Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Bojkovska""
Název místní akční skupiny
Okres Uherské Hradiště (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny Naplňování principů Leader - rozvoj venkova
Právní forma občanské sdružení
27012239
Datum registrace 15.11.2005
Sídlo Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
Ulice a č. popisné/č. orientační Sušilova 952
Obec/Pošta Bojkovice
PSČ 68771
Telefon 723 675 466
Fax +420 572 641 214
Mobil
E-mail masbojkovice@seznam.cz
Vlastní www stránky http://www.mikroregion-bojkovsko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=133798%C3%A1%C5%99%C4%8D%C3%A1%C3%A1%C5%99&lng=&menu=
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1 – Infrastruktura – cestovní ruch – kulturní dědictví
Fiche 2 – Vybavení a služby, turistická nabídka
Fiche 3 – Neprodukční funkce lesa – turistika
Fiche 4 – Ubytování
Fiche 5 – Rozvoj podnikání
Fiche 6 – Modernizace zemědělství
Fiche 7 – Mladí zemědělci
Fiche 8 – Vzdělávání
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil MAS Bojkovska
Datum schválení 2007
Rozvojová strategie www.mas-bojkovsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba RNDr. Pavel Kuča, předseda
Telefon (mobil) 603 530 615
E-mail bojkovice@seznam.cz
Další kontaktní osoba Květoslava Ogrodníková, sekretariát
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Magdalena Vozárová spolupracovník 774 668 662 VozarovaM@seznam.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Započatá spolupráce se slovinskou MAS, dále se slovenskou MAS Beckov-Čachtice-Tematín (uzavřena smlouva o spolupráci)
Podrobné informace
STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ: MAS působí v Mikroregionu Bojkovsko v rámci členských obcí Rudice, Nezdenice, Záhorovice, Rokytnice, Šanov, Hostětín, Pitín, Komňa, Žítková, Lopeník, Bojkovice, Březová, Vápenice, Vyškovec a Šumice. Celá oblast leží v Bílých Karpatech, v bezprostředním sousedství se Slovenskou republikou. Vyznačuje se nízkým ekonomickým potenciálem. Jejím největším bohatstvím je zachovalá příroda, poskytující základní předpoklady pro rozvoj turistiky. Právě rozvoj cestovního ruchu je důležitou prioritou MAS v rámci zlepšování života tohoto venkovského regionu. MAS Bojkovska vznikla 15. 11. 2005. Důležitým impulsem pro její vznik byla realizace projektu výstavby rozhledny na Lopeníku v rámci Programu POV MMR ČR organizovaném v intencích LEADERu, do kterého byla zapojena řada různých subjektů – zejména podnikatelů a neziskových organizací. Vlastním iniciátorem byl mikroregion Bojkovsko spolu s několika aktivními podnikateli působícími na území MAS. Na vypracování SPL i jeho aktualizaci se podílela programová a vývěrová komise a neformální pracovní komise složená z nejaktivnějších členů MAS. Na formulaci závěrů a řízení diskusí se podílel zkušený facilitátor. Rozpracovaný strategický plán pak byl předmětem dalšího projednávání a připomínkování valnou hromadou a veřejností. Cíle a priority SPL vycházejí z celkové vize MAS Bojkovska, která je definována jako „Udržení a zachování výjimečného charakteru harmonické kulturní krajiny bojkovska a posílení ekonomické stability tohoto území. Pro naplnění základního cíle „zlepšit kvalitu života v mikroregionu v intencích PRV jsou jednotlivá opatření zvolena tak, aby naplňovala tyto stanovené priority: Vzdělávání, zlepšení podmínek pro mládež a mladé lidi, udržení života na Moravských Kopanicích, ekologické postupy v zemědělství a lesnictví, cestovní ruch a ochrana kulturního dědictví venkova, podpora podnikání. Vzdělávání považuje MAS za výchozí pro všechna další vybraná opatření. Za jednu z nejdůležitějších priorit v jejím programu je zlepšování podmínek života pro mladé lidi. Všechna opatření vychází z přání členů MAS, jejich obyvatel a z podrobné analýzy regionu. Jednotlivá opatření jsou vzájemně provázána a koncipována tak, aby co nejefektivněji vedla k vytčeným cílům. Vlastní podpořené projekty MAS: 1. „MAS Bojkovsko – rozvoj mikroregionu“ (OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+), investiční záměr c) 2. skupina – osvojování schopností 2. „Bojkovsko – máme co nabídnout“ v rámci realizace svého záměru byla dotace z Programu LEADER ČR Ministerstva zemědělství rozdělena na projekty: „Běžecké tratě v Bílých Karpatech“ a „Vzdělávání blíž k lidem“. Na pokračování realizace projektu „Vzdělávání blíž k lidem“ se v dalších letech MAS podílela a podílí za přispění Zlínského kraje. Projekty, na nichž se MAS významně podílí: -Propagace regionu a činnosti MAS (např. Zpravodaj Mikroregionu Bojkovsko, podíl na organizování společenských akcí, www stránky, multimediální prezentace v počítačích přístupných veřejnosti). -„Nezdenický cyklookruh, část Bojkovice-Pitín“ a „Umělé kluziště v Bojkovicích“ projekty podpořené z ROP 2008. Některé mikroregionální projekty iniciované a organizované aktéry MAS: „Moravské Kopanice, Bojkovsko, II. Etapa“ z Programu podpory venkova podpořeného MMR ČR (2004) „Studie a dokumentace osazení panelů prezentující přírodní a kulturní dědictví se zaměřením na rozvoj turistiky“ – INTEREG IIIA (2006) „Společné propagační aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu“ INTEREG - Mikroprojekty (2006) „Setkávání mladých projektantů a výtvarníků na Velkém Lopeníku“ – INTEREG – Mikroprojekty (zaměřeno na úpravu okolí rozhledny Lopeník (2006). Finanční zabezpečení činnosti MAS (do r. 2007) Nákup kancelářské techniky a mzdové prostředky v roce 2005 byly hrazeny z dotace OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+), investiční záměr c) 2. skupina – osvojování schopností. Mzdové prostředky v roce 2007 poskytl Zlínský kraj. Podporu činnosti MAS poskytl i mikroregion Bojkovsko (provoz kanceláře, mzda manažera mikroregionu v roce 2008 s možností pracovat pro MAS Bojkovska). Stručná bilance Vznik MAS Bojkovska byl logickým vyústěním rozvojových aktivit v mikroregionu Bojkovsko. V rámci PRV se podařilo vytvořit širokou platforma partnerství MAS nad rámec její členské základny. MAS Bojkovska se významnou měrou podílí jak na organizování společenských akcí v regionu, tak na propagaci regionu, principech PRV a aktivitách MAS. Kromě realizace svého záměru v roce 2006 v rámci Programu LEADER ČR se významným způsobem podílí na přípravě a realizaci řady dalších projektů z podporou získanou z Programů EU – INTEREGU IIIA, ROP a z prostředků Zlínského kraje.