Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Vladař o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Karlovy Vary (Kraj Karlovarský)
Účel místní akční skupiny rozvoj kultury, cestovního ruchu, turistiky, prezentace obcí sdružení
Právní forma obecně prospěšná společnost
26404818
Datum registrace 1.2.2006
Sídlo Valeč
Ulice a č. popisné/č. orientační Husova 153
Obec/Pošta Valeč
PSČ 364 55
Telefon 353 399 708
Fax
Mobil 608 231 314
E-mail vladar@vladar.cz
petr.susanka@valec.cz
Vlastní www stránky www.vladar.cz
Fiše strategického plánu LEADER
III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
III.2.1.1.Obnova a rozvoj vesnic
III.1.3. Podpora cestovního ruchu
III.3.1. Vzdělávání a informace
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní


Rozvojová strategie
Kdo ji schválil SR MAS Vladař
Datum schválení 17.12.2007
Rozvojová strategie www.vladar.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Jan Bartoň, předseda správní rady
Telefon (mobil) 602 456 384
E-mail vladar@vladar.cz
Další kontaktní osoba PhDr. Petr Sušanka, ředitel MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE PhDr.Petr Sušanka ředitel MAS +420 608 231 314 petr.susanka@valec.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Stručný popis území: Vladař se rozkládá převážně na území Karlovarského kraje, částečně na území Plzeňského a Ústeckého kraje (3 jednotky NUTS III). Leží na dvou jednotkách NUTS II (- převážně Severozápad, okrajově Jihozápad). Z pohledu geomorfologického je území převážně vrchovinou (400 - 1000 m). Významnou část území pokrývají lesy. Území se řadí mezi nejzaostalejší v České republice. HDP menší než 75% průměru členských zemí EU. Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti: Po II. světové válce (1945 - 46) došlo k vylidnění vysídlením německého obyvatelstva a k dosídlení novými obyvateli většinou bez jakýchkoli vazeb (kulturních, historických, vlasteneckých, majetkových) k sídlům a okolní krajině. Značná část území byla navíc vylidněna z vojenských důvodů, řada měst a obcí byla do základů zlikvidována. Došlo k dramatickému snížení počtu obyvatel a dodnes činí 60% počtu obyvatel před II. světovou válkou.Došlo k devastaci kulturních hodnot. Byly zničeny nebo výrazně poškozeny církevní stavby a areály, stavby lidové architektury i drobné krajinné stavby. Pozitivem těchto negativních skutečností ve vylidněných vojenských oblastech zůstal prostor pro spontánní přírodní procesy. Vznikla řada jedinečných přírodních lokalit (Slavkovský les, Český les, Ašsko, Doupovské hory). Území soustřeďuje značný počet jedinečných přírodních zvláštností a zajímavostí (geologických, botanických, zoologických), z nichž řada dosahuje evropského významu. STRATEGICKÉ CÍLE VLADAŘE - Lidské zdroje – Univerzita venkova (v rámci SROP, KÚKK) - Integrovaný systém celoživotního vzdělávání pro venkov - Síť školících míst přímo na venkově - 24hodinový internet na venkově (v rámci KÚKK), pokrytí území venkova - Vytváření pracovních příležitostí - Vytváření vlastního informačního systému venkova. Právo venkova na informace (v rámci SROP) - Budování sítě Center regionálního rozvoje venkova (samostatný projekt Vladař) - Moderní způsob řízení ○ Aktivní účast obyvatelstva na rozvoji a řízení venkova - Aktivní účast obyvatelstva na společenských a kulturních změnách venkova Informační zdroje komunální sféry (v rámci KÚKK) - Využití moderních informačních technologií (samostatný projekt Vladař) - Společné postupy v rozhodovacích procesech (kupř. v projektování apod.) - Znalosti vlastního prostředí (kupř. ekonomika, makroekonomika) - Narovnání majetkových vztahů. Přídělový a historický majetek, faktické hranice mezi vlastníky, definitivní pozemkové úpravy v majetku státu. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech (v rámci LEADER ČR) a cestovní ruch - Vzhled obcí a měst ○ Krajinotvorba ○ Chebská stezka (v rámci SROP) - cestovní ruch ○ Zázemí pro kulturní a společesnké akce - Lázeňství - Efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví (samostatný projekt Vladař) - Vývoj zemědělství v daných geografických podmínkách ○ Návrat řemesel ○ Ochrana životního prostředí a krajiny (před zadáním projektu) - Památková péče - Vnější vztahy (samostatný projekt Vladař) - Partnerství – moderní pojetí vztahů (NNO, podnikatelé, komunální sféra) ○ Partnerství – MAS Přemyslovské střední Čechy, MAS Srdce Čech, MAS Vladař ○ Mezinárodní spolupráce venkova PLÁN ROZVOJE Plán rozvoje je koncepčně zaměřen na venkovský prostor a budovaní základů samosprávné, občanské i konkurence schopné společnosti na území regionu Vladař. Jednotícími okruhy jsou informace, motivace, rozvoj. FORMY A REALIZACE PARTNERSTVÍ Po roce činnosti a aktivní spolupráce na projektech v rámci LEADER ČR a na dotačních titulech Karlovarského kraje v roce 2004, nelze očekávat zcela průkazné výsledky u všech zájmových skupin MAS Vladař. V daném okamžiku (I.pololetí 2005) jsou zcela průkazné pozitivní výsledky partnerství v lokalitách, kde partneři spolupracují na konkrétních projektech v rámci Vladaře již delší dobu. Nositeli a podporovateli partnerství jsou zejména střešní organizace(Svaz podnikatelů Karlovarského kraje, Asociace nestátních neziskových aktivit a vznikající Centra regionálního rozvoje venkova. Velkou naději vkládá MAS Vladař do meziregionální a mezinárodní spolupráce. Pro rok 2005 podepsali smlouvu o partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy, MAS Srdce Čech a MAS Vladař. PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ V roce 2004 MAS Vladař realizovala projekty A. V rámci LEADER ČR 1.Modernizace technologického zařízení pro služby v zemědělství – pořízení technologie pro údržbu a ošetření luk, pastvin a ovocných sadů se zaměřením na krajinotvorbu (traktor,drtič, mulčovač), předkladatel BOTEP PLUS s.r.o., výše dotace 1,5 mil. Kč, celkové náklady 3,576 mil. Kč, Jeřeň 2004 2.Přenosné a kulturní zařízení Vladař (velkoplošný stan s kompletním příslušenstvím), předkladatel obec Lubenec, výše dotace 1,0 mil. Kč, celkové náklady 1,25 mil. Kč, Lubenec 2004 3.Výkladní skříň venkova – zlepšování vzhledu obcí (drtič), předkladatel obec Třebeň, výše dotace 0,6 mil. Kč, celkové náklady 1,262 mil. Kč, Třebeň 2004 4.Právo venkovana informace – aktivní účast obyvatelstva na obnově, rozvoji a řízení venkova (serverové pracoviště pro venkov, výpočetní a rozmnožovací technika), předkladatel město Toužim, výše dotace 1,2 mil. Kč, celkové náklady 1,5 mil. Kč, Toužim 2004 5.Meziregionální spolupráce Chebská stezka (softwarové vybavení - tvorba ), předkladatel obec Valeč, výše dotace 0,2 mil. Kč, celkové náklady 0,3mil. Kč, Valeč 2004 B. V rámci dotací KÚ Karlovarského kraje 6.Studie projektových záměrů Svazku obcí Doupovské hory, Centrum regionálního rozvoje venkova – Nebanice, prosinec 2004 7.Studie projektových záměrů Svazku obcí Kamenné vrchy Centrum regionálního rozvoje venkova – Nebanice, prosinec 2004 8.Studie projektových záměrů Svazku obcí Chebská pánev Centrum regionálního rozvoje venkova – Nebanice, prosinec 2004 C. V rámci MMR ČR – příprava na projekty SROP 9.Chebská stezka, Centrum regionálního rozvoje venkova – Valeč, ukončení obou projektů 3/2005