Informace o místní akční skupině a regionu

Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Pelhřimov (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny Pomoc při rozvoji regionu Humpolecka
Právní forma občanské sdružení
26984423
Datum registrace 16.12.2004
Sídlo Senožaty
Ulice a č. popisné/č. orientační Senožaty 166
Obec/Pošta Senožaty
PSČ 394 56
Telefon 739 426 320
Fax
Mobil 739 426 320
E-mail info@humpolecko.cz
Vlastní www stránky http://www.humpolecko.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
Podpora rozvoje kultury
Infrastruktura sportu a cestovního ruchu
Podpora zlepšování životního prostředí
Podpora celoživotního vzdělávání
Rozvoj veřejné správy a aktivní využívání ICT ve veřejné správě
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil strategie je ve fázi aktualizace
Datum schválení
Rozvojová strategie http://www.humpolecko.cz/strategie-rozvoje.html
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Pavel Hrala, manažer MAS
Telefon (mobil) +420 607 690 513
E-mail manager@humpolecko.cz
Další kontaktní osoba Bc. Petra Hrůzová
Telefon (mobil) +420 739 426 320
E-mail info@humpolecko.cz
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Mgr. Pavel Hrala manažer MAS +420 607 690 513 manager@humpolecko.cz
DE Bc. Petra Hrůzová administrativní pracovnice MAS +420 739 426 320 info@humpolecko.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
LAG Platania, Sicily
Podrobné informace
1. Region Humpolecko se nachází v nejrozsáhlejší horopisné oblasti ČR - Českomoravské vrchovině. Pro toto území jsou charakteristické tyto parametry: nejvyšší nadmořská výška 765 m, střední nadmořská výška 551 m, převládající výšková členitost 100 – 200 m, mírně zvlněné terény (střední sklon je 3,5°), průměrná roční teplota 7,2 °C, průměrný roční úhrn srážek přibližně 800 milimetrů. Území protíná dálnice D1 zhruba v poloviční vzdálenosti mezi Prahou a Brnem. Humpolecko je relativně chudý region s výší platů pod celostátním průměrem. Rozpočty obcí neumožňují realizovat větší investice, ročně maximálně v objemu 7 mil. Kč bez započítání investičního rozpočtu města Humpolec (cca 120 mil. Kč). V regionu probíhá relativně bohatý kulturní a sportovní život s celkovou účastí cca 80 tis. osob za rok. Na území se vyskytuje řada památek spíše lokálního významu. Při jejich dobré údržbě se však jedná o místa, která zpříjemní a oživí pobyt návštěvníků regionu. Podnikatelské prostředí v regionu je po restrukturalizaci odvětví relativně stabilní. Tradiční textilní výroba byla částečně nahrazena dřevozpracujícím průmyslem. V okolí dálnice je umístěno několik průmyslových zón v současné době obsazených již téměř ze 100 %. 2. Strategie vznikla za účasti širokého pestra místních partnerů. Kromě organizací sdružených v MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, jejichž představetelé nesli hlavní tíhu prací na strategii, byly jednotlivé aspekty strategie konzultovány s představiteli všech obcí v regionu a dalšími významnými představiteli místního života (podnikatelé, vedoucí pracovní NNO). 3. Strategický plán rozvoje regionu Humpolecko byl zpracován členy MAS pod vedením externího experta na období 2006 - 2013 s plánem aktualizace každé 2 roky. Poslední aktualizace probíhá právě v tomto období roku 2008. Největšími strategickými výhodami území je neporušené životní prostřední, malebná krajina a dobrá dopravní dostupnost prostřednictvím dálnice D1. Potenciál regionu je v rozvoji cestovního ruchu a to především se zaměřením na hipoturistiku (tradice soutěže Zlatá podkova, bakalářské studium oboru Chovatel koní, podnikatelské subjekty v oblastí chovu koní) a cykloturistiku (značené cyklostezky zaznamenávají zvýšený pohyb turistů). K posílení kvality života stávajících obyvatel povede zachování stávajících kulturních akcí a vznik nových kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel. Pro aktivnější rozvoj regionu je vhodné investovat do rozvoje infrastruktury v oblasti sportovního vyžití a to tak, aby z těchto investic měli prospěch i místní občané. Kvalita a především doprovodná infrastruktura stávajících sportovišť je nedostatečná. V regionu chybí sportovní zařízení vyššího standardu. Společně s investicemi do infrastruktury je třeba investovat do rozvoje lidských zdrojů => vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního ruchu, podpora začínajících podnikatelů v cestovním ruchu. Pro dlouhodobou udržitelnost kvality života a zachování atraktivnosti prostředí bude nutné investovat též do údržby kvalitního životního prostředí. 4. Jednotlivé priority a opatření strategie jsou podrobně rozpracovány ve strategické části místní rozvojové strategie. 5. Pod vedením MAS byly připraveny a finančně podpořeny projekty z Fondu Vysočiny pro podnikatele a z rozpočtu MMR pro obec. 6. Z PRV MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka čerpala z opatření 4.2.1. Realizace projektů spolupráce a z opatření 3.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. 7. Přehled všech realizovaných projektů MAS je podrobně popsán na WWW stránkách sdružení. Manažer MAS zajišťuje informační servis o dotačních programech pro obce v regionu.