Informace o místní akční skupině a regionu

Via rustica o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Pelhřimov (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny Všestranný udržitelný rozvoj regionu a podpora vzájemné spolupráce soukromého a veřejného sektoru
Právní forma občanské sdružení
26982170
Datum registrace 13.12.2004
Sídlo Nám. Svobody 320, Pacov
Ulice a č. popisné/č. orientační Nám. Svobody 320
Obec/Pošta Pacov
PSČ 395 01
Telefon 776 615 478
Fax 565 455 155
Mobil
E-mail info@viarustica.cz
Vlastní www stránky www.viarustica.cz
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Rada sdružení Via rutsica o.s.
Datum schválení 2006
Rozvojová strategie www.viarustica.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Vzhledem k poloze naší MAS máme zájem především o partnery z Rakouska, ale i jiných zemí.
Hlavní kontaktní osoba Lukáš Vlček, DiS.
Telefon (mobil) 607 939 900
E-mail starosta@mestopacov.cz
Další kontaktní osoba Bc. Jiří Hodinka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Lukáš Vlček, DiS. 607 939 900 starosta@mestopacov.cz
DE Lukáš Vlček, DiS. 607 939 900 starosta@mestopacov.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
MAS Via rustica zatím s žádnými zahraničními partnery nespolupracuje, s jejich aktivním vyhledáváním v nejbližší době počítáme.
Podrobné informace
Stručný popis území: Zájmová oblast sdružení Via rustica leží v nejzápadnější části kraje Vysočina, podél hranice pelhřimovského okresu s okresy Tábor, Jindřichův Hradec a Benešov, územím obce Horní Dubenky zasahuje též do okresu Jihlava. Region se skládá ze šesti sousedících mikroregionů: Brána Vysočiny (Novocerekevsko), Hořepnický region, Košeticko, Lípa (Kamenicko, Počátecko, Žirovnicko, Hornocerekevsko), Stražiště (Pacovsko) a Svidník (Černovicko), čítajících celkem 6 měst a 55 obcí. Z geografického, historického, kulturního i veřejně-správního hlediska jde o region jednotného charakteru, provázaný společnými dějinami a tradicemi, obdobnými přírodními podmínkami, charakterem krajiny a jejího obhospodařování, sídelní strukturou i demografickými poměry. Jedná se o převážně zemědělskou oblast s minimální průmyslovou výrobou a zachovalým životním prostředím. Oblast nabízí celou řadu spíše drobnějších památek a zajímavostí dokládajících pestrou historii území, v němž se odedávna stýkal horácký, kozácký a blatenský vliv lidové kultury. Charakteristika území ovlivňující STRATEGII oblasti: Území MAS je typickým venkovským regionem s poměrně roztříštěnou sídelní strukturou, převažují zde menší obce do 200 obyvatel, největší město (Pacov) přesahuje hranici 5000 obyvatel. Představitelé místních samospráv i zástupci podnikatelské a neziskové sféry zájmového území čelí obdobným problémům souvisejícím s běžnou správou a rozvojem obcí, nedostatečnou úrovní infrastruktury a služeb, odlivem mladých lidí do větších měst ovlivněným mj. omezenou nabídkou pracovních příležitostí, kvalitního bydlení i dalšího vzdělávání, mizením tradic a sounáležitosti občanů s místem, kde žijí. Potenciál regionu spočívá především v lepším využívání, péči a zkvalitňování lidských zdrojů, životního prostředí, kulturních památek, místních produktů a služeb a v diverzifikaci zemědělských činností. Cíle MAS Via rustica: Místní akční skupina Via rustica je neziskovou organizací, jejímž cílem je přispívat k udržitelnému všestrannému rozvoji regionu a uchování jeho historických, kulturních a přírodních hodnot a podporovat vzájemnou spolupráci občanů a občanských sdružení, obcí, podnikatelů a dalších subjektů z veřejného i soukromého sektoru vedoucí k naplňování tohoto cíle. Plán činnosti a rozvoje: r. 2006 - zpracování integrované rozvojové strategie zájmového území MAS Via rustica v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií, Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF) - OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření typu LEADER+ - získávání dalších partnerů, spolupracovníků a příznivců MAS - propagace činnosti MAS a principů LEADER v regionu - příprava na období 2007 - 2013 r. 2007 ........ - praktická realizace a naplňování cílů rozvojové strategie MAS - související aktivity: * plánování, příprava a koordinace rozvojových aktivit a projektů v regionu * získávání prostředků z veřejných i soukromých zdrojů a jejich následné využití pro financování rozvojových projektů přispívajících k naplňování cílů strategie MAS * poradenství v oblasti regionálního rozvoje a souvisejících dotačních programů * vytváření podmínek pro zvýšení informovanosti a spolupráci se širokou veřejností, její zapojování do rozhodovacích procesů na místní a regionální úrovni, komunitní rozvoj, zapojování slabších vrstev a prosazování rovnosti příležitostí * poradenství v oblasti rozvoje zaměstnanosti a zvyšování kvalifikace * péče o uchování, obnovu a rozvoj historického, kulturního a přírodního bohatství regionu * propagace regionu, jeho turisticky atraktivních zajímavostí, památek a poskytovaných služeb * spolupráce s dalšími tuzemskými i zahraničními subjekty zabývajícími se rozvojem venkovaventář Formy a realizace partnerství: - společné plánovací schůzky MAS - činnost pracovních skupin při přípravě a naplňování rozvojové strategie zájmového území - semináře pro zájemce z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru - příprava a realizace společných projektů - komunikace s cílovými skupinami v regionu Příklady realizovaných projektů: Vybrané projekty, jejichž realizace probíhá v zájmovém území MAS Via rustica v roce 2006: „Společná cesta k udržitelnému všestrannému rozvoji venkovských mikroregionů Stražiště a Svidník“ - realizováno s finanční pomocí v rámci Operačního Programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) - příjemce pomoci sdružení Via rustica „Rozvoj cestovního ruchu v západní oblasti kraje Vysočina“ - realizováno s finanční pomocí v rámci Společného reginálního operačního programu, grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (podopatření 4.1.2) - příjemce pomoci Svazek obcí mikroregionu Stražiště Příklady projektů realizovaných jednotlivými členskými mikroregiony MAS Via rustica s podporou Fondu Vysočiny v roce 2006: Management a poradenství mikroregionu Stražiště - příjemce podpory Svazek obcí mikroregionu Stražiště Rekonstrukce strategicky významných komunikací v mikroregionu Stražiště - propojovací komunikace a komunikace k infrastruktuře CR - příjemce podpory Svazek obcí mikroregionu Stražiště Rozšíření a modernizace metropolitní internetové sítě mikroregionu Stražiště - příjemce podpory Svazek obcí mikroregionu Stražiště Cyklostezky 2006 - příjemce podpory Mikroregion Košeticko Odborný servis Svazku obcí Lípa - příjemce podpory Svazek obcí Lípa Zkvalitnění dopravního značení - příjemce podpory Svazek obcí Lípa Modernizace letního parketu Hořepnického regionu - příjemce podpory Svazek obcí Hořepnický region Vypracování pasportu dopravního značení a následná instalace značek v obcích mikroregionu Svidník - příjemce podpory Město Černovice