Informace o místní akční skupině a regionu

LAG Podralsko o. s.
Název místní akční skupiny
Okres Česká Lípa (Kraj Liberecký)
Účel místní akční skupiny Podpora rozvoje venkova
Právní forma občanské sdružení
26663015
Datum registrace
Sídlo Mimoň
Ulice a č. popisné/č. orientační Malá 168
Obec/Pošta Mimoň
PSČ 47124
Telefon 487 862 209
Fax
Mobil 774 400 397
E-mail manager@lagpodralsko.com
Vlastní www stránky www.lagpodralsko.com
Fiše strategického plánu LEADER
1. Obnova a rozvoj vesnic
2. Občanské vybavení a služby
3. Podpora cestovního ruchu/N
4. Podpora cestovního ruchu/Z
5. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova
6. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
zaměření zejména na místní obyvatele a návštěvníky oblasti
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada LAG Podralsko o.s.
Datum schválení 13.12.2007
Rozvojová strategie www.lagpodralsko.com
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Tomáš Rychtařík
Telefon (mobil) 602 627 167
E-mail rychtarik@diamo.cz
Další kontaktní osoba PhDr. Dagmar Strnadová
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Vznik: duben 2004 Forma: občanské sdružení MAS LAG Podralsko se rozkládá na území obcí: Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Blatce, Bohatice, Brniště, Doksy, Dolní Krupá, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Chlum, Jablonné v Podještědí, Jestřebí, Kravaře, Luka, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Okna, Osečná, Pertoltice, Provodín, Ralsko, Rokyta, Skalka u Doks, Stráž pod Ralskem, Stvolínky, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy a Ždírec. 40 562 obyvatel, 878 km2, 46 obyv./km2 Orgány MAS: Představenstvo Statutárními zástupci MAS LAG Podralsko jsou předseda představenstva, v případě nepřítomnosti předsedy dva místopředsedové. Pět členů představenstva je voleno valnou hromadou. Představenstvo řídí činnost sdružení a provádí registraci členů Programový výbor Pracuje v počtu pěti členů, z jeho středu je volen předseda programového výboru, který koordinuje a řídí činnost programového výboru. Hlavní úkoly programového výboru: • Podílí se na zpracování strategie MAS LAG Podralsko (za součinnosti manažera a poradce). Je nejdůležitějším článkem tvorby strategie a jejího uvedení do praxe. • Provádí dozor nad realizací strategie • Zpracovává záměr a stanovuje výběrová kritéria. • Připravuje výzvu pro zájemce z příslušné oblasti • Programový výbor MAS provádí hodnocení přijatelnosti projektů ve smyslu prokazatelného souladu projektů se Strategií MAS, schvaluje výběr projektů výběrovou komisí a projednává výsledky v plénu MAS. Výběrová komise Je pětičlenná, přičemž musí být vždy většina členů ze soukromého sektoru. • Provádí hodnocení a bodování předložených projektů podle schválených kritérií a bodovacích tabulek. • Sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty. • Vyznačí projekty navržené ke schválení tak, aby nepřekročily limit podpory a projekty náhradní až do výše 30% přiznaného limitu. Revizní komise • Ke kontrole hospodaření a nakládaní s majetkem sdružení voli valná hromada tříčlennou revizní komisi. Její činnost řídí předseda revizní komise, zvolený členy komise. Komise je povinna provádět kontrolu sdružení minimálně jedenkrát v kalendářním roce. Řídí se obecně platnými právními předpisy. O výsledcích kontroly a případných nápravních opatřeních informuje představenstvo a valnou hromadu. • Revizní komise o výsledcích kontroly vyhotovuje vždy zprávu. • Revizní komise obdrží vždy zápisy a usnesení z jednání valné hromady a představenstva Základní strategické linie pro LEADER 2007-2013: - důraz na spolupráci veřejného, neziskového a ziskového sektoru - důraz na vytváření kladného citového vztahu stálých obyvatel regionu ke svému bydlišti a okolí - důraz na koordinaci již existujících aktivit v oblasti využívání přírodního bohatství a vytváření společného rámce - důraz na aktivní zapojení všech členů MAS s cílem naučit je pracovat s projekty a řídit je - důraz na zatraktivnění regionu, snižování existenční závislosti stálých obyvatel na městských sídlech Priority: Priorita č.1 – Obnova a rozvoj vesnic Cíle priority: - zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit - zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí Specifické cíle: - zlepšení celkové vizuální úrovně veřejných prostor především na malých vesnicích - podpora spolkové činnosti - rozvoj cestovního ruchu - podpora vzniku nových nezemědělských forem podnikání - diverzifikace zemědělských činností - zapojení co nejširších vrstev obyvatelstva do rozvoje regionu Priorita č. 2 – Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání Cíle priority: - Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. - Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí. - Posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku a zajištění místních služeb. Specifické cíle: - rekonstrukce a modernizace budov v oblasti sociální a kulturní infrastruktury - podpora zázemí pro volnočasové aktivity (kultura, sport,..) - zlepšení dostupnosti dalšího vzdělávání ve venkovských oblastech Priorita č. 3 – Podpora cestovního ruchu Cíle priority: - různorodost venkovské ekonomiky - různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti - zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. Specifické cíle: - projekční, informační a organizační podpora stávajícím i nově vzniklým subjektům cestovního ruchu - pomoc při uvedení nových služeb nebo při zkvalitnění stávajících služeb - propagace a uvedení území Podralska na trh cestovního ruchu se zdůrazněním specifik území - podpora nových produktů cestovního ruchu. Priorita č.4 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Cíle priority: - rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí - zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit - zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Specifické cíle: - záchrana méně známých památek - zvýšení přitažlivosti regionu pro návštěvníky i trvale žijící obyvatele - propagace péče o lidovou architekturu - přiblížení a zpřístupnění památek obyvatelům a turistickému ruchu Účast v programu LEADER Leader+ : dotace ve třech kolech výzvy 15 mil. Kč, celkem podpořeno 35 projektů, Leader ČR 2006: dotace Ministerstva zemědělství 3 mil. Kč, podpořeny 3 projekty Finanční zabezpečení: podpora v rámci osy IV Leader byla MAS LAG Podralsko schválena, celková přidělená částka: 8 955 079,-Kč. Další podpora - dotace Libereckého kraje - 181 000,-Kč Úspěšné projekty z 1. kola výzvy V 1.kole bylo na projekty rozděleno více než 7 mil. Kč, tedy téměř 50% z celkové částky určené na dotace. Žadatel / dotace Název projektu Popis projektu Obec Osečná 803 500,- Kč Integrovaný projekt „Péče o kulturní a historické bohatství regionu Projekt obsáhl kulturní aktivity více partnerů a jejich tradičních akcí a vzájemným propojením jim dodal nadregionální rozměr: Lázně Kundratice, a.s. – cyklus kulturních akcí v objektu lázní SK Osečná – Kunratická lávka, tradiční akce Chorus, pěvecké sdružení – Rok Schillera a dalších osobností obec Ralsko – Animace Prusko-rakouské války V rámci projektu bylo podpořeno celkem 137 kulturních akcí, které byly jednotným způsobem prezentované v tištěných materiálech i na webových stránkách. Římskokatolická farnost Osečná 741 000,- Kč Oprava části fasády římskokatolického kostela sv.Víta v obci Osečná Projekt byl v rámci Fiche zaměřený na opravu méně známé církevní památky, kterou je kostel v Osečné. Kostel je opravovaný průběžně po částech, žádost do LEADER+ se týkala části fasády a výměny poškozené vitráže v průčelí budovy, dřevěných okének, oplechování apod. Sportovní klub SK Osečná 1 887 340,- Kč S minibusem propojíme region V projektu se jednalo o peníze na zakoupení minibusu, který je určen především pro zajištění svozu na mimoškolní a zájmové akce nejen pro organizace obce Osečná, ale i v rámci širšího regionu. Cílem je umožnit především dětem a mládeži, aby mohli navštěvovat sportovní a zájmové kroužky podle nabídky a ne podle dopravního spojení. Jde rovněž o propojení mimoškolní nabídky Osečné, Stráže, Hamru, Mimoně. „Cestující“ hradí za dopravu jen režijní náklady. Obsluha i údržba minibusu jsou zajištěny. Sportovní klub SK Osečná 786 926,- Kč Zvýšení kvality trávení volného času Projekt byl zaměřený na úpravu stávajícího sportovního areálu, aby byl využitelný i pro potřeby cestovního ruchu. V jeho rámci byly realizovány tyto aktivity: • zpevněná plocha před areálem • strojní vybavení na údržbu zeleně hřiště i okolních ploch • opravený vrt na vodu pro potřebné kropení trávníku • nové lavičky, 10 kusů • nové sportovní vybavení vhodné pro zapůjčování • prospekt s nabídkou sportovních možností v areálu Město Mimoň 504 000,- Kč Zelený zvoneček Projekt vycházel z bohaté činnosti několika dětských ekologických organizací v celém regionu Podralska. V jeho rámci byly uskutečněny tyto aktivity: • čištění lesa, řek a dalších prostor • cyklus 6 tematicky zaměřených bloků, které připravovaly jednotlivé dětské oddíly • cyklus 6 tematicky zaměřených přednášek pro veřejnost • vydávání vlastního časopisu Realizací projektu došlo k propojení práce dětských ekologických oddílů v celém regionu, ke vzájemnému poznání dětí a k podrobnému poznání jiných lokalit Pionýrská skupina Výři Stráž pod Ralskem 250 000,- Kč Strážské putování Podralskem Projekt vycházel z tradice dětského oddílu, připravil pro děti i veřejnost cyklus akcí zaměřených na poznání celého regionu Podralska a to jeho historických, přírodních, technických i dalších zajímavostí. Dalšími aktivitami byly ještě fotosoutěže s tematikou Podralska a systematické objevování bývalých osad, ovocných stromů… v bývalém voj. prostoru. Pro materiálové zajištění dětských výprav bylo zakoupeno drobné vybavení, jako např. lana, kotlíky, lampy… Mimoňská komunální, a.s. 279 650,- Kč Informování veřejnosti televizním vysíláním programu MiTEL TV prostřednictvím kabelových signálů Jednalo se o dotaci na zajištění technického vybavení na šíření programu MiTEL TV. Realizací došlo ke zlepšení informovanosti obyvatel sledujících tento regionální program. TJ Slavoj Dubá 850 000,- Kč Pořádání sportovních akcí Projekt byl zaměřený na úpravu stávajícího sportovního areálu, aby byl využitelný i pro potřeby cestovního ruchu. V jeho rámci došlo k realizaci těchto aktivit: • oprava a vybavení budovy sportovního zázemí • dobudování multifunkčního hřiště • pořádání sportovních akcí pro veřejnost • propagace možností sportovního vyžití Město Dubá 955 000,- Kč Turistické pobyty pro mládež se zaměřením na ekologickou výchovu Projekt byl zaměřený na vybudování možností ubytování pro ekologické pobyty dětí, především s ohledem na poznávání Kokořínska. Ubytovací kapacita 40 lůžek je k dispozici v tělocvičně školy, dalšími aktivitami bylo například zakoupení dalšího potřebného zařízení, a úprava odborné učebny pro pořádání přírodovědných seminářů. Úspěšné projekty, vybrané ve 2. kole výzvy: Žadatel Název projektu Popis projektu PS Výři 495 000,- Dětská základna pro celoroční poznávání Podralska Drobné stavební úpravy, modernizace a vnitřní vybavení klubovny PS Výři ve Stráži pod Ralskem, díky tomu, se z klubovny stala dětská základna pro celoroční poznávání Podralska, která je využívána převážně dětskými kolektivy se zaměřením na turistiku a na poznávání a ochranu přírody Obec Ralsko 340 000,- Jezdecké stezky PS Výři 370 000,- Soví vrch Projekt byl zaměřen na obnovu a vybavení bývalého sportovního areálu ve Stráži pod Ralskem. V rámci projektu byly vykoupeny pozemky a drobná rekreační chatka, opraveno oplocení areálu, opraveno antukové hřiště a areál byl vybaven základní vybavením (volejbalová síť, malé branky, nářadí na udržování hřiště). Současně byla v rámci tohoto projektu financována projektová dokumentace celkového řešení areálu a to dobudování zděné klubovny a šaten. Obec Osečná 495 000,- Naučná stezka „K Pramenům“ Stezka nabízí na trase dlouhé 2,5km osm informačních tabulí s nejrůznějšími tématy, např. historie vodních mlýnů, drobné sakrální stavby v přírodě, mykologie, geologie, vodní živočichové… V rámci projektu došlo i k úpravě části cesty, která byla ve špatném stavu. Tím vznikl dobře schůdný okruh, přístupný také maminkám s kočárky, které získaly krásný cíl svých vycházek. Naučná stezka se stala součástí výletního komplexu tvořeného rekultivovaným Jenišovským rybníkem, ze kterého podle plánu povede náhon k nedalekému Jenišovskému mlýnu. Zde se podle finančních možností jednou bude točit mlýnské kolo a vznikne stálá expozice mlynárenství. V daném komplexu jsou dále hojně navštěvované prameny Ploučnice a chystá se výstavba rozhledny. Obec Bezděz 822 072,- Základní služby pro návštěvníky hradu Bezděz Oprava chátrající budovy ze 17. století - bývalé české školy V opravené budově informační centrum, malá výstavní expozici o historii obce a samotné budovy a veřejné WC Zlepšení image obce v očích návštěvníků Město Doksy 387 310,- Rozšíření a modernizace informačního centra Doksy Jednotlivé aktivity projektu: • stavební úpravy (rozšíření IC o nové prostory) • obnova a doplnění datových přípojek • vybavení (výpočetní technika, pult, stoly a židle, stojany apod.) - počítače jsou využívány návštěvníky k vyhledání potřebných informací, čímž se zrychluje obsluha ostatních návštěvníků potřebujících jiné informace - v obou místnostech IC jsou umístěny velkoformátové fotografie zajímavých turistických cílů, dále plány regionu a ČR k lepší orientaci, různé stojany s propagačními mater… Obec Velký Valtinov 714 940,- Zkvalitněním sport. zázemí ke zkvalitnění spolkového života v obci Aktivita č.1: Rekonstrukce objektu kabin Aktivita č. 2: Cyklus sportovních, kulturních a společenských akcí Aktivita č. 3: Kalendář akcí a jeho distribuce podle zaměření akcí do škol, obecní úřady, informační centra apod. Město Doksy 154 348,- Aktualizace informačního a navigačního systému Aktivita č. 1: Aktualizace navigačního systému pro pěší a cyklisty (směrovky) Předmětem projektu bylo obnovení a doplnění stávajících stojanů Aktivita č. 2: Aktualizace informačního systému Informační plán lokality Doksy – Staré Splavy – Borný je umístěn na několika místech v Doksech i ve Starých Splavech, těchto plánů bylo nutno vyznačit chybějící turisticky vyhledávané a potřebné cíle, stávající tabule opravit a vyčistit. Výstupem projektu je: - 16 stojanů s celkem 134 směrovkami - 8 opravených a doplněných infotabulí (map) zaměřených na turisticky nejvíce navštěvovaná místa Doksy, Staré Splavy a Borný - zpracovaný seznam poskytovatelů služeb v cestovním ruchu SRPŠ Mimoň Mírová 462 650,- Mobilní táborová základna Jedná se o mobilní táborovou základnu pro děti, zejména ze slabších sociálních rodin. Projekt se skládal z nákupu stanů s podsadami a dalšího vybavení (hangár, přístřešek, sociální zázemí, vybavení kuchyně, jídelny …) Město Doksy 229 000,- Přestavba a dostavba Jarmiliny stezky -projektová dokumentace Projekt byl zaměřený na vypracování projektové dokumentace a tím přípravu podmínek pro vybudování letní stezky kolem Máchova jezera. Město Mimoň 80 000,- 750 let Města Mimoně Podstatou projektu bylo připomenutí 750 let od 1. záznamu slovanského názvu Mimoň, které se konalo v rámci oslav Dne města, které proběhly od 17.6 do 25.6.2006 Jednotlivé aktivity: - Fotbalový turnaj mladších žáků o pohár Mikroregionu Podralsko - Výstava 750 let od záznamu slovanského názvu Mimoň - Dostih o cenu Mikroregionu Podralsko Lubomír Majliš 319 654,- Skiareál Podralsko Projekt se skládal z nákupu sněžného skútru, stopaře (trasovače pro klasickou stopu a stopu pro volný způsob) a přívěsu na přepravu zařízení. Prioritním cílem bylo vytváření kvalitních lyžařských stop zejména v trasách stávajících cyklotras, ale i mezi obcemi a městy. Město Mimoň 360 000,- Oprava části areálu Božího hrobu v Mimoni Základním cílem projektu bylo zahájení prací na uvedení areálu Božího hrobu do důstojného stavu tím, že byla opravena jeho významná část. Předmět projektu: - Rešerše dokumentů o areálu Božího hrobu v Mimoni a bývalého špitálu - Dendrologický průzkum - Stavebně historický průzkum - Oprava obvodové zdi - Úprava hlavní přístupové cesty od hlavní brány a od bývalého špitálu a vymezení chodníčků okolo bývalých hrobů - Ošetření stávajících stromů, vyspecifikování, nákup a výsadba nových stromů - Jednání a spolupráce s orgány památek při realizaci prací Město Stráž pod Ralskem 583 000,- Gablerův dům – I.etapa Vytvoření projektové dokumentace pro rekonstrukci a následné využití komplexu budovy Staré školy z roku 1763 a Gablerova domu za účelem rozšíření stávajících a vzniku nových služeb v oblasti cestovního ruchu. Biberova společnost 458 000,- Biberovy hudební slavnosti Cílem projektu bylo podpořit a udržet tradici hudebních slavností a dalších kulturních akcí, které posílily povědomí o významné osobnosti města – barokním hudebním skladateli H.I.F. Biberovi Aktivity: - Propagační materiál (pohlednice, brožury, plakáty, poutače) - Zajištění koncertu (živá hudba, pěvecký sbor, poslechová hudba, pořadatelská činnost) - dokončení opravy varhan v kostele - oprava schodiště při vstupu do kostela Město Mimoň 200 000,- Letní koupání v Mimoni Podstatou projektu bylo podpořit záměr zrealizovat v Mimoni koupaliště z vodní nádrže ve vlastnictví města a oplotit přiléhající pozemky města , u vodní nádrže zrealizovat dvě písčité pláže a ověřit využití vybraných druhů ryb k udržení kvality vody v nádrži. Biberova společnost 152 000,- Prezentace „Podralsko-Stráž pod Ralskem okolí“ Aktivity projektu: - vytvoření www stránek v češtině, angličtině, němčině a polštině – stránky budou obsahovat informace o historii a historických památkách, o životním prostředí a přírodních památkách, o kulturních památkách, dále mapu kde budou vyznačeny jednotlivé památky a přístupové cesty k nim, … - nákup PC pro aktualizaci stránek - dva semináře pro subjekty poskytující služby v cestovním ruchu. Město Mimoň 273 000,- Mariánský sloup v Mimoni - Restaurování soklu a erbu a kopie plastiky Panny Marie Projekt se týkal dokončení kopie plastiky Panny Marie z hořického pískovce a restaurování soklu a erbu včetně jejich očištění. Cílem tohoto projektu bylo zachránit a uvést do původního stavu Mariánský sloup. Město Mimoň 200 000,- Bývalý špitál – projekt musea Podstatou projektu bylo zpracování technické dokumentace rekonstrukce objektu bývalého špitálu, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v seznamu kulturních památek. Žadatel/dotace Název projektu MĚSTO STRÁŽ POD RALSKEM 176 600,- VANDROVÁNÍ S RALSKÝMI STRÁŽIDLY Pionýrská skupina Výři 180 000,- Rozšíření ubytovací kapacity dětské základny pro celoroční poznávání Podralska Tour de Ralsko 99 715,- Tour de Ralsko 3 : Have a nice week-end ! Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí 155 000,- Publikace o historii Kostelního vrchu Pionýrská skupina Výři 180 000,- Dětské putování Podralskem MĚSTO MIMOŇ 63 000,- Projektová dokumentace cyklostezka Mimoň – Zámecký most x Potoční ulice Petr Krejbich 66 446,- Vodácký průvodce po řece Ploučnici – cizojazyčná mutace.