Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Sdružení Růže
Název místní akční skupiny
Okres České Budějovice (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny rozvoj mikroregionu
Právní forma občanské sdružení
26656906
Datum registrace 23.3.2004
Sídlo Borovany
Ulice a č. popisné/č. orientační Žižkovo náměstí 107
Obec/Pošta Borovany
PSČ 37312
Telefon 386 327 055
Fax
Mobil 724643050
E-mail guthova@cb.gin.cz
Vlastní www stránky www.mas.sdruzeniruze.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Infrastruktura pro kvalitu vzdělávání
Infrastruktura pro předškolní výchovu
Konkurenceschopnost zemědělství
Konkurenceschopnost cestovního ruchu
Konkurenceschopnost mikropodniků
Podmínky pro sociální služby a zdravotní péči
Podmínky pro volný čas
Podmínky pro kultivací životního prostředí v obcích
Podmínky pro ochranu zdraví a majetku obyvatel
Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil VH mikroregionu Sdružení Růže a MAS Sdružení Růže
Datum schválení akt.2007
Rozvojová strategie http.//mas.sdruzeniruze.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
podpora místní ekonomiky, místní produkty, potravinová a energetická bezpečnost, poutní putování
Hlavní kontaktní osoba PhDr. Stanislav Malík, předseda MAS
Telefon (mobil) 602 162 998
E-mail starosta@borovany-cb.cz
Další kontaktní osoba RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc., manažerka MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jarolímek Michal 776269285 novnos@tiscali.cz
DE Mocová Hermína 776324992 impulz@centrum.cz
EN
Guthová Zuzana 724643050 guthova@cb.gin.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Rakousko, Itálie
Podrobné informace
1. Region Území MAS Sdružení Růže tvoří správní území 23 měst a obcí, z nichž 19 se nachází v okrese České Budějovice a 4 v okrese Český Krumlov. Z jihozápadní strany území přiléhá k česko-rakouské hranici. Počet obyvatel : 26 050, Počet obcí : 23, Rozloha : 6792,32 km2 Část území působnosti MAS Sdružení Růže spadá do oblasti bývalých Sudet, které bylo v poválečném období postiženo odsunem podstatné části obyvatel. Dosídlení území proběhlo v několika vlnách a ačkoliv od té doby uplynulo už více než půl století, mnohé oblasti jsou dosud tímto fenoménem poznamenány. Bývalá hranice území s převahou českého a německého obyvatelstva je dodnes patrna zejména v oblasti společenského života, kde v obcích s převahou dosídleného nehomogenního obyvatelstva se dosud nerozvinuly tradice a vztah obyvatel k místu, kde žijí je podstatně odlišný od „vnitrozemí“. Vedle vlivu na sociální život obyvatel měly však zmíněné pohyby obyvatelstva významný vliv i na vlastnictví půdy. Podstatná část zemědělského půdního fondu v pohraničních oblastech dnes patří vlastníkům, kteří v území nežijí a na půdě nehospodaří. Tento fakt do značné míry ovlivňuje možnost rozvoje a investic v zemědělství. Podstatná část území má vysokou přírodní a krajinářskou hodnotu ale zároveň málo rozvinutou infrastrukturou pro cestovní ruch. S předpokládaným rozvojem infrastruktury pro šetrnou turistiku souvisí i rozvoj doprovodných služeb nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatelstvo. Rozvoj služeb a obecně občanské infrastruktury všeho druhu je žádoucí v celém území MAS Přes uvedená negativa patří území MAS k jedním z mála území, kde zaznamenáváme poměrně výrazný nárůst počtu obyvatel (4% nárůst za 5 let) a poměrně nízkou nezaměstnanost (5,7% ke konci roku 2006), která je dokonce nižší, než je celokrajský průměr (6% ke konci roku 2006). Výjimku tvoří některé odlehlé obce s vyšší dojížďkovou vzdáleností, popř. nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatel. Nárůst, popř. úbytek počtu obyvatel jednotlivých obcí není s mírou nezaměstnanosti v korelaci. 2.Partnerství V roce 1999 bylo oficiálně zaregistrováno zájmové sdružení právnických osob Sdružení Růže, což bylo v samém začátku sdružení složené z 15 obcí. V roce 2000 se členy staly další právnické osoby (Rožmberk o.p.s., Novohradská občanská společnost, Klášter sv. Petra a Pavla, Ústav ekologie krajiny AV), což lze pokládat za začátek partnerství, které se v průběhu času rozvinulo do místní akční skupiny. V roce 2000 byla dokončena strategická rozvojová studie Sdružení Růže, která byla aktualizována v roce 2003 včetně vypracování Akčního plánu na období 2004-2006. V lednu 2004 byla oficiálně založena Místní akční skupina Sdružení Růže (17 partnrů – 7 obcí, 5NNO, 3 podnikatelé, 2 fyzické osoby) a krátce poté byl ale vyhlášen program LEADER ČR. Rozpracovaná strategie Sdružení Růže byla upravena a rozšířena tak, aby vyhovovala požadavkům programu. Dostala název CESTA 5K a jejím cílem bylo vytvořit infrastrukturní podmínky pro zlepšování kvality životy a životního prostředí v mikroregionu. Díky tomu, že Strategie byla vybrána k podpoře, dostala MAS příležitost zahájit realizaci své Strategie, respektive její investiční části. MAS si tak mohla vyzkoušet a ověřit partnerské vztahy při administrativních a rozhodovacích procesech. Výsledek potvrdil životaschopnost MAS a její potenciál dobře zastávat úkoly vyplývající z kolektivní odpovědnosti za realizaci Strategie. Zatímco strategie pro LEADER ČR (CESTA 5K) byla zaměřena na vybudování potřebné infrastruktury, „cesty, kterou chceme využívat“, strategie pro LEADER + dostala název CESTOU 5K, což znázorňuje pohyb a využívání vzniklé infrastruktury k naplňování cílů vybraného tématu. Strategie CESTOU 5K byla zaměřena na téma zlepšení kvality života a životního prostřední na venkově a toto téma bylo naplňováno třemi fichemi, které dostaly tyto názvy: Výchova, Služby, Akce. Více o Strategii CESTA 5K, která byla podpořena z programů LEADER 2004,2005 a 2006 a o Strategii CESTOU 5K, která byla podpořena z programu LEADER+ (v rámci OP RVMZ) je v kapitole 8.1. V současné době má MAS Sdružení Růže 28 členů, z čehož 20% vtoří zástupci veřejného sektoru. Nejvyšším orgánem je Valná hromada MAS, která mimo jiné schvaluje Strategii MAS. Výbor MAS je zodpovědný za přípravu a realizaci strategie. Dalšími orgány MAS je kontrolní komise (revizní orgán) a výběrová komise (hodnotící projekty žadatelů o dotaci). 3.Rozvojová strategie Na počátku formulování naší vize stála úvaha, že v období 2007 – 2013 by měly být v našem území vytvořeny takové podmínky, které od roku 2014 umožní velké většině aktivních subjektů (tj. obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů) dosáhnout nezávislosti na dotacích a veřejných podporách. Souhrnně řečeno vizí je region vzdělaný, region podnikavý a region spokojený. Klíčovým je pro náš region „rozvinout svůj vnitřní potenciál“. Za nejdůležitější vnitřní potenciál území považujeme jeho obyvatele – vzdělané, aktivní, podnikavé a spokojené lidi. Tento potenciál chceme rozvíjet (priority) Podporou rozvoje lidských zdrojů Podporou podnikavosti, tedy včetně podnikatelských aktivit Podporou dostupnosti služeb v území Podporou vzájemné kooperace lidí a subjektů uvnitř území První tři priority jsou chápány jako věcné předměty podpory. Čtvrtá priorita je průřezová a určuje metodiku, jakou budou první tři priority naplňovány. 1.Rozvoj lidských zdrojů Cíle: Modernizovat technicko materiální podmínky a prostorovou základnu pro rozvoj lidských zdrojů v území MAS Zefektivnit provoz vzdělávacích a výchovných zařízení a snížit jejich energetickou náročnost a vytvořit tak další zdroje pro rozvoj vlastní vzdělávací a výchovné činnosti Otevřít výchovně vzdělávací zařízení veřejnosti a provozovat je na principech platných pro „komunitní školy“ 2.Konkurenceschopnost podnikatelských subjektů Cíle: Zvýšit konkurenceschopnost zemědělských podnikatelů v území Zlepšit prostorovou a technologickou připravenost zemědělských podnikatelů pro větší finalizaci zemědělských produktů Vývoj regionálních potravinových a řemeslných produktů a rozvoj trhu s těmito produkty Zvýšit diverzifikaci zemědělských subjektů a zvýšit procento jejich příjmů z nezemědělských podnikatelských aktivit Zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích zařízení pro účely cestovního ruchu v území MAS Zvýšit počet podnikatelských subjektů v území MAS Zvýšit počet pracovních příležitostí v území MAS a tím snížit lokální nezaměstnanost Zvýšit konkurenceschopnost nezemědělských mikropodniků prostřednictvím modernizace jejich technologických a prostorových kapacit. 3.Dostupnost veřejných služeb Cíle: Zlepšit materiálně technické a prostorové podmínky pro zajištění vyšší dostupnosti a kvality veřejných služeb Zefektivnit provoz zařízení, ve kterých jsou poskytovány veřejné služby a snížit energetickou náročnost veřejných budov Zvýšit počet nově poskytovaných veřejných služeb v obcích na území MAS Zvýšit procento obyvatel území MAS, kteří budou veřejné služby využívat Snížit procento v současnosti nevyužívaných prostor a budov Zlepšit technický stav objektů a prostor důležitých pro zachování kulturního dědictví venkova a zvýšit míru jejich využití ve prospěch obyvatel a návštěvníků v území Zlepšit estetický vzhled a stav veřejných prostranství v obcích a zvýšit míru jejich využití jako míst setkávání pro občany a návštěvníky obcí Zlepšit technické podmínky pro ochranu osob a jejich majetku před poškozením či ztrátou. 4.Kooperace Cíle: Zvýšit úroveň a míru zapojení více subjektů do návrhů a řešení rozvojových projektů a následně do zajišťování jejich udržitelnosti Zlepšit propojování socio-ekonomických sektorů, tedy veřejného, podnikatelského a neziskového uvnitř území MAS Zvýšit provázanost a propojenost jednotlivých rozvojových projektů a aktivit uskutečňovaných v území MAS Zvyšovat míru kooperace mezi subjekty v území MAS a subjekty mimo toto území, a to jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni mezinárodní 4.Fiše Strategického plánu LEADER Strategie MAS SR bude realizována prostřednictvím deseti fichí: Infrastruktura pro kvalitu vzdělávání Vytváření a zlepšování materiálních podmínek pro vzdělávání cílových skupin (investice) a realizace vlastních vzdělávacích programů (neinvestice). Infrastruktura pro předškolní výchovu Vytváření lepších materiálních a prostorových podmínek pro předškolní výchovu zajišťovanou jak existujícími mateřskými školami, tak i vznikajícími a rozvíjejícími se mateřskými centry. Konkurenceschopnost zemědělství Podpora výkonnosti zemědělských subjektů a zpracovatelských podniků, rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podpora vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií v oblasti potravin. Konkurenceschopnost cestovního ruchu Rekonstrukce nebo výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Konkurenceschopnost mikropodniků zakládání nových mikropodniků nebo rozvoj mikropodniků v podnikatelských činnostech zařazených do těchto OKEČ: CB 14 (Těžba a úprava ostatních nerostných surovin), D (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Obchod;opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, s výjimkou oddílu 51); Podmínky pro sociální služby a zdravotní péči Vytváření a zlepšování materiálně technických a prostorových podmínek pro poskytování sociálních služeb nebo pro zdravotní péči. Podmínky pro volný čas Zlepšení podmínek pro trávení volného času obyvatel zaměřeného na aktivity v oblasti kultury, sportu, rekreace a činností místních spolků a zájmových organizací, které budou posilovat sociální vztahy mezi obyvateli MAS SR. Podmínky pro kultivaci životního prostředí v obcích Zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a jejich využití pro vytvoření zázemí pro společenské, kulturní, spolkové, enviromentální a spolkové aktivity. Podmínky pro ochranu zdraví a majetku obyvatel území MAS SR Investice do technických opatření vedoucí k zvyšování ochrany zdraví a majetku obyvatel měst a obcí v území MAS SR. Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Preferovány budou komplexní projekty, které v sobě spojí obnovu a následné využití objektů kulturního dědictví pro nekomerční aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů a kulturních aktivit. Kooperace uvnitř území MAS Kooperace je průřezová priorita, která bude přítomna ve všech třech předchozích prioritních oblastech. 5. Vlastní projekty MAS a) projekty s podporou z dalších os PRV Dosud žádné b) projekty s podporou z jiných zdrojů pro současné plánovací období do roku 2013 (např. z rozpočtů obcí, krajů, ROP, jiných operačních programů, tzv. norských fondů) Dosud žádné Vlastní projekty dosud realizovalo Sdružení Růže (ZSPO) 6. Finanční zabezpečení V roce 2008 je rozpočet MAS tvořen 100 tis.příspěvek kraje 1 030 tis z PRV (op. IV.I.2.) V dalších letzech opředpokládáme, že rozpočet MAS bude z 20 – 30% hrazen z příjmů z vlastní činnosti. Z dobrovolných příspěvků úspěšných žadatelů o dotaci vytváří fond, který sklouží v současné době k předfinancování nákladů MAS. Od roku 2009 předpokládáme využití tohoto fondu pro podporu neinvestičních malých projektů neziskových subjektů v regionu. 7.Dosavadní výsledky V rámci realizace programu LEADER v letech 2004 – 2006 bylo celkem 47 projektů podpořeno částkou téměř 24 milionů Kč. Projekty podalo 23 subjektů (10 obcí, 3 církevní subjekty, 7 NNO, 4 podnikatelé).