Informace o místní akční skupině a regionu

Vyhlídky, občanské sdružení
Název místní akční skupiny
Okres Mělník (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny podpora regionálního rozvoje
Právní forma občanské sdružení
26676184
Datum registrace 11.10.2004
Sídlo Nebužely
Ulice a č. popisné/č. orientační Nebužely 92
Obec/Pošta Nebužely
PSČ 277 34
Telefon 315 602 957
Fax
Mobil 722 046 261
E-mail info@vyhlidky.cz
Vlastní www stránky www.vyhlidky.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Diverzifikace nezemědělské činosti cestovní ruch
přidávání hodnoty zemědělským a potr. produktům
ochrana a rozvoj kultur. dědictví venkova
obnova a rozvoj vesnic
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Veřejně projednaná a schválena
Datum schválení 6.2.2006
Rozvojová strategie www.vyhlidky.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba PhDr. Marcela Pánková, PhD., manager
Telefon (mobil) 606 787 716
E-mail pankova@legato.cz
Další kontaktní osoba Ing. Petra Jáchymstálová
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Pavel Dostál člen MAS 00420602390580 00420315321305 cryotechsro@cryotechsro.com
DE Ing. Petra Jáchymstálová předsedkyně 00420603476962 jachymstalova@seznam.cz
EN PhDr. Marcela Pánková, PhD. manager MAS 00420608787716 pankova@legato.cz
PhDr. Marcela Pánková, PhD. manager MAS 00420608787716 pankova@legato.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Španělsko: Istitutio desarollo comunitario Madrid Aidescom Adel Sierra Norte Asider Fadeta Guadalajara Portugalsko: Pinhal Maior Serta
Podrobné informace
1. Region: Území kde působí Vyhlídky, o. s. se rozkládá v severní části Středočeského kraje. Malá jihozápadní část území se rozkládá v typické Polabské nížině s lužními lesy v oblasti Hořínska. Středem této oblasti prochází Vltavský laterální plavební kanál, který je technickou památkou. Jihovýchod území, oblast ohraničená Mělníkem, Liblicemi, Mělnickým Vtelnem a Mšenem je část území s intenzivní zemědělskou činností zaměřenou převážně na rostlinnou výrobu. Zemědělství se promítá i do typické architektury budov a statků v obcích této oblasti. Severní část se zvlněnou kopcovitou krajinou Polomených hor s pískovcovými skalami se nachází v CHKO Kokořínsko, jedné z nejkrásnějších oblastí nejenom Mělnicka, ale i celých Čech. Území zahrnuje i několik přírodních rezervací a území NATURA 2000. Unikátní skalnaté útvary, mokřady potoka Pšovka, bohatě zastoupená lidová architektura v obcích a historické památky, činí tuto oblast turisticky zajímavou. Severozápadní hranici území tvoří oblast povodí potoka Liběchovka, též součást CHKO Kokořínsko. Jedná se o pravostranný přítok Labe a jeho oblast má dle Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů mezinárodní význam. V obcích a osadách skalnatého údolí Liběchovky je uchováno množství hrázděných a roubených staveb. Královské věnné město Mělník, ležící nad soutokem dvou největších českých řek Labe a Vltavy, je správním centrem území. V jeho okolí se nachází jedna z nejstarších oblastí pěstování vinné révy. Historie města a jeho poloha je lákadlem pro turisty z Čech i zahraničí. 2. Partnerství Občanské sdružení, jehož výkonná rada tvoří MAS se formovalo v na přelomu let 2003 a 2004 z řad zájemců z neziskových organizací a veřejné sféry. Ustaveno bylo v roce 2004 formou občanského sdružení a registrováno bylo MVČR dne 11.10.2004. Tehdejší MAS byla pětičlenná. V prosinci 2004 byla podána žádost do programu v gesci Mze „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – podopatření : osvojování schopností. Tato žádost byla vyhodnocena kladně a v rámci aktivit tohoto projektu byla realizována: I informační a vzdělávací činnost komunitní plánovací workshopy formace týmu za účasti aktivních účastníků předešlých aktivit společná činnost na tvorbě strategie rekonstrukce MAS – rozšíření na 11 členů, rozšíření a nově Obsazené výbory schválení a projednání strategie V r. 2006 byla podána žádost do POV MMR DT 7 /pilotní projekt metodou LEADER/. V rámci tohoto projektu podpořeno 19 žádostí (více v kapitole 8). Realizace tohoto projektu a osvěta přilákala další zájemce o činnost sdružení. V r. 2007 se MAS Vyhlídky aktivně zapojila do realizace projektu s mezinárodní účastí s tím, že při aktivitách tohoto procesu přistupují další účastníci. V rámci veřejného komunitního plánování byli kromě zástupců měst a obcí přizvání zástupci NNO a zájemci z řad podnikatelů. V průběhu podzimu se formoval strategický tým pro přípravu SPL MAS Vyhlídky, kde kromě většiny členů MAS se aktivně zapojují další podnikatelé. Statutárním zástupcem je předseda sdružení – nyní Ing. Petra Jáchymstálová. MAS Vyhlídky, o.s. je vlastně radou sdružení Vyhlídky a je radou jedenáctičlennou. Rada byla jako výkonný orgán zvolena na valné hromadě sdružení. Organizační schéma MAS je součástí přílohy včetně popisu. Výběrový výbor je sedmičlenný a Programový výbor tříčlenný. Výběrový výbor má za úkol hodnotit podle stanovených kritérií projekty z regionu, sestavovat jejich pořadí z hlediska jejich kvality, přidané hodnoty a naplnění veřejného zájmu podle počtu získaných bodů je dále postupovat ke schválení SZIF. Programový výbor má za úkol pečovat o Strategii a její aktualizaci a připravovat návrhy bodovacích kritérií. Návrhy programového výboru schvaluje rada (MAS). Dozorčí rada má 3 členy (viz příloha), kontroluje průběh a realizaci projektů a organizačně zajišťuje monitoring. Účetní činnosti jsou profesionálně zajištěny smluvně. 3. Rozvojová strategie Integrovaná rozvojová strategie typu LEADER je zaměřena na „nové využití přírodního a kulturního bohatství“ v letech 2006 – 2013. byla zpracována koncem roku 2005 a veřejně projednána a schválena v únoru 2006. Tato strategie je klíčovým dokumentem pro SPL. Pro zjednodušení jsou uvedeny slabé stránky území, která odpovídá návrhu cílů tohoto SPL. INTEGROVANÁ ROZVOJOVÁ STRATEGIE OPATŘENÍ SPL, KTERÉ BY JE MĚLY ŘEŠIT slabé stránky ze swot analýzy- výběr návrhy fiší, které je řeší Příroda, dědictví, krajina, turistika Nevyužití některých turistických zajímavostí Eroze na polích a v lese Rozšiřování dřevin a bylin ohrožující místní kultury Chybějící infrastruktura pro turistické cíle Neudržování pozemků vlastníky Fiche č. 4 – hlavní opatření III.2.2. vedlejší opatření III.1.3; III.2.2. Fiche č. 2 – hlavní opatření III.1.3. vedlejší opatření III.2.2;III. 3.1. Fiche č. 1 – hlavní opatření III.1.1. vedlejší opatření III.3.1.; III.1.3 Lidé Málo pracovních příležitostí Nekvalitní ÚP v obcích Neangažovanost lidí Komunikace mezi obcemi a zemědělskými podniky Fiche č. 1 – 5 Vedlejší opatření III. 3. 1. Vzdělávání a informace Infrastruktura Chybí obchvaty obcí Pásy podél silnic nejsou udržované Region nemá profit z vyčerpané spodní vody Špatný stav spotrovišť Velký provoz Kokořínským dolem Fiche č. 2 – hlavní opatření III.1.3. vedlejší opatření III.2.2.; III.3.1. Fiche č. 3 – hlavní opatření III.2.1.1. vedlejší opatření III.2.1.2.; III.3.1. Zemědělství Nízké stavy skotu a přežvýkavců Fiche č. 5 – hlavní opatření I. 1.3.1. vedlejší opatření I.1.1.2.; III.3.1. Výroba a podnikání Vymizela drobná řemesla Chybí turistické služby Fiche č. 1 – 5 Priority a cíle Cílů a priorit chceme dosáhnout prostřednictvím zrealizovaných projektů, účastí v rozvojových programech, kontinuálním vzděláváním a důsledným sledováním všech stupňů procesu plnění cílů a priorit. Dopady SPL vidíme ve zviditelnění a propagace území, zvýšením návštěvnosti a s tím související možností vzestupu zaměstnanosti a přílivu stálých obyvatel do našich obcí. V dlouhodobém výhledu by pak tito přispívali a pracovali na zvelebování krajinného rázu a hospodářském rozvoji území. Všechny cíle a priority podporují a splňují podmínky trvale udržitelného rozvoje, tedy udržet kvalitu života v obcích, zamezit vysidlování malých osad, vytvářet pracovní příležitosti. 4. Fiše strategického plánu LEADER Fiche č. 1 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy Hlavní opatření: III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy Vedlejší opatření 1: III.1.3. Podpora cestovního ruchu Vedlejší opatření 2: III.3.1. Vzdělávání a informace Fiche č. 2 – Podpora cestovního ruchu Hlavní opatření: III.1.3. Podpora cestovního ruchu Vedlejší opatření 1: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Vedlejší opatření 2: III.3.1. Vzdělávání a informace Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj vesnic Hlavní opatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Vedlejší opatření 1: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby Vedlejší opatření 2: III.3.1. Vzdělávání a informace Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Hlavní opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví Vedlejší opatření 1: III.3.1. Vzdělávání a informace Vedlejší opatření 2: III.1.3. Podpora cestovního ruchu Fiche č. 5 – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Hlavní opatření: I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Vedlejší opatření 1: I.1.1.2. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (resp. Inovací) v zemědělství Vedlejší opatření 2: III.3.1. Vzdělávání a informace 5. Vlastní projekty MAS Zkušenosti Cesta změny-osvojování schopností. Poskytovatel MZe. Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci (dotace)-registrační číslo: CZ04.1.04/2.1.1.00.1/0371 ze dne 29.8.2005 Regionální zážitková turistika – Leader. Poskytovatel MMR, Rozhodnutí o registraci akce číslo:2171150549. Žadatelem byl Svazek obcí Povodí Liběchovky (člen os. Vyhlídky). Realizace na základě mandátní smlouvy a smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci. Spolupráce V červnu 2007 jsme uzavřeli dohodu o mezinárodní spolupráci pod názvem: „MEZINÁRODNÍ PROPAGACE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH FIREM-AGROLEADER+.“ („Internacionalización de empresas agroalimentarias-Agroleader+.“) Jedná se o spolupráci malých podniků v propagaci kvalitních lokálních produktů-víno,med,sýr,olej) a jejich zapojení do mezinárodního virtuálního informačního servisu. Dále se jedná o společné vzdělávání, školení a poradenství a podpory turistiky prostřednictvím výrobků typických pro danou oblast. V prosinci 2007 jsme dále uzavřeli „DOHODU O BUDOUCÍ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCI“ spolu se šesti dalšími místními akčními skupinami, zaměřenou na budování jezdecké stezky. 6. Finanční zabezpečení Finanční zdroje MAS tvoří příspěvky členů MAS, podpora v rámci osy LEADER, zdroje z poradenské a školící činnosti, zpracování projektů a projektových žádostí. 7. Dosavadní výsledky Cesta změny-osvojování schopností. Poskytovatel Mze.Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci(dotace)-registrační číslo: CZ04.1.04/2.1.1.00.1/0371 ze dne 29.8.2005 Regionální zážitková turistika – Leader. Poskytovatel MMR, Rozhodnutí o registraci akce číslo:2171150549. Žadatelem byl Svazek obcí Povodí Liběchovky (člen os. Vyhlídky). Realizace na základě mandátní smlouvy a smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci. V červnu 2007 jsme uzavřeli dohodu o mezinárodní spolupráci pod názvem: „MEZINÁRODNÍ PROPAGACE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH FIREM-AGROLEADER+.“ („Internacionalización de empresas agroalimentarias-Agroleader+.“) Jedná se o spolupráci malých podniků v propagaci kvalitních lokálních produktů-víno,med,sýr,olej) a jejich zapojení do mezinárodního virtuálního informačního servisu. Dále se jedná o společné vzdělávání, školení a poradenství a podpory turistiky prostřednictvím výrobků typických pro danou oblast. V prosinci 2007 jsme dále uzavřeli „DOHODU O BUDOUCÍ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCI“ spolu se šesti dalšími Místními akčními skupinami, zaměřenou na budování jezdecké stezky. Organizace školení na téma OPŽP, pro starosty mikroregionu. Organizace dvou mezinárodních setkání v programu AGROLEADER+, za účasti španělské a portugalské delegace.