Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Šluknovsko
Název místní akční skupiny
Okres Děčín (Kraj Ústecký)
Účel místní akční skupiny Realizace strategie MAS - Šluknovsko návštěvníkům i sobě
Právní forma občanské sdružení
26983303
Datum registrace 15.12.2004
Sídlo Vilémov 172, 407 80
Ulice a č. popisné/č. orientační Vilémov 172
Obec/Pošta Vilémov
PSČ 407 80
Telefon 412 397 426
Fax 412 384 251
Mobil 602 490 840
E-mail massluknovsko@atlas.cz
Vlastní www stránky www.mas-sluknovsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Modernizace stávajících zemědělských podniků
2. Vznik nových zemědělských subjektů
3. Diverzifikace činností zemědělských podniků
4. Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj
5. Budování rekreační infrastruktury, rozvoj služeb
6. Uchování a rozvoj kulturního dědictví, budování doprovodné infrastruktury CR
7. Celková obnova a rozvoj vesnic, zlepšení občanské vybavenosti
8. Vzdělávání a informace
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy


Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
zemědělci
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Sdužení pro rozvoj Šluknovska
Datum schválení 10.12.2001
Rozvojová strategie www.mas-sluknovsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Ing. Eva Hamplová, manažerka
Telefon (mobil) 602 490 840
E-mail e.hamplova@seznam.cz
Další kontaktní osoba Hynek Raichart, místopředseda
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Navrátil Josef 412 381 214 412 381 214
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Verein zur Entwicklung des Bautzener Oberlandes
Podrobné informace
1. Region - území MAS, které zahrnuje oblast Šluknovského výběžku, má rozlohu 355 km2 s celkovým počtem cca 55 000 obyvatel. V rámci Šluknovského výběžku působí dva mikroregiony (Sever a Tolštejn), které dohromady zahrnují všechny obce a města Šluknovského výběžku. Šluknovský výběžek leží na okraji několika různě vymezených územních celků: - V rámci České republiky leží při severním okraji státu, na hranici se Spolkovou republikou Německo, resp. Svobodným státem Sasko - V rámci krajského uspořádání je region součástí Ústeckého kraje, v němž se nachází na severovýchodním okraji. Tuto polohu zaujímá jak v rámci územního celku kategorie NUTS II Severozápad, tak v rámci okresu Děčín. - Vzhledem ke své poloze v blízkosti státní hranice je region také součástí Euroregionu Nisa, v jehož české části leží při západním okraji - Bezprostředně sousedí s Libereckým krajem, který je součástí NUTS II Severovýchod. 2. Partnerství - ustavující schůze MAS se konala dne 2. 11. 2004 ve Vilémově, registrace u Ministerstva vnitra ČR proběhla 15. 12. 2004. Od r. 2005 postupně vyvíjela MAS svou činnost. V první fázi se jednalo především o sérii pracovních schůzek s cílem zjistit potřebu všech cílových skupin a definovat roli a okruh činností MAS v dotčeném území. Postupně bylo rozšiřováno partnerství soukromého a veřejného sektoru a průběžně i členská základna. V každé fázi činnosti MAS byl dodržen minimální stanovený podíl soukromého ve vztahu k veřejnému sektoru. Završením I. etapy činnosti MAS bylo zpracování ISÚ v říjnu 2006, na kterou byla poskytnuta dotace z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (cíl 1 pro období r. 2004 – 2006). Za zpracování SPL zodpovídá představenstvo MAS – programový výbor, který je zároveň výkonným orgánem sdružení a garantem jak přípravy, tak realizace SPL. Poradním orgánem programového výboru jsou 3 odborné komise, zaměřené na tyto oblasti: - zemědělství - cestovní ruch - veřejná správa. Vedoucím odborné komise je vždy člen programového výboru. Tím je zajištěn odpovídající přenos informací z výsledků zasedání odborných komisí. Veškerých jednání jak programového výboru, tak odborných komisí se účastní manažer MAS. V souvislosti se zpracováním SPL zajišťuje především: -technickou podporu programovému výboru -technickou podporu odborným komisím -tvorbu zápisů a kontrolu plnění úkolů -koordinaci činností s externím finálním zpracovatelem SPL. Aktivní role jednotlivých partnerů na projednávání SPL byla zajištěna: -účastí v představenstvu – programovém výboru -účastí v odborných komisích -účastí členů MAS na valných hromadách. Ve všech fázích zpracování byla SPL průběžně oponována nejširším možným okruhem partnerů. Stěžejní části SPL (návrh strategie a oblasti podpory) byly projednávány na valné hromadě a představenstvu MAS za účasti členů výběrové komise. O průběhu zpracování byla podrobně informována veřejnost. Náměty podávali obyvatelé prostřednictvím místně příslušných městských resp. obecních úřadů, e-mailovou poštou nebo při osobním setkání. 3. Rozvojová strategie a fiche - Celkovým cílem SPL je zvýšení atraktivnosti dotčeného území, vznik nových a zvýšení konkurenceschopnosti stávajících zemědělských i nezemědělských subjektů, vytváření nových pracovních míst a postupné zvyšování životní úrovně obyvatelstva. Podpora v rámci strategie SPL je směřována do čtyř prioritních oblastí. Každá oblast je rozpracována do dvou podopatření, která zároveň tvoří samostatné fiche se specifickými cíli. Celkově bylo tedy navrženo 8 fichí, z nichž 5 zakládá veřejnou podporu (fiche č. 1 – 5). Prioritní oblasti SPL, oblasti podpory (fiche): PRIORITA 1 ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ Modernizace stávajících zemědělských podniků Zvýšení konkurenceschopnosti stávajících zemědělských podniků v živočišné výrobě Vznik nových zemědělských subjektů Snížení věkové struktury zemědělců PRIORITA 2 ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE Diverzifikace činností země-dělských podniků Zvýšení příjmů zemědělských subjektů, vytváření nových pracovních míst, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie. Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj Rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit, vytváření nových pracovních míst, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie PRIORITA 3 ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Budování rekreační infra-struktury, rozvoj služeb Zvýšení ubytovacích kapacit, rozvoj souvisejících služeb, vytváření nových pracovních míst Uchování a rozvoj kulturního dědictví, budování doprovodné infrastruktury CR Záchrana kulturního dědictví, zatraktivnění regionu pro obyvatele a návštěvníky PRIORITA 4 ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ ŽIVOTA NA VENKOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ Celková obnova a rozvoj vesnic, zlepšení občanské vybavenosti Zvýšení úrovně života v regionu Vzdělávání a informace Vzdělávání a informovanost hospodářských subjektů Výběr oblastí podpory (fichí) byl proveden v přímé návaznosti na podrobnou analýzu území a zpracovanou SWOT analýzu v souladu s Pravidly MAS. Jedná se o oblasti, které jsou „podloženy“ připravovanými projektovými záměry, resp. o oblasti, u kterých se dá reálně očekávat zájem ze strany potencionálních žadatelů. Specifičnost SPL jako celku i cílů jednotlivých oblastí podpory (fichí) je dána především těmito skutečnostmi: -Vysokou nezaměstnaností, jejíž míra je oproti celostátnímu průměru více než dvojnásobná -Nízkou vzdělaností a především informovaností obyvatelstva -Nedostatečnou dynamikou rozvoje soukromého sektoru a vytváření nových pracovních příležitostí Z výše uvedených důvodů jsou cca 2/3 prostředků směřovány do soukromého sektoru s cílem „nastartování“ ekonomiky celého regionu, tj. vzniku nových mikropodniků, zvýšení konkurenceschopnosti a diverzifikace činností existujících zemědělských i nezemědělských subjektů. Specifické cíle (cíle jednotlivých fichí) jsou v souladu s cíli hlavních opatření PRV. 4. Vlastní projekty - MAS má zkušenosti s čerpáním finančních prostředků na principu Leader . Dne 21. 12. 2004 podala žádost o finanční pomoc z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – cíl 1 pro období r. 2004 – 2006. Žádost byla schválena. Základní parametry projektu v rámci Osvojování schopností: číslo projektu: CZ04.1.04/2.1.00.1/0366 název projektu: Česko-saské partnerství pro spolupráci stanovený účel: 2. skupina – osvojování schopností celkové výdaje projektu (rovna výši dotace): Kč 615 000,- žádost o proplacení (předána RO SZIF) 16. 10. 2006 5. Finanční zabezpečení - v souvislosti s dlouholetou působností potencionálních žadatelů v dotčeném území je reálný předpoklad dostatečných finančních zdrojů na spolufinancování rozvojových projektů v rámci realizace SPL. V případě potřeby (týká se především nově vzniklých a ekonomicky méně stabilnějších subjektů) budou využity úvěrové prostředky bankovních ústavů, působících v regionu. V tomto směru lze konstatovat, že vstřícnost bankovních ústavů ke spolufincování projektů z prostředků Evropské unie v posledních letech významně vzrostla. Jedná se především o služby České spořitelny, a. s., která má vytvořen velmi flexibilní systém, „šitý na míru“ klienta. Od tohoto bankovního ústavu byl v r. 2006 čerpán i překlenovací úvěr MAS na přípravy ISÚ. 6. Dosavadní výsledky - MAS realizuje projekt spolupráce v rámci ČR a má připraven projekt přeshraniční spolupráce se subjektem v SRN (Svobodný stát Sasko). Od r. 2007 je realizován Projekt spolupráce s MAS Frýdlantsko a MAS Přijďte pobejt (viz nepovinná příloha č. 1 Žádosti o realizaci SPL) na téma: Místní produkce, zaměřený především na řemesla a potraviny (marketing a odbyt), s těmito klíčovými aktivitami: -účast na místních trzích (prezentace výrobců z jednotlivých oblastí v ostatních regionech – společná prezentace území) -vydání společných informačních materiálů s termíny trhů a představením produkce z jednotlivých oblastí. Projekt spolupráce s pracovním názvem „Od Karáska ke Krakonošovi a zpět“ zahrnuje účast řemeslníků a výrobců místní produkce na řemeslnických trzích ve 3 regionech (územích 3 MAS). V období r. 2007 byly realizovány tyto konkrétní akce: Řemeslnický jarmark v Lipové u Šluknova (2. 6. 2007) Řemeslnický trh v Roztokách u Semil (14. - 15. 7. 2007) Slavnosti sýra ve Frýdlantě (15. 9. 2007) Na spolupráci v r. 2007 byl poskytnut grant ze zdrojů Libereckého kraje a příspěvek města Frýdlant (uspořádání Slavností sýra a další prezentaci místní produkce). Ostatní akce probíhaly bez finančních vkladů dalších partnerů. Pořadateli trhů byly obce (Lipová a Roztoky), řemeslníci se účastnili na vlastní náklady. V dalších obdobích bude počet společně pořádaných akcí postupně rozšiřován. Dále je součástí projektu: Prezentace oblastí v dalších regionech prostřednictvím informačních letáků Rozšíření zkušeností s marketingem a odbytem místní produkce – uspořádání semináře s účastí zahraničních partnerů Úspěšná realizace Projektu spolupráce významně přispěje ke zvýšení příjmů místních výrobců a rozšíření jejich odbytových možností. Příprava přeshraniční spolupráce se Saskou Verein zur Entwicklung des Bautzener Oberlandes (viz nepovinná příloha č. 2 Žádosti o realizaci SPL) je orientována především do těchto oblastí: Vytvoření systému pěstování a využití energetických plodin (hlavním cílem strategie německého partnera je dosažení energeticky soběstačného regionu do r. 2025) Vytvoření přeshraniční sítě hippostezek s návazností na využití ubytovacích kapacit na obou stranách hranice.