Informace o místní akční skupině a regionu

Znojemské vinařství, o. s.
Název místní akční skupiny
Okres Znojmo (Kraj Jihomoravský)
Účel místní akční skupiny Navazování a prohlubování spolupráce mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem ve vinařské oblasti, společná podpora a propagace tradičních vinných produktů na národní i mezinárodní úrovni.
Právní forma občanské sdružení
27009581
Datum registrace 7.10.2005
Sídlo Znojmo
Ulice a č. popisné/č. orientační Dvořákova 21
Obec/Pošta Znojmo
PSČ 669 02
Telefon 515 213 144
Fax
Mobil 774 150 004
E-mail l.mrazkova@post.cz
schvomova@seznam.cz
Vlastní www stránky www.znojemskevinarstvi.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1.Znojemské vinarství-Obnova a rozvoj vesnic
2. Znojemské vinarství-Rozvoj cestovního ruchu
3.Znojemské vinarství-Podpora diverzifikace nezemědělské povahy a cestovního ruchu
4.Znojemské vinarství-mdernizace zemědělských podniků a podpora přidávání hodnoty produktům
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
ŽenyRozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Znojemské vinařství
Datum schválení říjen2007
Rozvojová strategie www.znojemskevinarstvi.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Dolní Rakousko
Hlavní kontaktní osoba Jiří Lukeš, předseda rady sdružení
Telefon (mobil) 774 150 004
E-mail l.mrazkova@post.cz
Další kontaktní osoba Ing. Lenka Mrázková, Ing. Veronika Schvomová
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Lenka Mrázková 774150004 l.mrazkova@post.cz
DE Ing. Veronika Schvomová 775975004 schvomova@seznam.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Dolní Rakousko - Leader+ Verbung Weinviertel Retz
Podrobné informace
STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ: Zájmové území regionu MAS Znojemské vinařství se nachází v Jihomoravském kraji na území okresu Znojmo. Svazek znojemských vinařských obcí Daníž sdružuje vinařské obce, tj. obce, na jejichž území jsou vysázeny vinohrady. Mikroregion Daníže i jeho blízké okolí jsou jedinečným geografickým i socioekonomickým regionem, který se vyznačuje jak neopakovatelnými přírodními krásami, tak i specifičností forem vinařství a vinného hospodářství, promítající se do existence jedinečných sklepních uliček jako typického lokálního fenoménu. CHARAKTER ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍCÍ STRATEGII OBLASTI: Réva vinná patří k historickým a tradičním kulturám na Znojemsku, kdy v minulosti rozvoj vinohradnictví a vinařství znamenal i rozvoj měst, obcí a celé oblasti. V rozvojové strategii mikroregionu bude využito jeho silných stránek, kterými jsou celkově nadprůměrná kvalita životního prostředí v kontextu celé ČR, nadprůměrná úroveň přirozené úrodnosti zemědělských půd, relativně nízký podíl lesních porostů ohrožených imisemi, vyhlášený Národní park Podyjí, dále geografická poloha regionu z hlediska zahraničního turistického ruchu, nabídka atraktivit zajímavých i v mezinárodním kontextu, dobré možnosti venkovské turistiky ve vazbě na regionálně specifické atraktivity (vinařství, folklór), nabídka velkého množství značených turistických tras (včetně cyklotras), poměrně hustá síť zprostředkovatelů turistických služeb a využití zkušenosti s regionální přeshraniční spoluprací s Rakouskem a včetně již navázané spolupráce měst a obcí se zahraničím a existence regionálních institucí. ZÁKLADNÍ VIZE MIKROREGIONU: Trvale udržitelné zvyšování životní úrovně obyvatel při zachování přírodních hodnot a dalších prvků ekosystémů pro současné i příští generace s cílem zajistit vhodné podmínky pro ekonomickou prosperitu regionu a rozvoj sociálního a kulturního obrazu obcí a atraktivitu regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky. STRATEGICKÉ CÍLE: Zvýšení zaměstnanosti, zlepšení přístupu ke vzdělání, vytvoření nových pracovních míst zejména podporou a rozvojem prospěšných podnikatelských aktivit vedoucích k prosperitě mikroregionu. Zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj regionu; efektivní využití finančních prostředků pro zlepšení životní úrovně obyvatel mikroregionu. Důraz na krajinný ráz a jeho všestranná kultivace, zachování mikroregionu jako jedné z ekologicky nejčistších oblastí ČR. Naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany. Rozvoj občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírody a krajiny, kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu. ZPŮSOB DOSAŽENÍ CÍLŮ: Cílů bude dosaženo metodou Leader, která bude naplňována podporou těchto činností: · Realizace projektů v oblasti péče o obraz krajiny, sídel a jejich hodnot jako prostředku pro rozvoj cestovního ruchu · Propagace vinařské turistiky a agroturistiky v zájmovém území mikroregionu · Koordinace, posouzení a výběr projektů a dalších akcí zabezpečujících udržitelný rozvoj zájmového území · Rozvoj multifunkčního zemědělství, zejména vinařství a ochrana krajiny v zájmovém území · Zpracování výzkumných programů zaměřených na zachování individuality a zvláštnosti znojemského vinařství · Přeshraniční spolupráce, vytváření partnerství se zahraničními subjekty, zprostředkování zahraničních zkušeností a kontaktů tuzemským subjektům · Komunikace a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy pro zajištění udržitelného rozvoje regionu · Zabezpečení činností při komunikaci a spolupráce s obdobnými subjekty, odborníky a institucemi EU · Vytváření a zajištění provozu informačního systému o zájmovém území regionu Znojemské vinařstvi formou internetového portálu a jeho začlenění do struktury budovaného informačního systému cestovního ruchu Jihomoravského kraje, České republiky a EU · Spolupráce při tvorbě projektů pro rozvoj lidských zdrojů · Propagace a reprezentace zájmového území regionu Daníž, vydávání publikací a propagačních materiálů a účast na mezinárodních a tuzemských veletrzích cestovního ruchu · Zajištění poradenské a informační činnosti sdružení, organizování konferencí, seminářů, besed a stáží REALIZOVANÉ PROJEKTY SZVO DANÍŽ – VÝBĚR: 1. Zpracování a úspěšná realizace projektu do programu SAPARD - technická infrastruktura Sklepní ulice, Hnanice 2. Phare CBC - Společný fond malých projektů - projekt a úspěšná realizace ulice Záhumenní – místní komunikace 3. Videoprogram o vinařských obcích Znojemska v roce 2001, jehož výsledkem bylo celkem 45 videokazet v České a 10 v německé verzi 4. Naučná mapa znojemské vinařské oblasti v roce 2001Vinařství na Znojemsku včetně setkání starostů a vinařů obcí SZVO DANÍŽ se starosty a vinaři z rakouských příhraničních obcí 5. Dvojjazyčná (česká a německá) internetová prezentace Daníž - www.daniz.cz, včetne aplikace pro podporu vinařské turistiky v regionu Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ a partnerských rakouských obcí nazvaná Sklepmistr REFERENČNÍ PROJEKT: INTERNETOVÁ PREZENTACE SZVO DANÍŽ Významný společný počin v rozvoji vinařské turistiky v regionu se Svazku podařil zřízením vlastních internetových stránek (2001) na adrese http://www.daniz.cz. Cílem stránek bylo od počátku zajistit pro širokou veřejnost informace o regionu a jednotlivých členských obcích svazku a zároveň potenciální návštěvníky informovat o akcích, které se v členských obcích pořádají. K datu vstupu ČR do Evropské unie byly uvedeny do provozu zcela nové internetové stránky svazku, které obsahují i samostatný modul „Sklepmistr“ zahrnující databázi zařízení a podnikatelů v regionu (v současnosti s více než 300 subjekty z oblasti ubytování, stravování, vinařství, vinných sklepů a dalších služeb nabízených v obcích svazku Daníž). Stránky byly v listopadu 2004 oceněny jako „Objev roku 2004“ v kategorii svazky obcí v rámci 5. ročníku soutěže webových prezentací měst a obcí, vyhlašované časopisem Veřejná správa. Jejich návštěvnost je, i díky mediální podpoře, stále vysoká – denní průměr návštěvnosti je cca 400 hostů (na české i německé verzi stránek). Internetové stránky svazku Daníž mají ambice stát se plnohodnotným turistickým portálem uvedeného mikroregionu i širšího okolí s výrazným přeshraničním dopadem do Rakouska.