Informace o místní akční skupině a regionu

Český Západ - Místní partnerství, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Tachov (Kraj Plzeňský)
Účel místní akční skupiny efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví
Právní forma občanské sdružení
26659981
Datum registrace 31.3.2004
Sídlo Olbramov 5
Ulice a č. popisné/č. orientační Olbramov 5
Obec/Pošta Stříbro
PSČ 34901
Telefon 374 692 021
Fax 374 692 186
Mobil 724 183 671
E-mail info@leader-ceskyzapad.cz
Vlastní www stránky www.leader-ceskyzapad.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1) Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ
2) Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
3) Veřejné budovy jako místa k setkávání
4) Zdravý životní styl jako téma pro cestovní ruch
5) Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na podnikatelské subjekty
6) Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na veřejné subjekty
7) Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
8) Podpora rozvoje drobného podnikání
9) Podpora vzdělávání a informovanosti v regionu Český Západ
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví regionu
Cílová skupina
všichni obyvatelé území MAS
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valné shromáždění členů MAS
Datum schválení 20.3.2008
Rozvojová strategie www.leader-ceskyzapad.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Italy, Ireland, Germany, ...
Hlavní kontaktní osoba Miroslava Válová, předsedkyně a manažerka MAS
Telefon (mobil) 724183671
E-mail valova@leader-ceskyzapad.cz
Další kontaktní osoba Jan Florian, koordinátor programu LEADER
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jan +420 777870202 florian@leader-ceskyzapad.cz
DE Lucie +49 3029009351 lucka@gmx.de
EN Aude info@leader-ceskyzapad.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
LAG FAR Maremma - Italy - The Taste Trails LAG IRD Duhallow - Ireland - Imagining of rural identities in the enlarged Europe Kommunale Allianz Steinwald - Germany - partner region of Mikroregion Konstantinolazensko
Podrobné informace
Region Místní akční skupina Český západ se nachází v západní části České republiky a skládá se ze tří mikroregionů (Mikroregion Konstantinolázeňsko, Stříbrský region, Mikroregion Hracholusky), města Planá, městyse Chodová Planá a tří menších obcí (Blažim, Čerňovice, Ostrov u Bezdružic). Na jejím území žije 27 235 obyvatel v převážně malých venkovských obcích a pěti malých městech - Stříbře, Plané, Kladrubech, Bezdružicích a Černošíně. MAS Český Západ zaujímá 735 km2, což je více než třetina okresu Tachov a malou část okresu Plzeň - sever. Region Český Západ se nachází v podhůří přírodně atraktivní oblasti Českého lesa. Oblast leží v příhraničním prostoru u hranic se Spolkovou republikou Německo. Celý prostor lze s výjimkou několika větších sídel charakterizovat jako venkovský se všemi problémy, kterými trpí náš současný venkov. Kromě toho na zdejším území žil před 2.světovou válkou velký počet obyvatel německé národnosti, což se ale po roce 1945 dramaticky změnilo. Díky odsunu obyvatel německé národnosti zanikla řada menších obcí a následující politika komunistických vlád způsobila, že toto území bylo opomíjeno a značně zaostávalo. Nově příchozí obyvatelé dosídlení z vnitrozemí vztah k novému území, což k rozvoji oblasti rozhodně nepřispívalo. Území regionu má bohatou historii, která se odráží v podobě řady kulturně – historických památek. Dodnes si tato oblast uchovala hodnoty spojené s přírodními krásami a malebností sídel. Na celém území MAS působí řada neziskových organizací, spolků a sdružení, které rozšiřují nabídku kulturních produktů a v řadě případů přispívají k zvýšení atraktivity památek. Struktura MAS Český Západ – Místní partnerství od svého založení důsledně dodržuje principy místního partnerství, tj. spolupráce veřejného a soukromého sektoru na rozvoji svého území. Při naplňování principu partnerství se také uplatňuje princip tripartity, tj. rovnoměrného zastoupení NNO, podnikatelů a zástupců samosprávy ve všech orgánech sdružení. Zapojení veřejnosti je také zakotveno v obecném cíli ISÚ MAS. Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění členů, jeho členem je každý člen MAS. Schází se minimálně 1*ročně, v případě potřeby i vícekrát. Valné shromáždění schvaluje strategii MAS, základní programové dokumenty, rozhoduje o změně stanov MAS, volí a odvolává členy Výboru partnerství a Kontrolní komise. Výbor partnerství je hlavním řídícím výkonným orgánem. Schází se cca 6*do roka dle potřeby. Mezi jeho hlavní kompetence patří rozhodování o přijetí a vyloučení členů MAS, volba předsedy a místopředsedy, jmenování jednatele, Programového výboru, Výběrové komise, Monitorovací komise, výběr manažera, koordinace vyplývající z realizace strategie MAS a jednotlivých vlastních projektů. Je zároveň hlavním orgánem odpovědným za přípravu SPL.Výbor partnerství se skládá ze zástupců členů MAS ve struktuře odpovídající členské základně je tak schopen reflektovat jejich zájmy a potřeby. Výběrová komise je také sestavena na principu tripartity, má šest členů. Jediným úkolem je hodnocení předložených žádostí dle předem stanovených preferenčních kritérií. Programový výbor je nezávislý koncepční orgán MAS, který dohlíží na soulad skutečně realizovaných aktivit se schválenou Integrovanou strategií rozvoje území. Složení Monitorovací komise schvaluje Výbor partnerství pro každý realizovaný program zvlášť na základě návrhu Manažera MAS. Monitorovací komise sleduje především dodržování podmínek poskytnutých dotací. Pro účely kontroly činnosti MAS jako celku byla stanovena Kontrolní komise, kterou volí Valné shromáždění členů. Řídící rovinu MAS tvoří Manažer MAS, který má spolu s Jednatelem za úkol zajistit hladké a bezproblémové realizace programů a vlastních projektů MAS. Strategie Obecný cíl Co nejefektivnějším zhodnocením přírodních a kulturních zdrojů, zapojením občanů regionu Český Západ a propojením širokého množství místních subjektů přispívat k rozvoji regionu po stránce ekonomické, sociální i environmentální a zlepšovat úroveň života v něm. Priority 1. Zachování a zhodnocení přírodního a historického dědictví regionu Český Západ 1.1. Obnova movitého a nemovitého dědictví regionu (kulturně, historicky, architektonicky a technicky hodnotných objektů) 1.2. Zvýšení informovanosti o přírodním a kulturním bohatství regionu 1.3. Ochrana přírodně hodnotných území a lokalit 1.4. Péče o venkovskou krajinu 1.5. Zapojování veřejnosti do ochrany a péče o dědictví regionu (kulturní, historické, architektonické, technické a přírodní dědictví) 2. Zlepšování kvality života v regionu Český Západ 2.1. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání 2.2. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity 2.3. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání 2.4. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v regionu 2.5. Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti 2.6. Prezentace obcí a nestátních neziskových organizací (NNO) 3. Rozvoj cestovního ruchu regionu Český Západ a marketing 3.1. Venkovský cestovní ruch 3.2. Propagace regionu Český Západ (i mimo jeho území) a v něm působících subjektů 3.3. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce 4. Dlouhodobě udržitelný rozvoj území regionu Český Západ 4.1. Šetrné nakládání a hospodaření s odpady, energií a vodou 4.2. Využívání alternativních zdrojů energie 4.3. Prevence znečišťování životního prostředí 4.4. Vzdělávání, informovanost, výchova a zapojování veřejnosti v oblasti životního prostředí 5. Zlepšení ekonomické soběstačnosti regionu Český Západ 5.1. Diverzifikace činností zemědělských subjektů 5.2. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů 5.3. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání 6. Posilování principů místního partnerství na území regionu Český Západ 6.1. Efektivní realizace ISÚ na principech místního partnerství 6.2. Rozvoj místního partnerství a budování kapacit 7. Navázání aktivní spolupráce na regionální, národní i mezinárodní úrovni 7.1. Přenos zkušeností a spolupráce 7.2. Projektová spolupráce Výše uvedených priorit (specifických cílů) a opatření bude dosahováno pomocí: - realizace projektů realizovaných místně příslušnými subjekty, které bude MAS podporovat v rámci výše uvedených Fichí opatření 1-9 financovaných v rámci opatření PRV IV.1.2 - realizace projektů spolupráce v rámci opatření PRV IV.2, jejichž nositelem bude přímo MAS, -přípravy a realizace dalších projektů, financovaných z jiných zdrojů Fiche 1) Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ -obce, svazky obcí, neziskové organizace, církevní organizace 2) Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání - obce, svazky obcí, neziskové organizace, církevní organizace 3) Veřejné budovy jako místa k setkávání - obce, svazky obcí, neziskové organizace, církevní organizace 4)Zdravý životní styl jako téma pro cestovní ruch -neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob 5) Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na podnikatelské subjekty -zemědělci, podnikatelé 6) Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na veřejné subjekty -obce, neziskové organizace, církevní organizace 7) Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů -zemědělci 8) Podpora rozvoje drobného podnikání -mikropodnikatelé nezemědělci 9)Podpora vzdělávání a informovanosti v regionu Český Západ -neziskové organizace Vlastní projekty MAS Vzdělané a aktivní děti jako budoucnost regionu Český Západ –nadace Alcoa -vybudování dětského hřiště v Kladrubech, Zhoři, dětské klubovny v obci Sytno a počítačové učebny v ZŠ Stříbro a ZŠ Bezdužice 1 milion Záchrana a obnova vybraných sakrálních památek v regionu Český Západ- finanční mechanismy EHP/Norska -MAS zajišťuje administraci projektu pro město Stříbro 30 milionu Finanční zabezpečení účast v programu Leader 2007-13, přesná výše částky zatím není známa Dosavadní výsledky LEADER ČR 2004 – 5 projektů, 4,5 mil. Kč LEADER+ 2005-6 – 20 projektů, 12 mil. Kč Podpora obnovy venkova (POV) 2006 (Mladé nápady) – 32 projektů, 4 mil. Kč LEADER ČR 2006 – 7 projektů, 2,6 mil. Kč. podpoření 64 projektů v částce 24 milionu Kč Leader ČR 2004 ‚2006 ,Leader+, POV MMR 2006