RD v Česká Čermné, celk. n. 707.000,- Kč, dotace 440.000,- Kč 5. Nákup techniky na údržbu mezí a příkopů, celk. n. 2.380.000,- Kč, dotace 690.000,- Kč 6. Nákup stroje na údržbu veřejných prostranství v Olešnici v Orlických horách, celk n. 1.100.000,- Kč, dotace 490.000,- Kč 7. Rekonstrukce střechy stodoly, celk. n. 887.918,- Kč, dotace 190.000,- Kč Celkové náklady na projekty : 7.296.796,- Kč Celková výše dotace : 2.700.000,- Kč Úspěšně realizované projekty v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (Podopatření 2.1.4 c Leader +): Projekt osvojování schopností – dotace 575 000,-Kč