Informace o místní akční skupině a regionu

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Bruntál (Kraj Moravskoslezský)
Účel místní akční skupiny Naplňování cílů LEADER, rozvoj mikroregionu Rýmařovsko
Právní forma obecně prospěšná společnost
26836122
Datum registrace 23.7.2004
Sídlo Rýmařov náměstí Míru 1
Ulice a č. popisné/č. orientační nám. Míru 1
Obec/Pošta Rýmařov
PSČ 795 01
Telefon 554 254309
Fax 554 254310
Mobil 602 521 057
E-mail pecha@rymarov.cz
Vlastní www stránky http://mas.rymarovsko.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
FICHE 1:
Podpora cestovního ruchu - podnikatelské projekty
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.l.3 Podpora cestovního ruchu

Cílem Fiche je další podpora jednoho do budoucna možná klíčového odvětví v mikroregionu Rýmařovsko - cestovního ruchu. Předmětem není ani tak budování nových kapacit, ale spíše podpořit investice do hlavních problémových oblastí a případně i nových netradičních forem vyžití návštěvníků. Problémem je například stávající nabídka doplňkových sportovních aktivit v cestovním ruchu (různé typy hřišť, sportovní programy, pěší i cyklo turistika, lanové centra atd.), které nabývají význam při špatném počasí a souvisí s požadavkem na prodloužení turistické sezóny a rovnoměrnější rozložení cestovního ruchu v rámci mikroregionu.
V případě ubytovacích služeb je kvantitativní nabídka služeb dostatečná, ale roste potřeba zvyšování kvality ubytovacích služeb. Stávající ubytovací kapacity jsou využívány často pouze sezónně, ale přesto roste zájem o pobyty i mimo sezónu.
Je tedy potřeba investovat jak do kvalitních ubytovacích služeb, tak i do nabídky sportovních a dalších doplňkových aktivit pro turisty a návštěvníky.
Zajímavou příležitostí je založení podmínek pro agroturistiku, jako jednu z nových forem turistiky. V oblasti je ideální přírodní potenciál pro provozování agroturistických aktivit.


FICHE 2:
Cestovní ruch - nekomerční aktivity a kulturní dědictví
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.l.3 Podpora cestovního ruchu

Vedlejší opatření z PRV:
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkovaCílem Fiche je podpora klíčového odvětví v mikroregionu Rýmařovsko - cestovního ruchu. Předmětem není ani tak budování nových kapacit, ale spíše podpořit investice do hlavních problémových oblastí a případně i nových netradičních forem vyžití návštěvníků.
Cílem je budování nových pěších a lyžařských tras, hippostezek, které mohou znamenat další oslovení nových návštěvníků a jejich přivedení do regionu.
Souvisejícím cílem Fiche je realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.


FICHE 3:
Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Vedlejší opatření z PRV:
III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkovaCíle Fiche jsou - zlepšení základních služeb na obcích, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života.
Výsledkem bude směrování investic do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí.
Rovněž podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovu a sport. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.
V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.
Fiche je zaměřena také na podporu obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci.

Hlavní záměry:

· zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
· vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
· územní plán.


FICHE 4:
Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Vedlejší opatření z PRV:
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Cíle Fiche jsou v podstatě shodné - zlepšení základních služeb na obcích, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života.
Výsledkem bude podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.
Investice budou rovněž směrovány do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.

Hlavními záměry Fiche jsou:

· občanské vybavení a služby
· integrovaná informační a školící centra s využitím ICT
· zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity


FICHE 5:
Kulturní dědictví
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Cílem Fiche je realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.


FICHE 6:
Investice do lesů, lesnická infrastruktura
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
I. 1. 2. 3. Lesnická infrastruktura

Cílem Fiche je zejména zlepšení infrastruktury v lesích a následně tedy i zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí. Cílem je podpora výstavby, modernizace, rekonstrukce a celkových oprav lesních cest, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní režim v lesích a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.


FICHE 7:
Lesnická technika
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
I.1.2.1. Lesnická technika

Vedlejší opatření z PRV:
I.1.2.2. Technické vybavení provozoven

Cílem Fiche je zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí, zlepšení zpracování a marketingu surovin, rovněž využívání tržních příležitostí díky inovacím a tím i zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů. Cílem je podpořit, umožnit pořízení strojů využitelných v lesích a pořízení a modernizace technologií v provozovnách zpracovávající produkty lesa.


FICHE 8:
Rozvoj zemědělských podniků
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Vedlejší opatření z PRV:
I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

Cílem Fiche je podpořit investice místních zemědělských podnikatelů do staveb, zázemí farem a technologií, a to jak pro živočišnou, tak i rostlinnou výrobu. S tím souvisí cíl a záměr dosáhnout vyšší přidané hodnoty, podpořit inovace v rámci zemědělské výroby při spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. Výsledkem by mělo být zlepšení ekonomické výkonnosti místních farem, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě i lepší využívání tržních příležitostí díky inovacím.


FICHE 9:
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Hlavní uplatňované opatření z PRV:
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Vedlejší opatření z PRV:
I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

Cílem Fiche je zlepšení zpracování a marketingu produktů místních zemědělských podnikatelů, a tím i využívání tržních příležitostí díky inovacím. Současně je smyslem i podpora restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů, které přinese zvýšení konkurenceschopnosti.
Cílem je podpora výkonnosti zpracovatelských podniků (zejména tedy těch nejmenších zpracovávajících místní speciality), nalézání nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování jejich kvality a podpora vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.
Cílem je rovněž pomoci inovacím v rámci zemědělsko - potravinářské výroby, podpořit spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji, výrobě biopotravin.
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Datum schválení 12.12.2007
Rozvojová strategie www.mas.rymarovsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
RÝMAŘOVSKO, o.p.s. hledá partnera, který by realizoval podobné projekty jak jsou uvedeny vs Strategickém plánu LEADER Rýmařovsko.
Hlavní kontaktní osoba Miroslav Volek, předseda správní rady
Telefon (mobil) 724 708 161
E-mail Volek.Miroslav@seznam.cz
Další kontaktní osoba Petr Pecha, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
MAS LEV o.z. místní akční skupina regionu Levočska - region podobný našemu a jako první aktivitou v rámci spolupráce je budování pěších stezek. Gmina Ozimek - partnerská polská obec - připravující se na metodu LEADER a v současné době častý partner př
Podrobné informace
STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ: Mikroregion Rýmařovsko se nachází v severovýchodní části České republiky, nedaleko hranic s Polskem a svou rozlohou je největším mikroregionem okresu Bruntál. Rozkládá se v jedné z turisticky nejatraktivnějších oblastí Jeseníků, v těsném sousedství nejvyšší Moravské hory Pradědu. Mikroregion je součástí Moravskoslezského kraje. Až třetina území mikroregionu Rýmařovsko leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a jeho předností je pestrá a bohatá krajina. Významná část mikroregionu je rovněž pokryta zalesněnými plochami (cca 50% území). Charakter krajiny společně s vysokou úrovní srážek v zimním období, které zajišťují pro danou zeměpisnou šířku dobré sněhové podmínky, vytváří významný potenciál pro další rozvoj cestovního ruchu, zejména rekreace celoročního charakteru a zimních sportů. CHARAKTER ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍCÍ STRATEGII OBLASTI: Podstatná část území mikroregionu je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a disponuje pestrou a relativně zachovalou krajinou. Zejména severní část mikroregionu, jíž dominuje masiv Pradědské hornatiny je nadstandardně vybavena k rozvoji rekreačních aktivit a cestovního ruchu. V oblasti mikroregionu Rýmařovska se nachází řada památek a pozoruhodností, namátkou hrad Sovinec u Jiříkova, zámek Harrachů v Janovicích u Rýmařova, ojedinělá křížová cesta – Křížový vrch v Rudě u Tvrdkova. Území je rovněž bohaté na přírodní atraktivity, např. Rešovské vodopády, vodopády Bílé Opavy, Velká kotlina. Toto území má vynikající podmínky pro lyžařskou turistiku v Karlově a Malé Morávce a také velké množství turistických a cyklistických tras. PARTNERSTVÍ Ustavující zasedání místní akční skupiny Rýmařovsko se uskutečnilo dne 1.4.2004 kdy se podepsala zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti a zakladateli bylo 22 subjektů. Konkrétně deset obcí a dvanáct ostatních subjektů (právnické a fyzické osoby, neziskové organizace). Společnost Rýmařovsko o.p.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 23.7.2004. Aktivní práce místní akční skupiny Rýmařovsko a úspěšná realizace projektů, stejně jako vhodná prezentace, to vše přispívá k průběžnému zvyšování počtu společníků a partnerů. Současný počet společníků po poslední valné hromadě činí 30 členů, s poměrem 14 zástupců veřejného sektoru (obcí) a 16 členů soukromého sektoru (právnických a fyzických osob, neziskových organizací). Nejvyšším orgánem místní akční skupiny je Valná hromada obecně prospěšné společnosti scházející se jedenkrát ročně. Statutárním orgánem je šestičlenná Správní rada jejíž funkční období je šestileté. Dalším orgánem společnosti je Programový výbor zajišťující přípravu Strategického plánu LEADER, monitoring realizace a naplňování cílů. V rámci zpracování SPL pro období 2007-2013 byla vytvořena strategická komise k řízení, koordinaci a naplnění principů partnerství a vytvořeny pracovní skupiny pro problémové oblasti, a to lidské zdroje, podnikání , cestovní ruch a životní prostředí. Do přípravy SPL byli zapojeni všichni nejvýznamnější aktéři působící na území MAS. Jde především o zástupce veřejného sektoru (obce), podnikatelského sektoru (zemědělci i nezemědělci), NNO a spolky. Všechny výše jmenované skupiny aktérů byly zapojeny do přípravy SPL prostřednictvím Programového výboru na pravidelných schůzkách. V roce 2007 se počet schůzek ještě zvýšil, zejména s ohledem na přípravu SPL pro období 2007- 2013 a jeho jednotliví členové garantují úzkou spolupráci a komunikaci s aktéry jednotlivých pracovních skupin. Další organizační činností Programového výboru je stanovení Fichí pro jednotlivá kola vyhlašovaných výzev. Pro výběr projektů v rámci vyhlašovaných výzev je vytvořena šestičlenná Výběrová komise, která po administraci jednotlivých předložených projektů bude provádět hodnocení podle stanovených hodnotících kritérií a určovat výběr projektů pro realizaci. STRATEGICKÉ CÍLE RÝMAŘOVSKA Naše oblast patří mezi hospodářsky slabé regiony. Strategie je zaměřena na postupné rozšiřování a poskytování informací od nejjednodušší formy propagace po široký výběr druhu informovanosti. Snahou je řešit komplexní kroky k poukázání na atraktivitu území mikroregionu. Následným efektem zvýšení návštěvnosti vznikne prostor pro přípravu komerčních projektů, posílení nabídky produktů ubytování , stravování a dalších zejména rekreačních a volnočasových služeb. S tím je úzce spojen rozvoj infrastruktury a podnikání. PLÁN ROZVOJE Plán rozvoje je koncepčně zaměřen na rozvoj cestovního ruchu, jako dlouhodobě nejvýznamnějšího ekonomického rozvojového sektoru v mikroregionu. Dále je to rozvoj malého a středního podnikání a rozvoj propagace a prezentace mikroregionu. Tento rozvoj by měl být realizován formou následujících projektů: Rozvoj produktů cestovního ruchu Rozvoj nabídky „speciálních produktových balíčků“ (cykloturistika, agroturistika, běžecké lyžování, sjezdové lyžování, jezdectví). Rozvoj produktových balíčků v rámci mikroregionu – spolupráce mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru. Ve spolupráci s okolními mikroregiony (zejména Vrbensko a Jesenicko). Rozvoj kvality služeb, spojených s cestovním ruchem, zejména: Kvalita ubytovacích služeb Kvalita stravovacích služeb Kvalita informačních služeb Rozvoj doplňkových atrakcí pro business a volnočasový cestovní ruch – bazény, fitcentra, zábavní centra, herny, nákupní centra. Rozvoj marketingu představuje prezentaci mikroregionu, informační zajištění návštěvníků, komunikaci s okolními mikroregiony a zástupci blízkých mikroregionů spadajících do Moravskoslezského a Olomouckého kraje. FICHE STRATETICKÉHO PLÁNU LEADER Rýmařovsko Celkem byly na základě široké diskuse s ohledem na analýzu území a SWOT analýzu, provedeny průzkumy mapující připravované projekty a skutečné potřeby místních subjektů. Zpracováno bylo 9 Fichí, které by měly zajistit reálné naplnění vizí Regionu Rýmařovsko. FICHE 1: Podpora cestovního ruchu – podnikatelské projekty Cílem Fiche je další podpora jednoho do budoucna možná klíčového odvětví v mikroregionu Rýmařovsko – cestovního ruchu. Předmětem není ani tak budování nových kapacit, ale spíše podpořit investice do hlavních problémových oblastí a případně i nových netradičních forem vyžití návštěvníků. Problémem je například stávající nabídka doplňkových sportovních aktivit v cestovním ruchu (různé typy hřišť, sportovní programy, pěší i cyklo turistika, lanové centra atd.), které nabývají význam při špatném počasí a souvisí s požadavkem na prodloužení turistické sezóny a rovnoměrnější rozložení cestovního ruchu v rámci mikroregionu. V případě ubytovacích služeb je kvantitativní nabídka služeb dostatečná, ale roste potřeba zvyšování kvality ubytovacích služeb. Stávající ubytovací kapacity jsou využívány často pouze sezónně, ale přesto roste zájem o pobyty i mimo sezónu. Je tedy potřeba investovat jak do kvalitních ubytovacích služeb, tak i do nabídky sportovních a dalších doplňkových aktivit pro turisty a návštěvníky. Zajímavou příležitostí je založení podmínek pro agroturistiku, jako jednu z nových forem turistiky. V oblasti je ideální přírodní potenciál pro provozování agroturistických aktivit. FICHE 2: Cestovní ruch – nekomerční aktivity a kulturní dědictví Hlavní uplatňované opatření z PRV: III.l.3 Podpora cestovního ruchu Vedlejší opatření z PRV: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Cílem Fiche je podpora klíčového odvětví v mikroregionu Rýmařovsko – cestovního ruchu. Předmětem není ani tak budování nových kapacit, ale spíše podpořit investice do hlavních problémových oblastí a případně i nových netradičních forem vyžití návštěvníků. Cílem je budování nových pěších a lyžařských tras, hippostezek, které mohou znamenat další oslovení nových návštěvníků a jejich přivedení do regionu. Souvisejícím cílem Fiche je realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. FICHE 3: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury Hlavní uplatňované opatření z PRV: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic Vedlejší opatření z PRV: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Cíle Fiche jsou – zlepšení základních služeb na obcích, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života. Výsledkem bude směrování investic do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. Rovněž podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovu a sport. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Fiche je zaměřena také na podporu obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. FICHE 4: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby Hlavní uplatňované opatření z PRV: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby Vedlejší opatření z PRV: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Cíle Fiche jsou v podstatě shodné – zlepšení základních služeb na obcích, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života. Výsledkem bude podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Investice budou rovněž směrovány do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. FICHE 5: Kulturní dědictví Hlavní uplatňované opatření z PRV: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Cílem Fiche je realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. FICHE 6: Investice do lesů, lesnická infrastruktura Hlavní uplatňované opatření z PRV: I. 1. 2. 3. Lesnická infrastruktura Cílem Fiche je zejména zlepšení infrastruktury v lesích a následně tedy i zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí. Cílem je podpora výstavby, modernizace, rekonstrukce a celkových oprav lesních cest, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní režim v lesích a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. FICHE 7: Lesnická technika Hlavní uplatňované opatření z PRV: I.1.2.1. Lesnická technika Vedlejší opatření z PRV: I.1.2.2. Technické vybavení provozoven Cílem Fiche je zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí, zlepšení zpracování a marketingu surovin, rovněž využívání tržních příležitostí díky inovacím a tím i zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů. Cílem je podpořit, umožnit pořízení strojů využitelných v lesích a pořízení a modernizace technologií v provozovnách zpracovávající produkty lesa. FICHE 8: Rozvoj zemědělských podniků Hlavní uplatňované opatření z PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Vedlejší opatření z PRV: I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství Cílem Fiche je podpořit investice místních zemědělských podnikatelů do staveb, zázemí farem a technologií, a to jak pro živočišnou, tak i rostlinnou výrobu. S tím souvisí cíl a záměr dosáhnout vyšší přidané hodnoty, podpořit inovace v rámci zemědělské výroby při spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. Výsledkem by mělo být zlepšení ekonomické výkonnosti místních farem, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě i lepší využívání tržních příležitostí díky inovacím. FICHE 9: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Hlavní uplatňované opatření z PRV: I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Vedlejší opatření z PRV: I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství Cílem Fiche je zlepšení zpracování a marketingu produktů místních zemědělských podnikatelů, a tím i využívání tržních příležitostí díky inovacím. Současně je smyslem i podpora restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů, které přinese zvýšení konkurenceschopnosti. Cílem je podpora výkonnosti zpracovatelských podniků (zejména tedy těch nejmenších zpracovávajících místní speciality), nalézání nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování jejich kvality a podpora vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií. Cílem je rovněž pomoci inovacím v rámci zemědělsko - potravinářské výroby, podpořit spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji, výrobě biopotravin. FORMY A REALIZACE PARTNERSTVÍ Ekonomiku mikroregionu pozitivně ovlivňuje na jedné straně turisticky zajímavá oblast Hrubého Jeseníku s vyspělou infrastrukturou a službami a využívání místních přírodních zdrojů. Zemědělství se orientuje v převážné míře na extensivní chov skotu s produkcí masa a plemenného materiálu, k čemuž využívá rozlehlé pastevní areály této podhorské oblasti. Kromě samotné zemědělské výroby plní zemědělské subjekty i druhou důležitou funkci, a tou je péče o krajinu. V zemědělství scházejí blízké zpracovatelské kapacity a produkce místních specialit. Průmysl je postaven na zpracovávání především tradičních surovin jako je dřevo. Firmy zabývající se zpracováním dřeva a produkty ze dřeva podporují svou spolupráci a rozvoj zapojením do dřevařského klastru. Na druhé straně je region pro další rozvoj ekonomiky negativně ovlivněn špatnou dopravní obslužností a dostupností, nízkou prostupností komunikacích. Rozvoj firem je také ovlivněn nedostatečnou kvalifikační strukturou pracovníků. Vzhledem k poloze mikroregionu uprostřed Jeseníků a klimatickým podmínkám je region předurčen především pro rozvoj turistického ruchu. Na tuto skutečnost samozřejmě navazuje rozvoj služeb. Pro naplňování cílu Strategického plánu LEADER Rýmařovsko uvádíme aspoň pár námětů projektů: • „Certifikace služeb v cestovním ruchu“ I. etapa bude zaměřena na ubytovací zařízení nabízející služby pro tělesně postižené občany. Po splnění podmínek dojde k zařazení ubytovací kapacity do krajského registru projektu “ Bez bariér“II. etapa bude zaměřena na udělování Certifikátu kvality poskytovaných služeb pro rodiny s dětmi – projekt bude zahrnovat průzkum nabídky těchto služeb zpracovaný ve spolupráci se Střední odbornou školou Prima v Rýmařově. Následně bude vybraným subjektům udělen Certifikát se znakem Sluníčka.. • projekt „Rýmařovský steak“ zaměřený na spolupráci zemědělských podnikatelů a podnikatelů v cestovním ruchu, který povede k lepšímu využití místního zemědělského produktu (chovu skotu) a tím k vytvoření tradičního produktu cestovního ruchu přitažlivého pro každého návštěvníka. Tzv. Steaková karta by vedla ke každoročnímu vyhodnocení kvality přípravy tohoto specifického pokrmu. • projekt „Čisté Jeseníky pro naše děti“, který zahrnuje označení informačních tabulí, odpočinkových míst pro turisty u atraktivit Rýmařovska a infokiosků v jednotlivých obcích speciálními letáky a u infokiosků virtuální prezentací podněcující udržování hor v čistotě a pořádku. Bude sestavena speciální komise složena jak z odborníků tak i s dětí a mládeže, která bude mít za úkol sestavit nápaditou formu této prezentace. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ Mistní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. uspěla a byla vybrána pro realizaci svého Strategického plánu LEADER Rýmařovsko a v rámci alokace na rok 2008 využívá následující částku : Celkový rozpočet pro opatření IV.1.1. a IV.1.2. 5.945.643,- Kč Režijní výdaje 843.172,- Kč Pro výběr projektů v opatření IV.1.2. 5.102.471,- Kč Pro naplňování cílů SPL byla vyhlášena výzva 01-2008 dle které je možné předkládat žádosti o dotaci do FICHÍ č. 2, 3, 4, 5, . PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Z PRV A ROP Moravskoslezsko Opatření III.1.2. – Záměr a) Podpora a rozvoj mikropodniků Kovotech Trade s.r.o. Rýžoviště Nákup strojního vybavení 1 200 000,- Kč Opatření III.1.3 – Záměr b) Ubytování a sport Dagmar Kinclová Penzion v Jezdeckém areálu Skály 1 200 000,- Kč Stanislav Havlíček Zázemí chaty „Na Vyhlídce“ 1 170 000,- Kč Opatření I. 3.2. Podpora začínajícím zemědělcům Josef Kincl Rekonstrukce stáje 1 200 000,- Kč Opatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnice Obec Tvrdkov Úprava návsi 2 189 226,- Kč Obec Velká Štáhle Rekonstrukce veřejného osvětlení 252 000,- Kč Obec Dětřichov nad Bystřicí Autobusová čekárna 378 675,- Kč Obec Malá Štáhle Územní plán 225 000,- Kč Obec Jiříkov Územní plán 520 226,- Kč Obec Dolní Moravice Územní plán 363 282,- Kč Opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby Obec Velká Štáhle Rekonstrukce elektrorozvodů kult. dům 495 000,- Kč Obec Malá Štáhle Multifunkční dům v obci 3 249 720,- Kč Opatření III.2.2. Kulturní dědictví Obec Tvrdkov Restaurování zastavení Křížové cesty 1 834 182,- Kč Žádosti o dotace podané na MSK Ostrava – únor 2008v programu Podpora obnovy venkova Sdružení obcí Rýmařovska – Posílení tradic mikroregionu Rýmařovska schváleno Václavov – Oprava bytového fondu Stará Ves – Oprava bytového fondu Horní Město – I stáří má své kouzlo Žádosti podané do Programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí SOR – Budování systému odděleného sběru odpadů v mikroregionu Rýmařovska Tvrdkov – Rozšíření vodovodu Žádosti podané do ROP MSK - výzva březen 2008 Oblast podpory 4 Rozvoj venkova – školství a volnočasové aktivity Břidličná – Rekonstrukce školní jídelny Ryžoviště – Rekonstrukce ZŠ Horní Město – Vybudování sportovního areálu