Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Partnerství venkova
Název místní akční skupiny
Okres Blansko (Kraj Jihomoravský)
Účel místní akční skupiny Trvalá udržitelnost a rozvoj venkova jako jednoho celku.
Právní forma občanské sdružení
26989018
Datum registrace 25.1.2005
Sídlo Vísky č. 96, 679 33
Ulice a č. popisné/č. orientační Vísky č. 96
Obec/Pošta Vísky
PSČ 679 33
Telefon 516 475 82
Fax 516 474 480
Mobil 724 267 328, 602 745 680
E-mail dvoracek@maspartnerstvi.cz
Vlastní www stránky www.maspartnerstvi.cz
Fiše strategického plánu LEADER
FISCHE 1: Obnova a rozvoj vesnic
FISCHE 2: Občanské vybavení a služby
FISCHE 3: Podpora cest. ruchu a diverzifikace zemědělců
FISCHE 4: Modernizace zemědělských podniků
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil valná hromada MAS Partnerství venkova
Datum schválení 20.06.2007
Rozvojová strategie http://www.maspartnerstvi.cz/
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Společné téma: Trvalá udržitelnost a rozvoj venkova jako jednoho celku. MAS Partnerství venkova má zájem spolupracovat s MAS (LAG) v rámci celé EU.
Hlavní kontaktní osoba Ing. Stanislav Kamba, předseda MAS Partnerství venkova
Telefon (mobil) 602 745 680
E-mail visky@visky.cz
Další kontaktní osoba Petr Dvořáček, manažer MAS Partnerství venkova
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jana Přichystalová +420724547210 +420516474480 jprichystalova@centrum.cz
DE Bohuslav Kuda +420603564329 +420516474480 mu.kuda@letovice.net
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
MAS Partnerství venkova spolupracuje se slovenskou MAS Požitavie - Širočina, se kterou byla uzavřena partnerská smlouva o spolupráci. Spolupráce se týká zejména dvou oblastí - výměna zkušeností a příprava společných projektů. Další spolupráce se rozvíjí
Podrobné informace
1. Území sousedících mikroregionů Letovicko a Malá Haná se nachází v NUTS II Jihovýchod, v nejsevernější části Jihomoravského kraje (NUTS III), v okrese Blansko (NUTS IV). Mikroregion Letovicko se nachází v mírně zvlněném rázu krajiny na východním okraji Českomoravské vrchoviny s poměrně bohatým lesním porostem, jihovýchodní část spadá do geomorfologické jednotky Boskovické brázdy. Malá Haná se nachází východně od tohoto regionu. Ráz krajiny je také mírně zvlněný a množství lesů je srovnatelné. Území leží na rozhraní vlivů tří velkých administrativních center (Brno, Olomouc, Pardubice). Důležitým důvodem pro výběr území MAS byly společná historie a obdobný vývoj území, podobnost charakteru krajiny a života obyvatel, ucelenost dvou spolupracujících územních celků - mikoregionů a jejich přímé sousedství, provázanost větších center (Velké Opatovice, Letovice) a společná spádovost návazných služeb, úřadů, škol, vystému dopravy a celkově obdobné problémy obyvatel. Nemalou roli hrála také již existující spolupráce obou územních celků a společně realizované akce. 2. Místní akční skupina Partnerství venkova vznikla 14. 1. 2005 z iniciativy místních samospráv jednotlivých obcí, jejich sdružení na straně jedné, drobných zemědělců a podnikatelů na straně druhé. Historie začátku vzájemné spolupráce spadá do období konce roku 2004, kdy se zástupci dvou mikroregionů rozhodli provázat vzájemnou spolupráci a tuto spolupráci založit na principech Leader. V měsíci lednu 2005 se sešli v Letovicích zástupci obou mikroregionů s vytipovanými členy podnikatelských subjektů z obou území a zástupci neziskové organizace Fan-Club BOP Křetínka a založili MAS Partnerství venkova. Založení předcházela spousta osvětové práce, jak mezi obcemi, tak i mezi převážně zemědlskými subjekty. Informovanost probíhala i na veřejnosti i prostřednictvím regionálního tisku. U všech žadatelů o vstup byla posuzována především schopnost aktivně spolupracovat v rámci MAS a jejich potenciál pro naplňování cílů v navržené první a stručné variantě Strategického plánu. 3. Vizí integrované strategie rozvoje MAS Partnerství venkova je: Dosažení harmonického a udržitelného rozvoje celého regionu v oblasti hospodářství, lidských zdrojů a podnikatelské činnosti, podporovaného odpovídající technickou infrastrukturou a rozvojem cestovního ruchu, v kvalitním životním prostředí za využití potenciálu všech složek území. Integrovaná strategie MAS má výchozí tyto 4 hlavní cíle: Strateg. cíl 1 - Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, podpora zaměstnanosti. Strateg. cíl 2 - Polyfunkční využívání a technická infrastruktura krajiny. Strateg. cíl 3 - Obnova a rozvoj vesnic, kultura, sport, volný čas. Strateg. cíl 4 - Venkovská turistika, partnerství. Místní akční skupina se v závislosti na zvoleném tématu MAS, kterým je Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace zemědělských činností, v součinnosti s definovanými cíli, stanovenými v integrované strategii rozvoje MAS, rozhodla k výběru a realizaci následujících priorit: 1. obnova a rozvoj vesnice a jejího vzhledu, veřejných ploch, dopravní a technické infrastruktury, vesnických sídel a prostranství, vzhledu krajiny v návaznosti i na historické objekty, 2. obnova a rozvoj občanské vybavenosti, vesnických sídel a okolí budov a objektů i historických, služeb a tradic pro zatraktivnění a zlepšení života na vesnici, 3. rozvoj a diverzifikace zemědělských činností, služeb a řemesel se zaměřením na cestovní ruch a vytvoření podmínek pro rozvoj zemědělství jako hlavního aktéra utváření krajiny venkovského typu a předpokladu rozvoje cestovního ruchu, 4. rozvoj zemědělských podniků, staveb, technologií a služeb. Připravuje se aktualizace v rámci podání žádosti do 2. kola Programu rozvoje venkova, OSA IV. Leader