Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení
Název místní akční skupiny
Okres Vyškov (Kraj Jihomoravský)
Účel místní akční skupiny Rozvoj území na základě partnerství mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem
Právní forma občanské sdružení.
26986591
Datum registrace 17.12.2004
Sídlo Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109
Ulice a č. popisné/č. orientační Rostěnice 109
Obec/Pošta Vyškov
PSČ 68201
Telefon 517 330 610
Fax 517 330 610
Mobil 723 000 640
E-mail mas.spolecnacesta@atlas.cz
rostenice@volny.cz
ps.pm@atlas.cz
Vlastní www stránky www.spolecnacesta.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1.1. Revitalizace a zpřístupnění krajiny
1.2. Zlepšení stavu veřejných prostranství
2.2. Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova
2.3. Zlepšení stavu občanské vybavenosti a služeb
3.1. Komunitní vzdělávání a volný čas dětí a mládeže
3.2. Vzdělávání a informace
3.3. Vzdělává občanů dětí a mládeže ve vztahu k regionálním památkám a zvyklostem
4.1. Modernizace zemědělských podniků
4.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Obnova vesnic a kulturního dědictví venkova
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

děti
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Společná cesta
Datum schválení 3.4.2008
Rozvojová strategie www.spolecnacesta.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO - v oblasti vzdělávání, volný čas dětí a mládeže, krajinotvorba, partnerství a spolupráce NNO a spolků
Hlavní kontaktní osoba Marie Slavíková, předsedkyně sdružení
Telefon (mobil) 728 919 109
E-mail rostenice@volny.cz
Další kontaktní osoba Ludmila Kolářová, manažerka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Michaela Ředinovu 737909127
DE Mgr.Martin Hanáček +420 728 869 023
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Slovenská republika
Podrobné informace
REGION: MAS Společná cesta tvoří čtyři navzájem sousedící Svazky obcí - Rakovec (4 obce), Větrník (7 obcí), Mezihoří (13obcí) a Ivanovická brána (12 obcí) s celkovým počtem obyvatel 23 466 k 1.1.2007. Území MAS o rozloze 286 km2 se nachází na území Jihomoravského kraje a NUTS II. Jihovýchod a také na území okresu Vyškov. CHARAKTER ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍCÍ STRATEGII OBLASTI: Jedná se o sídelní strukturu středně velkých venkovských obcí s převažující velikostní kategorií s počtem obyvatel do 500 (22 obcí), obcí s počtem obyvatel 500 – 1000 je 11, nad 1000 obyvatel pak 1 obec a dvě města. Celá oblast Společné cesty, zejména pak mikroregionů Mezihoří a Ivanovické brány je charakteristická rovinatou oblastí s úrodnou půdou - brána Hané s výraznou zemědělskou činností. Mikreregion Rakovec je možné charakterizovat spíše jako průmyslovou oblast. Obce SO Větrník mají svoji historii spojenou s původním německým obyvatelstvem a jeho poválečným odsunem. Tato oblast se nazývala Německým ostrůvkem. FORMY A REALIZACE PARTNERSTVÍ: Společná příprava a schvalování strategie rozvoje mikroregionů. Zdrojové (lidský i finanční) spolupodílnictví na přípravě a realizaci projektů (viz.níže). Společná školení a workshopy pro neziskový, veřejný a podnikatelský sektor ROZVOJOVÁ STRATEGIE Cílem zvolené strategie je dosažení a řízení trvale udržitelného rozvoje obcí mikroregionu, jehož výsledkem bude zvýšení úrovně života na vsi při zachování venkovského způsobu žití, nerozlučitelně spjatého s okolní přírodou. Strategie je komplexní a integrovaná - věnuje se více odvětvím a zejména propojováním mezi nimi ve vazbě: obnova krajiny - ekologie/obnovitelné zdroje - zemědělství - vazba na cestovní ruch - vazba na rozvoj místního podnikání - potřeba vzdělávat. Prioritní oblasti SPL jsou: 1. Regionální propojení obcí a rozvoj cestovního ruchu 2. Zlepšení estetického vzhledu obcí a okolí 3. Posílení místních partnerství a zamezení soc.pat. jevů u dětí a mládeže ve vztahu k lokalitě 4. Posílení ekonomiky 5. Kooperace mezi partnery MAS Priority budou naplňovány pomocí 9 Fichí. Zdravý rozum - základním principem realizace celé strategie SPL je používání zdravého rozumu jak při plánování projektů, tak při jejich realizaci a následně při jejich hodnocení. Není záměrem vybudovat z území MAS turisticky superatraktivní území s novými prvky, které nemají žádnou vazbu na historii a přírodní charakteristiku tohoto území. Cílem je probudit zájem o návrat ke kořenům a zdravým rozumem (znovu) použít to, co v této krajině kdysi fungovalo, nyní se však téměř vytratilo. Nechceme uplatnit za každou cenu projekty, které fungují jinde, spíše zapojíme zdravý rozum, který nám může ukázat na cesty dávno zapomenuté s využitím obnovitelných, místních zdrojů. PLÁN ROZVOJE Díky zajištění vzdělávání, zvýšením informovanosti a zkvalitněním mezisektorového partnerství na venkově obnovit zapomenuté sousedské vazby. S využitím metody LEADER podporovat nové formy zhodnocení přírodního a kulturního dědictví, zlepšování kvality života, životního prostředí a posílení ekonomického prostředí. PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ A. V rámci LEADER – POV 7 - Rekonstrukce a vybavení mikroregionálního a školícího střediska v Rostěnicích 2001 – 2004 (předkladatel - Svazek obcí Větrník), celkové náklady: 16,5 mil. Kč, dotace: 800 tis Kč - Rekonstrukce a vybavení Eurotělocvičny v Dražovicích 2003 – 2004 (předkladatel - Svazek obcí Větrník), celkové náklady: 12 mil. Kč, dotace: 200 tis.Kč - Víceúčelové hřiště s odpočívadlem v obci Olšany – 2004, (předkladatel Svazek obcí Drahanská vrchovina), celkové náklady: 280 tis.Kč, dotace: 200 tis. Kč B. V rámci KÚ Jihomoravského kraje - Aktualizace strategických dokumentů Svazků obcí Drahanská vrchovina a Větrník – 2003 - Podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty mikroregionů JMK – 2005 C. V rámci MMR ČR - Příprava na projekty SROP (Koupaliště Luleč, Autokemp Račice – Pístovice) 2004 - 2005 - Z programu podpory hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů: Projekty na podporu cestovního ruchu - cykloturistická odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení apod. 2004 – 2005 D. V rámci EU - Realizace projektu PHARE RLZ s názvem„Bez práce nejsou koláče“ řešící rekvalifikaci nízkokvalifikovaných, dlouhodobě nezaměstnaných skupin, nezaměstnaných nad 50let stáří a žen vracejících se na trh práce po MD. - Projekt INTERREG III.A s názvem ,,Minulostí k budoucnosti“ řeší použití přírodních materiálů v regionální stavební kultuře. - Příprava evropského setkání ,,PREPARE Gathering and the Traveling workshop 2006 Česká republika“ - Projekt z programu SROP pod názvem ,,Kdo jsme a jak k nám“ – rozvoj a propagace cestovního ruchu území - Ze zdroje ESF byl realizován projekt ,,Víme co chceme“ – odborné vzdělávání obecních zastupitelstev Vyškovska. - Projektem ,,Osvojování“ z MZE se řešilo zapojení veřejnosti, podnikatelů a NNO do rozvoje území a příprav strategií.