Informace o místní akční skupině a regionu

MAS „Přiďte pobejt!”o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Semily (Kraj Liberecký)
Účel místní akční skupiny
Právní forma občanské sdružení
26661675
Datum registrace
Sídlo Roztocká 500, Jilemnice 514 01
Ulice a č. popisné/č. orientační Geologa Pošepného 380
Obec/Pošta Jilemnice
PSČ 51401
Telefon
Fax
Mobil 605557126
E-mail Vera.Noskova@seznam.cz
Vlastní www stránky www.maspridtepobejt.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Diverzifikace zemědělských podniků
Modernizace zemědělských podniků
Podpora zakládání podniků a jejch rozvoje
Náš tradiční venkov
Obnova a rozvoj občanské vybavenosti
Podpora šetrných forem cestovního ruchu s ohledem na udržitelný rozvoj území
Rozvoj infrastruktury oblasti CR
Vzdělávání a informace
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženydrobní zemědělci
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada
Datum schválení 11.12.2007
Rozvojová strategie www.maspridtepobejt.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Alena Vondrová - předseda sdružení
Telefon (mobil) 481 010 201
E-mail
Další kontaktní osoba Věra Nosková - manažer sdružení
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Věra Nosková vera.noskova@seznam.cz
DE
EN Věra Nosková vera.noskovav@seznam.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
1/ Region v působnosti MAS „Přiďte pobejt!“, o s. se rozkládá v západních Krkonoších a Podkrkonoší. Ráz krajiny je typicky venkovský s lesnatou hornatou až horskou krajinou, v nižších polohách s převahou s převahou luk, polí a pastvin.Rozptýlená zástavba ve svazích kopců, protáhlé lánové vesnice podél vodních toků a malá městečka dokreslují charakter této krajiny. Území je tvořeno.osmnácti obcemi sdruženými ve Svazku obcí Jilemnicko Celkem je do území zahrnuto dvacet dva obcí. Region MAS „Přiďte pobejt!“ má venkovský charakter. V minulosti zde byl rozvinutý textilní, sklářský a strojírenský průmysl a zemědělská velkovýroba. Tento vývoj byl na počátku 90. let utlumen především v zemědělství a v textilním průmyslu (vznik brownfields). Tento trend je určitou měrou kompenzován vyšší podnikatelskou aktivitou fyzických osob (většinou osoby, které ztratily své zaměstnání krachem velkých firem), kde se největší procento podnikatelských subjektů uplatnilo ve službách (37%), dále v průmyslu (14%), stavebnictví a zemědělství (12%). Za prací či do škol zaměstnaných dojíždí 31% obyvatel. Hospodářský rozvoj území se bude v budoucnosti založen na rozvoji malého a středního podnikání. Bude se jednat o diverzifikovanou řemeslnou výrobu, zemědělství a cestovní ruch a dále podniky kooperující s velkými podniky v blízkosti sídelních aglomerací. Zemědělství a lesnictví bylo jedním z hlavních činností hospodářské činnosti v regionu a prošlo bohatým historickým vývojem. Zemědělství dotčeného území je výrazně ovlivněno horským charakterem území, velkým počtem ploch s vyšším stupněm ochrany a vysokými nároky na finanční prostředky na obnovu budov a strojového parku zanedbaného z dob socialistického zemědělského hospodaření (majetku vráceného v restitucích) a samozřejmě trhem – podmínkami odbytu a zpracování. Dnes v celém regionu pracuje v zemědělství 11,6% obyvatel, v některých horských obcích, kde je zemědělská činnost hlavním zdrojem příjmů např. však až 31% (Jestřabí v Krkonoších). Co chybí ? V současné době hledá celá oblast ekonomické zdroje sloužící na: - zpracování živočišné prvovýroby (projekt horských farem na ekojatka, technologie na prodej „ze dvora“ , sýry, mléko, zpracování ovčí vlny atd. = místní výrobky, posílení lokální ekonomiky) - modernizaci stávajících zemědělských provozů (bez modernizace provozů ekologických farem hrozí dojde k odebrání licence „eko“) - diverzifikace zem. činnosti (stávající zemědělské objekty budou sloužit novým nezemělským technologiím a výrobám) - revitalizace brownfields - jejich přítomnost vykazuje na svém pozemku 76% obcí (možnost využití v ekologickému zemědělství, venkovské turistice, multifunkční domy, podnikání v duchu tradičních řemesel). Třetina objektů má rozpracovaný záměr nebo připravenu studii na přestavbu. - vytváření služeb v cestovním ruchu jako další stabilizující zdroj příjmů (ubytování - přestavba starých chalup na ekofarmy, penziony) Současné zdroje příjmů, závisející především na financích z dotačních programů a na často podhodnoceném prodeji prvovýroby (mléko, biohovězí prodáváno bez přidané hodnoty bio) tento rozvoj neumožňují. 2/ První spolupráce subjektů dnešního sdružení MAS se rozběhla již v roce 2000. V té době vzniká neformální pracovní skupina „Krkonošský ementál“, která vedena myšlenkami partnerství společně připravuje pilotní projekt Zachování zemědělské prvovýroby v horských a podhorských oblastech. Tento program pokračuje také v roce 2001, jeho součástí je i příprava na návštěvu pracovníka EU. Výsledkem je půldenní mise komisaře EU Fischlera pro zemědělství na Jilemnicku ( v rámci jeho 2 denní návštěvy ČR), během které se uskuteční neformální diskuse místních zemědělců s komisařem o možnostech financování zemědělství ze zdrojů EU. Aktivní členská základna dnešní MAS se setkává a aktivně zapojuje do rozvoje regionu. Dochází k úzké spolupráci s mikroregionem Jilemnicko, který zároveň slouží jako platforma pro všechny iniciativy. V roce 2003 se podařilo získat první finanční prostředky z Programu obnovy venkova z dotačního titulu 7 pro mikroregion. Byla navázána spolupráce s projekční firmou JENA-CZ, která vypracovala studii pro rozvoj regionu. V té době se do mikroregionu dostávají první informace o programu LEADER+, jehož naplnění by představovalo velkou podporu pro region. Na tyto podněty slyší především zástupci soukromého sektoru, kteří spolu se zástupci místních samospráv a neziskových organizací pomáhají vytvářet základy budoucí akční skupiny. V dubnu 2004 je dosavadní neformální iniciativa přetransformována na občanské sdružení MAS „Přiďte pobejt !“ (předsedkyně Alena Vondrová - Krakonošův ranč Poniklá, jednatel Jiří Novotný - Pila Novotný, Jilemnice). V roce 2005 získává MAS “ Přiďte pobejt ! ” podporu na osvojování schopností, dochází k nové aktivizaci partnerských vztahů (obce, podnikatelé, zemědělci, NGO) Při zpracování SPL se vycházelo z integrované strategie území, na jejíž tvorbě se podílela řada místních partnerů, převážně z řad členů MAS, zástupců obcí, podnikatelů, neziskových organizací a veřejnosti. Zapojení místních aktérů do zpracování SPL bylo zajištěno prostřednictvím schůzek pracovních skupin. Programový výbor - zpracovává SPL k jednomu zvolenému tématu (za součinnosti manažera a poradce).Zpracovává fiche a stanovení výběrových kritérií. Přípravuje a vyhlášuje výzvu k podání projektů. Schvaluje výsledky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.Na základě návrhu výběrové komise vybírá podpořené projekty, ale nesmí měnit pořadí projektů dle získaných bodů a stanovuje množství rozdělených prostředků pro kolo výzvy. 3/ Cíl 1: Vytvořit stabilní konkurenceschopné podnikání a zlepšit ekonomickou úroveň regionu MAS prostřednictvím diverzifikace zemědělství, posilováním místní produkce, zaváděním nových technologií, služeb a oborů. Cíl 2: Zkvalitnit život na venkově zlepšením vybavenosti obcí, zachováním kulturního a přírodního dědictví a nabídkou bohatého kulturního a společenského života. Cíl 3: Vznik a rozvoj služeb a aktivit v cestovních ruchu po celý rok, které budou v souladu s rozvojem tradic v území a budou šetrné k výjimečným přírodovědným hodnotám území a životnímu prostředí místních obyvatel. Cíl 4: Zabezpečit rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání, zlepšit komunikaci cestou partnerských vztahů a rozvojem regionální a mezinárodní spolupráce. 4/ Diverzifikace zemědělských podniků, Modernizace zemědělských podniků, Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, Náš tradiční venkov, Obnova a rozvoj občanské vybavenosti, Podpora šetrných forem cestovního ruchu, s ohledem na trvale udržitelný rozvoj území, Rozvoj infrastruktury oblasti CR, Vzdělávání a informace, Posílení partnerství na národní a mezinárodní úrovni 5/ 2006 - „Ať to frčí Jilemnicko!“ na osvojování schopností. 2007 - Zelená energie na Jilemnicku - Grantového fondu Libereckého kraje 6/ Pro letošní rok byla MAS „Přiďte pobejt!“ o.s. přidělena dotace pro příjem projektů od žadatelů ve výši 5.315 717,-Kč.