Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Jeseník (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Probudit zájem lidí na Jesenicku o osud vlastní i osud Jesenicka – našeho domova. Probudit v nich touhu po poznání a poznávání a přesvědčit je, že je zde krásně a že máme odpovědnost za jeho další udržitelný rozvoj, resp. trvale udržitelný způsob život.
Právní forma obecně prospěšná společnost
29457891
Datum registrace
Sídlo Lipová-lázně
Ulice a č. popisné/č. orientační Lipová-lázně 396
Obec/Pošta Lipová-lázně
PSČ 790 61
Telefon 584 421 229
Fax
Mobil
E-mail Zmolik@lipova-lazne.cz
Vlastní www stránky http://www.masjesenicko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Vzdělávání pro mladé
Zelená pro jesenický venkov
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba
Telefon (mobil)
E-mail
Další kontaktní osoba Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce Lipová-lázně
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Stručný popis území: Místní akční skupina reprezentuje území bývalého okresu Jeseník, který leží na severu Olomouckého kraje za masivem Hrubého Jeseníku při hranicích s Polskem. Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti: 1. Jesenicko má obrovský potenciál pro dlouhodobý udržitelný hospodářský růst, avšak dosud je nedostatečně využívaný. Spočívá především:- v mimořádném potenciálu přírody a krajiny, vč. přírodních zdrojů (voda, ovzduší, fytomasa, kámen a nekontaminovaná půda)- v mimořádně významné tradici lázeňství (Priessnitz, Schroth - na poměrně malém území jsou Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku, Schrottovy lázně v Dolní Lipové, dětská léčebna Edel ve Zlatých Horách aj.) 2. Využití potenciálu rozvoje Jesenicka brání a limitují některé skutečnosti. Patří sem i obtížná dopravní dostupnost území (je odlehlé, odříznuté horským masivem Hrubého Jeseníku od zbytku kraje i ČR), což mimo hospodářské a jiné potíže znesnadňuje i podíl Jesenicka na procesech plánování a rozhodování v rámci Olomouckého kraje i regionu soudržnosti Střední Morava. Aniž by přitom byl ohrožen potenciál přírody a krajiny, případně skutečnosti, které vyžadují specifický přístup (lidský potenciál, především ze zřetele historie opakovaného vysídlování a osídlování), je nutné využít nové technologie a know-how.Potenciál rozvoje Jesenicka brzdí taktéž nedostatek vzdělávacích zařízení přímo v regionu, zejména vysokých škol – velké mínus je hlavně to, že studenti vysokých škol mnohdy zůstávají ve městech, kde vystudují. STRATEGICKÉ CÍLE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K výběru tohoto tématu nás vedly poznatky, které Jesenicko získalo při průzkumech možností svého rozvoje, resp. při přípravě a při dosavadní realizaci svých strategických rozvojových plánů. Především pak strategií integrovaných (všech čtyř mikroregionů, města Jeseníku a Programu rozvoje Olomouckého kraje), ale také sektorových strategií a studií Jesenicka a kraje (cestovního ruchu, energetiky, dopravy, marketingu a PR aj.). A Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech – usnadnění a zkvalitnění nabídky služeb, zemědělských výrobků a místní tradiční výroby pro obyvatele i turisty, zlepšení estetické úrovně ve venkovských oblastech, jak obnovou vesnické zástavby, tak rekultivací krajiny, atd. Ve své podstatě vše, co posiluje atraktivitu venkovského prostředí. B Využívání nového know-how a nových technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti místních produktů a služeb - potenciál pro udržitelný hospodářský a společenský růst Jesenicka může být využíván pouze tehdy, budou-li uplatněny nejnovější poznatky lidstva o možnostech obstarávání svých potřeb bez negativních dopadů na životní prostředí, vč. metod organizace lidské společnosti a komunikace. PLÁN ROZVOJE Rozvojové osy místní akční skupiny: Z jednotlivých Strategií rozvoje mikroregionů Jesenicko, Javornicko, Zlatohorsko a Žulovsko a z nich vycházejících Akčních plánů a programů rozvoje mikroregionů (viz přílohy) vycházejí následující rozvojové oblasti (rozvojové osy) územního rozvoje: a) Rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí: · Cestovní ruch a volnočasové aktivity · Tradiční výroba a řemesla · Obnovitelné zdroje energie · Ekologické zemědělství a agroturistika · Obchod a služby · Podnikatelská infrastruktura b) Rozvoj cestovního ruchu, lázeňství a volnočasových aktivit: · Nabídka produktů a produktových balíčků · Šíře a kvalita poskytovaných služeb · Infrastruktura cestovního ruchu · Rozvoj služeb pro lázeňské hosty · Vytvoření systému koordinace rozvoje lázeňství c) Rozvoj tržní pozice mikroregionu – interní a externí marketing: · Organizační a informační zajištění cílových skupin · Prezentace nabídky regionu pro zájemce o bydlení · Prezentace nabídky regionu pro podnikatele · Prezentace nabídky regionu pro turisty d) Organizační rozvoj: · Komunikace mezi významnými subjekty v regionu, a to jak z veřejného, tak i ze soukromého sektoru · Koordinace aktivit mezi jednotlivými obcemi mikroregionu a mezi veřejnými a podnikatelskými subjekty mikroregionů (Sdružení měst a obcí Jesenicka - SMOJ). · Dostatečně silná a účelnou prezentace mikroregionů vzhledem k regionálním, národním a zahraničním subjektům veřejného i soukromého sektoru · Úzká a dlouhodobá spolupráce s relevantními subjekty na polské straně e) Rozvoj kvalifikační struktury a úrovně: · Identifikace školících a vzdělávacích kapacit v mikroregionech · Vypracování a realizace školicích programů pro cestovní ruch · Vypracování a realizace školicích programů pro zájemce o podnikání a začínající podnikatele · Příprava a realizace společných rekvalifikačních programů f) Stabilizace venkovského osídlení: · Občanská vybavenost · Dopravní obslužnost · Dopravní a technická infrastruktura FORMY A REALIZACE PARTNERSTVÍ Na území místní akční skupiny probíhají již léta společné kulturní, sportovní i jiné (investiční) akce ve spolupráci s Polskými partnery díky přeshraniční spolupráci financované z Phare CBC a Interreg IIIA. Místní obce mají také významné partnery na území Německa, Francie, Slovenska, Švédska, Dánska,... PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Za všechny alespoň příklad česko-polské přeshraniční spolupráce díky dotacím ze SFMP Phare CBC: Žadatel: Název projektu: Jeseník Nostalgické vlaky Jeseník-Nysa, Nysa-Jeseník Jeseník Měsíční zpravodaj mikroregionu Jesenicko – polská verze Jeseník Poznej svého souseda – přeshraniční aktivity dětí a mládeže Mikroregion Jesenicko Studie informačního a orientačního systému Mikroregionu Jesenicko MKZ Jeseník Česko-polská kulturní spolupráce Jeseník Revitalizace náměstí Hrdinů Zlaté Hory ZLATÉ DNY 2004 – historická bitva Javorník Dovybavení úseku – Javorník – hraniční přechod Lutynia – Travná – Středosudetské silniční trasy prvky turistické infrastruktury a další. Cílové téma: využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb Cílová skupina: mladí lidé (absolventi), nezaměstnaní (zapojení do činnosti výkonného sekretariátu, řídících a organizačních struktur realizace Strategie rozvoje) Zájem spolupracovat s těmito skupinami: Německo, Francie, Dánsko, Itálie, Irsko, Polsko, Slovensko a jiné Schopnost překládat z: angličtiny, němčiny, francouzštiny, polštiny, slovenštiny, ruštiny, podle potřeb i jiných jazyků Současná spolupráce se zahraničními partnery: z Německa - Neuburg an der Donau, od roku 1996, stadt@neuburg-donau.de, na úrovni bývalého okresu, v roce 1998 podepsána smlouva mezi okresem Neuburg-Schrobenhausen a okresem Jeseník a Sdružením měst a obcí Jesenicka (SMOJ, v roce 2000 podepsána smlouva mezi městem Jeseník (obec III. stupně pro Jesenicko) a městem Neuburg an der Donau; z Francie - Partnerské vztahy (pravidelné kontakty, výměnné pobyty v oblasti společenské, kulturní, sportovní apod.), doposud bez smluvního podkladu (trojpartnerství s Neuburgem řízené komisí), comiteseteneuburg@worldonline.fr; z Polska – a/ Nysa, partnerská smlouva 1999 (nysa@nysa.pl); b/ Glucholazy, partnerská smlouva 1998 (cit@glucholazy.pl); ze Slovenska – Bojnice, partnerská smlouva 2002 (info@bojnice.sk); z Itálie - Umbria - Cita del Castelo; z Dánska - Vejle Amt, družební kraj (celé spektrum spolupráce, smluvně od roku 2000, resp. 2001), přímý organizační kontakt pro Jesenicko: Marit Nielsen Man (mnm@vejleamt.dk); část partnerů je zapojena i v programu LEADER+ Krátká charakteristika, aktivity: Strategie rozvoje Mikroregionu Jesenicko(jakož i rozvojové strategie dalších mikroregionů LAG-území Jesenicko) byla od počátku připravována a je realizována ze zřetelem k intencím iniciativy EU Leader (zpracovatel jako zástupce britské fy Enterprise plc. se opíral především, ale nejen o britské zkušenosti). Mikroregion, resp. Jesenicko má zkušenosti s řadou projektů, mimo jiné bylo Jesenicko pilotním územím pro pilotní program z předvstupních fondů EU s názvem Mikroregion Jeseníky (okresy JE, ŠU, BR) v letech 1999-2000, realizovalo řadu projektů v rámci Phare CBC. Projektem Mikroregionu Jesenicko v rámci POV-7/ v intencích Leader je: „Vytvoření systému strategického řízení a výkonného sekretariátu mikroregionu.“ Tento projekt je Opatřením osy Organizační rozvoj Akčního plánu Strategie rozvoje a jeho realizace je zásadním předpokladem pro plnohodnotné naplňování Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Jesenicko (přičemž ostatní rozvojové osy Strategie rozvoje jsou dle možností rovněž naplňovány). Projekt je již realizován se zřetelem k rozšíření území pro pilotní zapojení do iniciativy Leader (LAG-území) na celý bývalý okres Jesenicko. Připravovaný projekt LAG-území Jesenicko je tématicky zaměřen na „využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb“ a má pracovní název „Harmonie života na Jesenicku“ Projekt LAG-území by měl být přínosem pro všechny uvedené výše cílové skupiny, přičemž prioritní význam by měl mít pro skupinu podnikatelů a zemědělců zasažených restrukturalizací (diverzifikace hospodaření na půdě s návazností na energetiku aj. a změna modelů podnikání, především pak v cestovním ruchu) a nezaměstnané (dosažení komplexní provázanosti služeb a výroby v turisticko-lázeňské destinaci, ležící z velké části v oblasti stavebního prvku systému ekologické stability Evropy si vyžádá, resp. přinese celou řadu nových pracovních aktivit a příležitostí)