Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Nový Jičín (Kraj Moravskoslezský)
Účel místní akční skupiny Cílem MAS Regionu Poodří je zlepšení území 22 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského podnikání a zemědělství, infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazkem obcí.
Právní forma občanské sdružení
26661578
Datum registrace 20.4.2004
Sídlo Bartošovice
Ulice a č. popisné/č. orientační Bartošovice č.p. 1- zámek
Obec/Pošta Bartošovice
PSČ 74254
Telefon 556 720 491
Fax 556 758 679
Mobil 737 874 248
E-mail mas@regionpoodri.cz
Vlastní www stránky www.mas.regionpoodri.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche č. 1 – Cesty poznání venkova
Fiche č. 2 – Oživení kulturního dědictví v Poodří
Fiche č. 3 – Chceme být dobří v Poodří
Fiche č. 4 – Venkov – místo pro život
Fiche č. 5 – Zlepšení kvality života v Poodří
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada
Datum schválení 6.12.2007
Rozvojová strategie www.mas.regionpoodri.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
MAS Regionu Poodří má zájem navázat partnerství s LAG v Polsku a Maďarsku a také v Německu.
Hlavní kontaktní osoba Ing. Oldřich Usvald, předseda sdružení
Telefon (mobil) 737 874 248
E-mail mas@regionpoodri.cz
Další kontaktní osoba MVDr. Kateřina Křenková, místopředseda sdružení
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE MVDr.Kateřina Křenková Místopředseda sdružení +420 556 758 679 +420 556 758 679 obec@bartosovice.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
MAS Regionu Poodří uzavřela 24.10. 2007 s O.Z. Podpoľanie smlouvu o partnerské spolupráci. Sdružení se nachází nedaleko Bánské Bystrice.
Podrobné informace
1. REGION Stručný popis území: MAS Regionu Poodří, jako občanské sdružení působí na území 22 obcí zájmového území řeky Odry a jeho blízkého okolí. Celé území svazku spadá do bývalého okresu Nový Jičín, Moravskoslezského kraje, v rámci NUTS II Moravskoslezsko. Charakter území ovlivňující strategii oblasti: V MAS Regionu Poodří žije 34 597 obyvatel (ČSÚ k 31.12.2006) a to na území o rozloze 312,01 km2, t.j. 110,88 obyvatel/km2. Nejmenší obec Bílov má 561 obyvatel, největší je městys Suchdol nad Odrou s 2 553 obyvateli a město Studénka s 10 233 obyvateli. Z toho je zřejmé, že místní akční skupina má převážně venkovský charakter. Hospodářství Poodří je velmi výrazně ovlivňováno charakterem krajiny a příznivými podmínkami pro činnost v zemědělské výrobě. Průměrná míra nezaměstnanosti v obcích MAS Regionu Poodří dosahovala k 31. 12. 2006 hodnoty 7,57%. Aktivity a činnost na území MAS Regionu Poodří je ovlivněno existencí CHKO Poodří. Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena v březnu 1991 na ploše 81,5 km2 k ochraně mezinárodně cenných mokřadních biotopů v nivě řeky Odry. Mozaika společenstev vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků, trvalých i periodických tůní a močálů vytváří velmi příznivé podmínky pro trvalou existenci celé řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Pro mimořádné přírodní hodnoty bylo Poodří zařazeno mezi významné lokality a ptačí oblasti evropské soustavy Natura 2000. Jako mokřad mezinárodního významu je Poodří chráněno Ramsarskou úmluvou. 2. PARTNERSTVÍ Vznik a vývoj partnerství MAS Regionu Poodří byla zaregistrována na Ministerstvu vnitra české republiky v dubnu 2004, ale první aktivity a budování partnerství započalo již v roce 2002 a to za přispění aktivní činnosti Regionu Poodří, svazku 21 obcí. Svazek obcí v území působil již od roku 1999 a měl svého manažera. V roce 2007 se MAS Regionu Poodří rozšířila o město Studénka, čímž se sjednotilo území MAS do kompaktního celku, uceleného území Poodří. V současné době mezi členy MAS patří 1 dobrovolný svazek obcí, 6 samostatných obcí, 1 město, 5 podnikatelských subjektů, 5 nestátní neziskové organizace a CHKO Poodří. Mezi hlavní záměry činnosti MAS patří podpora orientace na rozvoj malého a středního podnikání s bezprostřední vazbou na dnes úspěšně fungující oblasti chovu ryb a rybnikářství, na rozvoj moderního a ekologicky orientovaného zemědělství v kombinaci s obnovenými a úspěšně implementovanými původními prvky venkova. Těmi jsou zejména místní řemesla, tradice, originální technologické postupy a regionální gastronomické receptury. Ty v propojení se školícími a vzdělávacími projekty, napomáhajícími přenosu a zachování původních venkovských prvků a s rozvíjejícím se sektorem cestovního ruchu a volnočasových aktivit, tvoří základní pilíře předkládaných inovativních projektů. Formy a realizace partnerství Partnerství bylo v území Poodří postaveno na dlouhodobých aktivitách Regionu Poodří a jeho dlouhodobých zkušenostech s činností v terénu ve spolupráci s dalšími subjekty. Zkušenosti byly získány při realizací pilotního projektu „Uplatnění místní Agendy21 v Poodří“, který byl podpořen Ministerstvem zahraničí Britské vlády a byl realizován v roce 2002 – 2003. Vize pilotního projektu MA 21: Dlouhodobým cílem je probudit zájem všech o dění v našem okolí. Zároveň nám tento proces umožní podílet se na rozhodování a ovlivňování budoucnosti v našem regionu. Věříme, že společnými silami změníme naše chování, myšlení, především ve vztahu k ochraně životního prostředí, sociálním a ekonomickým potřebám našeho regionu. Další budování partnerství bylo budováno v rámci činnosti Školy obnovy venkova Regionu Poodří a také v rámci činnosti Destinačního managementu Moravského Kravařska, za účelem propagace a prezentace na výstavách cestovního ruchu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko. MAS Regionu Poodří má zpracovanou ISÚ a SPL. Obě strategie byly zpracovávány při konzultacích v rámci pracovních skupin, kulatých stolů a s projednáváním veřejností. Odpovědnost za přípravu měl výbor sdružení, který pověřil odpovědností předsedu a manažera v jedné osobě. SPL byl projednán a schválen valnou hromadou sdružení a v zastupitelstvu všech obcí území Poodří. 3. ROZVOJOVÁ STRATEGIE MAS regionu Poodří má zpracovanou Integrovanou strategii území – „Dveře Poodří dokořán“ a Strategický plán Leader – „Poodří plné příležitostí“. Cílem místní akční skupiny MAS Regionu Poodří je zlepšení území 22 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského podnikání a zemědělství. Snahou MAS je také přispět ke zlepšení technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazkem obcí (mikroregionem). Region Poodří hodlá co nejširší spoluprací s partnery z veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu zajistit rozvoj místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak k celkovému rozvoji regionu. MAS Regionu Poodří hodlá ke své činnosti i působení jednotlivých partnerů využít zejména metodu LEADER, Program rozvoje venkova, Regionální operační program Moravskoslezsko a další operační programy ze strukturálních fondů EU, další mezinárodní, národní, krajské a jiné grantové programy. Vize MAS Regionu Poodří V roce 2013 je oblast Poodří příjemným místem pro život a atraktivní turistickou destinací.. Na území MAS je k dispozici kvalitní ubytování, propracovaný informační systém, dostatek turistických atrakcí, udržované cyklotrasy a cyklostezky a možnost zastavení u obnovených kulturních památek, které mapují místní historické události či rodáky. V obcích existuje pestrá nabídka sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, které mají dostatečné zázemí pro svou činnost. Máme zajištěnou péči o seniory, matky na mateřské dovolené a invalidní občany). Usilujeme o spolupráci napříč generacemi. V obcích je k dispozici odpovídající nabídka bydlení a služeb, nemusíme za nimi dojíždět do města. Využíváme obnovitelné zdroje energie, vysazujeme zeleň uvnitř i vně obcí, zachováváme biocentra a biokoridory v krajině. Život na venkově má svůj typický ráz, na který jsme hrdí. Poodří je plné příležitostí. Výběr projektů bude provádět výběrová komise na základě 4. FICHE Fiche č. 1 – Cesty poznání venkova Cíle: Podpora akcí k poznání venkova, rozvoji cestovního ruchu a ochraně přírodního a kulturního dědictví. Opatření: III.1.3. – Podpora cestovního ruchu II.2.4.2. – Zvyšování společenské hodnoty lesů III.2.2.2.a) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví Fiche č. 2 – Oživení kulturního dědictví Poodří Cíle: Podpora akcí k ochraně, obnově a zhodnocování kulturního dědictví venkova a vytváření stálých výstavních expozic a muzeí. Opatření: III.2.2.2.b) – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.2.2.2.c) – Rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí Fiche č. 3 – Chceme být dobří v Poodří Cíle: Podpora akcí k rozvoji podnikání, modernizaci podniků, inovacím, konkurenceschopnosti a marketingu místních produktů. Opatření: I.1.1.1. – Modernizace zemědělských podniků I.1.3.1. – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.1.2. – Spolupráce při vývoji nových produktů Fiche č. 4 – Venkov – místo pro život Cíle: Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí. Opatření: III.2.1.1.a) – Obnova a rozvoj vesnic III.2.1.1.c) – Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Fiche č. 5 – Zlepšení kvality života Cíle: Zlepšení občanského vybavení a služeb v obcích, vytvoření integrovaných informačních a školících center a zajištění zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity. Opatření: III.2.1.2. – Občanské vybavení a služby 5. VLASTNÍ PROJEKTY MAS V období 2008 – 2013 se předpokládá zapojení do programu PRV ČR na leta 2007 - 2013, opatření IV.2.1 realizace projektů spolupráce. Dále pak do programu Přeshraniční spolupráce 2007 – 2013. Rovněž se mapují možnosti pokračování aktivit a zapojení do programu v rámci značení regionálních produktů značkou „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“. 6. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ Celková částka pro realizaci opatření IV.1.1 a IV.1.2 byla v roce 2008 stanovena ve výši 7.917.006,- Kč, z toho základ činí 3.745.300,- Kč a bonus za počet obyvatel pak 4.171.706,- Kč. Výše dotace pro projekty žadatelů z území z MAS Regionu Poodří v opatření IV.1.2. je 7.033.006,- Kč pro rok 2008. 7. DOSAVADNÍ VÝSLEDKY Realizované projekty MAS regionu Poodří v létech 2004 – 2007: Leader ČR 2004: 1. Rekonstrukce budov kulturního a sportovního vybavení obce ke zvýšení turistické a volnočasové atraktivity centra obce, výše dotace 1 418 tis. Kč, celkové náklady projektu 1 772 tis. Kč, obec Suchdol nad Odrou 2. Změna technologie zastýlání na farmě dojnic v Suchdole nad Odrou, výše dotace 1 676 tis. Kč, celkové náklady projektu 3 989 tis. Kč, AGROSUMAK, a.s. Suchdol nad Odrou 3. Řešení odpadového hospodářství v CHKO Poodří-aplikace kejdy, výše dotace 1 606 tis. Kč, celkové náklady projektu 4 106 tis. Kč, ZEMSPOL, a.s, Studénka – Pustějov Leader ČR 2005: 1. Komunitní centrum-klášter Blahutovice, výše dotace 332 tis. Kč, celkové náklady projektu 442 tis. Kč, o.s. Bayerův odkaz, Jeseník nad Odrou – Blahutovice 2. Zámecký park v Bartošovicích, centrum oddechu a relaxace, výše dotace 480 tis. Kč, celkové náklady projektu 640 tis. Kč, obec Bartošovice 3. Skotnice-veřejná prostranství pro místní občany a návštěvníky Regionu Poodří, výše dotace 452 tis. Kč, celkové náklady projektu 602 tis. Kč, obec Skotnice 4. Půdní vestavba v základní škole Albrechtičky, výše dotace 611 tis. Kč, celkové náklady projektu 815 tis. Kč, obec Albrechtičky. 5. Řešení odpadového hospodářství v CHKO Poodří-aplikace kejdy, výše dotace 945 tis. Kč, celkové náklady projektu 2 442 tis. Kč, Genoservis a.s., Olomouc, závod Kujavy. SROP, Jednotný komunikační styl 2004, 2. Kolo Propagace a prezentace aktivit v cestovním ruchu v rámci realizace projektu „Vítejte v Poodří“ s celkovými náklady ve výši 766 620,- Kč. Výstupy projektu: brožura „Vítejte v Poodří“, CD – „Vítejte v Poodří“ a konference. Norské fondy MAS Regionu Poodří společně s Regionálním environmentálním centrem ČR se sídlem v Praze realizuje projekt: „Podpora místních komunit v Beskydech, v Moravském Kravařsku a na Jablunkovsku prostřednictvím zavedení a stabilizace systému značení místních výrobků“ Místní akční skupina Regionu Poodří byla garantem místního značení v turistickém regionu Moravského Kravařska. Historická oblast Moravského Kravařska je v současné době prezentována Sdružením obcí Bílovecka, mikroregionem Odersko, Regionem Poodří, městy Fulnek, Příbor a Studénka, celkem 39 obcemi. Výrobci na tomto území měli možnost se zapojit do systému značení regionálních výrobků. Regionální značka pomůže nejen výrobcům, ale přispěje ke zviditelnění regionu s bohatou a téměř zapomenutou historií a názvem, podpoří rozvoj cestovního ruchu celé oblasti. Výstupem projektu byla propagace a značení místních výrobků regionální značkou „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO - regionální produkt®“ – udělení značky 17 výrobkům od 15 výrobců, vydání novin „Doma v Moravském Kravařsku“ a vydání katalogu certifikovaných výrobců. Celkové náklady projektu byly ve výši 350 tis. Kč. Realizace projektu „Podpora místních komunit v Beskydech, na Jablunkovsku a v Moravském Kravařsku prostřednictvím zavedení a stabilizace systému značení místních výrobků“ byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančních mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Další údaje o MAS: MAS regionu Poodří je členem Národní sítě MAS. V září 2007 uzavřela partnerskou smlouvu s MAS Moravská cesta, o.s. a MAS Moravský kras, o.s. Tyto tři moravská sdružení spolupracují v partnerství pod heslem „Moravská brána do Evropy“. Všechna sdružení mají společné prvky, kterými je existence chráněné krajinné oblasti a blízkost velkého města (Ostrava, Olomouc a Brno).