Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Strakonice (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny podpořit místní podnikatele
Právní forma obecně prospěšná společnost
26081822
Datum registrace 8.11.2004
Sídlo Blatná
Ulice a č. popisné/č. orientační J.P.Koubka 4
Obec/Pošta Blatná
PSČ 388 01
Telefon 383 420 300
Fax
Mobil
E-mail blatensko@blatensko.cz
Vlastní www stránky www.blatensko.cz/mas
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců
Jiné téma
Cílová skupina
menší podnikatelé na Blatensku
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Vladimíra Tomanová
Telefon (mobil) 724 181 049
E-mail oukadov@tiscali.cz
Další kontaktní osoba Vladimíra Kozáková
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Cílové téma: zvýšení kvality života ve venkovských oblastech; zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců Cílová skupina: mladí lidé, zemědělci a podnikatelé zasaženi restrukturalizací, ženy, nezaměstnaní Zájem spolupracovat s těmito skupinami: Francie – Department Lot, Nizozemí Schopnost překládat z: němčiny, angličtiny, francouzštiny Současná spolupráce se zahraničními partnery: z Francie – Rocamadour (2002) Krátká charakteristika, aktuality: V srpnu 1998 vznikl „Svazek obcí Blatenska“ pro ochranu společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec. Prvním společným krokem bylo vypracování Programu sociálního a ekonomického rozvoje Blatenska s hlavním cílem: · organizace všeobecného rozvoje obcí na bázi slaďování různých zájmů obyvatel i podnikatelů; · odstraňování konkurenčních vztahů tam, kde v rozvoji regionu není konkurence produktivní ani z hlediska regionu jako celku, ani z hlediska jeho jednotlivých struktur (obec, obyvatelstvo); · vytváření podmínek a perspektiv rozvoje z hlediska dlouhodobých zájmů samotných nositelů konkurenčních vztahů. Po shrnutí analýzy vnějších a vnitřních podmínek území, stanovení cílů rozvoje území, vznikl katalog projektů a opatření nutných pro naplnění strategie a odpovídajících definovaným cílům rozvoje. K zajištění naplnění těchto cílů je zapotřebí spolupráce a elánu co nejširších vrstev a je nutno je chápat jako celek, neboť jsou vzájemně propojeny. Vize rozvoje Blatenska · Region moderního průmyslu (s důrazem na rozvoj tradičních kovodělných, elektrotechnických, dřevozpracujících a potravinářských výrob, na finální zpracování místních surovin – kamene a zemědělských produktů a na využití kvalifikace a zkušeností místních pracovních sil) · Region tradičního a produktivního rybářství · Atraktivní region cestovního ruchu (se zaměřením na aktivní turistiku ve vazbě na kvalitu krajiny, hodnotné památky, místní tradice, agroturistiku a myslivost) · Region aktivního středního a drobného podnikání (zejména ve vazbě na cestovní ruch, komerční služby a na informační technologie) · Region zdravého životního prostředí („čistý kraj“ se zdravou přírodou) · Region zdravých společenských vztahů (rovnováha mezi solidaritou vycházející ze silného lokálního patriotismu a motivací k maximální výkonnosti) · Atraktivní region pro trvalý pobyt (s důrazem na vysoký standart veřejných služeb zejména ve vztahu k mládeži) Projekty Projekty podpory podnikání · Vytvoření systému podpory drobného a středního podnikání - kontakt Blatná · Tradičních místních průmyslových výrobků – kontakt Chlum · Regionální produkty „Blatenska“, obnovení tradičních výrob a distribuce výrobků včetně e-biz (elektronického obchodu) (v realizaci) – kontakt Lnáře, IC, SOB · Zavádění výroby krajových sýrů – kontakt Bělčice · Rozšíření výroby a prodeje sedlické krajky (v realizaci) – kontakt Sedlice · Prohloubení spolupráce mezi podnikovými subjekty v regionu – kontakt IC · Svozu a zpracování palivoenergetického odpadu – kontakt Sedlice – strojírna, Blatná · Soutěž podnikatelských nápadů drobných a středních podnikatelů – kontakt Záboří · Vytváření databázových systémů pro regionální informační systém – kontakt IC · Katalog investičních příležitostí (především pro průmysl) – kontakt IC · Navázání kontaktu s Czechinvestem – kontakt Blatná Projekty ve sféře bydlení · Příprava pozemků pro výstavbu „startovacích“ bytů – kontakt IC Projekty v cestovním ruchu · Účinná propagace v cestovním ruchu – kontakt Sedlice · Výstavba cyklistických naučných stezek (částečně realizováno) – kontakt Sedlice · Rozvoj a údržba turistických stezek – kontakt IC SOB · Orientační a informační systém pro návštěvníky regionu (realizováno) – kontakt IC · Obnova rybníků (především pro rekreaci a sportovní rybářství) - kontakt Lnáře, Blatná · Rozšíření nabídky veřejně přístupných kulturních akcí – kontakt IC · Podpora agroturistiky – kontakt Sedlice · Zavedení průvodcovské služby v regionu – kontakt Sedlice, IC · Podpora výstavby turistického střediska Závišín (realizováno) – kontakt Bělčice · Podpora výstavby Turistického komplexu Sedlice – kontakt Sedlice · Využití Tchořovického letiště pro účely cestovního ruchu a podnikání – kontakt Tchořovice, Radomyšl, Blatná Projekty ve sféře životního prostředí · Likvidace „černých skládek“ – kontakt IC · „Upravená obec“, soutěž Vesnice roku – kontakt Chlum · Založení chybějících biokoridorů – kontakt IC · Projekt energeticky úsporných opatření – kontakt IC Projekty ve sféře sociální infrastruktury · Podpora vzniku specializované vyšší odborné školy – kontakt Blatná · Podpora výstavby komerčních penzionů pro starší občany – kontakt IC · Zřízení Muzea Blatenska – kontakt Blatná · Podpora nadregionálních kulturních akcí – kontakt Blatná · Podpora organizací zaměřených na děti a mládež – kontakt IC · Příprava programu veřejných prací v obcích – kontakt IC a každá obec svazku Projekty ve sféře dopravy a technické infrastruktury · Zpracování analýzy kvality a kvantity dopravní obslužnosti regionu – kontakt IC, SMOOS · Organizace údržby místních komunikací – kontakt IC · Koordinace výstavby kanalizace a ČOV v obcích Blatenska (v realizaci) – kontakt Sedlice, Bezdědovice Projekty ve sféře společenského života · Posílení práce místních spolků a organizací – kontakt IC · Prohloubení práce s církvemi – kontakt IC Historické památky Bělčice: Prvně zmiňovány v r. 1243. Románsko-gotický kostel ze 13. stol. se sklípkovou klenbou dvoulodí z r. 1515. Blatná: Na místě tvrze založené v první pol. 13. stol. Bavory ze Strakonic byl postaven před r. 1400 vodní hrad doplněný v letech 1520-1530 goticko-renesančním palácem. Novogotické úpravy z let 1830-1856, zámek spojen mostem s parkem s dančí oborou. V blízkosti hradu vzniká po r. 1300 osada. Děkanský kostel Nanebevzetí P.Marie z let 1414-1515. V pol. 15. stol. patřila obec Blatná Jaroslavu Lvu z Rožmitálu (švagr Jiřího z Poděbrad, Z Čech až na konec světa). Roku 1601 Blatná povýšena na město. Po velkém požáru v r. 1834 měšťanské domy obnoveny v empírovém slohu. Bratronice: Původní tvrz přestavěná v r. 1603 v pozdně renesančním slohu. Buzice: Tvrz z pol. 14. stol. s opevněním přestavená v 17. stol. a užívána jako sýpka. V obci památky lidové architektury z 19.stol. Kadov: Renesanční tvrz z 2. pol. 16. stol. přestavěná v 18. stol. na špýchar. Raně gotický v 2. pol. 18. stol. barokně přestavěný kostel sv. Václava. Lnáře: Původní gotická tvrz přestavěná 1593 renesančně a v 19. stol. na pivovar. V sousedství raně barokní zámek z druhé pol. 17. stol. Na okraji města je situován klášter řádu bosých augustiánů s kostelem Nejsvětější Trojice (Brandlův obraz Svaté Trojice s Madonou a světci). Skupina lnářských rybníků je jedinečnou ornitologickou lokalitou s přírodní rezervací Nový rybník. Myštice: Zájezdní hospoda ze 16. stol. u hráze rybníka Labuť s klenutým gotickým sklepem a s mázhausem v 1. patře. Radomyšl: Městys s románským kostelem z doby kolem r. 1200 přestavěný goticky v první pol. 14. stol. na místě rozsáhlého slovanského pohřebiště. Stopy románské tvrze. Sedlice: Krajkářství známé již od 15. stol. Farní kostel sv. Jakuba Většího (1744-1754). Původní gotická tvrz přestavěná v 2. pol. 16. stol. na zámek. Dochované slovanské mohyly v lese Kamenici. Socha sv. Jana Nepomuckého, obora. Škvořetice: Čtyřkřídlý renesanční zámek, přestavěný na počátku 20.stol. Tchořovice: Dochovaná gotická tvrz obehnaná příkopem, přestavěná renesančně a v r. 1675 přeměněná v sýpku. Záboří: Románsko-gotický kostel z pol. 13. stol. později přestavován a rozšířen. Tvrz z počátku 14. stol. přestavovaná v 15. stol. Turistika, kultura, sport Řada historických památek, lidová architektura a krajina vhodná pro pěší i cykloturisty, uspokojí i náročné návštěvníky. Hlavní dominantou krajiny jsou rybníky doplněné rozlehlými loukami a lesy. Značené turistické a cyklistické trasy doplněné o cyklistickou naučnou stezku vás přivedou ke všem zajímavostem regionu. Velice atraktivní jsou podzimní výlovy rybníků prováděné Blatenskou rybou, s.r.o. s doprovodným programem. Ubytovat se můžete v různých typech a kategoriích: veřejné tábořiště Milavy, turistické středisko Závišín, ubytovna Tesla a hotel Beránek v Blatné, hotel ve Lnářích, hotel „Na velké“ v Sedlici, rekreační zařízení Pilský mlýn a Dol v soukromých penzionech a pro náročnější v penzionu Foto-Art v Blatné nebo v zámku Lnáře se zázemím v rozsáhlém zámeckém parku. V letních měsících počet ubytovacích kapacit rozšíří: internát SOŠ v Blatné, internát OU a ubytovna v Záboří. Ve většině obcí najdete i občerstvení. Přirozeným kulturním centrem regionu je město Blatná s řadou pravidelných akcí, jako jsou Blatenské hudební slavnosti, výstavy v muzeu, koncerty hudby ve Starém paláci zámku, činoherní a jiná vystoupení v sokolovně. V kulturním domě ve Lnářích jsou pravidelné diskotéky i jiné pořady, navštívit filmové představení můžete v Sedlici a Doubravici. Pro pořádání zábav, vystoupení a spolkovou činnost jsou využívány sály ve většině obcí regionu. V obcích jsou i různá sportoviště (fotbal, volejbal, tenis, tělocvičny, hala) s možností pronájmu. Informace na IC v Blatné.