Informace o místní akční skupině a regionu

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Kladno (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Celkové zlepšení života v regionu s využitím jeho přírodního, kulturního a lidského potenciálu
Právní forma zájmové sdružení právnických osob
24828815
Datum registrace 11.3.2004
Sídlo Slaný
Ulice a č. popisné/č. orientační Wilsonova 599, sídlo kanceláře
Obec/Pošta Slaný
PSČ 274 01
Telefon
Fax
Mobil 606 605 202
E-mail jaroslava.saifrtova@centrum.cz
Vlastní www stránky www.premyslovci.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Obnova a rozvoj vesnic
2. Občanské vybavení a služby
3. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
4. Podpora cestovního ruchu
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil valná hromada z.s.p.o.
Datum schválení 11.12.2007
Rozvojová strategie www.premyslovci.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Vladimír Vytiska, předseda správní a programové rady
Telefon (mobil) 602 298 563
E-mail starosta@unetice.cz
Další kontaktní osoba Jaroslava Saifrtová, DiS, manažerka sdružení
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Bartoníček místopředseda 312511123 312522771 bartonicek@meuslany.cz
DE Chrtová 774248012 ilona.chrtova@seznam.cz
EN Vytiska předseda 602298563 220970350 starosta@unetice.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
GAL Pays de Puisaye-Forterre (Burgundsko, Francie) kontakt: Jean-Charles LORIOUX 03 86 74 19 19 / 03 86 74 19 21 Conseil de développement rue Raymond Ledroit 89170 St Fargeau leader.puisaye-forterre@wanadoo.fr
Podrobné informace
Šest strategických cílů MAS 2007-2013: 1. obnova a rozvoj vesnic 2. občanské vybavení a služby 3. ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 4. podpora cestovního ruchu 5. profesionalizace činnosti MAS 6. rozvoj partnerství 1. Region Území na severozápad od Prahy, jihovýchodní část nese všechny výhody i nevýhody oblasti tvořící okolí metropole, severozápad je typicky venkovskou oblastí s nízkou možností pracovních příležitostí, slabou infrastrukturou a málo využitým kulturnám i přírodním potenciálem. Území má rozlohu cca 525 km čtv., na 70 000 obyvatel. V území je 79 obcí, z toho 7 měst. 2. Partnerství. Strategická vize byla zformulována v rámci Leaderu+ / Osvojování schopností formou workshopů, její zásady byly rozpracovány do SPL "Obnova země knížat a králů". V čele sdružení je správní a prgramová rada (7členná s předsedou a místopředsedou), garant naplňování strategie MAS, projekty vybírá výběrová komise. Manažer MAS je zaměstnancem sdružení a ručí za naplňování programu Leader 2007-13. 3.Rozvojová strategie Do roku 2020 území Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy: • je rovnoměrně a harmonicky se rozvíjejícím regionem, jehož obyvatelé mají pozitivní zájem na veřejném životě a perspektivě regionu jako celku; • podporuje přirozený rozvoj krajiny a obnovy jejích původních funkcí (vodohospodářských, ochranných, rekreačních apod.). K tomu slouží rozvoj zemědělství s důrazem na ekologii a turistické infrastruktury a také s důrazem na zhodnocení místních zdrojů; • je územím se zdravou ekonomikou umožňující rovnoměrný rozvoj celé oblasti, zejména infrastruktury a zaměstnanosti. Je generován regionálním průmyslem, službami, zemědělstvím a cestovním ruchem; • je regionem s bohatým společenským životem, dobře se prosazujícím v okolním konkurenčním prostředí, vycházejícím z kulturních tradic a kulturního dědictví regionu. Cestovní ruch, rekreace a sport se rozvíjí také s ohledem na místní obyvatelstvo; • je územím s legislativou důsledně uplatňovanou v praxi a s otevřeným přístupem samospráv k veřejnosti. Tvoří celistvý společenský systém, komunikující jak dovnitř tak navenek; • je územím s existujícím kvalitním systém sociálních a zdravotních služeb; • je regionem podporujícím vzdělanost dětí, mládeže a dospělých Zformulována v rámci Osvojování schopností, na základě SWOT analýzy. 4. Fiše MAS uvedeny výše, jejich realizace by měla zlepšit úroveň regionu v daných oblastech. 5. Projekty MAS Pilotním společným projektem MAS jsou Přemyslovské cesty, žádost o realizaci Velkého okruhu bude podána do ROP Střední Čechy. Společným projektem je také pravidelný podzimní festival PřeDivO (letos 3. ročník), v dalším opět počítáme s pomocí ROP. Připravujeme projekt obnovy regionálních muzeí (Budeč, Levý Hradec, Únetice, Třebíz, Knovíz), opět s podporou ROP. 6. Finanční zdroje Vedle podpory z programu Leader (letos 11,6 mil. korun, z toho na administrativu 10 %) chceme, aby se MAS postupně samofinancovala příjmy z placených služeb členům i dalším subjektům v regionu (příprava projektů, odborné konzultace apod.). 7. Realizované akce Leader ČR 2004, MAS uplatnila 5 projektů, celková dotace cca 5 mil. korun. Další projekty realizovaly jednotlivé DSO, např. DSO Přemyslovské Střední Čechy v r. 2005 z programu MMR 217115 celkem 7 projektů s celkovou dotací 3,9 mil. korun. Účast v programech - Leader 2004 - Leader 2005-06 /Osvojování schopností - Leader 2007-13 (vybráni v 1. kole) - Národní síť