Informace o místní akční skupině a regionu

Kyjovské Slovácko v pohybu
Název místní akční skupiny
Okres Hodonín (Kraj Jihomoravský)
Účel místní akční skupiny Podpora partnerství pro rozvoj regionu Kyjovské Slovácko
Právní forma občanské sdružení
26659778
Datum registrace 8.4.2004
Sídlo Kyjov
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo nám. 11
Obec/Pošta Kyjov
PSČ 69701
Telefon 518 610 180
Fax 518 610 180
Mobil 774 664 668, 774 664 698
E-mail leader.ks@centrum.cz
Vlastní www stránky www.kyjovske-slovacko.com
Fiše strategického plánu LEADER
FICHE 1 – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
FICHE 2 - Zvýšení rozmanitosti činností nezemědělské povahy
FICHE 3 – Zakládání a rozvoj mikropodniků
FICHE 4 –Zařízení pro turistiku a volný čas
FICHE 5 – Obec-místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic
FICHE 6 – Kulturní dědictví a duchovní odkaz-poklady generací
FICHE 7 – Kyjovské Slovácko vzdělané
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženyzemědělci, začínající podnikatelé,NNO,obce, mikroregiony
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada o.s. Kyjovské Slovácko v pohybu
Datum schválení 1.11.2004
Rozvojová strategie www.kyjovske-slovacko.com
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO
Hlavní kontaktní osoba Ing. Vlasta Lochmanová - předsedkyně OS Kyjovské Slovácko v pohybu
Telefon (mobil) 724 840 530
E-mail lochmanova.vlasta@centrum.cz
Další kontaktní osoba Anna Čarková - manažerka projektu
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Anna Čarková 603 505 048 518 610 180 annacarkova@centrum.cz
DE Adéla Ráček Seidlová 737 969 031 adela.seidlova@passhaus.at
EN Lukáš Plachý 736 129 324 kyjovske.slovacko@centrum.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
2003 první kontakty - rakouská MAS regionu Auland Carnuntum. 2006 účast na projektu spolupráce s Lomond and Rural Stirling LEADER+ v U.K. Od r. 2007 připravujeme společný projekt s italskou MASGrupo di Locale POLESINE DELTA del PO. V r. 2007 j
Podrobné informace
1. Region Kyjovské Slovácko Kyjovské Slovácko se rozkládá v jihovýchodní části ČR, ve správním obvodu Jihomoravského kraje, spadajícím pod územně správní jednotku NUTS II Jihovýchod. Jedná se o celistvou oblast okresu Hodonín, zahrnujících 43 obcí s přirozeným spádovým venkovským městem Kyjov. Je to jedna z nejúrodnějších oblastí České republiky. Život lidí je zde odedávna spojený s půdou, přírodou a ročními cykly zemědělce. Území je specifické silnou vazbou obyvatel na tradice, venkovský pospolitý život. Lid tohoto území, sídlící zde po tisíce let, vytvořil svéráznou kulturu, z niž ještě dnes vidíme mentalitu pohostinnosti lidí a unikátní folklórní tradice. Tato silná tradice je posílena pěstováním vína. I když zemědělství je v ústupu jako hlavní zaměstnavatel, jinak převážně zemědělské oblasti, tradice zemědělství a venkova přetrvávají v povědomí všech věkových vrstev obyvatel. K tradicím patří i církevní život a silná vazba na rodinu v širším kontextu. V současné situaci prudkého rozvoje informační společnosti je na druhé straně čím dál tím více patrné, že určitý stupeň tradičních hodnot odolává globalizačnímu trendu a regionální prosperita regionu je právě závislá na umění jeho obyvatel najít si svoji cestu. 2. Historie Partnerství MAS Kyjovské Slovácko se začala formovat v roce 2002 na platformě Mikroregionu Nový Dvůr, jednoho ze šesti mikroregionů tohoto území. V průběhu činnosti rozšířila MAS své aktivity na celé území a tento LEADER region nazvala Kyjovské Slovácko. Od začátku přípravy Strategie – listopad 2002 se MAS, tehdy ještě neformální sdružení, snažila zapojovat zástupce všech sektorů. Byli to jednotliví aktéři místního rozvoje, představitelé obcí, zástupci neziskových organizací, poskytovatelé služeb, podnikatelé, zemědělci, ale také zástupci státní správy a církví. Ve všech mikroregionech byly organizovány semináře a pracovní schůzky a zároveň probíhala informační kampaň o programu LEADER. Pracovní skupiny byly vedeny týmem facilitátorů a odborníků na moderní metody komunitního rozvoje. MAS se postupně profesionalizovala a byla zaregistrována 8.4.2004 jako občanské sdružení. Orgánem pro přípravu SPL je Výkonná rada ve spolupráci s kanceláří MAS. Její členové jsou navrhováni ke schválení Valné hromadě na základě znalostí regionu a jeho potřeb a zájmu o činnost v orgánech MAS. MAS má zajištěnu organizační a administrativní podporu kancelář, manažerka, ekonomka), kromě toho jsou ustanoveny pracovní skupiny pro zemědělce, ženy a mládež. Orgány MAS : - Předseda - Místopředseda - Výkonná rada - Výběrová komise - Finanční komise - Monitorovací a kontrolní komise Za přípravu, schvalování a hodnocení Strategického plánu je zodpovědná Výkonná rada sdružení. Výběr projektů provádí na základě schválených výběrových kritérií Výběrová komise. 3. Rozvojová strategie Priority a cíle pro SPL vycházejí z ISU regionu Kyjovské Slovácko a jsou to zejména: • Vytvořit podmínky pro vznik nových ekonomických, udržitelných aktivit:  vznik pracovních příležitostí  rozvoj aktivit v podnikatelské sféře • Naučit se efektivně komunikovat všemi směry a se všemi partnery:  koordinace společných aktivit  zvýšit kvalitu informací • Podpořit rozvoj vinařství, vinařské turistiky a výroby regionálních produktů:  zvýšit frekvenci návštěvníků • Zapojit do realizace strategie široké spektrum místních organizací. • Vytvořit pozitivní motivaci lidí ke změnám, zlepšení kvality života (eko-sociální). 4. FICHE Strategického plánu Hlavní cíl SPL Rozvoj nové ekonomiky, turistiky, služeb a infrastruktury bude naplňován prostřednictvím dvou priorit, priority budou uskutečňovány prostřednictvím 7 Fichí. Priorita I: Podpora podnikatelských aktivit a lidského potenciálu v regionu zaváděním nových technologií, inovací, rozvojem služeb a turistiky Priorita I je v SPL řešena ve Fichích 1,2,3,4,7 FICHE 1 – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům FICHE 2 - Zvýšení rozmanitosti činností nezemědělské povahy FICHE 3 – Zakládání a rozvoj mikropodniků FICHE 4 –Zařízení pro turistiku a volný čas Opatření Priorita II: Podpora udržení kulturních a spolkových tradic, zavádění nových tradic a zlepšení životního prostředí v obcích budováním vhodné infrastruktury v krajině a sídlech. Priorita II je v SPL řešena ve Fichích 5,6,7. FICHE 5 – Obec-místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic FICHE 6 – Kulturní dědictví a duchovní odkaz-poklady generací FICHE 7 – Kyjovské Slovácko vzdělané 5. Vlastní projekty MAS Kromě Programů LEADER + a LEADER ČR MAS zrealizovala také několik projektů z krajských dotačních programů a nadačních grantů: Z podpory Jihomoravského kraje :  Podpora činnosti MAS  Vydání regionální publikací 33 životů, Úsměvy cechu Hippokratova  Projekt Ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty - „Zdravý život na Kyjovském Slovácku“ Z podpory Nadace Partnerství :  Monitoring a oprava značení části MVS + akce Mikroregionu Babí Lom – Sešlost lidu na Babím Lomu  Projekt Blíž k NATUŘE – zhotovení a instalace informačních panelů Z podpory Města Kyjov:  Vydání sbírky kreseb a básní Naslouchání OP RLZ: „Na venkově pro venkov“ – síť poradenských a informačních center pro trvale udržitelný rozvoj venkova , žadatel Český svaz ochránců přírody Ponikva, Blansko. Dodavatel části projektu. MMR : Partner projektu Výzkum pro řešení regionálních disparit – Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova – realizátor CPKP Západní Čechy. 6. Finanční zabezpečení V rámci schválené podpory z osy LEADER má MAS k dispozici pro rok 2008 1 815 800,- Kč na režijní výdaje. Na před financování této částky má MAS sjednán kontokorentní úvěr. Úroky z úvěru a bankovní poplatky budou hrazeny z přislíbené dotace JM kraje. Pro financování vedlejších aktivit a projektů bude MAS využívat různé dotační zdroje ( evropské, národní i nadační). 7. Dosavadní výsledky LEADER POV MMR ČR 2004 Partnerství jako předpoklad rozvoje regionu Kyjovské Slovácko 340 000,- Kč LEADER ČR Mze ČR 2006 Zlepšení kvality života na Kyjovském Slovácku 3.000.000,- Kč LEADER +OP Zemědělství 2005 - 2007 Kyjovské Slovácko – Region v pohybu 19.411 576,- Kč Opravy značení a akce na MVS Greenways 60 000,-Kč 33 životů Vetropack Moravia Glass Vydání publikace 30 000,-Kč Blíž k Natuře Nadace Partnerství Instalace naučných infotabulí 80 000,-Kč Sbírka básní a kreseb Město Kyjov Vydání publikace 30 000,- Kč EKOPORADNA Doplnění sítě Poradenská činnost a realizace projektů 200 000,- Kč Zdravý život na Kyjovském Slovácku Enviroment. vzdělávání a osvěta Akce a aktivity k enviromentálnímu vzdělávání a osvětě 80 000,- Kč Úsměvy cechu Hippokratova JMK Vydání publikace 30 000,- Kč Činnost MAS JMK Poradenská, osvětová a animační činnost 220 000,- Kč