Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Železnohorský region, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Chrudim (Kraj Pardubický)
Účel místní akční skupiny rozvoj venkovských oblastí
Právní forma občanské sdružení.
27009076
Datum registrace 23.8.2005
Sídlo Heřmanův Městec
Ulice a č. popisné/č. orientační Náměstí Míru 288
Obec/Pošta Heřmanův Městec
PSČ 538 03
Telefon +420 469 625 147
Fax
Mobil +420 725 156 016
E-mail infocentrum@mesto-hm.cz
vn.konzult@tiscali.cz
Vlastní www stránky www.maszr.oblast.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Návrat ke kořenům
2. Obnova venkova
3. Živý venkov
4. Poznání regionu
5. Krajina krásnější
6. Cestovní ruch
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
podnikatelé v cestovním ruchu
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS ŽR
Datum schválení 30.3.2006
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Bohumil Starý, předseda
Telefon (mobil) +420 602 371 768
E-mail konopac@tiscali.cz
Další kontaktní osoba Bc. Martin Písař, manažer
Telefon (mobil) +420 725 156 016
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Mgr. Fridrichová 606750277 vn.konzult@tiscali.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
formou zahraničních seminářů
Podrobné informace
MAS Železnohorský Region se rozkládá v Pardubickém kraji na území okresů Pardubice a Chrudim. Zahrnuje území šesti svazků obcí a je venkovskou oblastí částečně se rozkládající v CHKO Železné hory a Národním goparku Železné hory s velkým potenciálem pro rozvoj v oblasti venkovské turistiky. Krajina přechází od rybníků, malebných potůčků a říček přes zvlněné podhůří Železných hor s bohatým výskytem smíšených lesů až po vrcholky Železných hor se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu Lichnice. Vzhledem k existenci CHKO a Národního geoparku Železné hory krajina nabízí širokou škálu přírodních krás. Na území regionu leží největší rekreační lokalita Pardubického kraje - Sečská přehrada. Od roku 2004, před vlastním založením MAS byly na základě doporučení veřejného sektoru a znalostí území vytipovány a osloveny podnikatelské a neziskové subjekty. Na základě prvotních neformálních setkání a výměny informací bylo přistoupeno veřejným sektorem, podnikateli a NNO k založení MAS ŽR v červnu 2005. V průběhu zakládání MAS se subjekty ze všech sektorů podílely rovnocenně na získávání relavantních informací o vlastní funkci MAS a přinášely podněty na zaměření přínosu MAS pro území. V současné době se stále zvyšuje podíl členů podnikatelského a neziskového sektoru, což se ukazuje jako vhodná cesta pro samostatný nezávislý rozvoj území, pro zajištění hospodářské stability a odklon od centrálního rozhodování státních orgánů. Veškeří členové se přímo účastnili zpracování SPL formou definování společné vize a cest k jejímu naplnění dle svých znalostí a dle svého profesního zaměření. Dále zcela konkrétně specifikovali jednotlivá opatření, která byla definována na základě jejich konkrétních potřeb, jenž by směřovaly k naplnění formy společného rozvoje území na základě realizace společných projektů. Na tvorbě zásobníku projektů jako konkrétního základu pro stanovení zaměření fichí a definování finančního plánu se podíleli všichni členové. Orgán pro přípravu SLP a dozor nad jeho realizací Představenstvo-Programový výbor Vize: „Živý“ region, jenž při cestě k zachování a renesanci tradičních hodnot vytváří možnosti pro hospodářský růst a vývoj občanské společnosti při zachování přírodních hodnot v duchu udržitelného rozvoje venkova, především v oblasti cestovního ruchu. 1. Návrat ke kořenům 2. Obnova venkova 3. Živý venkov 4. Cestovní ruch 5. Krajina krásnější projekty: MAS Železnohorský region – vytvoření efektivních funkčních schopností OP RMZV, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+), investiční záměr c) 2. skupina - osvojování schopností Realizace 01 – 06/2007, celkové náklady 380000,-Kč, výstupy projektu: studie území v souvislosti s diverzifikací zemědělství, zpracování projektových záměrů – vytvoření zásobníku projektů, informační vzdělávací kampaň, propagační materiály, stanovení postupů a pravidel organizace MAS, vytvoření vlastních webových stránek, pořízení související techniky. Nebojte se e-learningu, realizace 2006,2007 - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Realizace: Úhlava, o. p. s., CompAct Bohemia, s. r. o. (členové MAS Pošumaví), VN KONZULT, s. r. o. (spolupráce s MAS ŽR – zajišťování manažerské činnosti) Celkové náklady na projekt 1259200,-Kč Cílové skupiny: veškeré členské i spolupracující subjekty MAS Výstupy: zkvalitňování nabídky a přístupů celoživotního vzdělávání pomocí nových metod nenáročných na čas, zvyšování potenciálu území v oblasti lidských zdrojů, zvýšení absorbční kapacity území MAS Železnohorský region - vydána souhrnná publiakace realizace 2007/2008 náklady 110000,-Kč dotace Krajský úřad Pardubického kraje Ochutnejte regionální produkty - podpora odbytu výrobků a služeb projekt v přípravné fázy realizace 2008/2009 náklady 600000,-Kč finanční zdroje Krajský úřad Pardubického kraje Marketing cestovního ruchu Železnohorského regionu projekt v přípravné fázi realizace 2009 žádost podána do ROP NUTS II Severovýchod, op.3.1. vlastní finanční zdroje - členské příspěvky finanční podpora provozní činnosti MAS ze zdrojů Pardubického kraje již realizované a ukončené projekty: MAS Železnohorský region – vytvoření efektivních funkčních schopností OP RMZV, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+), investiční záměr c) 2. skupina - osvojování schopností Realizace 01 – 06/2007, celkové náklady 380000,-Kč, výstupy projektu: studie území v souvislosti s diverzifikací zemědělství, zpracování projektových záměrů – vytvoření zásobníku projektů, informační vzdělávací kampaň, propagační materiály, stanovení postupů a pravidel organizace MAS, vytvoření vlastních webových stránek, pořízení související techniky. Nebojte se e-learningu, realizace 2006,2007 - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Realizace: Úhlava, o. p. s., CompAct Bohemia, s. r. o. (členové MAS Pošumaví), VN KONZULT, s. r. o. (spolupráce s MAS ŽR – zajišťování manažerské činnosti) Celkové náklady na projekt 1259200,-Kč Cílové skupiny: veškeré členské i spolupracující subjekty MAS Výstupy: zkvalitňování nabídky a přístupů celoživotního vzdělávání pomocí nových metod nenáročných na čas, zvyšování potenciálu území v oblasti lidských zdrojů, zvýšení absorbční kapacity území MAS Železnohorský region - vydána souhrnná publiakace realizace 2007/2008 náklady 110000,-Kč dotace Krajský úřad Pardubického kraje