Informace o místní akční skupině a regionu

Ekoregion Úhlava, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Klatovy (Kraj Plzeňský)
Účel místní akční skupiny koordinace rozvoje území Ekoregionu Úhlava
Právní forma občanské sdružení
26989662
Datum registrace 27.1.2005
Sídlo Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Ulice a č. popisné/č. orientační Strážov 71
Obec/Pošta Strážov
PSČ 34021
Telefon 376 392 465; 376 571 616
Fax 376 392 485
Mobil 777 793 728
E-mail ic@mestonyrsko.cz
info@ekoregion-uhlava.cz
Vlastní www stránky www.ekoregion-uhlava.cz
Fiše strategického plánu LEADER
SPL MAS Ekoregion Úhlava 2007 - 2013 obsahuje čtyři priority a z nich vycházející cíle, jejichž naplňování povede k vytváření atraktivnějšího prostředí v sídlech a rozvoji ekonomických aktivit v regionu. Bude tak vytvořen prostor pro rozšíření systému marketingové značky Ekoregionu Úhlava a pro začlenění subjektů z dalších odvětví ekonomické činnosti mimo provozovatele ubytovycích a stravovacích služeb.

Všechny priority SPL MAS EU mají stejnou váhu a nejsou hierarchicky uspořádány.

I. - Životní prostředí
II. - Sidla Ekoregionu Úhlava
III. - Místní ekonomika
IV. - Spolupráce
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valné shromáždění členů o.s. Ekoregion Úhlava
Datum schválení 20.11.2007
Rozvojová strategie www.ekoregion-uhlava.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano
Hlavní kontaktní osoba Ing. Josef Rousek, předseda
Telefon (mobil) 607 788 228
E-mail mesto@strazov.cz
Další kontaktní osoba Mgr. Jan Martínek, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Mgr. Jan Martínek +420 777 793 728
DE Ing. Josef Rousek +420 376 392 465 mesto@strazov.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Akční sdružení Královský hvozd -Aktionsbündnis „Künisches Gebirge“ sdružuje pět bavorských a šest českých obcí okolo českého hraničního hřebenu s markantní hraniční horou Ostrým.
Podrobné informace
1. Ekoregion se nachází v oblasti, která si zachovává svůj původní krajinný ráz. Najdeme zde významné přírodní bohatství ve formě kvalitních podzemních vod a zachovalého přírodního prostředí. Region leží částečně v oblasti Národního parku Šumava a v jihovýchodní části Ekoregionu se rozkládá Chráněná krajinná oblast Šumava (CHKOŠ). Území MAS se zároveň rozkládá na hranici České republiky a Spolkové republiky Německo, konkrétně Spolkové země Bavorsko v jihozápadní části Plzeňského kraje.V současné době hrají významnou roli, a vždy v minulosti hrály, přeshraniční vztahy. Zástupci samosprávy Ekoregion Úhlava již koncem devadesátých let úspěšně vybudovali těsné přeshraniční partnerství s výše uvedenými bavorskými obcemi. Ekoregion tak jako jeden z prvních v celé ČR úspěšně dokončil společnou přeshraniční strategickou koncepci rozvoje území. Takové přírodní a geografické podmínky předurčují hlavní zaměření regionu na udržitelný cestovní ruch. 2. Jádrem partnerství je systém marketingové značky Ekoregionu Úhlava, který sdružuje zástupce místní samosprávy, podnikatele v oblasti cestovního ruchu a místní neziskové organizace. Systém byl vytvářen od roku 2003. K formalizaci partnerství a založení občanského sdružení Ekoregion Úhlava došlo v roce 2005. Hlavními orgány sdružení jsou: Valné shromáždění členů - vrcholný orgán, který mimo jiné schvaluje strategii MAS, Programový výbor - výkonný orgán, který mimo jiné zajišťuje spolu s managerem MAS přípravu a realizaci strategie, předseda, kontrolní komise, do jejíž pravomoci a k jejímž povinnostem patří sledování a kontrola veškeré činnosti MAS, předkládání zpráv o kontrole Valnému shromáždění členů a projednávání stížností členů. Orgánem, který má na starosti hodnocení a výběr projektů je Výběrová komise. 3. Strategický plán Leader MAS Ekoregion Úhlava bezprostředně navazuje na systém marketingové značky, jehož podstatou je dodržování standardů ekologického a kvalitního provozu. Takový druh spolupráce mezi samosprávou a podnikatelskými subjekty je svou povahou pilotní a ojedinělý. Rozvoj této spolupráce přispívá ke zkvalitnění služeb v cestovním ruchu, zvýšení konkurenceschopnosti zapojených podnikatelských subjektů a k posílení jejich vztahu k území, ve kterém žijí a podnikají. Od doby svého vzniku se osvědčil jako velmi efektivní nástroj jak pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu tak pro posilování partnerství místních subjektů. SPL MAS Ekoregion Úhlava pro roky 2007 – 2013 obsahuje čtyři priority a z nich vycházející cíle, jejichž naplňování povede k vytváření atraktivnějšího prostředí v sídlech a rozvoji ekonomických aktivit v regionu. Bude tak vytvořen prostor pro rozšíření systému marketingové značky Ekoregionu Úhlava a pro začlenění subjektů z dalších odvětví ekonomické činnosti mimo provozovatele ubytovacích a stravovacích služeb. Všechny priority SPL MAS EU mají stejnou váhu a nejsou hierarchicky uspořádány. Priority a cíle SPL: I. Životní prostředí Cíl I.: Udržení a zlepšení stavu životního prostředí, rozvoj zemědělství a lesnictví II. Sídla Ekoregionu Úhlava Cíl II.: Stabilizace a rozvoj sídel Ekoregionu Úhlava III. Místní ekonomika Cíl III.: Rozvoj cestovního ruchu, řemesel a drobného podnikání IV. Spolupráce Cíl IV.: Posílení přeshraniční a vnitrostátní spolupráce 4. SPL MAS Ekoregion Úhlava obsahuje následujících 9 fichí: Konkurenceschopnost zemědělství s cílem zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů. Lesnická technika s cíli restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů, zlepšení infrastruktury, zlepšení zpracování a marketingu surovin, zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí a zvýšení konkurenceschopnosti. Lesnická infrastruktura s cíli zlepšení infrastruktury, zlepšení zpracování a marketingu surovin, zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí a zvýšení konkurenceschopnosti. Obnova a rozvoj sídel s cíli zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit, zlepšení základních služeb a rozvoj investic pro zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí. Rozvoj občanské vybavenosti a služeb s cíli zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit, zlepšení základních služeb a rozvoj investic pro zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova s cíli rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. Neproduktivní investice v lesích s cíli budování objektů k zajištění bezpečnosti návštěvníků, eliminace negativního dopadu návštěvnosti na lesní prostředí výstavbou vhodných objektů a zařízení a usměrňování návštěvnosti lesa tak, aby byly sníženy negativní dopady na lesní prostředí (ochrana biologické rozmanitosti, ochrana kulturních a přírodních památek). Rozvoj nezemědělského podnikání s cíli různorodost venkovské ekonomiky, různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. Rozvoj cestovního ruchu s cíli různorodost venkovské ekonomiky, různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. 5. V současné době je podána projektová žádost DSO Úhlava do programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Zástupci obcí DSO Úhlava jsou členy sdružení. Projekt je zaměřen na prohlubování společných aktivit v rámci přeshraničního akčního sdružení Královský hvozd. 6.- - - -- 7. Leader ČR – 2006 Dotace: 3 000000,- Kč - Vlastní zdroje : 75 000,- Kč Realizace 5 projektů. 1)Přeshraniční zimní sportování pod Ostrým. Hlavním cílem tohoto projektu bylo propojení dvou atraktivních sportovních oblastí Železné Rudy a bavorského Rittsteigu udržovanou zimní běžeckou stopou okolím obce Hamry na Šumavě. K propojení byla využita cyklotrasa 2055. Návštěvníky bezpečně provedou orientační směrníky a informační panely. Důležitým existenčním bodem projektu je i přátelská spolupráce s bavorským partnerem, který zajišťuje strojovou údržbu trasy. Další podpořené projekty : 2)Rekonstrukce regionálního rekreačního areálu ve Strážově 3)Výstavba streetballového a skateboardového hřiště projekty zemědělských subjektů: 4)Pořízení kolového traktoru – ing. René Göndör 5)Pořízení strojního zařízení – Ing.Vladimír Kollross