Informace o místní akční skupině a regionu

MAS VLTAVA, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres České Budějovice (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny Podpora a koordinace všestranného rozvoje mikroregionu Vltavotýnsko
Právní forma občanské sdružení
26663414
Datum registrace 22.4.2004
Sídlo Hartmanice22, 373 65 Dolní Bukovsko
Ulice a č. popisné/č. orientační Jiráskova 84
Obec/Pošta Týn nad Vltavou
PSČ 37501
Telefon 380 421 377
Fax 380 421 377
Mobil 775 152 053, 774 709 120
E-mail mas.vltava@seznam.cz
opolcer@vltavotynsko.cz
Vlastní www stránky www.vltavotynsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy
Fiche 2: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Fiche 3: Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic
Fiche 5: Občanská vybavenost, kulturní dědictví venkova
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valné shromáždění
Datum schválení 12.6.2006
Rozvojová strategie http://www.vltavotynsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Jan Dudlíček, předseda
Telefon (mobil) 775 152 053
E-mail hartmanice@iol.cz
Další kontaktní osoba Ing. Petr Opolcer, tajemník
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Petr Opolcer 774 709 120 380 421 377 opolcer@vltavotynsko.cz
DE Jan Dudlíček 775 152 053 hartmanice@iol.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
MAS Vltava, o.s. spolupracuje se zahraniční MAS LAG Sauwald. Nejdůležitější je výměna zkušeností. LAG Sauwald - v oblasti regionální, venkovské turistiky a agroturistiky, MAS Vltava - podpora regionálních výrobků a značky.
Podrobné informace
Mikroregion Vltavotýnsko se rozkládá v severní části okresu České Budějovice v samém středu Jihočeského kraje. Sousedí s okresy Písek a Tábor. Tvoří jej celkem 14 obcí, k nimž náleží 59 místních částí. Jedná se o obce: Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice a Žimutice. Oblast je spravována městem Týn nad Vltavou (ORP), která leží poblíž soutoku Vltavy s Lužnicí. V tomto městě žije přibližně 60 % z celkového počtu 14045 obyvatel mikroregionu. Jinak zde převažují malé obce (8 obcí do 250 obyvatel). Celkově má podstatná část Vltavotýnska charakter zvlněné náhorní roviny, jejíž nadmořská výška kolísá od 352 m n.m. do výše 626 m n. m. Na počátku dobrovolné spolupráce obcí, podnikatelů a neziskových organizací na Vltavotýnsku byl vznik Sdružení měst a obcí Vltava (SMAO Vltava), které vzniklo jako vyústění snahy řešit některé problémy společnou cestou. V roce 2004 pak proběhla formalizace místního partnerství a 29. března byla založena MAS Vltava, o.s. Od té doby MAS realizovala úspěšně projekty z různých oblastí života obyvatel Vltavotýnska. Její členská základna se postupně rozrůstá, na konci roku 2007 mělo v MAS členství 15 podnikatelů, 9 neziskových organizací, 2 příspěvkové organizace, 1 svazek obcí a 1 obec. Při přípravě rozvojové srategie „Rozvoj Vltavotýnska 2006“ navázala MAS na zpracovanou strategii z roku 2001. Vyúštěním byla vize mikroregionu, Vltavotýnsko s rozvinutým tradičním malým a středním podnikáním, včetně zemědělství zaměřené na ekologii a bioprodukci, s využitím dosavadního potenciálu. Mikroregion podporující zdravý a kvalitní život všech obyvatel, dostupné zdravotní a sociální služby i pro seniory, rozvoj vzdělanosti, školství, kultury a sportu. Mikroregion s rozvinutou dopravní infrastrukturou, využívající znovuobnovitelné zdroje energie, chránící své přírodní bohatství, kulturní a historické památky a klidné venkovské prostředí. Mikroregion navazující na přírodní, kulturní a historické dědictví, využívající vlastní turistický potenciál, se širokou nabídkou služeb pro rekreaci návštěvníků a odpočinek místních obyvatel. Na zpracování se podíleli jednotliví členové MAS, ti byli rozděleni do odborných pracovních skupin, které svolával Výbor. Obdobně probíhalo zpracování SPL, který je členěn na Fiche 1: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy Fiche 2: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Fiche 3: podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic Fiche 5: Občanská vybavenost, kulturní dědictví venkova. MAS Vltava, o.s. připravuje společně se sousední MAS Lužnice, o.s. plán na propojení železniční sítě na trase Bechyně – Sudoměřice u Bechyně – Týn nad Vltavou. MAS Vltava, o.s. je partnerem MAS Ekoregion Úhlava, o.s., s níž v také připravuje společný meziregionální projekt. MAS Vltava, o.s. dále spolupracuje se zahraniční MAS – rakouskou LAG Sauwald působící po celém Rakousku v oblasti nakládání s odpady, bioodpady a v kompostování. MAS Vltava, o.s. realizuje Strategický plán Leader, který je součástí úspěšné žádosti do Programu rozvoje venkova osa IV Leader. Na realizaci projektů na Vltavotýnsku v následujících zhruba 6 letech se podařilo získat přibližně 30 milionů Kč, z toho na rok 2008 5,4 milionu Kč. Mas Vltava, o.s. také připravuje další projekty jak na profinancování samotné činnost MAS tak na meziregionální a přeshraniční spolupráci s dalšími MAS. V roce 2004 se MAS Vltava, o.s. stala úspěšným žadatelem v programu Leader ČR, kde bylo podpořeno 5 projektů a celková výše dotací dosáhla téměř 4,5 mil. Kč. V roce 2005 MAS Vltava, o.s. podruhé uspěla v programu Leader ČR a získala tak další prostředky pro podporu projektů. Jednalo se o 4 projekty a celková výše dotací přesáhla 3 mil. V roce 2005 byl v rámci programu Leader+ podpořen projekt „Široké zapojení obyvatel do rozvoje mikroregionu Vltavotýnsko“. Od října 2006 se MAS Vltava, o.s. stala partnerem občanského sdružení PRO-ODPAD při realizaci projektu „Kuchyňské zbytky bezezbytku“ v rámci Dispozičního fondu INTEREG IIIA. Projekt trval do července 2006. MAS Vltava, o.s. se také účastnila procesu Komunitního plánování sociálních služeb, které realizuje Sdružení měst a obcí Vltava (SMAO Vltava). V roce 2006 se MAS Vltava, o.s. podílela i na projektu z Programu obnovy venkova „Strategie využití biomasy na Vltavotýnsku“, který také realizuje SMAO Vltava. Dále pak pomáhala žadatelům při sepisování žádostí o granty na Obnovu venkovských hospodářských usedlostí (cca 15) podnikatelům v zemědělství a granty na Podporu začínajících a stávajících včelařů (cca 13) vyhlášené Jihočeským krajem. V 2006 roce byla MAS vybrána v rámci projektu „Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje“ jako manažer specialista a manažer území. MAS Vltava, o.s. se také stala partnerem občanského sdružení CZ Biom – České sdružení pro biomasu v projektu „Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství“, který trval až do června 2008. Významné je i partnerství se sousední MAS Lužnice, o.s. MAS Vltava, o.s. se úspěšně ucházela o přidělení zakázky na zpracování projektu „Rozvoj partnerství mikroregionu Lužnice“. V roce 2007 MAS Vltava, o.s. pomáhala žadatelům při sepisování žádostí o granty na podporu zpracování dokumentace do EAFRD (10 žádostí), granty na zpracování projektové dokumentace zařízení a systémů pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (2 žádosti), granty na podporu začínajících a evidovaných stávajících včelařů (24 žádostí) a granty na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 2007 – 1 (3 žádosti) vyhlášené Jihočeským krajem.