Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina ORLICKO
Název místní akční skupiny
Okres Ústí nad Orlicí (Kraj Pardubický)
Účel místní akční skupiny Společný rozvoj venkovského pohraničního regionu
Právní forma občanské sdružení
27034186
Datum registrace 30.5.2006
Sídlo Žamberk
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo nám.
Obec/Pošta Žamberk
PSČ 56401
Telefon 465 611 254
Fax
Mobil 731 506 016
E-mail danielova@redea.cz
Vlastní www stránky www.mas.orlicko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Budou doplněny po ukončení druhého kola výzvy.
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženyobčané regionu, podnikatelé v zemědělství a dřevozpracujícím průmyslu, turisté
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Strategický plán rozvoje regionu Orlicko
Datum schválení 16.12.2006
Rozvojová strategie mas.orlicko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Oldřich Žďárský, předseda MAS
Telefon (mobil) 465 637 371
E-mail zdarsky@ziva.cz
Další kontaktní osoba Ing. Ivana Danielová, manažerka projektů
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Ivana Danielová 731 506016 danielova@redea.cz
EN
Antonín Fiala 603 874 843 fiala@redea.ct
Spolupráce se zahraničními partnery
Klodzka Wstęga Sudetów – Partnerstwo dla Wsi - Místní akční skupina v Powiatu Klodzko
Podrobné informace
Stručný popis území: Orlicko se nachází v severovýchodní části Pardubického kraje při hranici s Polskou republikou. Z geografického pohledu jde o horské a podhorské území. Na jeho území se nachází jižní výběžek Orlických hor a část území pohoří Králického Sněžníku. Vrchol samotného Králického Sněžníku dosahuje výšky 1423 m.n.m a jeho pohoří je třetím nejvyšším horstvem v České republice. Dalším významným fenoménem regionu jsou toky Divoké a Tiché Orlice. Na vrcholu Klepý v pohoří Králického Sněžníku se nachází rozvodí tří moří. Na území regionu také pramení řeka Morava. Z pohledu obyvatelstva a jeho obživy jde o kraj významně postižený takřka komplexním vysídlením a dosídlením nepůvodního obyvatelstva po II.světové válce. Tato „nepůvodnost“ velké části obyvatelstva zanechává negativní stopy i v životě dnešního Orlicka. Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti: Díky svému horskému a podhorskému charakteru, skladbě obyvatelstva , klimatickým podmínkám a ne úplně vyhovující dopravní přístupnosti a obslužnosti se region nachází ve velmi obtížném postavení, které má dopad na stabilizaci života v jeho sídlech. V posledních letech došlo k razantní restrukturalizaci výrobních odvětví . Dříve typický textilní průmysl již prakticky zaniknul a také elektrotechnika se dostává v poslední době do vážných problémů. Prakticky jedinou šancí pro udržení a případný rozvoj nabídky pracovních míst je využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu a s tím související celková péče o krajinu. Velkou šancí je společný postup při rozvoji cestovního ruchu nejen s podnikateli , ale i s polským partnerem, kterým je sousední Klodzko. STRATEGICKÉ CÍLE (ZATÍM NE MAS , ALE MIKROREGIONU) 1. CESTOVNÍ RUCH Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro cestovní ruch za účelem obohacení nabídky pro návštěvníky. Záměr - Marketingový plán Vytvořit komplexní marketingový plán a zajistit propagaci navenek i uvnitř regionu za účelem zvýšení počtu a prodloužení a opakování pobytu návštěvníků. Vytvořit trvalé partnerství mezi veřejnými a soukromými subjekty zainteresovanými na cestovním ruchu za účelem zefektivnění činnosti jednotlivých subjektů a rozvoje CR. 2. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST REGIONU Záměr - Efektivita veřejné dopravy Obce ve spolupráci se zaměstnavateli a dopravci zajistí zefektivnění veřejné dopravy v mikroregionu Orlicko. Záměr - Dopravní informační systém Vytvořit jednotný informační systém všech složek dopravy v mikroregionu Orlicko. Záměr - Doprava pro CR Vytvořit pružnou nabídku dopravních služeb a zlepšit dopravní podmínky pro cestovní ruch. 3. UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA Záměr - Udržení života na venkově Udržet stávající obyvatelstvo na vesnici a podpořit příchod nových obyvatel rozvojem různých funkcí venkova a nalezením nové tváře “živého” venkova. Záměr - Tvorba krajiny Zajistit obhospodařování půdy ve spolupráci s vlastníky a nájemci pozemků a obcemi tak, aby došlo k zachování kulturního rázu a vzhledu krajiny. Záměr - Regulační podpora rozvoje venkova Posílit regulační úlohu ÚP nejen v zastavěném území, ale i ve volné krajině a koordinovat postup při zpracování ÚPD v rámci mikroregionu. PLÁN ROZVOJE Je zaměřen na udržitelný rozvoj života v pohraničním horském regionu obcí Orlicka. Vytvářením a rozvojem podmínek pro rozvoj cestovního ruchu stabilizovat a dále rozvíjet nabídku pracovního trhu . Snažit se zachovat stávající strukturu ekonomických odvětví v regionu podporou zlepšování dopravní přístupnosti a obslužnosti. Zlepšit péči o krajinu ve spolupráci s vlastníky pozemků. FORMY A REALIZACE PARTNERSTVÍ Sdružení obcí Orlicko realizuje několik forem partnerství a to jak na úrovní přípravy koncepčního řízení rozvoje regionu , tak na úrovni realizace jednotlivých projektů : 1) Partnerství při přípravách koncepčního řízení rozvoje území a) tvorba strategických rozvojových plánů – partnery byli členové různých pracovních skupin při tvorbě strategických plánů a to jak z veřejných subjektů, tak neziskových a ziskových subjektů b) koncepce společného rozvoje cestovního ruchu v pohraniční oblasti Orlicko-Kladsko – partnerem je Powiat Klodzki , který představuje územní samosprávu v sousedním polském pohraniční 2) Partnerství při přípravě a realizaci společných projektů a) Lyžařská běžecká oblast Orlicko – partnerem jsou Lesy ČR , které v rámci svého programu Lesy 2000 realizují v souladu s problematikou projektu informační systém a mobiliář b) Využití vrcholu Králického Sněžníku pro rozvoj cestovního ruchu – partnerem je Powiat Klodzki, které řeší projekci dokumentů v polské části Králického Sněžníku c) Marketing cestovního ruchu – partnerem jsou obce regionu a podnikatelé v cestovním ruchu, kterým Orlicko zajišťuje prezentaci na veletrzích cestovního ruchu Speciální formou partnerství je oficiální spolupráce Sdružení obcí Orlicko a Akademie věd ČR. V území Orlicka jsou mnohými ústavy AV již řadu let realizovány výzkumné úkoly a oblasti životního prostředí, v oblasti lidských zdrojů a v oblasti socio-ekonomického rozvoje. Výsledky těchto prací slouží samosprávám v území při plánování jeho dalšího střednědobého a dlouhodobého rozvoje. PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 1) Lyžařská běžecká oblast Orlicko Ve čtyřech částech území Orlicka je realizován projekt, jehož základem je nabídka strojově upravované lyžařské běžecké stopy. V současné době jsou v nabídce tyto oblasti : a) Orlické hory – východ b) Oblast Buková hora – Suchý vrch c) Oblast Jeřáb – Severomoravská chata Připravuje se strojové zabezpečení pro oblast Králický Sněžník. Projekt je doplněn exteriérovým informačním systémem včetně venkovních map. Trasy jsou v reálu vyznačeny. Rozsh je zhruba 120 km strojově udržovaných stop v minimálním rozsahu 2 x týdně. Součástí projektu je provoz Informačního centra na Červenovodském sedle. 2) Na kole křížem krážem Orlickem Základem projektu je nabídka 400 km vyznačených cyklotras . Součástí projektu je propagační materiál , exteriérové mapy a odpočinkový mobiliář. Od roku 2004 je zajišťována dopravní obslužnost pomocí sezónních cyklobusů. 3) Králická pevnostní oblast Jeden z hlavních rozvojových projektů Orlicka, který je nyní ve stadiu přípravy. Jeho cílem je vytvoření jedinečného mezinárodního produktu cestovního ruchu. Projekt je založen na prezentaci a spojení různých typů pevnostních objektů z období mezi světovými válkami na linii asi 15 km s centrem v Králikách. 4) Malé památky Orlicka Cílem projetu je posílení sounáležitosti obyvatelstva Orlicka se svým regionem . Velká část obyvatelstva byla na území Orlicka dosídlena po II.světové válce, což mělo a dosud má velký vliv na celkový život Orlicka. Projekt spočívá v postupné opravě drobné architektury , jako jsou různé křížky, kapličky , boží muka atd.