Informace o místní akční skupině a regionu

MAS LUŽNICE, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Tábor (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny Celkový rozvoj území, zvýšení ekonomické prosperity a kvality života
Právní forma občanské sdružení
26677849
Datum registrace 26.10.2004
Sídlo Sudoměřice u Bechyně 105, 391 72
Ulice a č. popisné/č. orientační Sudoměřice u Bechyně 105
Obec/Pošta Sudoměřice u Bechyně
PSČ 391 72
Telefon
Fax
Mobil 774 424 078
E-mail mas.luznice@sudomerice.cz
Vlastní www stránky www.masluznice.bechynsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců s možným příspěvkem ke zvyšování společenské hodnoty lesů
Fiche 2: Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Fiche 3: Podpora cestovního ruchu
Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic
Fiche 5: Občanská vybavenost a kulturní dědictví
Fiche 6: Vzdělávání v ose III
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Rozvoj venkova
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní

Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valné shromáždění
Datum schválení 17.12.2007
Rozvojová strategie www.masluznice.bechynsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Stanislav Houdek, předseda MAS Lužnice, o.s.
Telefon (mobil) 724 180 824
E-mail obec@sudomerice.cz
Další kontaktní osoba Mgr. Andrea Mikešová, administrátor MAS Lužnice, o.s.
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Mgr. Andrea Mikešová 774 424 078 mas.luznice@sudomerice.cz
DE Bc. Daniel Rosecký 777 793 720 daniel.rosecky@cpkp.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
MAS Lužnice, o.s. sdružuje představitele obcí na Bechyňsku, podnikatele a neziskové organizace. Hlavním posláním MAS Lužnice, o.s. je podpora a koordinace všestranného rozvoje mikroregionu. Mezi cíle sdružení patří ochrana nejvýznamnějších hodnot na území tohoto mikroregionu, podpora rozvoje občanských iniciativ a zvýšení ekonomické prosperity a kvality života. MAS Lužnice působí na území okresu Tábor v jižních Čechách a představuje rozlohu větší než 230 km2. V současné době MAS Lužnice sdružuje celkem 17 obcí. Charakteristickým rysem mikroregionu je koryto řeky Lužnice, do jejíhož povodí celé území patří. Značná část mikroregionu je zalesněná. MAS Lužnice byla založena 30. září 2004. Jedná se o sdružení představitelů obcí mikroregionu Lužnice, podnikatelů a neziskových organizací. V MAS převažují zemědělci a soukromí podnikatelé nad veřejným sektorem. Strategický plán Lužnice vznikl na základě výsledků jednání partnerů v území. K jednání byli přizváni zemědělci, podnikatelé, starostové, zástupci organizací veřejné správy a zástupci nestátních neziskových organizací. Byly stanoveny 3 základní priority, z kterých byly dále sestaveny jednotlivé Fiche. Konečnou verzi SPL schválilo Valné shromáždění členů. Za plnění cílů sdružení a za zpracování SPL zodpovídá Výbor MAS Lužnice, který je volen na Valném shromáždění členů. Rozvojová strategie je zaměřena zejména na podporu soukromých zemědělců a ostatních podnikatelů, s ohledem na zvýšení aktivit v cestovním ruchu a v drobné výrobě. Byla sestavena za použití komunitní metody a konečnou verzi schválilo Valné shromáždění MAS Lužnice. Priorita č.1 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců (modernizace zemědělských podniků zabývajících se rostlinnou a živočišnou výrobou) Priorita č. 2 – Vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí (podpora vytváření pracovních příležitostí při zhodnocování zdrojů území) Priorita č. 3 – Zvýšení kvality života (zvýšení kvality života při respektování trvale udržitelného rozvoje venkova) Vlastní projekty: 2006 Osvojování schopností LEADER+ 2007 Realizace SPL a jiné projekty podporované z rozpočtu kraje Finanční zabezpečení: příspěvky Krajského úřadu vlastní činnost PRV