Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Strážnicko, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Hodonín (Kraj Jihomoravský)
Účel místní akční skupiny trvale udržitelný rozvoj území
Právní forma občanské sdružení
27016595
Datum registrace 20.11.2005
Sídlo Strážnice
Ulice a č. popisné/č. orientační Nám. Svobody 5
Obec/Pošta Strážnice
PSČ 696 62
Telefon 518 337 726
Fax 518 337 726
Mobil 724 162 265
E-mail straznicko@c-box.cz
Vlastní www stránky www.straznicko-mas.cz
Fiše strategického plánu LEADER
I.a

Zdravé hospodaření v krajině

I. b

Podpora mladých zemědělců

II.


Les pro lidi a pro přírodu


III a


Zemědělci pro rozvoj Strážnicka

III b.


Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka

III c.


Strážnicko na kole, na koni a na lyžích

III. d.


Strážnicko - cíl turistů

III e.

Naši lidé v akci

III f.

Obce a spolky pro rozvoj Strážnicka

III g.

Rozvoj kulturního dědictví

celé znění na www.straznicko-mas.cz
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
ŽenyRozvojová strategie
Kdo ji schválil Generální shromáždění
Datum schválení 16.12.2007
Rozvojová strategie www.straznicko-mas.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano zvlaste na rozvoji prihranicních oblastí
Hlavní kontaktní osoba Ing. Petr Hanák, předseda správní rady
Telefon (mobil) 724 162 276
E-mail
Další kontaktní osoba Vít Hrdoušek, manažer; Marie Chalupová, sekretariát MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Vít Hrdoušek 724162264 straznicko@c-box.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
se Slovenskou Skalicí, další zatim nenavázána
Podrobné informace
I.Region Vítejte na Strážnicku, v kraji dobrého vína, živého folklóru a krásných orchidejí. Strážnicko ležící v srdci Slovácka se vyznačuje typickým dolňáckým folklórem krojů a písní. Strážnicko je svébytnou vinařskou oblastí kvalitních vín ,které chválil i Karel IV . Na květnatých loukách na úpatí Karpat můžete sbírat hřiby i obdivovat množství druhů orchidejí, i díky nimž je oblast součástí biosferické rezervací UNESCO. V příhraničním regionu Bílých Karpat je velmi málo pracovních příležitostí (průměrná nezaměstnanost zapojených příhraničních obcí je přes 15%!) a rozvoj cestovního ruchu představuje výhledově jednu z mála významnějších příležitostí pro celkový rozvoj území. Představitelé samosprávy jsou velmi významnými a často i jedinými iniciátory rozvojových aktivit v ekonomicky chudém příhraničním území. Zdejší region ovšem oplývá vysokými hodnotami přírody a krajiny (Pomoraví a Bílé karpaty), lidové architektury a folklorních aktivit (největší koncentrace na Moravě!!!). V území je řada nadregionálních turistických cílů – vinné sklepy Plže v Petrově, Folklorní festival ve Strážnici, skanzen a zámek Strážnice, Baťův kanál, Biosferická rezervace UNESCO Bílé Karpaty, rekreační oblasti u nádrží Lučina a Kejda, rekreační oblast u nádrže Mlýnky. Ovšem lidová architektura je v dezolátním stavu, rekreačním oblastem chybí investice do údržby a rozvoje, klesá kvalita vody v nádržích, přírodní lokality zarůstají pichlavými křovinami a ruderálními společenstvy II. Partnerství Od konce roku pracuje naše občanské sdružení na celostním rozvoji území. V MA je 34 členů s převažujícím podílem podnikatelů členů NNO a aktivních jednotlivců, aktivně je zapojeno všech 11 obcí. Rada MAS určuje směřování sdružení, řídí sekretariát v čele s tajemníkem, který byl také pověřen přípravou SPL. SPL vznikal odpodu a to: * Společná příprava a schvalování strategie rozvoje * Společné projekty – lidsky, objekty i fianačně od přípravy k realizaci * Společné kulturní akce * Semináře a workshopy pro neziskový, veřejný a podnikatelský sektor- výměna zkušeností Pro výběr projektů byla stanovena výběrová komise a kontrolní činnost vede kontrolní výbor. Popis org struktury je detailně v SPL na www.straznicko-mas.cz III. Rozvojová strategie SPL "Strážnicko - je i váš kraj!" je zaměřen na celkový rozvoj příhraničního území se zapojením žen a mladých lidí nejen do pracovního procesu ale také do širšího rozvoje spolkové činnosti. MAS má vysoce atraktivní návštěvnické cíle ovšem chybí péče o ně a jejich marketingová provázanost včetně komplexnější nabídky venkovských služeb : folklorní turistika, místní speciality stravování, produkty vinařství a ovocnářství, různé formy ubytování, koordinované sportovní a turistické vyžití. Je připraveno 10 Fiche pro jednotlivé projekty realizace od podpory zemědělské činnosti, turismu až po rozvoj kulturních tradic a péči o veřejná prostranství. * Komplexně řeší (ve smyslu strategie LA 21 komunitních projektů) problematiku rozvoje moravsko-slovenského příhraničí a to jak šíří záběru : (péče o krajinu a kulturní tradici, drobná výroba, služby, turistika), tak i spektrem spolupracujících subjektů MAS – spojující investice obcí, podnikatelů a neziskové sféry. * Navrhuje necentralistické projekty rozvoje venkova založené na vzájemné spolupráci a podpoře obcí v jednotném turistickém produktu s novým využitím chátrajících objektů zástavy (brownfileds) a s využitím alternativních energetických technologií. Suma neinvestičních (folklorní akce, centra řemesel, expozice infocenter a muzeí s nabídkou produktů a služeb) a investičních aktivit (stezky, stavby) bude funkční celek, který bude poskytovat turistický produkt založený na rozvoji drobné výroby a služeb * Navrhuje zlepšení dopravní a turistickou dostupnost cílů. * Navrhuje vytvoření jedinečných produktů pro turisty, které jinde nelze poznat (fenomén oskeruší, orchidejové louky, rosarium, folklorní slavnosti, lidová architektura a výroby) * Navrhuje oživení turisticky zatím málo poznané příhraniční oblasti při využítí místního potenciálu, zatím ekonomicky komplexně nevyužitého !! - tj. vinařský a ovocnářský kraj vysoká přírodní biodiversita, krajinářská přitažlivost, lidová architektura a historická sídla * Navrhuje koordinovaný rozvoj a propagace společenských aktivit v obcích – sváteční akce (fašank, stavjaní májů, hody, jízda králů, zarážení hory,vinobraní,vánoční a tříkrálové obchůzky aj.), folklorní přehlídky, prodejní výstavy, veřejné ochutnávky, stálé expozice, tradiční trhy. * V plánu je důraz kladen zvláště na zapojení mladého nezaměstnaného obyvatelstva (území s vysokou nezaměstnaností) do vlastních realizací a provozu; * Navrhuje rozvoj mikroregionu ve vazbě na přeshraničí spolupráci se Slovenskem a Rakouskem v turistice – trasování,infrastruktura; lidové kultuře a tradičním zemědělství – uspořádáním společných aktivit – přehlídky, stálé expozice, trhy. Znění celé SPL na www.straznicko-mas.cz IV. Fiše Strategického plánu LEADER Společné cíle pro realizaci SPL v rámci 10 fiche: * Decentralizovanou investicí podpořit účast všech složek společnosti včetně veřejnosti na obnově svého regionu; šetrně využít a rozvíjet jedinečné hodnoty přírody a krajiny, lidové kultury,řemesla a tradičního zemědělství moravsko-slovenského příhraniční * zvýšit kvalitu života na venkově –bytová dostupnost, dostupnost služeb, zaměstnanost * využit netradičních zdrojů energie * umožnit využití starých hodnotných venkovských budov a areálů staveb * podpořit zaměstnanost vázanou na rozvoj příhraniční službami z venkovské turistiky, ochrany přírody, propagace a šetrné využití přírodního a kulturního dědictví; * udržet spolupráci příhraničních obcí dopravním spojením a akcemi; * zapojit mladé lidi příhraniční do plánování a organizace i provozu nových zařízení mj. tak přispět k udržení mladé generace a inteligence v rodném obci a regionu. Kompletní znění Fichí na www.straznicko-mas.cz V. Vlastní projekty MAS, Vlastní projekty MAS bude realizovány dle SPL v jednotlivých Fiche. Přehled připravovaných projektů je v dokumentu“ Zásobník aktivit a projektů MAS Strážnicko na roky 2007 – 2013 : Zásobník vznikl na základě jednání a sběru dat MAS Strážnicko od 1.6 2006 – 30.10. 2007. – skupinová a individuální jednání s obcemi, institucemi, podnikateli, občanskými sdružením a aktivními občany. Dokument je stále otevřen dalším iniciativám, akcím a projektům a je vystaven na www.strážnicko-mas.cz. Stav k 25.6.2008 : zásobník předkládá jednoduchou tabulkovou formou rozpis 201 návrhů projektů v celkovém objemu ohodnocených projektů v částce 326 mil Kč, z čehož 119 projektů je od 0,05 do 1 mil v částce 38 mil Kč. Tyto projekty budou realizovány v rámci SPL ale také v rámci dalších projektu Interregn či ROP, které jsou připravovány. 6. Finanční zabezpečení Ministerstvem zemědělství byla 18.6 odsouhlasena částka 5 746 807,- Kč na MAS Strážnicko. GS MAS rozhodla že 20% z této částky tj 1 149 361,- Kč bude na provoz MAS. Ostatní peníze budou rozděleny mazi schválené projekty s dobou realizace 12. měsíců. Do konce června by tedy každá MAS měla obdržet zvací dopis k podpisu Dohody. Poté bude do 30 dnů vypsana Výzva k podávání projektů. 7. Dosavadní výsledky Největší projekty byly realizovány v rámci programu POV Leader+MMR ČR PŘEHLED AKTIVIT V RÁMCI PROJEKTU LEADER+ PRO ROK 2004: Všechny obce: Značení a propagace stezek a příprava propagačních materiálů a turistických služeb Všechny obce: Zapojení veřejnosti do spolkové výroby, marketingu výrobků včetně drobných vybavení,propagace a koordinace kulturních aktivit obec Hr. Lhota: Úprava interiérů části obecního domu na stravovací zařízení – reg. Gastronomie (beleše, patenty, koláčky) 80porcí - 30rest , 50 důchodci obec Kněždub: Úprava rodného domu na muzeum bratří Úprkových - průvodce od 5.05 obec Tasov: Úpravy interiéru bývalé ZŠ na ubytovnu vč soc. zařízení, 3nocležny, 2 apartmany - 30 lidí, pro turisty (školy, duchodci, rodinky) obec Petrov: Úprava areálu, zaměření ploch a příprava stavby sociálního zázemí památkově chráněného areálu sklepů Plže obec Sudoměřice: projekt + příprava lokality na vybudování vinotéky /sklep + soc.zázemí/ ve vinařském areálu Starý potok obec Tvarožná Lhota: Vybudování ekologického výletního centra pro turisty i místní mládež. Dobudování infocentra a muzea oskoruší. Dobudování služeb u vodní nádrže Lučina 2 ha – infocentrum, úpravy okolí nádrže vč. Soc. zařízení obec Radějov: 1 Fa. Mrkva0,5, Fa.Štípský Infocentrum v obci vybudování zázemí (eletr, připojka) sjezdovky Štěpničky s umělým zasněžovaním, dostavba teras rosaria pensionu Roseta PŘEHLED AKTIVIT V RÁMCI PROJEKTU LEADER+ PRO ROK 2005: Všechny obce - neinv.: Tvorba turistických produktů – typických atraktivit, výrobců, NNO - vinaři, ovocnáři, perníkáři, uzenáři, řezbáři, aj. (reg. trhy, produkty cest ruchu, zapojení do EU struktur) Všechny obce – neinv.: Podpora know how a design regionální potravinářské výroby ovocnářských a vinných produktů (propagační materiály, společný design obalů, marketink výrobků)/studie Strážnice, Radějov, Tvarožná Lhota: Úprava povrchu hlavních užívaných místních cest mezi jednotlivými vybudovanými atraktivitami v roce 2004 pro turistiku, Zprovoznění 46 km (úpravy cca 12 km povrchů nový povrch 2,5km) trasovaných stezek pro pěší a cyklisty. Kozojídky: Turistý okruh Kříb „hřiště- rybník - sklepy“ Kozojídky: Upravav staveb sklepů pro návštěvníky – soc. zařízení zázemí/studie Tasov: Úpravy části prostor bývalého statku Tasov a dovybavení pro Včelařskou výrobnu Jaroš – med a medovina Tv. Lhota – Radějov: Přírodní výtvarná expozice při oskorušové naučné stezce Tv. Lhota – Lučina: Zavedení ekologického hospodaření v Hotelu Radějov na Strážnicku - 20 ubytovacích míst Strážnice: Úprava středověkého mlýna na muzej. expozici I. etapa rozvody, soc. zařízení Petrov – Plže: Úprava areálu a stavba sociálního zázemí památkově chráněného areálu sklepů Plže Radějov: Úpravy okolí infocentra (venkovní posezení, ozelenění, zpevn. Plochy) Sudoměřice: Vybudování vinotéky /sklep + soc.zázemí/ ve vinařském areálu Starý potok