Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov
Název místní akční skupiny
Okres Uherské Hradiště (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny
Právní forma občanské sdružení
26662698
Datum registrace 21.4.2004
Sídlo Buchlovice
Ulice a č. popisné/č. orientační Nám. Svobody 800
Obec/Pošta Buchlovice
PSČ 68708
Telefon
Fax
Mobil 604 752 044
E-mail polaskova@buchlov.cz
Vlastní www stránky www.buchlov.cz/MAS/
Fiše strategického plánu LEADER
Fiše 1: Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla
Fiše 2: Regionální produkce na Buchlovsku
Fiše 3: Vítejte na Buchlovsku
Fiše 4: Lidé a kultura na Buchlovsku
Fiše 5: Lidé a život na Buchlovsku
Fiše 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Podnikatelé, zemědělci
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Buchlov
Datum schválení 23.10.2007
Rozvojová strategie http://www.buchlov.cz/MAS/ke-stazeni/leader_08-13/SPL_MAS_Buchlov2008_hot.pdf
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO, přeshraniční podpora cestovního ruchu, investiční projekty zaměřené na infrastrukturu
Hlavní kontaktní osoba Miroslav Kovářík, předseda MAS Buchlov
Telefon (mobil) 603 251 539
E-mail modra@uh.cz
Další kontaktní osoba Marta Polášková, manažerka MAS Buchlov
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Raphael Craehals +420 602 552 999 raf@buchlovpark.cz
DE Raphael Craehals +420 602 552 999
EN
Raphael Craehals +420 602 552 999
Spolupráce se zahraničními partnery
http://www.countryfeel.eu/ Cíle projektu: Posílení mezinárodní spolupráce pro propagaci a podporu místních tradičních řemesel a kultury. Společný postup při zhodnocení regionální identity a charakteristické produkce.
Podrobné informace
STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ: MAS Mikroregionu Buchlov hospodaří na celém území Mikroregionu Buchlov – svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu. Mikroregion Buchlov se nachází v západní a severozápadní části okresu Uherské Hradiště v těsné blízkosti okresního města Uherské Hradiště, které je rovněž hlavním správním střediskem, střediskem obchodu a pracovních příležitostí pro zájmová území. Okres Uherské Hradiště patří do Zlínského kraje, spolu s Olomouckým krajem tvoří jednotku NUTS II Střední Morava. Mikroregion Buchlov je typickou venkovskou oblastí. Typy sídelního osídlení se značně liší v oblasti podhůří Chřibů a v horských oblastech. Zatímco v podhůří je struktura osídlení spíše koncentrovaná, v horských oblastech je spíše rozptýlená. V zájmovém území se nachází dvě místně významnější centra – Buchlovice a Velehrad s výraznou koncentrací turisticky atraktivních cílů. CHARAKTER ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍCÍ STRATEGII OBLASTI: Rozvoj mikroregionu spočívá zejména v multifunkčním a konkurenceschopném zemědělství s důrazem na zvyšování kvality životního prostředí, které bude základem dlouhodobého ekonomického růstu. Území MAS Buchlov má výborné podmínky k rozvoji v oblasti cestovního ruchu, služeb a dalších aktivit. Cílem rozvojových strategií MAS Buchlov je dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionu prostřednictvím rozvoje veřejných služeb, nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace. STRATEGICKÁ VIZE A PRIORITNÍ OSY ROZVOJE Na základě podrobné analýzy předností mikroregionu a také na základě zjištěných přání obyvatel obcí byl základní vizí mikroregionu Buchlov stanoven trvale udržitelný rozvoj. ZÁKLADNÍ CÍLE · přizpůsobení aktivit člověka požadavku rovnováhy, v němž je možný ekonomický rozvoj za současného akceptování ekologie krajiny · respektování základních ekologických, kulturně-historických a politicko-správních omezení, která mohou vycházet z prosazování udržitelného rozvoje · využití různorodosti forem života v regionu jako hlavního kritéria při výběru strategických opatření budoucího rozvoje · zvažování místních, regionálních i nadregionálních faktorů trvalé udržitelnosti Ze strategické vize vycházejí předložené prioritní osy, které budou základním východiskem záměrů v jednotlivých kritických oblastech. · Prioritní osa č.1: Technická infrastruktura a energetika: · Prioritní osa č.2: Rozvoj zemědělství a lesnictví: · Prioritní osa č.3: Ochrana životního prostředí a zachování hodnot krajiny: · Prioritní osa č.4: Trvale udržitelný rozvoj venkova, rozvoj řemesel, podpora a rozvoj malého a středního podnikání · Prioritní osa č.5: Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu ZAMĚŘENÍ NA CÍLOVÉ SKUPINY · Neziskový sektor – jako významný činitel při formování vědomí sounáležitosti s územím a organizátor kulturního a společenského života v obcích se významně podílel na přípravě Strategie zejména v oblasti uchování kulturního a společenského bohatství mikroregion, rozvoje kulturních tradic a zapojení mladé generace do společenského života. Jedná se především folklórní soubory, mládežnické a sportovní organizace, občanská sdružení zajišťující vzdělávání občanů a sdružení ochránců přírody · Drobní podnikatelé – tento sektor je tvořen především živnostníky, řemeslníky podnikající v oblasti služeb cestovního ruchu a zemědělství. Tato skupina vytváří pracovní místa a podílí se na snížení migrace obyvatel a udržení mladých lidí v obcích. · Veřejná správa – vytváří podmínky pro udržitelný život v obcích a je hlavním činitelem při správě a rozvoji území. V současné době je nejdůležitější a stmelující složkou pro všechny skupiny a hlavním spojovacím článkem s nadřízenými institucemi. SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ ZA ROKY 2004 A 2005 · Revitalizace krajiny, přírodní dědictví - projekt sleduje obnovu vinařství ve vinařské obci Zlechov, obdělávání vinohradů moderní technikou, výpomoc drobným pěstitelům. · Archeoskanzen Modrá jedná se o archeologický skanzen z 9. století, z doby prvních slovanských státních útvarů. Areál sestává ze zázemí pro návštěvníky – restaurace „Rybářská bašta“ a samotných objektů skanzenu – strážní věže, domu velmože, dílen řemeslníků, hospodářských staveb, obytné zemnice, nadzemního domu, obilnice, studny a palisád ohraničujících část areálu. · Muzeum Tupeské keramiky - navazuje na dlouholetou tradici výroby keramiky, je zde umístěna expozice místní keramiky. Součástí areálu je živý skanzen včetně zapojení návštěvníků do procesu výroby, pořádání pracovních setkání keramiků, prodejní akce, jarmarky atd. · Stavební úpravy kabin SK Stříbrnice – podpora sportovních aktivit v obci Stříbrnice, rekonstrukce šaten fotbalového mužstva. · Propagační a distribuční systém v Mikroregionu Buchlov – slevový a informační systém na podporu turistiky, webové kamery a webové stránky jednotlivých památek. · Školící a informační centrum Tupesy, Slovácko Free Information Society - nezisková společnost nabízející bezdrátové připojení k internetu, zřízení školícího střediska a podpora kvality připojení. · Turistické občerstvení na pozemku p.č. 50/1, Stříbrnice – soukromý žadatel, výstavba restaurace v blízkosti cyklotrasy.