Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Hanácké Království
Název místní akční skupiny
Okres Olomouc (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Rozvoj a podpora obcí, podnikatelů, neziskových složek, obyvatelů...
Právní forma občanské sdružení
26661128
Datum registrace
Sídlo Velký Týnec
Ulice a č. popisné/č. orientační Zámecká 35
Obec/Pošta Velký Týnec
PSČ 78372
Telefon
Fax
Mobil 602 708 168
E-mail info@oprv.cz
Vlastní www stránky www.oprv.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
Obnova venkovského prostředí
Oživení života na venkově
Rozvoj zemědělství a podnikatelské činnosti
Zavádění nových služeb
Ochrana životního prostředí
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
všechny skupiny
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie http://www.oprv.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
LAG Sczytna (Polsko)
Hlavní kontaktní osoba Otakar Hlaváč - předseda sdružení
Telefon (mobil) 777 641 423
E-mail info@oprv.cz
Další kontaktní osoba Ing. Pavel Horák, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
LAG Sczytna (Polsko)
Podrobné informace
1. Region Místní akční skupiny Občané pro rozvoj venkova, o.s. (dále jen MAS OPRV, o.s.) zasahuje do tří okresů vyššího samosprávního celku Olomouckého kraje – Olomouc, Prostějov a Přerov a působí na území dvou sousedních mikroregionů Království a Dolek. Z hlediska územně statistické jednotky vymezené Evropským společenstvím spadá území MAS OPRV do regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře rozvoje, v platném znění. Území MAS je vymezeno devatenácti obcemi, kdy do správního obvodu obce s rozšířenou působností ORP Olomouc spadají obce: Blatec, Dub nad Moravou, Grygov, Charváty, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Majetín, Suchonice, Velký Týnec a Věrovany. Do správního obvodu ORP Prostějov spadá obec Hrdibořice a do správního obvodu ORP Přerov spadají obce: Brodek u Přerova, Citov, Císařov , Čelechovice, Kokory, Lhotka, Nelešovice a Rokytnice. Celková rozloha území MAS OPRV, o.s. je 147,46 km2. 2. Parnterství MAS s jinými subjekty: Od roku 2007 na základě partnerských dohod spolupracuje aktivně MAS s těmito MAS a dalšími subjekty: MAS Záhoří-Bečva MAS Podhostýnsko MAS Pohoda venkova MAS Vyhlídka MAS Region-Haná Město Sczcytna – Gmina Sczcytna MAS OPRV a MAS Záhoří-Bečva společně připravovali a realizovali LEADER ČR 2007. MAS OPRV,o.s. realizuje partnerský projekt Česko-polské spolupráce v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko „RAZEM-SPOLU“ s partnery MAS Region-Haná, Dechová kapela Věrovanka, o.s. a Gmina Sczcytna. MAS OPRV je vedoucím partnerem celého projektu. (2008-209) Rozhodnými orgány v procesu výběru projektů a rozhodování budou výběrová komise a programový výbor. Vzdělávání členů výběrové komise a programového výboru Přesto, že členové těchto dvou orgánů MAS budou v průběhu výběru projektů dodržovat příslušnou metodiku výběru projektů, projdou oba tyto orgány v rámci spolupráce partnerské spolupráce MAS společným systémem vzdělávání (viz. kap. 8). Vzdělávání bude realizováno před zahájením jednotlivých aktivit spojených s příjmem, registrací, výběrem a schválením projektů. LEADER TÝM Vytvořený společný projektový tým bude absolvovat jednotný systém vzdělávání. Které bude zaměřeno na základní okruhy projektového řízení: - osvojení principů LEADER - technické náležitosti zpracování projektových žádostí včetně nezbytných povinných příloh - způsob výběru dodavatelů – výběrová řízení - realizace projektu včetně způsobu financování - způsob ukončení projektu, závěrečné hodnocení. Vzdělávání předkladatelů projektů Dalším okruhem vzdělávání dojde k proškolení vlastních žadatelů (příjemců) podpory, které bude zaměřeno především na tyto okruhy: - způsob výběru dodavatelů – výběrová řízení - realizace projektu včetně způsobu financování - způsob ukončení projektu, závěrečné hodnocení. Předpokládá se nejprve formou seminářů pro více účastníků s obecnými rysy, poté formou konzultací k jednotlivým problémům. Pokud bude třeba jako lektora povolat jiného odborníka, bude organizací semináře pověřen manažer MAS. Formální kontrola projektů Na základě vyhlášené výzvy MAS budou ke stanovenému termínu předkládány jednotlivými subjekty žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v rámci LEADER. Tyto žádosti budou předkládány v sídle sekretariátu MAS – Na Návsi 162, Velký Týnec. Členové sekretariátu MAS provedenou řádnou registraci každé přijaté žádosti. Tato registrace bude obsahovat: datum, pořadové číslo žádosti, místo a čas předložení žádosti, název žádosti, opatření, název předkládajícího subjektu a další nezbytné iniciály. Po provedené registraci bude následovat formální kontrola žádosti, která provede kontrolu všech povinných příloh v rámci vyhlášené výzvy. O provedení této formální kontroly bude proveden řádný zápis. Hodnocení a výběr projektů Po provedené formální kontrole žádostí bude následovat hodnocení projektů v souladu s hodnotícími kritérii MAS a návrh výběru projektů. Tento výběr projektů bude záviset na celkové alokované částce, určené na realizaci strategie pro MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Velký Týnec. Vlastnímu hodnocení výběrové komise bude předcházet netradiční způsob zapojení místního obyvatelstva do rozhodovacích procesů. Všechny subjekty, které předloží přijatelný projekt budou mít možnost se zúčastnit veřejné prezentace projektů, spojené s obhajobou oprávněnosti, potřebnosti a smysluplnosti každého projektu. Široká veřejnost bude mít možnost vyjádřit své názory a určit si formou ankety pořadí projektů tak, jak by podle jejich názoru měli být realizovány a podpořeny k financování v rámci příslušné výzvy MAS. Tohoto hodnocení prováděného veřejností se budou účastnit i členové výběrové komise jako pozorovatelé. Výsledky ankety budou poskytnuty členům výběrové komise jako „doporučení veřejnosti“. Následný výběr projektů musí být v souladu se schválenými opatřeními záměru MAS a s platnou výzvou na předkládání projektů. Prvním kontrolním orgánem provedeného hodnocení a výběru projektů je programovací výbor, který vydá Rozhodnutí o shodě, které bude obsahovat sdělení o návaznosti předkládaných projektů s investičním záměrem MAS. Finální schválení výběru projektů provede Valná hromada MAS, která potvrdí rozhodnutí výběrové komise MAS. Veškeré činnosti spojené s hodnocením a výběrem projektů bude řádně kontrolovat kontrolní výbor MAS. V rámci zajištění kontroly a správnosti postupů bude do procesu výběru a kontrol MAS vstupovat i Státní zemědělský intervenční fond – regionální pracoviště Olomouc, , který provádí kontrolu postupu MAS, zda je v souladu s podmínkami Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Tento kontrolní orgán ověřuje přijatelnost projektů, žadatelů - příjemců podpory a výdajů, s využitím předem stanovených kritérií. Předmětem kontroly bude rovněž prověření, zda podaný projekt odpovídá schválenému záměru místní akční skupiny, je umístěn v regionu MAS a je v souladu s právními předpisy a schváleným Programem, včetně řádného výběrového řízení. 3. Základní strategické směry dalšího rozvoje vycházejí především ze Strategického integrovaného rozvojového dokumentu 2007 – 2013 a dalším způsobem dle záměrů programu LEADER ČR, které je doplňují a rozvíjejí. Hlavní záměr Strategického integrovaného rozvojového dokumentu 2007-2013: Zlepšení organizačních schopností subjektů, působících ve venkovském území – v územní působnosti MAS OPRV, o.s. Velký Týnec. Specifické cíle záměru pro celkový územní rozvoj: - Nové formy zlepšení kvality života ve venkovských oblastech - Nové formy posílení místního ekonomického prostředí a tvorby pracovních míst - Nové formy zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů Konkrétní priority, které bude záměr řešit, vycházejí z hlavních prioritních os rozvoje regionu na období 2007 – 2013. Priorita A: Ekonomický rozvoj venkova Priorita B: Kvalitní život na venkově Priorita C: Krajina a životní prostředí Celkový cíl záměru: Zachování a obnova přírodních a kulturních zdrojů ve venkovských oblastech území působnosti MAS OPRV, o.s. se zaměřením: • na údržbu krajiny a využití obnovitelných zdrojů-posílení atraktivity venkova jako místa pro život a rekreaci, • na diverzifikaci zemědělské činnosti území s maximálním využitím místních zdrojů, • na zlepšení kvality života obyvatelstva, s cílem stabilizovat obyvatelstvo a vytvořit příznivé podmínky pro každodenní život, • na nepřímou zvýšení návštěvnosti regionu a tím podporu služeb v oblasti cestovního ruchu, • koordinaci postupů, informovanost, výměnu zkušeností a meziregionální spolupráci s partnerskými regiony. Strategické cíle záměru: 1. Cílem opatření je revitalizace a údržba krajiny, podpora diverzifikace zemědělských činností s důrazem na údržbu krajiny, využívání obnovitelných zdrojů energie, uchovávání přírodního a kulturního dědictví pro příští generace jako předpoklad trvale udržitelného rozvoje území a zvyšování kvality života na venkově. 2. Cílem opatření je zavedení nových forem partnerství a spolupráce subjektů v působnosti místních akčních skupin na meziregionální úrovni v oblasti zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů vytvořením společného informačního systému, podporou tradic a využitím výstupů v cestovním ruchu. Realizací záměru MAS dojde k zahájení realizace celé strategie MAS způsobem vyváženého a udržitelného rozvoje napříč všemi prioritami rozvoje. Výsledky realizace strategického plánu povedou: - k zavádění nových služeb ekonomických subjektů v oblasti péče o krajinu, - k zavádění nových technologií na využití obnovitelných zdrojů, - k vytvoří nových pracovních příležitostí, - ke zkvalitnění života místních obyvatel i návštěvníků regionu, - k nastartování společných projektů spolupracujících subjektů, - k plnému využití lidského potenciálu, jako nezastupitelného řídícího a realizačního prvku celého záměru, - k iniciaci a dalšímu rozvoji celého území MAS. Program : Významné projekty Olomouckého kraje Akce : Oplocení mikroregionálního sportovního areálu Celkové náklady: 180 000,- Kč Nositel akce : Občané pro rozvoj venkova, o.s. Cíl akce : Cílem projektového záměru o.s. bylo přispět maximální měrou k bezpečnému volnočasovému využití ve venkovském prostoru Mirkoregionu Království. Projekt dobudování mikroregionálního sportovního areálu má význam pro celý region MAS. Program : Významné projekty Olomouckého kraje Akce : 1. mikroregionální setkání veřejných organizací Celkové náklady: 80 000,- Kč Nositel akce : Občané pro rozvoj venkova, o.s. Program : Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství, opatření 2.1 – Posílení přizpůsobivosti a rozvoj venkovských oblastí, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+) Akce : Podpora a rozvoj projektových aktivit MAS a mikroregionu Celkové náklady: 548 114,- Kč Nositel akce : Občané pro rozvoj venkova, o.s. Cíl projektu : 1) provedení analýzy současného stavu regionu Místní akční skupiny 2) vytvoření strategického integrovaného rozvojového dokumentu v souladu s pokyny Ministerstva zemědělství ČR) 3) prezentace MAS a rozvojového dokumentu veřejnosti Program : Program rozvoje venkova MMR v roce 2005 (LEADER) Akce : Zlepšení kvality života v mikroregionu Království Nositel akce : Sdružení obcí Mikroregion Království Celková výše dotace 1 420 000,- Kč Realizované projekty: Jitka Růžičková, soukromý zemědělec -pořízení strojů a strojního vybavení k uskutečňování zemědělské činnosti Obec Věrovany - ,,Centrum volného času – zeleň,, v obci Věrovany Obec Velký Týnec - obnova infrastruktury sportovního areálu - II. etapa v obci Velký Týnec Obec Grygov - nová výsadba stromů a zeleně v obci Grygov Program : LEADER ČR 2007 Realizované projekty: žadatelé, příjemci dotace Název projektu IČ/r.č. požadovaná dotace v % přiznaná dotace 1. Obec Císařov Nákup mechanizace na údržbu zeleně v obci Císařov 00636169 203 200,00 8,5 203 200,00 2. Obec Majetín Solární systém pro ohřev koupaliště Obec Majetín 00299197 720 000,00 30,1 720 000,00 3. Obec Hrdibořice Nákup technologie pro údržbu krajiny – NATURA 2000 00288276 320 000,00 13,4 320 000,00 4. Ing. Otakar Suchý, Grygov Obnova a revitalizace zeleně v rámci zemědělské farmy 73301647 130 000,00 5,4 130 000,00 5. Obec Velký Týnec Pořízení techniky pro údržbu obce a aktivní péči o krajinu 00299669 200 000,00 8,4 200 000,00 6. Svatopluk Lengál, Grygov Informačně komunikační systém – Svatopluk Lengál 41373154 85 000,00 3,6 85 000,00 celkem Kč 1 658 200,00 99,6 1 658 200,00 Program : Operační program přeshraniční spolupráce Česko-Polsko Název projektu: „RAZEM-SPOLU“ Oblast podpory: 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit Celkové náklady: 258 493 EUR (6 436 475,- Kč) Období realizace: 2008-2009 – schváleno na 2. jednání MV Partneři projektu: MAS OPRV, o.s. vedoucí partner projektu MAS Region HANÁ, o.s. partner projektu Dechová kapela Věrovanka, o.s. partner projektu Gmina Sczcytna – Polsko – parnter projektu