Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Dolní Morava""
Název místní akční skupiny
Okres Břeclav (Kraj Jihomoravský)
Účel místní akční skupiny všeobecný rozvoj území, podpora vinařství, cestovního ruchu a zachování ekologické stability
Právní forma občanské sdružení
26667401
Datum registrace 11.6.2004
Sídlo Lanžhot
Ulice a č. popisné/č. orientační Náměstí 177
Obec/Pošta Lanžhot
PSČ 691 51
Telefon 777 328 052
Fax
Mobil
E-mail info@mas-dolnimorava.cz
Vlastní www stránky www.mas-dolnimorava.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
1. Podpora zavádění nových produktů a technologií v zemědělství
2. Zatraktivnění vzhledu obcí
3. Dědictví otců našim dětem
4. Občanské vybavení a služby
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Členská schůze MAS Dolní Morava
Datum schválení 04.12.2007
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Lucembursko
Hlavní kontaktní osoba Ing. Josef Smetana, předseda občanského sdružení
Telefon (mobil) 777 328 052
E-mail smetana@mas-dolnimorava.cz
Další kontaktní osoba Ing. Jan Hájek - manažer MAS, Martina Polachová, DiS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Josef Smetana předseda +420 777 328 052 smetana@mas-dolnimorava.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
V roce 2007 navázány rozhovory s MAS Lëtzebuerger Musel v Lucembursku a uskutečněna dvou denní pracovní návštěva managementu MAS v této Lucemburské oblasti, kdy byly domluveny konkrétní podmínky možné spolupráce. Je připravován podpis partnerské smlouvy a
Podrobné informace
1.Území MAS MAS Dolní Morava leží v Jihomoravském kraji (NUTS II Jihovýchod) v okresech Břeclav a Hodonín. Na východě sousedí se Slovenskou republikou, na jihozápadě s Rakouskem. Rozkládá se v nadmořské výšce od 151 do 240 m n m. Dne 11. června 2004 byla registrována MAS Region Podluží, o.s. s územní působností členských obcí Regionu Podluží: Dolní Bojanovice, Hrušky, Josefov, Kostice, Lanžhot, Lužice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Prušánky, Starý Poddvorov, Tvrdonice, Týnec a Mikulčice. Předsedou občanského sdružení byl na první členské schůzi dne 2.7.2004 v Lanžhotě zvolen Ing. Josef Smetana. Původní počet obyvatel byl 23.225 obyvatel. Celková hustota obyvatel: 110,58 obyv./km2. V roce 2005 byla zpracována a podána následně neúspěšná žádost do programu LEADER +. Začátkem roku 2006 se uskutečnilo rozšíření o další obce a Mikroregion Hodonínsko. Územní působnost MAS se rozšířila na území 22 obcí. (Přistoupily obce: Ladná, Čejkovice, Čejč, Karlín, Terezín, Rohatec, Dubňany a Mutěnice). Členská základna byla rozšířena na 55 členů. V září roku 2007 byl smluvně zajištěn manažer pro přípravu a realizaci SPL i konkrétních záměrů MAS. V polovině roku 2007 obdržela MAS Dolní Morava dotaci od JMK ve výši 200 000 Kč na provoz. Bylo realizováno 20 setkání na území obcí MAS Dolní Morava, kde probíhaly diskuze nejen se členy MAS, ale i ostatními zájemci. 2.Partnerství Dne 11. června 2004 byla registrována MAS Region Podluží, o.s. s územní působností členských obcí Regionu Podluží: Dolní Bojanovice, Hrušky, Josefov, Kostice, Lanžhot, Lužice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Prušánky, Starý Poddvorov, Tvrdonice, Týnec a Mikulčice, Předsedou občanského sdružení byl na první členské schůzi dne 2.7.2004 v Lanžhotě zvolen Ing. Josef Smetana. Původní počet obyvatel byl 23.225 obyvatel. Celková hustota obyvatel: 110,58 obyv./km2 V roce 2005 byla zpracována a podána následně neúspěšná žádost do programu LEADER +. Začátkem roku 2006 se uskutečnilo rozšíření o další obce a Mikroregion Hodonínsko. Byla rozšířena členská základna na 44 členů. Orgány občanského sdružení 1. Členská schůze MAS Dolní Morava 2. Programový výbor: (je výkonným orgánem sdružení) - připravuje Strategii rozvoje území Dolní Moravy, realizuje úkoly, opatření a cíle směřující k implementaci strategie rozvoje, - zpracovává výběrová kritéria pro výběr projektů, 3. Výběrová komise - výběr projektů 4. Předseda 3.Rozvojová strategie Strategie rozvoje území je posledním platným rozvojovým dokumentem MAS Dolní Morava, který navazuje na platné rozvojové strategie Mikroregionu Hodonínsko a Regionu Podluží. Podkladem pro zpracování SRÚ byly údaje ČSÚ, databáze jednotlivých obcí, 20 setkání s obyvateli na obcích MAS, dotazníkové šetření zúčastněných a oslovených subjektů a společné projednání SRÚ dne 4.12.2007 v Dolních Bojanovicích. Konání jednotlivých seminářů k přípravě SRÚ a možnost se zapojit do tvorby bylo avizováno místními medii, a konkrétním oslovením místních aktérů. V návaznosti na zpracovaný SRÚ, byl vypracován dvouletý Akční plán MAS DM pro roky 2008 – 2009. Zde byly vytipovány nejvíce a nejlépe připravené projekty a záměry, které budou postupně v uvedeném období realizovány. Prioritní oblast 1: Vinařství a zemědělství Ekonomicko-sociální rozvoj MAS opírající se o příznivé podnikatelské prostředí s cílem zvýšit, zaměstnanost obyvatelstva a zkvalitnit nabídku pracovních míst. Vytvořit zázemí zemědělců tak, aby plnohodnotně využívali místní zemědělství k rozvoji jak cestovního ruchu, tak k udržitelnému rozvoji venkovského prostoru. 1.1 Priorita: Modernizace zemědělských podniků 1.1.1 Opatření: Investice do budov, staveb, strojů a technologií pro živočišnou výrobu 1.1.2 Opatření: Investice do budov, staveb, strojů a technologií pro rostlinou výrobu 1.1.3 Opatření: Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství 1.2 Priorita: Přidání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů 1.2.1 Opatření: Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství 1.3 Priorita: Zahájení činnosti mladých zemědělců 1.4 Priorita: Budování agrofarem a agroturistických provozů Prioritní oblast 2: Cestovní ruch Cílenou podporou cestovního ruchu jako významného zdroje ekonomického růstu, podporou rozvoje turistické infrastruktury a specifických forem cestovního ruchu a celkovým zatraktivněním atraktivity MAS docílit zvýšení počtu návštěvníků i možností krátkodobé rekreace. Zajištění kvalitní dopravní dostupnosti MAS s důrazem na technický stav a vybavenost dopravní i ostatní technické infrastruktury a zajištění plné dostupnosti telekomunikačních služeb a informačních sítí. 2.1 Priorita: Podpora cestovního ruchu 2.1.1 Opatření: Budování pěších tras, vinařských stezek a hippostezek 2.1.2 Opatření: Malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, volný čas 2.2 Priorita: Vytváření podmínek pro udržitelný cestovní ruch 2.3 Priorita: Přeshraniční spolupráce ve smyslu partnerství 2.4 Priorita: Zajištění plné dostupnosti telekomunikačních služeb a informačních sítí v celém MR v technické úrovni plně kompatibilní s EU Prioritní oblast 3: Kulturní dědictví a tradice V rámci oblasti budou podporovány nejen investiční projekty, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch.. Pokud jde o ekonomicky udržitelnou kulturní infrastrukturu a cestovní ruch spojený se sportovními zařízeními a zařízeními pro volný čas, budou podporovány projekty, které mají prokazatelně významný dopad na ekonomický rozvoj MAS. Cílem je dosáhnout lepší nabídky a využití turistického potenciálu MAS, vybudování stabilní struktury venkovské turistiky, zlepšení dopravní dostupnosti turisticky atraktivních míst a památek, zvýšení přitažlivosti MAS pro jeho návštěvníky a zvýšení příjmů z cestovního ruchu. 3.1 Priorita: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 3.1.1 Opatření: Kulturní dědictví venkova 3.1.2 Opatření: Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova 3.1.3 Opatření: Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova - expozice, muzea, památkové budovy, sakrární stavby Prioritní oblast 4: Občanské vybavení a služby Zajištěním kvalitních sídel, lékařské a sociální péče, zvyšováním vzdělanosti obyvatelstva a potíráním rozdílů ve vzdělanosti, rozvojem kultury, sportu, tradic a volnočasových aktivit všeobecně zlepšit kvalitu života a životní podmínky obyvatel MAS. Jednou z klíčových oblastí je podpora rozvoje vhodného podnikatelského prostředí, jejímž cílem je zajištění konkurenceschopnosti českých podniků na světových trzích. Vhodně vytvářená podnikatelská infrastruktura zajistí předpoklady pro rozvoj hospodářství a pomůže MAS využít příležitostí k růstu, a tedy pomáhat rozvoji efektivní ekonomické výkonnosti. Dobře fungující podnikatelská infrastruktura by měla usnadnit a urychlit rozvoj podnikatelské sféry a také povzbudit a podpořit vznik nových podniků. 4.1 Priorita: Vzdělávání a informace 4.2 Priorita: Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 4.3 Priorita: Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 4.3.1 Opatření: Obnova a rozvoj vesnic 4.3.2 Opatření: Zlepšení vzhledu obcí, údržba a obnova intravilánu 4.3.3 Opatření: Integrovaná informační a školící centra s využitím ICT 4.3.4 Opatření: Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity 4.4 Priorita: Rozvoj podnikatelské infrastruktury 4.5 Priorita: Rozvoj území a zajištění sociálních a zdravotních služeb v obcích mikroregionu 4.6 Priorita: Rozvoj kultury, sportu a volnočasových aktivit Prioritní oblast 5: Zachování přírodního bohatství Vytvořit zázemí pro plnohodnotný život na venkově stabilizací a udržitelností multifunkčního zemědělství a lesnictví a rozvojem venkovského prostoru, tak aby bylo dosaženo prostředí s funkční infrastrukturou a dostupnou občanskou vybaveností. Zajištěním likvidace odpadních vod a zásobování kvalitní pitnou vodou, protipovodňových opatření, zavedením komplexního systému v nakládání s odpady a alternativních zdrojů energie dosáhnout trvale udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí. 5.1 Priorita: Rozvoj infrastruktury a vybavenosti venkovských sídel pro funkční a estetické zvelebování venkova 5.2 Priorita: Využití potenciálu krajiny pro rozvoj sociálních, kulturních a ekonomických oblastí 5.3 Priorita: Revitalizace území, ochrana a tvorba kulturní krajiny, eliminování dopadů lidské činnosti na ŽP 5.3.1 Opatření: Pořízení strojů a zařízení pro údržbu a ochranu kulturní krajiny a přírodního bohatství 4.Fiše Strategického plánu LEADER I. Podpora zavádění nových produktů a technologií v zemědělství Opatření SR: I.1.3.1. Přidání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům II. Zatraktivnění vzhledu obcí Opatření SR: III.2.1.1. Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí III. Dědictví otců našim dětem Opatření SR: III. 2.2 Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova IV. Občanské vybavení a služby Opatření SR: III. 2.1.2 Občanské vybavení a služby 5. Vlastní projekty MAS a) projekty s podporou z dalších os PRV - dosud žádné b) projekty s podporou z jiných zdrojů - žádáno o podporu z FMP CZ-AT "Vína z Dolní Moravy" (2008) 7. Dosavadní výsledky V roce 2005 podání žádosti do LEADER+ (osvojování) - MAS neuspěla. V roce 2007 podána žádost na JMK o dotaci na provoz MAS – přiděleno 200 000 Kč. Prosinec 2007 podána žádost o podporu SPL do PRV osa IV. LEADER+ - MAS nebyla vybrána k podpoře. V roce 2007 navázány rozhovory s MAS Lëtzebuerger Musel v Lucembursku a uskutečněna dvou denní pracovní návštěva managementu MAS v této Lucemburské oblasti, kdy byly domluveny konkrétní podmínky možné spolupráce. Je připravován podpis partnerské smlouvy a následná spolupráce v oblasti cestovního ruchu, vinařství, vzdělávání a ekologie. V rámci členských obcí a mikroregionů byly a jsou čerpány finanční prostředky i mimo místní samosprávu, tedy také podnikatelskými subjekty i neziskovou sférou a to jak zemědělci v rámci programů na údržbu krajiny v kulturním stavu či dotačních titulech k podpoře určitých zemědělských činností, tak i na tvorbu nových společensky účelných pracovních míst nebo absolventských praxí (MPSV), či k podpoře činností neziskových organizací (MPSV, MŠMT, MŽP apod.). Předložený záměr MAS Dolní Morava o dotaci z Programu LEADER ČR je jednotlivými členy místní akční skupiny chápan jako doplňkový rozvojový program, s tím že umožní realizaci investičních akcí, které by byly v rámci ostatních v současnosti běžících programů jen těžko uskutečnitelné.