Informace o místní akční skupině a regionu

Region HANÁ, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Olomouc (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny
Právní forma občanské sdružení
26656426
Datum registrace 22.3.2004
Sídlo Těšetice
Ulice a č. popisné/č. orientační Těšetice čp. 75
Obec/Pošta Těšetice
PSČ 783 46
Telefon 585 954 622
Fax 585 954 308
Mobil 605 174 701
E-mail region.hana@seznam.cz
jarek.brzak@ost.cz
Vlastní www stránky www.regionhana.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiše 1 Rozvoj zemědělských podniků
Fiše 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Fiše 3 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
Fiše 4 Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
Fiše 5 Kulturní dědictví
Fiše 6 Podpora cestovního ruchu – podnikatelské projekty
Fiše 7 Cestovní ruch – nekomerční aktivity a kulturní dědictví
Fiše 8 Podpora podnikání v regionu
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada o.s.
Datum schválení 06.12.2007
Rozvojová strategie http://www.regionhana.cz/index.php?id=397
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hledáme potenciální partnery pro naše rozvojové projekty, kterých máme v zásobníku projektových námětů na 200. Máme zájem spolupracovat s partnery v r
Hlavní kontaktní osoba Ing. Miroslav Mačák, předseda
Telefon (mobil) 606 329 049
E-mail region.hana@seznam.cz
Další kontaktní osoba Ing. Jaroslav Brzák
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jaroslav Brzák manažer MAS +420 605 174 701 jarek.brzak@post.cz
DE Jaroslav Brzák manažer MAS +420 605 174 701 jarek.brzak@post.cz
EN Jaroslav Brzák manažer MAS +420 605 174 701 jarek.brzak@post.cz
Miroslav Mačák předseda o.s. +420 606 329 049 region.hana@seznam.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Spolupráce se slovenskými regiony Požitavie-Širočina, a region Termál Spolupráce s Polskou Gminou Szczytná - společný projekt Interreg
Podrobné informace
1. Region Region HANÁ v současnosti zahrnuje území o ploše 203,83 km2 v rovinaté oblasti Hané západně od města Olomouce. Zahrnuje celé území Mikroregionu KOSÍŘSKO (obce Lutín, Drahanovice, Slatinice, Slatinky, Těšetice, Hněvotín Luběnice, Ústín a Olšany u Prostějova), část území Mikroregionu Litovelsko (obce Náměšť na Hané, Senice na Hané, Loučka, Loučany, Bílsko, Vilémov, Senička a Olbramice) a část území Mikroregionu Kostelecko (obce Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Laškov, Pěnčín, Smržice a Stařechovice). Nejvyšším místem kolem kterého se region rozprostírá je Velký Kosíř s 442 metry nad mořem, „nejvyšší hanácká hora“. Regionem protékají potoky Blata, Slatinka, Zlatá Stružka, Šumice a Deštná. Region je součástí správního obvodu obce III. stupně Olomouc a částečně i Litovel a Prostějov. Region je součástí NUTS II Střední Morava. Území Regionu HANÁ je oblastí tradiční (nejopravdovější) Hané se specifickými kulturními zvyklostmi a nářečím. Jsou zde udržovány staré lidové obyčeje a pořádány tradiční společenské akce. 2. Partnerství Rozhodovací struktura vychází z předpokladů Iniciativy LEADER. Základem je místní akční skupina, která je složena ze zástupců obcí, firem, zemědělských podniků a spolků a zájmových organizací. Tato místní akční skupina má svůj řídící výbor (radu občanského sdružení), který má 9 členů. Podpůrnými mechanismy realizace záměru jsou tři výbory: Programovací výbor je pověřen vypracováním, resp. schválením celého záměru. Výběrová komise odpovídá za zhodnocení a výběr projektů. Monitorovací výbor je odpovědný za kontrolu schválených a poté realizovaných projektů a za vyhodnocení realizace celého záměru MAS . Do přípravy SPL byly zapojeni všichni nejvýznamnější aktéři působící na území MAS. Jde především o zástupce veřejného sektoru (obce), podnikatelského sektoru (podnikatelé zemědělští i nezemědělští) a NNO a spolky. Všechny výše jmenované skupiny aktérů byly především zapojeny do přípravě SPL prostřednictvím Programovacího výboru a Pracovních skupin. Programovací výbor se pravidelně schází již od roku 2006 k přípravě SPL, a jeho jednotliví členové garantují úzkou spolupráci a komunikaci s aktéry jednotlivých skupin. Byla sestavena strategické komise (v podstatě rozšířený programovací výbor) ve složení zástupců obcí a podnikatelů odpovědná za řízení, koordinaci a naplnění principů partnerství. Členové strategické komise – programovacího výboru potom nominovali do jednotlivých pracovních skupin další členy, své zástupce. Pracovní skupiny byly sestaveny pro čtyři základní problémové oblasti a jmenovaní občané a přizvaní odborníci dostali za úkol analyzovat, identifikovat a doporučovat ve formě opatření konkrétní intervence. Zaměření pracovních skupiny – problémové oblasti:  Pracovní skupina Děti a mládež  Pracovní skupina Ženy  Pracovní skupina Zemědělci  Životní prostředí  Cestovní ruch 3. Rozvojová strategie (včetně uvedení celkových a dílčích/specifických cílů a priorit – otázka co?; popř. kam? – vize kam chce MAS dojít, čeho chce dosáhnout a jejího odůvodnění – otázka proč?) Hlavní témata strategie Při přípravě Strategického plánu LEADER byla na základě několikaměsíční diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Regionu HANÁ a vzhledem ke střednědobé strategii (sedmileté období) stanovena tato témata: Trvale udržitelný život na venkově Téma zahrnuje celou škálu souvisejících aktivit jako podpora rozvoje podnikání, podpora i diversifikaci zemědělských podnikatelských aktivit, pokračující zlepšování stavu životního prostředí, investice do technické, dopravní infrastruktury a vzhledu obcí, rozvoj lidských zdrojů a společenského, kulturního i sportovního života v obcích, šetrné využívání přírodních zdrojů a zhodnocování kulturního dědictví regionu. Cílem je rovněž zastavit odchod mladých lidí z regionu do měst a naopak využít podmínek a stávajícího zájmu a přilákat do regionu nové lidi, kteří s sebou přinesou nové myšlenky a náměty na rozvoj. Cestou (vizí) k naplnění cíle MAS Region HANÁ vidí především v nabídce pracovních příležitostí, rozvoji služeb, zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí a udržení kvalitního životního prostředí. Podpora zemědělského podnikání při zachování tradičního rázu krajiny V hanáckém regionu je asi pochopitelný a zřejmý zájem využívat ideální podmínky pro zemědělské podnikání. S tím souvisí péče o krajinný ráz a přírodní bohatství, které patří mezi devizy Regionu HANÁ. Uchování a údržba krajinného rázu je zabezpečena především ze strany zemědělců. Podpora do oblasti zemědělství bude směřovat k modernizaci zemědělských podniků s cílem nejen jejich stabilizace, ale i vytváření podmínek pro investice a rozvoj. Základní strategické linie pro celkový územní rozvoj: A) Podpora podnikatelských aktivit, zemědělských i nezemědělských Modernizace zemědělských podniků, spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství – zahrnuje stavby a technologie v živočišné výrobě, stavby a technologie pro rostlinnou výrobu. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství – zahrnuje stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, náklady na spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a technologií. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – zahrnuje stavební obnovu, novou výstavbu budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen. B) Zlepšování stavu životního prostředí, zlepšování technické, dopravní infrastruktury a vzhledu obcí Obnova a rozvoj vesnic – obsahuje zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, budování a obnova sítí technické infrastruktury, obnova veřejných prostranství obce, parkové úpravy a výsadba veřejné zeleně; vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu; zpracování územních plánů. C) Rozvoj lidských zdrojů a společenského života v obcích Občanské vybavení a služby – řeší mimo jiné občanské vybavení a služby, objekty k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, zdravotnictví, v oblasti kultury a sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy, klubovny, pečovatelské služby a centra pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy; integrovaná informační a školící centra s využitím ICT; zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity. D) Podpora cestovního ruchu Podpora cestovního ruchu z pohledu podnikatelských aktivit i veřejných projektů, které vytváří podmínky pro zvýšení návštěvnosti regionu – zahrnuje jednak investice do ubytovacích kapacit a sportovního vybavení a rovněž vyznačení pěších a lyžařských tras a tvorbu hippostezek. E) Zhodnocování kulturního dědictví regionu Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – zahrnuje zpracování studií a programů obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova (kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, krajinných památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, soliterních dřevin); obnovu a zhodnocování kulturního dědictví venkova, zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků; stálé výstavní expozice a muzea s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Je zřejmé, že region může, a v určitém smyslu musí, do svých záměrů zapojit originální faktor – tradice Velké Hané, včetně lidových zvyků, oblečení, architektury, proslulého nářečí atd.. Tyto tradice se rozvíjely již od 16. století současně s obrazem typického Hanáka jako člověka, který plně dodržuje řád rolnického života a žije v souladu s přírodním a společenským prostředím, které jej obklopuje. 4. Fiše Strategického plánu LEADER RH má schválenou strategii – Strategický plán LEADER Regionu HANÁ na roky 2007 – 2013 (SPL). Je ke stažení na webových stránkách www.regionhana.cz. Součástí strategie je 8 Fichí – 8 dotačních opatření k naplnění strategie: Fiše 1 Rozvoj zemědělských podniků Fiše 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Fiše 3 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury Fiše 4 Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby Fiše 5 Kulturní dědictví Fiše 6 Podpora cestovního ruchu – podnikatelské projekty Fiše 7 Cestovní ruch – nekomerční aktivity a kulturní dědictví Fiše 8 Cestovní ruch – nekomerční aktivity a kulturní dědictví Fiše 1 Rozvoj zemědělských podniků Cílem Fiche je podpořit investice místních zemědělských podnikatelů do staveb, zázemí farem a technologií, a to jak pro živočišnou, tak i rostlinnou výrobu. S tím souvisí cíl a záměr dosáhnout vyšší přidané hodnoty, podpořit inovace v rámci zemědělské výroby při spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. Výsledkem by mělo být zlepšení ekonomické výkonnosti místních farem, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě i lepší využívání tržních příležitostí díky inovacím. Fiše 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Cílem Fiche je zlepšení zpracování a marketingu produktů místních zemědělských podnikatelů, a tím i využívání tržních příležitostí díky inovacím. Současně je smyslem i podpora restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů, které přinese zvýšení konkurenceschopnosti. Cílem je podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, nalézání nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování jejich kvality a podpora vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií. Cílem je rovněž pomoci inovacím v rámci zemědělsko - potravinářské výroby, podpořit spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. Fiše 3 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury Cíle Fiche jsou – zlepšení základních služeb na obcí, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života. Výsledkem bude směrování investic do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. Rovněž podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Fiche je zaměřena zejména na podporu obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. Fiše 4 Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby Cíle Fiche jsou v podstatě shodné – zlepšení základních služeb na obcí, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života. Výsledkem bude podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Investice budou rovněž směrovány do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Fiše 5 Kulturní dědictví Cílem Fiche je realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Konkrétně bude podpora určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Fiše 6 Podpora cestovního ruchu – podnikatelské projekty Cílem Fiche je podpora cestovního ruchu. Předmětem je podpořit investice do hlavních problémových oblastí a případně i nových netradičních forem vyžití návštěvníků. Problémem je například stávající nabídka doplňkových sportovních aktivit v cestovním ruchu (různé typy hřišť, sportovní programy, pěší i cyklo turistika, lanové centra atd.). Zajímavou příležitostí je založení podmínek pro agroturistiku, jako jednu z nových forem turistiky. V oblasti je ideální přírodní potenciál pro provozování agroturistických aktivit. Fiše 7 Cestovní ruch – nekomerční aktivity a kulturní dědictví Cílem Fiche je podpora cestovního ruchu. Předmětem je podpořit investice do hlavních problémových oblastí a případně i nových netradičních forem vyžití návštěvníků. Cílem je budování nových pěších i lyžařských tras, hippostezek, které mohou znamenat další oslovení nových návštěvníků a jejich přivedení do regionu. Souvisejícím cílem Fiche je realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Fiše 8 Cestovní ruch – nekomerční aktivity a kulturní dědictví Cíl Fiche je v podstatě shodný s cílem opatření z PRV, přímo na něj navazuje. Smyslem je podpořit širší spektrum drobných „výrobních“ podnikatelů a tím přispět k různorodosti podnikatelských aktivit a venkovské ekonomiky. Cílem je zlepšení kvality života na venkově a diverzifikace ekonomických aktivit, podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem je rovněž vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. 5. Vlastní projekty MAS a) projekty s podporou z dalších os PRV MAS Region HANÁ v současné době nerealizuje žádný projekt s podporou z jiných os PRV. Jednotlivé obce regionu naopak realizují či teprve připravují řadu vlastních projektů, především z osy III PRV. O dotace z PRV se taktéž ucházejí zemědělské subjekty z regionu. b) projekty s podporou z jiných zdrojů pro současné plánovací období do roku 2013 (např. z rozpočtů obcí, krajů, ROP, jiných operačních programů, tzv. norských fondů) - Projekt Rázem spolu – 4 partneři projektu připravují a v současné době již i realizují projekt spolupráce v rámci programu INTERREG ČR - PL - Projekt spolupráce se slovenskými MAS – v roce 2008 byla navázána užší spolupráce se dvěma slovenskými MAS (MAS Požitavie – Širočina a MAS Termál. Připravuje se projekt v oblasti kulturního dědictví a podpory cestovního ruchu, na který hledáme finanční zdroje. 6. Finanční zabezpečení Pro rok 2008 jsme obdrželi z osy IV PRV – LEADER celkem 6 540 103 Kč, z toho 5 234 000 Kč na realizaci projektů. Současně v roce 2008 čerpáme podporu Krajského úřadu Olomouckého kraje do výše max. 200.000Kč. Předpokládáme žádosti MAS na svoje rozvojové projekty do dalších programů, zejména INTERREG, ROP, PRV, POV atd. 7. Dosavadní výsledky (uvede se bilance a přehledy nebo příklady realizovaných konkrétních akcí nebo projektů, manažersky zajišťovaných MAS/regionem bez ohledu na finanční zdroje včetně finančních nákladů a zdrojů jejich krytí – tato část podrobné informace bude přeložena do angličtiny, popř. němčiny; lze ji doplnit o poslední výroční zprávu nebo jiný podobný dokument o dosavadní činnosti, který správce webu vyvěsí v části „Další údaje o MAS“ – nebude však centrálně zajištěno jeho přeložení) S dotačními programy jak národními, tak evropskými má zkušenost celá řada členů MAS, a to jak obcí, tak podnikatelských subjektů. Nejvýznamnější jsou pro další činnost MAS bohaté zkušenosti vlastní MAS s dotačními programy, kdy byly realizovány jak projekty v rámci předchozích programů LEADER, tak SROP a další. LEADER ČR 2004: „Program LEADER v Regionu HANÁ“ - Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, celkem 5.100.000 Kč LEADER + 2004 - „HANÁCKÉ LIDR“ - Aktivní péče a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Hané, celkem 11.000.000 Kč LEADER ČR 2005 - „NAŠA HANÁ“ - Tvorba podmínek pro zlepšení kvality života, Podpora podnikatelských aktivit v regionu. Celkem 3.600.000 Kč V roce 2004 byly z Programu LEADER ČR k realizaci vybrány tyto investiční projekty:  Rekonstrukce mechanizačního střediska ZD Těšetice  Rekonstrukce víceúčelového společenského domu TJ SOKOL Těšetice  Stavební obnova zdravotního střediska v Náměšti na Hané, obec Náměšť na Hané  Vybudování cyklostezky Luběnice – Těšetice, obec Luběnice  Stavební obnova, modernizace objektu – kulturní zařízení v Lípách, obec Slatinice V roce 2005, v rámci druhého kola Programu LEADER ČR, byly vybrány další projekty:  Rehabilitace místního remízku v Ústíně (obnova rybníčku, regenerace lesíku a vybudování střelnice), Myslivecké sdružení Těšetice  Nákup secího stroje, SHR – Ing. Drahomír Tobiáš, Senice na Hané  Investice – postřikovač, SHR – Josef Tobiáš, Senice na Hané  Stavební obnova objektu občanské vybavenosti - sportovní zařízení, TJ Sokol Drahanovice  Sportovní areál Slatinky - tenisový kurt, obec Slatinky  Oprava památkového objektu - mostní váha, obec Senička  Rekonstrukce a přístavba sociálního zázemí domu čp. 62, obec Senice na Hané Program LEADER+, 1. kolo výzvy 11 projektů: Dobudování informačního centra a zázemí MAS Obec Těšetice 749.000 Kč Zastávka na cyklotrase č. 6034 Obec Slatinice 495.000 Kč Zastávka na cyklotrase č. 6034 Obec Luběnice 496.500 Kč Cimbálová muzika Šumica - nositel hudebních tradic Obec Náměšť na Hané 161.000 Kč Advent a vánoce na zámku - tradice, která je stále živá Obec Náměšť na Hané 350.000 Kč Vnitřní vybavení muzea veteránů Slatinice Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc. 500.000 Kč HANÁCKÁ VEŠÉVKA A HANÁCKY NÁZVOSLOVI Mikroregion KOSÍŘSKO 490.000 Kč Zachování kulturního dědictví u cyklostezky č. 6025 v Bílsku Obec Bílsko 175.000 Kč Cyklostezka 6025, kulturní památky na úseku Loučany Obec Loučany 358.368 Kč Zachování kult. dědictví u cyklostezky 6025 a cyklotrasy 6033 Obec Senice na Hané 303.650 Kč Hudební festival SENICKÁ NOTA 2005 Římskokat.farnost Senice nH 100.000 Kč 2. kolo výzvy 13 + 2 úspěšné: Kulturní život na Černé věži v Drahanovicích Obec Drahanovice 392.000,-Kč Obnova, prezentace historického dědictví regionu v Senici n.H. Obec Senice na Hané 318.000,-Kč Vybudování odpočivadla na cyklostezce č. 6025 v obci Bílsko Obec Bílsko 123.500,-Kč První krok do světa hlíny Obec Náměšť na Hané 360.000,-Kč Hanácká škola hrou aneb učení pro všechny Obec Náměšť na Hané 1.280.000,-Kč Vybudování turist. střediska v Senici na Hané (PD) ŘK farnost Senice na Hané 300.000,-Kč Turistické centrum v památkově chráněném objektu Obec Slatinice 498.000,-Kč Projektová dokumentace cyklotrasy Lutín - Třebčín Obec Lutín 248.710,-Kč Vnitřní vybavení muzea veteránů Slatinice II. Doc. MUDr. Aleš Sobek 498.000,-Kč Zachování kulturního dědictví v obci Loučany Obec Loučany 499.000,-Kč Taneční soutěž Senická bačkůrka 2006 Mgr. Alena Nakládalová 55.000,-Kč Příhon místo setkávání, odpočinku a kultury MS Drahanovice 320.500,-Kč Projektová dokumentace na obnovu barokní sýpky v Ludéřově o.s U nás 557.500,-Kč Strukturální fondy EU Od roku 2004 se již mohly podávat první žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. Některé z obcí mikroregionu i místních podnikatelských subjektů tuto možnost také začali využívat a prvními úspěšnými výsledky jsou projekty: SROP Opatření 4.2.2. Rozvoj cestovního ruchu Obec Náměšť na Hané, projekt Rekonstrukce zámku Celkové náklady 32 mil. Kč, dotace ERDF 24 mil. Kč GS SROP Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu Region HANÁ, projekt Rok na Hané Náklady 3,0 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 2,7 mil. Kč OP RVMZ Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, e) stroje a zařízení Zemědělské družstvo Těšetice, projekt Pořízení aplikátoru kejdy Celkové náklady 1,8 mil. Kč, dotace EAGGF 0,63 mil. Kč GS SROP Podopatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury CR Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc., projekt Sportovní a kulturní centrum – Slatinice Náklady 9,3 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 4,6 mil. Kč GS SROP Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc., projekt Propagace Kulturního a sportovního centra Náklady 2,1 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 1,0 mil. Kč Společný regionální operační program (SROP) V roce 2006 a 2007 připravila a realizovala dva projekty přímo MAS Region Haná, a to konkrétně ze Společného regionálního operačního programu s podporou SF EU:  Projekt „Rok na Hané“  Projekt „Prezentační film – Region Haná“ Projekt Rok na Hané Region HANÁ obdržel finanční podporu ve výši 3.058.800 Kč na akci v rámci grantového schématu SROP Olomouckého kraje, opatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu. Projekt vychází z bohatých kulturních tradic Hané a z jejich přírodních podmínek. V rámci projektu byla realizována celá řada různorodých aktivit, jejichž popis přesahuje možnosti rozsahu tohoto textu. V případě zájmu je možno podat podrobnější informaci na vyžádání e-mailem, případně informace z webových stránek Regionu Haná (www.mas.regionhana.cz). Jednotlivé aktivity projektu: Vytváření turistických produktů: Jízda za pokladem Hané a Jak se stát Hanáckým kláskem (turistika) Hanácká svatba (místní folklór) Sportovní okruh Regionem Haná alias „Hanácké patnáctiboj“ (volnočasové aktivity) OKOLO KOL a jiné tématické turistické produkty Vytváření propagačních materiálů Propagační katalog Regionu HANÁ Společenský, kulturní a sportovní kalendář Regionu HANÁ „Hanácky Kde?, Kde? ,co?“ Hanácké kvarteto Vytvoření místních a regionálních systémů informování Turistický elektronický servis „TES“ Aktualizace mapy cyklotras Zkvalitnění úrovně Turistického informačního centra na zámku v Náměšti na Hané V projektu byl zrealizován mj. velmi úspěšný katalog Regionu Haná a řada dalších propagačních materiálů. Dobudováno a vybaveno bylo turistické informační centrum v Náměšti na Hané a vytvořeny nové webové stránky regionu pro potřeby prezentace v cestovním ruchu. Prezentační film – Region Haná Předmětem projektu bylo natočení profesionálního filmu o Regionu HANÁ se třemi jazykovými mutacemi. Tento krásně zpracovaný dokument slouží nyní prezentaci regionu, MAS, i jednotlivých obcích na nejrůznějších akcích v regionu, na národní i mezinárodní úrovni.