Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Svitava
Název místní akční skupiny
Okres Svitavy (Kraj Pardubický)
Účel místní akční skupiny udržitelný rozvoj a podpora venkova
Právní forma občanské sdružení
27023621
Datum registrace 16.2.2006
Sídlo Koclířov
Ulice a č. popisné/č. orientační Koclířov č.p. 134
Obec/Pošta Koclířov
PSČ 569 11
Telefon 464 601 937
Fax
Mobil
E-mail massvitava@svi.cz
Vlastní www stránky www.massvitava.tym.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Rozvoj zemědělských podniků
2. Lesní bohatství na Svitavsku
3. Podnikatelské aktivity v cestovním ruchu
4. Infrastruktura obcí to vyžaduje
5. Zlepšení kvality života obyvatel vesnic
6. Kulturní dědictví svitavského venkova
7. Vzdělávání pro rozvoj podnikání a zlepšení kvality života na venkově
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

všichni obyvatelé venkova
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil valná hromada
Datum schválení 26.6.2007
Rozvojová strategie www.massvitava.tym.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Eduard Jedlička, manažer
Telefon (mobil) 724 087 958
E-mail eduard.jedlicka1@gmail.com
Další kontaktní osoba Vladimír Buchta, předseda sdružení
Telefon (mobil) 725 091 111
E-mail obec.vendoli@bezdrat.net
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Tereza Průšková 721 517 700 tereza.pruskova@seznam.cz
DE Karel Mauer 461 541 500
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Dosud nebyl partner získán.
Podrobné informace
Území MAS zahrnuje dva mikroregiony, a to Mikroregion Svitavsko a Mikroregion Brněnec ve střední části svitavského okresu (jih Pardubického kraje)při toku řeky Svitavy od jejího prameniště až po hranici s Jihomoravským krajem. Oba mikroregiony jsou členy sdružení a zastupují v něm 2 města (Svitavy a Březová nad Svitavou)a 25 obcí. Území MAS zaujímá rozlohu 340 čtverečních kilometrů a nadmořská výška je v rozmezí od 356 až po 670 m. Patří do mírně teplé oblasti a v závislosti na nadmořské výšce jde o klima chladnější a vlhčí s kratším obdobím léta. MAS vznikla z iniciativy starostů obcí. Členy MAS se staly nejprve obce a několik dalších fyzických a právnických osob včetně soukromých zemědělců a dvou transfomovaných zemědělských družstev. Členství obcí bylo později nahrazeno členstvím obou mikroregionů. Nyní má MAS celkem 20 členů. Vzniklé občanské sdružení má valnou hromadu, radu sdružení, programový a monitorovací výbory, programovou komisi a několik dalších oborových či zájmových komisí. Zpracování strategických dokumentů má na starosti rada pod dohledem programové komise. V r. 2007 schválená rozvojová strategie (RS) vznikla jako společný dialog veřejného a soukromého sektoru a vytkla tyto priority: Kvalita života, Krajina a ŽP, Ekonomika a Administrace s tím, že bude usilováno o získání podpory z os I. a III. EAFRD, popř. i dalších dotačních titulů. MAS Svitava se bude ve 2. kole (září 2008) ucházet o místo mezi 80 MAS, které budou připuštěny v letech do r. 2013 k financování provozu a k realizaci Stategického plánu MAS. V případě úspěchu bude ze realizaci tohoto plánu zodpovědná Rada sdružení a manažer. V nyní zpracovávaném SPL se předběžně počítá s těmito fišemi: Modernizace zemědělských podniků, Lesnická technika (lesy v majetku obcí pokrývají více jak desetinu rozlohy území MAS), Podpora cestovního ruchu, Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a Vzdělávání a informace. Úsilí směřuje k docílení vyšší kvality života na venkově a k zamezení odlivu jeho obyvatel. Záměry pro realizaci tohoto úsilí připravují jak zemědělci, tak obce či aktivní organizace občanské společnosti. MAS Svitava dvakrát usilovala o dotaci pro tzv. ověřování schopností a jednou v Leaderu ČR, ale zatím neuspěla. Obce a města však mají zkušenosti zejména s dotacemi POV a města pak i s dalšími dotačními tituly ze zdrojů EU, národními nebo krajskými. Z takto realizovaných akcí lze zmínit přestavbu býv. průmyslového objektu ve Svitavách na multifunkční kulturní a vzdělávací centrum nákladem přesahujícím 180 mil. Kč nebo integrovaná výstavba sběrných dvorů v celém území Mikroregionu Svitavsko.