Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s.
Název místní akční skupiny
Okres Jihlava (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny Zvýšení životní úrovně obyvatel obcí mikroregionu, hospodářský, sociální a kulturní rozvoj mikroregionu s ohledem na zachování typického krajinného rázu území.
Právní forma občanské sdružení
26985870
Datum registrace 16.12.2004
Sídlo Telč
Ulice a č. popisné/č. orientační nám. Zachariáše z Hradce 4
Obec/Pošta Telč
PSČ 58856
Telefon 567 223 235
Fax 567 223 235
Mobil
E-mail mas@telcsko.cz
Vlastní www stránky www.telc.eu/mas
Fiše strategického plánu LEADER
A.Projektová dokumentace
B.Cestovní ruch a volný čas
C.Ochrana přírody a krajiny
D.Kvalita života
E.Všeobecná podpora podnikání a zaměstnanost
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Roman Fabeš - předseda
Telefon (mobil) 567 112 411
E-mail roman.fabes@telc.eu
Další kontaktní osoba Eva Skálová - manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Od r. 2001 byla navázána spolupráce s rakouskými partnery, která se stále zintenzivňuje a v roce 2009 vyvrcholila uspořádáním části Dolnorakouské zemské výstavy v Telči. Poprvé v historii DRZV, byla část výstavy mimo území Rakouska. Téma: společná historie.
Podrobné informace
REGION Mikroregion Telčsko sdružuje 49 obcí, z nichž většina podle současného rozdělení spadá do správního obvodu obce III. stupně Telč. Jádro mikroregionu tvoří bývalé panství Telč, k němuž náleželo asi 35 vesnic (některé z nich jsou dnes místními částmi). Město Telč dodnes tvoří samozřejmé spádové centrum celé oblasti. Jediným větším sídlem oblasti je město Telč s 6 tis. obyvateli. Velikost ostatních obcí se pohybuje od 35 do 900 obyvatel. Většina obcí má 100 – 200 obyvatel. Tato rozdrobenost, typická pro Vysočinu, určuje charakteristické problémy obcí – nízká občanská vybavenost, malá daňová výtěžnost, nedostatečná dopravní obslužnost, vysoké náklady na údržbu místních komunikací, nedostatek podnikatelských příležitostí… Charakter oblasti je venkovský, bez větších průmyslových podniků. Řada menších podniků se potýká s problémy, další pracovní místa ubyla v důsledku restrukturalizace zemědělství. Velkou devizou oblasti je však krásná krajina, čisté životní prostředí a množství památek, zejména v Telči – městě UNESCO. PARTNERSTVÍ V mikroregionu se již v letech 1999 – 2001 vytvořila skupina cca 20 aktivistů, již lze nazvat aktéři na místní úrovni. Tito lidé mají zájem na oživování partnerství a rozvoji mikroregionu. Oslovení aktéři pomohli vytipovat vhodné projekty a oslovit případné žadatele. V mikroregionu probíhala i další jednání na komunitní úrovní - komunitní plánování sociálních služeb, krajský projekt Partnerství pro Vysočinu, projednávání marketingové strategie cestovního ruchu... Přímým impulsem pro založení MAS se stala veřejná diskuse, probíhající okolo nového využití školního statku. Statek byl na začátku roku 2004 převeden do majetku města Telč, současná zemědělská výroba je postupně ukončována. Obrovský areál je součástí urbanisticky cenného SZ sektoru města Telč Využití tohoto území bude mít zásadní vliv na město Telč i celý region. Na přelomu roku 04/05 měla MAS 9 členů. Na podzim 2005 byly zahájeny práce na tvorbě Strategie rozvoje MAS Telčsko. Její součástí byl seminář pro širokou veřejnost, jehož se zúčastnilo cca 80 obyvatel telčska. Výsledkem bylo mj. přijetí 26 nových členů do MAS a zpracování tohoto záměru. Nejvyšším orgánem MAS je členská schůze. Do její působnosti patří také schvalování plánu činnosti MAS, zejména dlouhodobé a strategické cíle Výkonná rada (někdy též nazývána výkonný výbor ve smyslu programu Leader), řídí činnost MAS tak, aby byly zajištěny cíle a poslání MAS. Předseda je statutárním zástupcem MAS, v jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Dozorčí rada je kontrolním orgánem MAS, která odpovídá za svoji činnost členské schůzi. V rámci realizace činnosti MAS (obvykle při přípravě záměru) jsou operativně ustanovovány, resp. obsazovány, další orgány MAS: Programový výbor je skupinou členů MAS s profesním zaměřením blízké dané problematice záměru a je ustanovován dle potřeb přípravy programového záměru. Výběrová komise zajišťuje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS. MAS může najmout managera MAS, který zajišťuje chod kanceláře MAS. ROZVOJOVÁ STRATEGIE Zvolené téma Integrované územní strategie MAS Telčsko (dále jen „Strategie MAS“) EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ vychází ze specifik území mikroregionu Telčsko. Mikroregion Telčsko je charakteristický výjimečným kulturním, ale i přírodním potenciálem, tradicemi a kulturně společenským životem. Významným faktorem ovlivňující život místních obyvatel a místní ekonomiku území je cestovní ruch. Zhodnocení přírodního dědictví a šíření kultury zvýší atraktivitu těchto oblastí a tak udrží a přitáhne obyvatelstvo nebo přiláká nové zákazníky (návštěvníky). Tyto činnosti s sebou nesou vznik nových služeb a pracovních míst, s čímž je vhodné spojit zvýšení odborné kvalifikace zúčastněných osob. Zvolené téma však neřeší pouze rozvoj cestovního ruchu, rozvoj kultury a tradic či oblast ochrany přírody a krajiny. Jde rovněž o povzbuzení vhodných forem podnikatelské aktivity či zkvalitnění kvality života a služeb pro místní obyvatele. A. Zpracování projektové dokumentace Cílem Fiche je podpora zvýšení absorpční kapacity v území MAS Telčsko z hlediska zvýšení počtu připravených projektů. Fiche byla do strategie zařazena na základě zaslaných záměrů od subjektů z regionu, kdy velká většina těchto záměrů není projektově připravena. Podporováno bude zpracování dokumentace na projekty, které jsou v souladu se Strategií MAS Telčsko a Strategickým plánem rozvoje mikroregionu Telčsko. Podporovány budou projekty všech cílových skupin. B. Cestovní ruch a volný čas Území MAS Telčsko je specifické svým výrazným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Fiche řeší podporu podnikatelských projektů, NNO či obcí v oblasti zkvalitnění základní a doprovodné turistické infrastruktury a rozšíření celkového marketingu a propagace území. Druhou oblastí (avšak s cestovním ruchem úzce korespondující) je vytváření podmínek pro rozvoj volného času návštěvníků a obyvatel v oblasti realizace sportovních a kulturních aktivit (prostorové a materiální vybavení) a aktivit řešících rozvoj kulturních, sportovních a společenských akcí, se zvláštním zřetelem na opakovatelnost akce v rámci každoročních cyklů. C. Ochrana přírody a krajiny Cílem Fiche je podpora ochrany přírody a krajiny, zatraktivnění a využití území s ohledem na kvalitu životní prostředí, odpadové hospodářství, kvalitu vod, využívání obnovitelných zdrojů energie apod. Předmětem této Fiche je také péče a údržba o krajinu a životní prostředí místních obyvatel. Cílem je také vzdělávání, osvěta a práce s dětmi a mladými lidmi s ohledem na všechny aspekty ochrany přírody a krajiny, nové systémy plánování a projektování v krajině, propagace výsledků. D. Kvalita života Fiche se skládá ze tří tématických úrovní, jejichž cílem je pozvednout životní úroveň obyvatel v regionu. V rámci první oblasti jde o podporu aktivit zaměřený na rozvoj vzdělání, zdravotních a sociálních služeb. Druhá oblast řeší posílení aktivit, popř. rozšíření zázemí pro děti mládež s cílem posilovat prevenci patologických jevů v chování dětí a mládeže. Třetí osu budou tvořit projekty řešící opravy místních komunikací propojující obce, popř. zajištující dopravu občanů ke službám a do zaměstnání a záměry zkvalitňující dopravní obslužnost území. E. Všeobecná podpora podnikání a zaměstnanost Realizací vhodných aktivit podnikatelů, neziskových subjektů i obcí přispět k zvýšení podnikatelské aktivity a tvorbě nových pracovních míst v území. To znamená rozvoj drobného a středního podnikání, obnova tradičních řemesel, diverzifikace příjmu obyvatelstva v souvislosti se zlepšením služeb. Cílem Fiche je rozvíjet vědomosti a dovednosti místních obyvatel s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce. PROJEKTY V rámci programu LEADER ČR 2007 byly realizovány tyto projekty - Stezky Mikroregionu Telčsko - předkladatel Mikroregion Telčsko, celkové náklady 1.571.236 Kč, dotace 1.256.000 Kč - Úvaziště na koňské stezce Vysočinou - předkladatel Jezdecký oddíl Bezděkov, o.s., celkové náklady 105.000 Kč, dotace 84.000 Kč - Údržba hippostezky - předkladatel EKOSPORT, s.r.o., celkové náklady 1.487.500 Kč, dotace 625.000 Kč - Řešení problematiky bioodpadů z letní údržby tras - předkladatel Služby Telč, s.r.o., celkové náklady 874.531 Kč, dotace 365.000 Kč Příklady dalších projektů, připravovaných pro současné plánovací období: PRV - Zlepšení dopravní a technické infrastruktury v obci Doupě, předkladatel Obec Doupě, celkové náklady 489.000 Kč, dotace 440.100 Kč PRV - Rekonstrukce penzionu Stranná, předkladatel Ing. M. Peichl, celkové náklady 504.000 Kč, dotace 226.800 Kč PRV - Poznávací stezka okolo Lhotky, předkladatel Ing. P. Novák, žádost o dotaci 101.880 Kč PRV - Sportovní zařízení Penzionu Javořice, předkladatel Ing. P. Novák, žádost o dotaci 88.800 Kč Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika - REILA - Leadpartner Zukumftsraum Thayaland Partner Muzeum Vysočiny - uspořádání části Dolnorakouské zemské výstavy 2009 v Telči, dotace 929.245 € Partner Město Telč - zajištění zázemí DRZV, doprovodné akce v Telči, dotace 1.059.372 € Partner Mikroregion Telčsko - doprovodné akce DRZV v mikroregionu, dotace 62.330 € ROP - Lipky v Telči se představují - předkladatel Město Telč, dotace 372.367 Kč Fond malých projektů Vysočiny - Výročí trati Kostelec - Telč - Slavonice - Waidhofen, předkladatel Společnost telčské místní dráhy, žádost o dotaci 8.000 € Fond malých projektů Vysočiny - Propojení výstavních měst Dolnorakouské zemské výstavy cyklo a hippotrasami - předkladatel Mikroregion Telčsko, žádost o dotaci 20.000 € Fond Vysočiny - Zvýšení bezpečnosti hippotras v Mikroregionu Telčsko, předkladatel Mikroregion Telčsko, celkové náklady 496.000 Kč, dotace 198.400 Kč Ministerstvo kultury - Restaurování a oprava litinové sochy Krista v Kostelní Myslové, předkladatel Římskokatolická farnost Kostelní Myslová, celkové náklady 217.770 Kč, dotace 175.000 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj, POV - Hřiště uprostřed, předkladatel Obec Krasonice, celkové náklady 183.000 Kč, dotace 128.000 Kč DOSAVADNÍ VÝSLEDKY Od roku 1999 kdy se datuje počátek spolupráce obcí a dalších subjektů v regionu, bylo kanceláří mikroregionu realizováno nebo manažersky zajišťováno cca 200 projektů, objem získaných dotací je cca 75 milionů Kč. Projekty jsou zaměřeny široce, od oprav místních komunikací a zlepšování infrastruktury přes rozvoj informačních technologií, ekologii, až po rozvoj cestovního ruchu.