Informace o místní akční skupině a regionu

LEADER - Loucko
Název místní akční skupiny
Okres Jihlava (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny sdružování občanů, místních samospráv, podnikatelů, neziskových organizací za účelem komplexního rozvoje daného území
Právní forma občanské sdružení
26661161
Datum registrace 16.4.2004
Sídlo Luka nad Jihlavou
Ulice a č. popisné/č. orientační 9. května 675
Obec/Pošta Luka nad Jihlavou
PSČ 58822
Telefon 567 219 219
Fax
Mobil 731 165 239
E-mail svarickovazdenka@seznam.cz
Vlastní www stránky http://www.leader-loucko.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
1- Modernizace zemědělských podniků
2- Vzhled obcí
3- Územní plány
4- Památky, významné stavby, muzea
5- Obnova a rozvoj vesnic
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma zkulturnění krajiny
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
neziskové organizace
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromad MAS
Datum schválení 16.11.2007
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Viktor Wölfl
Telefon (mobil) 728 837 483
E-mail info@leader-loucko.cz
Další kontaktní osoba Zdenka Švaříčková
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Viktor Wölfl předseda 567219219 obecluka@ji.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Dosud se hledá.
Podrobné informace
Motto: Dosažení harmonického a udržitelného rozvoje společnosti a hospodářství v kvalitním enviromentálním prostředí. Tento rozvoj musí být založen na produktivní, výkonné a ekologicky šetrné ekonomice, využívající místních zdrojů a komparativních výhod, na všestranné kultivaci lidského potenciálu, na vytváření venkovské krajiny a sídel, které posílí pocit identifikace obyvatelstva s místem jejich života i atraktivitu pro návštěvníky, na kvalitní a fungující technické a dopravní infrastruktuře, na vytvoření pracovních příležitostí, příležitostí pro bydlení, vzdělávání a pro kulturní, společenskou, zájmovou, spolkovou a sportovní činnost a v neposlední řadě na propagaci území mimo jeho hranice.LEADER - Loucko se nachází v Kraji Vysočina. Administrativně náleží do okresu Jihlava a je tvořen šesti obcemi, Městysem Luka a městem Brtnice, Bítovčice, Kamenice, Kozlov, Velký Beranov a Vysoké Studnice, Radošov. K těmto obcím však náleží 14 sídel, která patří k jednotlivým obcím, nebo městu Brtnice. Jednotlivá sídla jsou obce do 500 obyvatel, která byla v minulosti násilně sloučena a nevyužila příležitosti se v minulých létech osamostatnit. Obce mají s některými místními částmi v některých případech mnoho problémů, které částečně řeší i SPL. Obyvatelé místních částí se do strategického plánu aktivně zapojují a velmi od něj očekávají. V MAS jsou zapojeny pouze obce do 3000 obyvatel. Větší města se kromě okresních měst a města krajského v tomto území nevyskytují.. Přirozeným centrem území MAS je město Brtnice a populačně největší, obec Luka nad Jihlavou. Území LEADER-Loucko přímo hraničí s katastrálním územím okresního a v současné době již i Krajského města Jihlavy na straně jedné a Okresním městem Třebíč na straně druhé. K 31. 12. 2006 bydlelo v osmi obcích (majících dalších 14 sídelních obcí) na území MAS 10 762 obyvatel, a to na rozloze 162,62 km2. Hustota 73.8 obyvatel na km2 obyvatel Loucka nedosahovala průměru Kraje Vysočina a byla téměř o polovinu nižší než průměr republikový. V minulosti bylo toto území ryze zemědělské. Podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy zájmového území je 69,58 %, což je větší, než celokrajský průměr a o 15% větší než průměr celorepublikový. Podíl orné půdy z celkové výměry půdy zemědělské činí 69,47 %. Zornění nedosahuje tak vysokou hodnotu, což je způsobeno poměrně významným zatravněním orné půdy a vznikem luk a pastvin. Velké zatravnění bylo realizováno po roce 1988, kdy došlo v obcích Luka nad Jihlavou, Bítovčice, Kamenice k velkým záplavám. V obci Luka zahynuli přímo při povodni 3 lidé a další 4 následkem podchlazení nebo šoku. Po těchto událostech muselo tehdejší JZD zatravnit všechny svažité pozemky, které měly spád směrem k obci. V současné době jsou zemědělské podniky soukromé, neustále však jsou omezováni skutečností protipovodňových opatření. V obcích Luka nad Jihlavou a Kozlov byly postaveny suché poldry a jedna rybniční zdrž. Dále bylo instalováno monitorovací zařízení. Důvodem záplav nebyla pouze velká svažitost terénu a zornění pozemků, ale za příčinu je považováno odvodnění dálnice, z jejíž části přitéká voda do povodí Kozlovského potoka. V současné době je vypracován plán protipovodňových opatření který je již projednán s majiteli příslušných pozemků kteří souhlasí s jeho realizaci. V současné době je projednávaná žádost na jeho realizaci. V současné době ji hodnotí odborná komise. Podíl lesních porostů je podprůměrný. Činí 21,89 % což je velmi nízké vzhledem k průměru Kraje Vysočina i k průměru celorepublikovému. To je způsobeno velmi svažitým terénem, kde je velmi drahá výsadba i následná péče. Přesto by si větší zalesnění tento prostor zasluhoval, protože se nachází přímo na evropském rozvodí a tudíž udržení vody v krajině jak zalesněním, tak i výstavbou vodních nádrží je žádoucí. Celkově je však možno označit zemědělské a lesní plochy a venkovský prostor vůbec za základní krajinotvorný prvek a stále významný společensko – ekonomický činitel v území. V současné době je venkovský prostor vzhledem k malé poptávce po zelené hmotě ekonomicky špatně využívaný. Vzhledem ke svažitosti terénu není zelená hmota dlouhodobě sklízena a tím je prostor devastován. Také polní a lesní cesty, které byly v minulosti udržovány jsou zdevastované, takže prostupnost krajiny je v současné době problematická. Přesto je krajina v tomto území svou malebností a estetickými kvalitami přímo předurčena pro vytvoření území krátkodobé především víkendové rekreace. Zájmové území MAS se nachází mezi krajským městem Jihlava a okresním městem Třebíč. Na severu je ohraničeno území dálnicí, což je pro rekreaci v daném území velkou výhodou. Zemědělství je soustředěno do A/ Velkých podniků nad 2000 ha poměrně slušně vybavených technikou a technologiemi, problémem zůstávají zbytky nevyužitých budov a zařízení /kravíny, prasečáky, silážní věže…/, která chátrají a zemědělci je ani neopravují, ani neodstraňují. Tyto působí v území velmi depresivně. B/ Malých farem hospodařících na vlastních nebo pronajatých pozemcích do 100 ha. Tito zemědělci využívají staré chlévy se starými technologiemi, starou velkými celky vyřazenou techniku , nebo techniku dovezenou s Rakouska a Německa, vyřazenou tamními zemědělci. Ač by mohli tito zemědělci žádat o dotace dosud tuto možnost využilo pouze malé procento. Osvětou je nutné přesvědčovat tuto skupinu o alternativních zdrojích příjmu a možnostech dotací.. Průmyslové podniky Obyvatelstvo bylo v minulosti kromě zemědělství zaměstnání v textilním, nebo kožedělném průmyslu /Snaha, Pleas/. Byly zde také pobočky Tesly Jihlava. Tyto po roce 1992 převzaly zahraniční firmy, které zde i investovaly. Zahraniční firmy využily zkušeností místních obyvatel a zaměstnávaly cca 350 obyvatel. V současné době - po skončení daňových prázdnin odchází poslední z nich. Přesunují své podniky na východ. Jde celkem o 350 pracovních míst. V území v průběhu let vzniklo několik středních stavebních firem, dále podnikatelé v dřevozpracujícím průmyslu, drobné kovovýrobě, kovářských řemeslných dílen a podobně. Po počátečním kolapsu s příchodem velkých prodejních supermarketů do krajského města kolaboval i místní obchod. V současné době dochází k jeho renezanci a to v důsledku slučování do obchodních řetězců . Lidé MAS Přes všechna tato úskalí však roste počet obyvatel, kteří se v území MAS usazují natrvalo. Jde především o mladé rodiny, které ale od obcí očekávají kvalitní občanskou vybavenost. Ta v mnoha obcích chybí a hrozí trvalá nespokojenost Proto je úkolem jak obcí, tak i neziskových organizací, aby se do budování zázemí systematicky zapojily. Půjde o proces dlouhodobý. MAS kromě SPL má zpracované nebo pracuje na integrovaných projektech, které jsou součástí Velkého strategického plámu MAS. Nesmírnou výhodu spatřujeme v přetrvávajícím patriotizmu obyvatel a k nesmírné chuti ve svých obcích budovat. V analýze území byl jako velmi kladný prvek hodnoceno přání občanů ve své obci nejen přespávat ale i aktivně žít, což je velmi pozitivní zjištění v situaci, kdy většina obyvatel za prací dojíždí do krajského města nebo města okresního. Spolupráce mezi obcemi je na dobré úrovni a je třeba ji neustále podporovat a rozvíjet. MAS dlouhodobě pořádá takzvané spolkové dny, které jsou pořádány každý rok v jiné obci a kdy pořádající obec se svými spolky připraví celodenní program, včetně sportovních soutěží mezi obcemi, představí činnost svých spolků a místní podnikatelé se postarají o občerstvení a prezentaci svých výrobků. Zde se projevuje velká a aktivní spolupráce spolků a místních podnikatelů. Na vlastní iniciativě občanů byl vypracován integrovaný projekt pro podporu cestovního ruchu Loucko-Oáza Vysočiny a v roce 2008 bylo započato s pracemi na projektu Krajina Loucko, který původně řešil pouze údržbu krajiny, dále k němu byl realizován projekt Cesty které nás spojují, kdy byly obnoveny zdevastované cesty v krajině, doplněné výsadbou stromořadí. Dalším soukromým projektem na území MAS, který je realizován je Krajinný park Luka. Na základě těchto malých projektů vznikla iniciativa pro komplexní řešení krajiny na území MAS. Je to však úkol dlouhodobý, který bude řešen na základě vypracovaných územních plánů všech obcí. Na všech těchto projektech se podíleli místní zemědělci, rybáři, myslivecké spolky ale i skauti a Kynologický klub. Protože se do území MAS přicházejí nový lidé, je nutné dokumentovat historii území. Vznikají zde nové kluby historie V Brtnici, Kamenici a v Lukách nad Jihlavou,. Jejich činnost je zahrnuta i v Strategii MAS a je předmětem samostatné fische. V rámci tvorby strategického plánu byly pro SPL identifikovány tyto tématické okruhy: 1. Občanské vybavení, 2. Cestovní ruch a služby + historie daného území 3. Rozvoj a modernizace podnikání v zemědělských činnostech 4. Životní prostředí – budou se hledat jiné zdroje mimo SPL 5. Technická infrastruktura 6. Zkulturnění krajiny daného území – budou se hledat jiné zdroje – mimo SPL Realizované projekty: 2004Trvale udržitelný rozvoj krajiny v území MAS - MMR 2005 Spolkové dny MAS Kamenice – Kraj Vysočina 2006 Krajina Loucko - MMR 2006 Spolkový den Velký Beranov – Kraj Vysočina 2007 Cesty které nás spojují – MMR 2007 Spolkový den Luka 2008 Spolkový den Kozlov 2008 Žádost o realizaci SPL