Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Český les, o. s.
Název místní akční skupiny
Okres Tachov (Kraj Plzeňský)
Účel místní akční skupiny Zkvalitnění života na venkově v oblasti Českého lesa pomocí dotací z Programu rozvoje venkova OSA IV LEADER
Právní forma občanské sdružení
26679973
Datum registrace 18.7.2008
Sídlo Náměstí republiky 1, Bor/Žďárská 187, Halže
Ulice a č. popisné/č. orientační Nádražní 314
Obec/Pošta Kdyně
PSČ 345 06
Telefon 376 310 957
Fax 376 310 957
Mobil 602 168 171
E-mail ceskyles@agakcent.cz
Vlastní www stránky www.masceskyles.jz.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
2. Podpora podnikání v cestovním ruchu
3. Diverzfikace činností nezemědělské povahy
4. Podpora rozvoje drobného podnikání
5. Zkvalitnění života na venkově
6. Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
ŽenyRozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hroma MAS Český les, o.s.
Datum schválení 5.12.2007
Rozvojová strategie www.masceskyles.jz.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO
Hlavní kontaktní osoba František Čurka, předseda sdružení
Telefon (mobil) 724 182 411
E-mail halze@iol.cz
Další kontaktní osoba Sylva Heidlerová, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Mgr. Božena Podlipská 603 252 348 podlipska@tamail.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
LAG InitiAktivKreis Tirschenreuth
Podrobné informace
1. Region MAS Český les se rozkládá v západní části Plzeňského kraje při hranicích se Spolkovou republikou Německo na území okresů Tachov a Domažlice. Region orograficky přísluší do Šumavské soustavy, podsoustavy Českoleské tvořené celky Český les (Dyleňský les, Přimdský les, Kateřinská kotlina, Čerchovský les), Podčeskoleská pahorkatina (Tachovská brázda a Chodská pahorkatina) a Všerubská vrchovina. Oblast MAS Český les se táhne od Dyleňského lesa (mikroregion Lučina) přes Přimdský les a Kateřinskou kotlinu (mikroregion Borsko) až k Čerchovskému lesu (Dobrovolný svazek obcí Český les). Na jihu zasahuje do Všerubské vrchoviny až k České Kubici (Svazek obcí Domažlicka). Východní hranice je orograficky tvořena Podčeskoleskou pahorkatinou (Svazek obcí Domažlicka a Dobrovolný svazek obcí Chodská liga). Řešené území venkovských mikroregionů se nachází v tradiční venkovské periferní oblasti mimo hlavní rozvojové směry České republiky. Dominantním centrem regionu je město Domažlice, na nižší regionální úrovni se pak jako významnější centra jeví města Holýšov, Horšovský Týn, Bor a Staňkov. Důležitou roli hraje blízkost hranice se Spolkovou republikou Německo. Nejvýznamnějšími hraničními přechody jsou Rozvadov a Folmava. Přístup do SRN zajišťují také silniční přechody Lísková, Železná, Broumov a Pavlův Studenec a železniční přechod Česká Kubice. Hranice se dají překročit i na řadě regionálních turistických přechodech. 2. partnerství V roce 1998 vzniklo zájmové sdružení právnických osob Šance pro jihozápad, sdružující mikroregiony v okresech Klatovy, Domažlice, Tachov a Plzeň-jih a další právnické osoby z komerční i neziskové sféry. Toto sdružení od samého počátku usilovalo o spolupráci v duchu programu LEADER. V roce 2004, na základě prvních informací o aktivitách sousední MAS Pošumaví a spolupráce 25 v rámci Školy obnovy venkova Šumava-Český les, se začaly členské obce z tachovského a domažlického okresu blíže seznamovat s podmínkami zapojení do programu LEADER. Došlo k prvním kontaktům s MAS Pošumaví, včetně několika vzájemných návštěv spojených s výměnou zkušeností a účastí zakládajících členů MAS Český les na valné hromadě MAS Pošumaví a irsko-českém semináři o programu LEADER, pořádaném v listopadu roku 2004 MAS Pošumaví a LAG Meath v irském Kellsu. MAS Český les vznikla aktivní účastí všech zakládajících členů včetně jednotlivých členských obcí zájmových mikroregionů Chodská liga, Lučina, Sedmihoří, Český les a Borsko. Právě na základní úrovni mikroregionů byl v uplynulých několika letech položen základ pro vytváření místních partnerských podskupin, což ve svém důsledku umožnilo vznik MAS Český les na poměrně velkém území. Na základě kontaktů s podnikatelskými subjekty v jednotlivých mikroregionech se zapojili místní podnikatelé. Propojení na neziskový sektor v regionu je zajištěno zejména kontakty jednotlivých obecních a městských úřadů členských obcí MAS. K volbě partnerů a budoucích členů MAS nedocházelo za žádných předem stanovených kritérií, ale spontánně na základě ochoty zapojit se do práce MAS a převzít díl odpovědnosti za rozhodování v rámci některé z komisí či výboru. Místní akční skupina se vytvořila přirozeným procesem, který byl omezován pouze pravidlem 50%:50%. Po vzniku místní akční skupiny se vytvořila kritéria pro členství, zakotvená ve Stanovách MAS. V prvních letech existence v rámci osvojování dovedností došlo k navázání velmi dobrých vztahů mezi zástupci jednotlivých sfér. V případě přiznání podpory MAS Český les bude stabilizována úloha tohoto sdružení v rozvoji zájmového území, upevní se důvěra spolupracujících subjektů a budou vytvořeny podmínky pro účinnou propagaci sdružení, která je závislá na úspěších v rozvoji venkova a získávání dotací pro tento rozvoj. V rámci současných členů MAS předpokládáme, že bude získávat na kvalitě a že se vztahy mezi členy budou díky spolupráci nadále prohlubovat. Díky navázaným kontaktům budou realizovány další projekty založené na partnerství veřejné a soukromé sféry. Z pohledu vztahu MAS a veřejnosti lze očekávat zájem o členství v MAS. To se projevilo již v prvních letech fungování místní akční skupiny, kdy projevili zájem o členství někteří noví zájemci, kteří byli následně valnou hromadou přijati. Nejvýznamnější změnou v členské struktuře znamenalo přistoupení Svazku Domažlicko, čímž se území MAS výrazně rozšířilo. Mezi novými členy jsou jak subjekty neziskové sféry (např. Občanské sdružení Koráb, Občanské sdružení Abraham), tak i podnikatelé (Agroklas Staré Sedliště a. s.). Noví členové se okamžitě zapojili do činnosti MAS, do přípravy strategického plánu LEADER a do řešení problémů směřujících k rozvoji zájmového území. O činnosti MAS bude veřejnost i nadále informována a počítá se s jejím zapojením při realizaci strategie, aby byly co nejefektivněji vyřešeny problémy, se kterými se místní obyvatelé potýkají. MAS Český les si je vědoma důležitosti spolupráce s dalšími MAS, a to jak domácími tak i zahraničními. Již od počátku své existence MAS Český les úzce spolupracovala s MAS Pošumaví. V současnosti má MAS Český les uzavřenou partnerskou smlouvu se 6 místními akčními skupinami v ČR (MAS Pošumaví, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, MAS Hlinecko, MAS Železnohorský region, MAS Region Kunětické hory a MAS Krajina srdce) a s německou místní akční skupinou LAG InitiAKTIVKreis Tirschenreuth. Předmětem partnerských smluv a deklarací je především výměna informací a zkušeností a příprava společných a zrcadlových projektů. MAS Český les je v kontaktu i s dalšími MAS v Bavorsku (LAG Arbeitsgemeinschaft Obere Vils- Ehenbach, LAG Oberviechtacher & Schönseer Land), prostřednictvím MAS Pošumaví navázala MAS Český les kontakt s irskou místní akční skupinou LAG Meath. Předmětem setkávání s těmito místními akčními skupinami je především výměna informací a zkušeností s realizací a administrací strategie. MAS Český les v současnosti není členem NS MAS. Do budoucna počítá MAS v přípravě společných projektů zejména s LAG InitiAKTIVKreis Tirschenreuth, který s Českým lesem bezprostředně sousedí. Díky tomuto sousedství se počítá především se společnými projekty v oblasti cestovního ruchu. V oblasti cestovního ruchu se počítá s realizací společných 29 projektů i se sousední MAS Pošumaví. Společné projekty realizované s dalšími partnerskými MAS budou zaměřeny především vzdělávání a výměnu zkušeností. 3. rozvojová strategie Vzhledem k charakteru území MAS se jako nejvhodnější k oživení ekonomiky jeví možnost dalšího rozvoje cestovního ruchu. Zdejší krajina skýtá mnoho příležitostí v tomto odvětví, nejsou zde však potřebné služby a kvalitní turistický servis. Chybí koordinovaná propagace regionu a místních specifik. Vedle podpory rozvoje cestovního ruchu je k zajištění lepší ekonomické prosperity regionu rovněž nutná podpora malých a středních podnikatelů v oblasti nezemědělské produkce. Tak je možné zvýšit zájem schopného obyvatelstva o setrvání v regionu a dále rozvíjet služby a občanskou vybavenost. MAS Český les si stanovila následující rozvojové priority: 1) Tvorba pracovních míst rozvojem a diverzifikací aktivit na venkově a podporou venkovské turistiky 2) Růst kvality života na venkově 3) Vzdělávání Cíle jednotlivých priorit jsou: Ad 1) Vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit na venkově a podporou venkovské turistiky Ad 2) Zlepšit vybavení a vzhled vesnic a veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova. Ad 3) Přispět k vyšší úrovni vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšit používání informačních a komunikačních technologií. K naplňování cílů SPL budou využity následující opatření/ podopatření Programu rozvoje venkova: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Obnova a rozvoj vesnic Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace 4. Fiche Cíle budou naplňovány prostřednictvím realizace individuálních projektů, které budou předkládat obce, svazky obcí, podnikatelé, zemědělci i neziskové organizace. Předkladatelé projektů budou jak z řad členů místní akční skupiny, tak i z řad ostatních aktivních subjektů působících v Českém lese. Místní akční skupina Český les má vytvořený zásobník projektů, jejichž realizace je plánována na období 2007 – 2013. Tento zásobník byl vytvořen v rámci projektu Plzeňského kraje s názvem Budování absorpční kapacity místních a regionálních orgánů pro řízení programů EU na území Plzeňského kraje v období 2007 – 2013. Zásobník obsahuje projekty či projektové náměty, které chtějí realizovat různé subjekty na území Českého lesa, není omezen pouze na projekty obcí, ale jsou v něm zahrnuty i projekty z řad podnikatelů, neziskového sektoru a další. Existuje výrazný předpoklad, že realizace strategie MAS a samotná činnost místní akční skupiny bude v dlouhodobějším horizontu pozitivně ovlivňovat dění v mikroregionu. Realizované projekty vytvoří lepší podmínky pro život a povedou ke zlepšení kvality života v Českém lese. Hlavní podněty pro rozvoj venkovského území Českého lesa vycházejí z potřeby zajištění podmínek pro trvale udržitelný rozvoj. Nejen v podmínkách příhraničního území Českého lesa jde zejména o zajištění trvale udržitelného hospodářského, envinronmentálního a společenského rozvoje pro zde žijící obyvatelstvo. Cílem předloženého záměru je získání prostředků pro investice do širší venkovské ekonomiky a venkovských společenství v nejširším slova smyslu. Tyto investice jsou klíčové pro celkovou stabilizaci a zvýšení přitažlivosti venkovského území MAS Český les, podporu jeho trvale udržitelného růstu a vytváření nových pracovních příležitostí, zvláště pro mladé lidi a ženy. Jedním z dopadů záměru by měla být prostřednictvím realizovaných projektů právě pomoc znevýhodněným skupinám, kterými jsou v řešeném území podobně jako v jiných venkovských územích ČR především mladí a ženy, na dalším místě pak nekvalifikovaní dělníci opouštějí sektor zemědělství a lesnictví z 21 důvodu pokračující restrukturalizace. Konkrétní přínosy pro tyto skupiny v rámci realizace strategie budou spočívat zejména v zvýšení počtu pracovních míst, zlepšení podmínek pro setrvání na venkově včetně zamezení sociálního odloučení. Významnou roli při naplňování cílů bude hrát partnerství subjektů z různých sfér ekonomiky, které vzniklo uvnitř místní akční skupiny. Propojení připravovaných záměrů umožní synergický efekt realizovaných projektů. 5. Vlastní projekty Místní akční skupina Český les úspěšně realizovala svůj záměr na osvojování dovedností v rámci OP Zemědělství, podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova (podpopatření typu LEADER+). V rámci tohoto záměru byly vytvořeny podmínky pro rozvoj MAS Český les a jeho propagaci a zajištěna důvěra a zájem veřejnosti Úspěšně realizovaný projekt, který MAS Český les realizoval společně s německým partnerem v minulém roce, bylo natočení propagačních pořadů o CHKO Český les, které byly následně odvysílány v regionální televizi. Projekt byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci iniciativy INTERREG IIIA. Projekty spolupráce přispějí k rozvoji cestovního ruchu a k rozšiřování znalostí místních obyvatel, což jsou zároveň jedny z cílů realizace SPL. 6. Finanční zabezpečení Letos vybere MAS Český les na členských příspěvcích přibližně 70 000 Kč, které částečně pokryjí základní náklady spojené s realizací strategie (vedení účtu, mzdové náklady, vzdělávání členů MAS, propagace SPL). Dalším zdrojem krytí nákladů spojených s realizací strategie bude část celkových prostředků přidělených pro realizaci strategie. Realizaci individuálních projektů jsou schopni ve většině případů předfinancovat koneční příjemci dotace z vlastních zdrojů, případně pomocí bankovního úvěru nebo půjčky. Vzhledem k tomu, že MAS Český les nedostává žádné další dotace na svoji činnost - Krajský úřad Plzeňského kraje finančně nepodporuje místní akční skupiny, pokusí se v první polovině roku 2008 zajistit další prostředky na realizaci dílčích projektů z domácích a evropských fondů. V případě, kdy to bude možné, bude žadatelem MAS, v ostatních případech člen MAS či mikroregion, případě členská obec některého z mikroregionů.