Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Pobeskydí, z. s.
Název místní akční skupiny
Okres Frýdek-Místek (Kraj Moravskoslezský)
Účel místní akční skupiny Realizace rozvojových strategií a strategických plánů v rámci LEADER EU nebo jiných aktivit, které podporují kulturní, společenský, sociální a ekonomický rozvoj Pobeskydí na principu vytváření partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru
Právní forma zájmové sdružení právnických osob
71212612
Datum registrace 26.3.2004
Sídlo Třanovice čp. 1
Ulice a č. popisné/č. orientační Třanovice čp. 1
Obec/Pošta Třanovice
PSČ 73993
Telefon +420 558 431 068
Fax
Mobil
E-mail mas@pobeskydi.cz
Vlastní www stránky www.pobeskydi.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Občanská vybavenost
2. Kulturní dědictví a tradice
3. Rozvoj zemědělského podnikání
4. Cestovní ruch
5. Životní prostředí a infrastruktura
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Zlepšení kvality života a životního prostředí
Cílová skupina
Všechny skupiny obyvatel bez rozdílu věku a pohlaví
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Pobeskydí
Datum schválení 11.12.2007
Rozvojová strategie www.pobeskydi.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Rakousko, Polsko, Slovensko: životní prostředí, obnovitelné zdroje energií, využití biomasy, rozvoj hospodářství, kultury a společnosti.
Hlavní kontaktní osoba Ing. Dana Nováková, předsedkyně programového výboru
Telefon (mobil) +420 558 692 272
E-mail starostka@vysnilhoty.cz
Další kontaktní osoba Ing. Krystyna Nováková
Telefon (mobil) +420 774 489 762
E-mail novakova@pobeskydi.cz
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Aneta Struhalová administrátorka projektů +420 558 431 083 struhalova@pobeskydi.cz
DE Věra Kratochvílová manažerka MAS +420 558 431 068 kratochvilova@pobeskydi.cz
EN
Krystyna Nováková ředitelka, účetní-ekonom +420 558 431 071 novakova@pobeskydi.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Združenie obcí Poloniny, Stakčín, SK – energetické využití biomasy LGD ProKoPaRa, Koniusza, PL – hospodářský, kulturní a společenský rozvoj Communauté Pontivy, FR – životní prostředí a obnovitelné zdroje energií
Podrobné informace
Region Území v působnosti MAS Pobeskydí se nachází na území okresů Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-Město, kraje Moravskoslezského, NUTS II Moravskoslezsko, náleží do povodí řeky Odry a představuje relativně homogenní venkovskou krajinu. Území je koherentní nejen vizuálně, ale také z hlediska územní identity, genia loci a problémů, kterým jsou jeho obyvatelé vystaveni. Jedná se o specifika v oblasti národnostní struktury a místní kultury (zejména v severní části silná polská menšina a specifické nářečí, dále kulturní dědictví po původních obyvatelích – Valaši, Laši Slezané), nadprůměrná nezaměstnanost v rámci ČR, příslušnost území do regionu se soustředěnou podporou státu, strukturálně postižené území, v poslední době výrazné investiční aktivity zejména v oblasti průmyslových zón, poloha na mezinárodních silničních trasách, periferní poloha v rámci ČR, pohraniční oblast s Polskem a Slovenskem, těžší podmínky pro zemědělství (podhorské oblasti, méně úrodná půda, horší klimatické poměry), vysoká zalesněnost zejména jihovýchodní a jižní části území související s pohořím Beskyd, existence CHKO, existence poměrně velkých vodních nádrží a silně rozptýlená zástavba pro bydlení. Partnerství Vznik Místní akční skupiny Pobeskydí je přirozeným důsledkem procesů, které byly nastartovány už v průběhu druhé polovině devadesátých let 20. století. Do zpracování strategie byli zapojeni místní aktéři v rámci pěti mikroregionů, tvořených svazky obcí, jež jsou členy MAS. Účastnili se veřejných setkání pořádaných zvlášť pro každý mikroregion, kde se podíleli zejména na zpracování SWOT analýzy a na formulacích cílů, priorit a opatření strategie. Nejaktivnější z nich se účastnili práce v odborných pracovních skupinách k jednotlivým problémovým okruhům. Konečné zpracování strategie bylo místními aktéry připomínkováno a po jednáních byly důvodné připomínky zohledněny. Zpracování strategie bylo koordinováno programovým výborem MAS a podíleli se na něm členové MAS formou připomínek a věcných návrhů. Konečné znění bylo schváleno Valnou hromadou MAS. Hodnocení a výběr podaných žádostí o dotaci provádí v souladu s Pravidly pro Realizaci místní rozvojové strategie, Strategickým plánem Leader MAS Pobeskydí a Fichemi Výběrová komise MAS. Dalším orgánem MAS je kontrolní komise, úlohou je kontrolovat dodržování podmínek SPL. Rozvojová strategie Priority, opatření a cíle pro celé území v působnosti MAS Pobeskydí jsou komplexně stanoveny v integrované strategii území „Strategie rozvoje Pobeskydí“. Pro SPL byly převzaty pouze ty, u kterých lze nejlépe uplatnit metodu LEADER a tak je podpořit z PRV ČR. Jsou soustředěny do tří problémových okruhů: Společnost (sociální pokrok) - harmonický rozvoj lidských zdrojů, místní společnosti a kultury, Hospodářství (ekonomický růst) - trvale udržitelný hospodářský rozvoj regionu, Životní prostředí a infrastruktura (environmentální správa) - růst kvality životního prostředí a životních podmínek obyvatel. Cíle a priority budou naplňovány realizací dílčích aktivit, které budou mít charakter samostatných projektů a budou v souladu s touto strategií v souladu. Dosažení jejích cílů závisí na realizaci a vzájemné obsahové i časové souvztažnosti jednotlivých dílčích projektů. Fiche Jejich cíle, způsoby dosažení a partneři pro realizaci jsou dány celkovou filosofií Programu rozvoje venkova ČR. 1. Občanská vybavenost si klade cíle zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a zlepšení základních služeb a rozvoj investic, jež zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí. 2. Kulturní dědictví a tradice má za cíle rozvoj investic zajištující vyšší atraktivitu venkovských oblastí a zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. 3. Rozvoj zemědělského podnikání má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti. 4. Cestovní ruch podporuje různorodost venkovské ekonomiky a zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci ekonomických aktivit. 5. Životní prostředí a infrastruktura: zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a zlepšení základních služeb a rozvoj investic, jež zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí. Projekty a) PRV ČR, další osy 1. Přístavba přístřešku pro chov dobytka, žumpa (Janovice) 2. Nástavba a stavební úpravy objektu Obecního úřadu a Mateřské školy v Horních Tošanovicích 3. Rekonstrukce a modernizace Obecní budovy v Žermanicích 4. Stavební obnova hasičské zbrojnice v obci Pazderna 5. Zhotovení územního plánu obce Pazderna 6. Stavební úpravy domu na penzion v Raškovicích 7. Výstavba rekreační chaty v turistickém areálu (Horní Lomná) b) krajské a ostatní programy 8. Rekonstrukce kulturního domu Hájenka v Horních Tošanovicích 9. Společenské centrum pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (Rychaltice) 10. Rekonstrukce mostu u hotelu ALBO na MK v D. Domaslavicích 11. Rekonstrukce místní komunikace (Hnojník) 12. Stavební úpravy ZŠ Janovice Finanční zabezpečení Pro rok 2008 přidělilo MZe na realizaci SPL MAS Pobeskydí částku ve výši 12 498 333,00 Kč, dalšími zdroji bude vlastní komerční činnost MAS. V letech následujících určí částku finanční podpory opět MZe. Dosavadní výsledky Společný regionální operační program (SROP) Partnerství v projektu Moravskoslezského kraje „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“ (zkrácený název: „Partnerstvím k prosperitě“). Úkolem MAS bylo zajištění konzultací v procesu přípravy strategických plánů svazků obcí Sdružení obcí povodí Stonávky a Sdružení obcí povodí Morávky. Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje Realizace projektu „Strategický plán MAS Pobeskydí“. Výzkum pro řešení regionálních disparit MMR Partnerství v projektu CpKP Západní Čechy „Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR“. Program rozvoje venkova ČR Realizace seminářů na téma „II. kolo přijímání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova ČR“. SROP OP RLZ, opatření 3.3 Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji Partnerství v projektu pod názvem Profesionálové moravskoslezského venkova spočívalo zejména na podpoře lektorské činnosti, organizaci a technickém zajištění kurzů. SROP OP Jednotný komunikační styl 2005 Partnerství za účelem realizace projektu Jednotná propagace turistického mikroregionu Těšínské Beskydy spočívající v koordinaci, propagaci a medializaci.