Informace o místní akční skupině a regionu

„Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE”
Název místní akční skupiny
Okres Tábor (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny
Právní forma občanské sdružení
26663503
Datum registrace 23.4.2004
Sídlo Mladá Vožice
Ulice a č. popisné/č. orientační Žižkovo nám. 82
Obec/Pošta Mladá Vožice
PSČ 39143
Telefon 380 420 801
Fax
Mobil 776 752 194
E-mail maskrajinasrdce@centrum.cz
Vlastní www stránky www.maskrajinasrdce.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche č.1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů
Fiche č.2: I.1.2. Zhodnocení biomasy pro energetické účely
Fiche č.3: I.1.3. Zlepšení estetického vzhledu obcí
Fiche č.4: II.1.1. Zlepšení stavu obecní infrastruktury
Fiche č.5: II.1.2. Zlepšení dostupnosti lesů
Fiche č.6: II.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu
Fiche č.7: III.1.1. Nezemědělské podnikání zemědělců
Fiche č.8: III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců
Fiche č.9: III.1.3. Podnikání v CR
Fiche č.10: III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů
Fiche č.11: III.2.2. Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženyobyvatelé malých obcí
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Členská schůze MAS Krajina srdce
Datum schválení 10.12.2007
Rozvojová strategie www.maskrajinasrdce.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO - především v oblasti vzdělávání a volný čas mládeže, krajinotvorba, řemeslná výroba, partnerství a spolupráce neziskových organizací a spolků
Hlavní kontaktní osoba Monika Hienlová, předseda
Telefon (mobil) 775 317 757
E-mail maskrajinasrdce@centrum.cz
Další kontaktní osoba Ing. Jana Adamová, tajemník
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Monika Hienlová +420 775 317 757 maskrajinasrdce@centrum.cz
DE
EN Mgr. Zdeněk Sedláček +420 604 151 452 zdenek.sedlacek@seznam.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
MAS Krajina srdce v současné době spolupracuje s partnery z Finska, Skotska, Walesu a Slovinska. Další partnery hledá v Německu, Rakousku, Polsku a Slovensku. Díky svým členům má MAS Krajina srdce možnost překládat z NJ, AJ a FJ.
Podrobné informace
1. Region Místní akční skupina (MAS) Krajina srdce je občanské sdružení, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost a podporuje rozvoj venkovského území, které zahrnuje 40 obcí z Jihočeského i Středočeského kraje (viz. mapa území). MAS Krajina srdce působí na území o rozloze 623,75 km2 a na daném území žije k 1. lednu 2007 dle ČSÚ 20 099 obyvatel a průměrná hustota osídlení je 32,22 obyvatel/ km2 (celorepublikový průměr činí 130 obyv/km2). Pro ryze venkovské území místní akční skupiny je charakteristické jeho vylidňování. 2. Partnerství MAS Krajina srdce zahájila svou činnost v záři 2003 v reakci na připravovaný dotační program Evropské Unie s názvem LEADER+. V závěru prvního čtvrtletí roku 2004 byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení podle zákona č. 83/ 1990 Sb. O sdružování občanů. V současné době má MAS Krajina srdce 42 členů, z toho je 33% zástupců neziskového sektoru. Nejvyšším orgánem sdružení je Členská schůze, která dne 10.12.2007 schválila SPL s názvem SPOLEČNĚ krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat. Na přípravě Strategického plánu LEADER se podílely všechny orgány MAS včetně Sboru poradců, technického pracoviště a pracovních skupin MAS. Výkonným orgánem MAS je Programový výbor, který stejně jako Monitorovací a kontrolní výbor a Výběrová komise má 5 členů. Území MAS je rozděleno do 5ti volebních okrsků, z nichž je do každého z orgánů volen transparentním způsobem vždy 1 zástupce. 3. Rozvojová strategie V roce 2007 byl zpracován Strategický plán LEADER pro nové programové období 2007 – 2013 pod názvem: SPOLEČNĚ krajinu „Uklidit“, „Zpřístupnit“ a „Rozpohybovat“. Při přípravě SPL bylo postupováno podle zásad komunitního plánování – při sběru problémů zájmového území a při přípravě návrhů jejich řešení bylo využito kontaktních metod šetření (sehrávky), prostřednictvím dotazníkových šetření a strukturovaných rozhovorů byly zjišťovány potřeby skupin obyvatel zájmového území a ve spolupráci s místními podnikateli, zástupci obcí a neziskových zájmových organizací byla připravena databáze potenciálních projektových záměrů. Na základě podkladů získaných z uvedených šetření bylo rozhodnuto definovat tři prioritní oblasti SPL, které byly pojmenovány akčně. V podstatě se jedná o tři příkazy, které musí dříve či později každý obyvatel zájmového území splnit, pokud chce pozitivně přispět k jeho rozvoji. Tyto tři příkazy tvoří základ názvu celého SPL. Ze strategického pohledu je ze všeho nejdříve nutné území „Uklidit!“, aby vynikla jeho krása, půvab a zajímavost, dále je nutné ho „Zpřístupnit!“, aby jím bylo možné procházet, poznávat ho a obdivovat ho a na závěr je nezbytné učinit to nejdůležitější, uklizené a zpřístupněné území je nutné „Rozpohybovat!“ – pohyb, akce, dynamičnost se neobejde bez místních lídrů, které bude nutné vyhledat, vzdělat a… rozpohybovat… Strategický plán LEADER (SPL) MAS Krajina srdce byl hodnotitelskou komisí pro hodnocení strategických plánů LEADER vyhodnocen jako nejlepší ze 102 podaných SPL z celé ČR. Otevřely se tak dveře k čerpání finančních prostředků z fondů EU, které bude MAS na místní úrovni rozdělovat mezi místní zemědělce, podnikatele, neziskové organizace včetně církví, obce a jejich svazky, které na území MAS Krajina srdce působí. Dlouhodobý cíl SPL: zastavení procesu vylidňování území MAS Krajina srdce Střednědobé cíle SPL: zlepšení kvality života mladých lidí, žen a obyvatel menších obcí; zvýšení nabídky pracovních míst na místním trhu práce 4. Fiche Strategického plánu LEADER Dosahování cílů a priorit SPL je zajišťováno prostřednictvím realizace projektů určených 11ti Fichemi. Fiche č. 1 – I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů Cíl Fiche: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků lepším využitím ploch trvalých travních porostů. Fiche č. 2 – I.1.2. Zhodnocení biomasy pro energetické účely Cíl Fiche: Pro posílení energetické soběstačnosti, ke zlepšení kvality ovzduší a k likvidaci odpadní dřevní biomasy v zájmovém území využít aktivit zemědělských subjektů a přispět tak k rozšíření nabídky pracovních příležitostí na místním trhu práce. Fiche č. 3 – I.1.3. Zlepšení estetického vzhledu obcí Cíl Fiche: Zlepšením upravenosti zeleně a charakteristických venkovských staveb navrátit ztracený půvab obcím a přispět tím ke zvýšení kvality života jejich obyvatel. Fiche č. 4 – II.1.1. Zlepšení stavu obecní infrastruktury Cíl Fiche: Zlepšením technického stavu zpevněných i nezpevněných místních komunikací III. a IV. třídy a zavedením bezdrátového místního rozhlasu přispět ke změně současné negativní image zájmového území ve smyslu ztížené dostupnosti a možnosti předávání informací na úrovni obcí a zvýšit tak kvalitu života obyvatel. Fiche č. 5 – II.1.2. Zlepšení dostupnosti lesů Cíl Fiche: Zlepšením přístupové infrastruktury a vhodným usměrňováním návštěvnosti lesů přispět k optimalizaci jejich hospodářského a rekreačního využití. Fiche č. 6 – II.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu Cíl Fiche: Rozšířením sítě značených turistických tras přispět ke zvýšení kvality života obyvatel zájmového území a generovat vznik nových pracovních příležitostí v oblasti služeb pro cestovní ruch. Fiche č. 7 – III.1.1. Nezemědělské podnikání zemědělců Cíl Fiche: Orientací zemědělců na nezemědělské podnikání přispět ke zlepšení kvality života a k diverzifikaci ekonomických aktivit v zájmovém území. Fiche č. 8 – III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců Cíl Fiche: Podporou stávajících a zakládáním nových podniků přispět ke zlepšení kvality života a diverzifikaci ekonomických aktivit v zájmovém území. Fiche č. 9 – III.1.3. Podnikání v CR Cíl Fiche: Podporou rozvoje podnikání v cestovním ruchu přispět k diversifikaci tradičních ekonomických aktivit a tím ke zvýšení kvality života obyvatel zájmového území. Fiche č. 10 - III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů Cíl Fiche: Posílením místní pospolitosti a zlepšením sousedských vztahů zlepšit kvalitu života místních komunit. Fiche č. 11 – III.2.2. Zvýšení počtu a kapacit místních leadrů Cíl Fiche: Zlepšení kvality života a zajištění nabídky pracovních příležitostí na místním trhu práce prostřednictvím vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zájmového území. 5. Vlastní projekty MAS V současné době MAS Krajina srdce připravuje několik projektů spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. 6. Finanční zabezpečení MAS MAS Krajina srdce pro rok 2008 získala na realizace své SPL finanční částku v rámci PRV, IV. Osy Leader ve výši 4 935 070 Kč. Dalšími zdroji v roce 2008 je příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 100 000 Kč a finanční dary z území MAS. 7. Dosavadní výsledky MAS MAS Krajina srdce uspěla v národních programech LEADER ČR 2004 a 2005, kdy celkem realizovala osm investičních projektů. Oba realizované projektové záměry byly tematicky zaměřeny na „Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce“. Jednalo se o Vytvoření trhu s biomasou (dotace 925 000 Kč, 2 pracovní místa), Vybudování referenčního pracoviště s výrobou palivového lihu a bioplynovou stanicí (dotace 2 129 500 Kč, 5 pracovních míst), Sestavení a repase drtící a třídící linky (dotace 800 000 Kč, 2 pracovní místa), Elektronická venkovská tržnice (dotace 400 000 Kč, 0,3 pracovního místa), Zapojení zahraničního partnera do realizace projektu e-Venkovská tržnice (dotace 80 000 Kč), Zvýšení příjmů farmy Ing. Hladíka z údržby pozemků na Dolnohořicku (dotace 125 000 Kč), Zlepšení podmínek pro zajištění sběru a třídění odpadních plastových obalů (dotace 1 712 000 Kč, 1 pracovní místo), Výroba lnů v ZD Dolní Hořice (dotace 863 000 Kč). Na realizaci projektů založených na principu LEADER bylo na území MAS vynaloženo celkem 10 627 184 Kč. Z realizace projektů vzniklo celkem 10,3 pracovních míst. Projekt Elektronické venkovské tržnice umožnil MAS realizovat vůbec první projekt přeshraniční spolupráce na svém ne-příhraničním území a takto navázaná spolupráce s finskou LAG Joutsenten reitty má trvalý charakter. Jednalo se zároveň o dosud jediný realizovaný projekt přeshraniční spolupráce v rámci Programu LEADER ČR v České republice. Kromě „know-how“ získaného při výběru, realizaci a při kontrolních a monitorovacích činnostech, získala MAS zájem i vážnost potenciálních soukromých a veřejných partnerů nejen ze svého, ale i ze sousedících území. Síla nově vznikajících partnerství i zájmu o metodu LEADER se v zájmovém území pozitivně projevila i v roce 2006 při zahájení prací na přípravě SPL podpořených Operačním programem Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006, konkrétně jeho podopatřením 2.1.4. Rozvoj Venkova (podopatření typu LEADER+); Investiční záměr c): 2. skupina – osvojování schopností. Činnost MAS byla ve smyslu osvojování leadrovských principů na místní úrovni stabilizována v roce 2007, kdy se k jejímu území připojilo dalších 10 obcí s celkovým počtem 6 540 obyvatel a kdy byl dokončen Strategický plán LEADER pro období 2007-2013. Projekty spolupráce založené na principech LEADER: V březnu 2004 připravila MAS projektový záměr pro národní program LEADER ČR, tématicky zaměřený na „Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce“. Mezi realizované projekty patřil projekt DSMO Mikroregionu VENKOV „Elektronická venkovská tržnice“ na podporu podnikatelského prostředí zájmového území a související projekt přeshraniční spolupráce „Zapojení zahraničního partnera do realizace projektu e-Venkovská tržnice“. Cílem projektu bylo využít zkušeností finského partnera LAG Joutsenten reitti z realizace obdobného úspěšného projektu „Entrepreneur Portal“. Spolupráce s finským partnerem je nadále rozvíjena i oblastech práce s mládeží, spolupráce podnikatelských subjektů a NNO. Příkladem může být studijně-výzkumný pobyt studentky regionalistiky Eliny Lillstrang z University of Tampere, která si území MAS vybrala jako vzorový venkovský region pro zkoumání vlivu vstupu ČR do EU na místní úrovni v rámci závěrečné práce „Aspects to the European Integration Process in Context of the Czech Republic: Models of Europeanisation and the Possibilities of Botton-up Development“. Oblast práce s mládeží se stala jedním ze základních prvků přeshraniční spolupráce. MAS se propracovává z pozice účastníka mezinárodních projektů do pozice jejich organizátora a realizátora. Potvrzením tohoto vývoje může být posun od účasti vybraných zástupců MAS na projektech „Studenti pro venkov mezinárodně“, přes účast na projektu skotského partnera LAG Lomond & Rural Stirling „The Pathway“ (Skotsko) v roce 2006 až po organizaci projektu „The Medieval Selmberk Castle“ (rok 2007) v zájmovém území OS MAS Krajina srdce se zapojením 4 účastnických zemí nebo projekt „The Codename CORPI“ ve Finsku za účasti 4 zemí (rok 2008). Přestože se vždy nejedná o leaderovské projekty, snaží se být MAS v této oblasti aktivní, což také zcela koresponduje se SPL zaměřeným na řešení problémů mládeže a jejich zapojení do rozvoje území. I přes neúčast v Programu LEADER+ se v roce 2006 MAS Krajina srdce zapojila do realizace projektu „Involving communities in the celebration of heritage, local distinctiveness and pride of place, including festivals and events, linked to developing community based local tourism” s řídícím partnerem PLANED z Welsu. Projekt byl tematicky zaměřen na využití místních odlišností a specifik při rozvoji cestovního ruchu, především v rámci pořádání akcí pro cestovní ruch se zapojením místních obyvatel, což zcela koresponduje se SPL MAS, zaměřeným na využití místních zdrojů pro rozvoj území, prostřednictvím cestovního ruchu. Projekt byl v roce 2008 ukončen a dnes se v návaznosti na tento projekt připravují nové aktivity přeshraniční spolupráce zaměřené na práci s mládeží a rozvoj tradičních řemesel. Nemožnost využití finančních prostředků z programu LEADER+ představoval ve fázi přípravy projektu značné potíže. K nahrazení nedostupných finančních prostředků bylo použito řešení akceptované partnery projektu, tzn. vložením podílu ve formě dobrovolnické práce a osobními vklady partnery a realizátory projektu z MAS Krajina srdce.