Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Podlipansko, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Kolín (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny celkový rozvoj území
Právní forma obecně prospěšná společnost
27408507
Datum registrace 25.1.2006
Sídlo Pečky, Tř. Jana Švermy 141
Ulice a č. popisné/č. orientační Tř. Jana Švermy 141
Obec/Pošta Pečky
PSČ 289 11
Telefon 321 785 051
Fax 321 785 054
Mobil 602 578 297, 721 170 388
E-mail info@podlipansko.cz
projekty@podlipansko.cz
Vlastní www stránky www.podlipansko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Opatření 1: Venkov a kulturní dědictví
Opatření 2: Zlepšení dopravní infrastruktury
Opatření 3: Podpora občanské vybavenosti a spolkové činnosti
Opatření 4: Celoživotní vzdělávání
Opatření 5: Podpora místních mikropodniků
Opatření 6: Venkovský cestovní ruch
Opatření 7: Regionální, národní i mezinárodní partnerství
Opatření 8: Partnerství uvnitř území MAS
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

NNO a drobní podnikatelé z území
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Správní rada
Datum schválení 10.09.2008
Rozvojová strategie www.podlipansko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hledáme partnery v Polsku a na Slovensku.
Hlavní kontaktní osoba Jiří Kubeček
Telefon (mobil) 602 304 959
E-mail info@podlipansko.cz
Další kontaktní osoba Markéta Pošíková, Jana Havelková
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jana Havelkova projekty@podlipansko.cz
DE Michal Davídek
EN Renata Stehlin renalick@volny.cz
Ewa Chmelíková ewa.chmelikova@seznam.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Francie
Podrobné informace
1. Region - Území MAS Podlipansko leží ve východní části Středočeského kraje na rozhraní území spadajícím pod správu obcí Kolín, Nymburk, Poděbrady, Říčany a Český Brod. Území MAS Podlipansko je tvořeno DSO Pečecký region, Svazkem obcí mikroregionu Kouřimsko, Svazkem obcí Mikroregionu Pod Chlumem, městem Kostelec nad Černými lesy a dalšími partnerskými obcemi. Celkem Místní akční skupina zahrnuje 53 obcí. Oblast MAS Podlipansko o rozloze 47 619ha představuje zhruba 4% rozlohy Středočeského kraje. Leží v nížině (200-450 m.n.m.), v kulturní krajině s více než 75% podílem zemědělské půdy, s výhodným napojením na dopravní trasy (Praha - Kolín, Praha - Kutná Hora). Na území bylo trvale přihlášeno k 31.12.2007 celkem 37 911 obyvatel, tedy přibližně 3% obyvatele Středočeského kraje. 2.Partnerství - Tvorba SPL MAS navázala na zkušenosti při tvorbě Integrované rozvojové strategie Kvalita života pro MAS Podlipansko v letech 2005 - 6. Integrovaná strategie rozvoje regionu vznikala za procesního vedení ing. Jana Fialy, E consulting s.r.o. zvláštní metodou spojování lidí – „přístup týmového postupu s komunitními prvky“. Celkem 5 komunitních workshopů (cca 100 účastníků) Podrobněji o této metodě: (Článek v Leader+Magazine 7/2007 – Zkušenosti získané při přípravě na novou osu Leader). Principy projednávání: • Týmová práce založená na pravidlech. • Společný přístup k rozhodování. • Vzájemné respektování a naslouchání, což umožnilo vytvořit MAS bez jakéhokoliv střetu zájmů. Vlastní zpracování SPL proběhlo svépomocí, což znamená, že na jejím zpracování se podíleli členové MAS. Ještě předtím však proběhlo poměrně rozsáhlé šetření jak mezi zemědělskými podnikateli, tak mezi obyvateli obcí v území, kde proběhly komunitní workshopy (100 účastníků). Podklady z těchto šetření se pak staly spolu se strategickými plány jednotlivých mikroregionů podkladem pro návrhovou část a pro práci programového výboru. Garantem zpracování SPL byl Programový výbor, který intenzivně spolupracoval se Správní radou i ostatními pracovními skupinami MAS. Od srpna 2007 se Programový výbor scházel 1-2x týdně při přípravě strategie a pravidelně konzultoval svou práci se Správní radou. 3. Strategický plán Leader - Cesty k lidem - STRATEGICKÝ CÍL Podlipansko do roku 2013 rozvine svůj vnitřní potenciál a vytvoří takové podmínky, že Podlipansko bude krásnější, aktivnější, více podnikavé a spolupracující. Priorita 1: Cesty k Podlipansku krásnějšímu - opravené památky a místní komunikace Priorita 2: Cesty k Podlipansku aktivnímu - obecní objekty opravíme a zpřístupníme NNO, budeme zde vzdělávat Priorita 3: Cesty k Podlipansku podnikajícímu - zvýšíme ubytovací kapacitu regionu a počet drobných podnikatelů - území bude zajímavější pro cestovní ruch Priorita 4:Cesty k Podlipansku spolupracujícímu - vzniknou projekty mezinárodní i regionální spolupráce 5. Vlastní projekty 2005 Osvojování schopností LEADER+ (630 tis.Kč)- níže podrobněji 2006 Leader POV (4,7 mil. Kč) 2006 SROP 4.1.2 Vandrování Podlipanskem (3.7 mil.Kč) 6. Finanční zabezpečení - doufáme, že získáme LEADER ve 2. kole, zpracováváme projekty do ROP. 7. Dosavadní výsledky MAS LEADER dělá lídry MAS Podlipansko se podařilo získat finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj z Programu rozvoje venkova na projekt Leader dělá lídry. Jedná se o projekt, který metodou leader poprvé na území Podlipanska začal realizovat komunitně zpracovanou rozvojovou strategii regionu. Během května a začátkem června žadatelé podávali žádosti o finanční podporu svých projektů. V červnu 2006 schválila správní rada MAS Podlipansko o.p.s. celkem 15 projektů z 20 podaných k podpoře. Rozdělovalo se 3,7 mil. Kč. MAS Podlipansko zde pracovala jako grantová agentura – zajišťovala sestavení výběrové komise, výzvu na podávání projektů, výběr, administraci, monitorování projektů a závěrečné zhodnocení. Projekty byly rozděleny do čtyř oblastí: A) Studie spojené s územím Do tohoto podprogramu se přihlásily pouze následující dva projekty a oba uspěly. 1) Název projektu: Vznik strategické rozvojové studie na využití a záchranu kulturního dědictví Podlipanska Nositelem projektuje občanské sdružení Památky pro život, které získalo dotaci 120 tis. Kč, jedná se o vypracování studie, která se bude zabývat rozsahem, využitím a záchranou kulturního dědictví Podlipanska v celkové hodnotě 150 tis. Kč. Cílem projektu je vypracování určité koncepce záchrany a využití kulturního dědictví Podlipanska, vznik strategické rozvojové studie na využití a záchranu kulturního dědictví Podlipanska, doplnění Integrované strategie regionu Podlipanska. 2) Název projektu: Studie pro územní řízení - vodovod Nositelem projektu je Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem. Přidělená dotace 200 000,- Projekt je zaměřen na dlouhodobý problém v lokalitě tohoto regionu a tím způsob zásobování obcí pitnou vodou. Cílem projektu je vytvoření studie pro územní řízení, která bude navrhovat řešení zásobování obyvatel obcí mikroregionu pitnou vodou. Studie po dokončení bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci zásobování pitnou vodou obcí mikroregionu Pod Chlumem. B) Investiční projekt s dopadem na více obcí či mikroregionů O tento podprogram byl největší zájem, přihlásilo se 10 projektů, 6 z nich bude podpořeno. Jedná se o následující projekty: 3) Název projektu: Víceúčelové hřiště pro míčové sporty – I.etapa Nositelem projektu je obec Lošany. Přidělená dotace 217 098,- Projekt řeší výstavbu další části víceúčelového hřiště v rámci právě budovaného sportovního komplexu. Víceúčelové hřiště bude sloužit pro malou kopanou, nohejbal, volejbal, tenis, basket, házená, hokejbal, badminton či kolečkové brusle. Dále ho může využívat Hasičský spolek pro nácviky na soutěže. Cílem projektu je umožnění aktivního a společenského trávení volného času především pro mládež. Budou se zde konat turnaje v míčových sportech i pro obyvatele sousedních obcí. Obec Lošany plánuje pravidelnou organizaci turnajů v míčových sportech. Na některý z turnajů přijedou i zástupci partnerské obce Valkeřice ze Severních Čech. Partnerství mezi obcemi existuje již desetiletí. Podlipansko by chtělo tuto dobrou praxi přenést do života v našem regionu. Součástí projektu je i vytvoření pracovního místa správce sportovního areálu. 4) Název projektu: Cyklostezky Pečeckým regionem (II.etapa Milčice – Kostelní Lhota). Nositelem projektu je obec Milčice. Přidělená dotace 245 000,-. Projekt řeší změnu podoby současné cyklotrasy na cyklostezku. V současnosti touto lokalitou vede cyklotrasa po stávající polní cestě. Cesta není zpevněna, místy jsou výmoly opraveny stavebním odpadem a při dešti jsou některé úseky neprůjezdné. Cílem projektu je podpora cestovního ruchu v regionu díky nově vybudované infrastruktuře. Vytvoří se podmínky pro nové aktivity v oblasti turistiky a rekreace. Dalším důležitým cílem je zvýšení bezpečnosti cyklistů, protože současné cyklotrasy vedou po frekventovaných silnicích. 5) Název projektu: Oprava kostela sv. Jakuba Staršího Nositelem projektu je Římskokatolická farnost Pečky, která je majitelem kostela v Ratenicích. Přidělená dotace 50 000,-. Kostel sv. Jakuba Staršího je významným sakrálním objektem románského původu, který je zapsaný v ústředním seznamu kulturních památek ČR.V roce 2004 se začala opravovat střecha věže a v letošním roce budou za finančního přispění grantu MAS Podlipansko tesařské práce dokončeny. Cílem projektu je záchrana kulturní památky a umožnění jejího používání nejen pro náboženské účely, ale i pořádání koncertů. 6) Název projektu: Půjdeme si hrát Nositelem projektu je Dobrovolný svazek obcí Pečecký region. Přidělená dotace 560 000,-. Projekt slouží k vylepšení a vytvoření dětských hřišť v regionu. Do každé obce Pečecka budou nakoupeny hrací prvky na dětská hřiště a vhodně umístěny, aby byly přístupny veřejnosti. Hřiště budou maximálně bezpečná pro děti a na druhou stranu budou obsahovat spoustu pro děti atraktivních prvků na hraní. Hřiště se stávají přirozeným místem setkávání. Cílem projektu je rozšířit aktivity nabízející kvalitní trávení volného času menších dětí a jejich rodičů a seniorů, kteří s těmito dětmi budou chodit na dětská hřiště. Dále je důležité motivovat a vytvářet programy pro zlepšení vzhledu obcí a ploch v obcích i mezi obcemi. 7) Název projektu: Podium pro Podlipansko – abychom se lépe viděli. Nositelem projektu je občanské sdružení Asanace. Přidělená dotace 143 380,-. Pro pořádání kulturních a společenských akcí je důležitá dostupnost multifunkčního zařízení. Takovýmto zařízením může být určitě podium pro kulturní produkce. Multifunkční zařízení bude možné použít pro různé aktivity, jako je 1) podium – modulová sestava umožní vytvořit různé velikosti plochy – koncerty divadelní představení, besedy se zajímavými osobnostmi, 2) moduly pro výstavnickou činnost - výstavní plochy, 3) moduly pro výstavnickou činnost - stoly. Cílem projektu je rozšířit potenciál pro využití volného času – kulturní a společenské akce, které budou pořádány samosprávou, podnikateli, neziskovými organizacemi. Podnikatelé budou mít možnost pořádat výstavy a workshopy. Dalším cílem je pohyb podia po obcích celého Podlipanska, aby se mohl kulturní život rozvíjet v celém regionu. 8) Název projektu: Stop nejistotě ve stáří. Nositelem projektu je město Kouřim. Přidělená dotace 299 250,- Projekt se týká nákupu vozidla pro rozšíření služeb seniorům a invalidním důchodcům. Tímto projektem by Město Kouřim a obec Klášterní Skalice rády realizovaly myšlenku Stop nejistotě ve stáří rozšířením služeb pro seniory a invalidní důchodce. Realizací projektu by posílily vědomí všech občanů, že ve stáří jim obce jsou schopny pomoci a že nemusí ve stáří opouštět své domovy. Cílem projektu je zabezpečit seniorům a invalidním důchodcům alespoň jedno teplé jídlo denně. Dále zabezpečit seniorům a invalidním důchodcům, jejichž rodiny nemohou z různých důvodů pomoci, dopravu k lékaři do Kouřimi, do Kolína a do Českého Brodu. Cílem je i zajistit seniorům a invalidním důchodcům nákupy ve městě Kouřim a v obci Klášterní Skalice. C) Projekty směřované k rozvoji partnerství v mikroregionu i mezi mikroregiony Do tohoto podprogramu se přihlásilo 6 projektů, kromě jednoho byly všechny podpořeny. Jedná se o následující projekty: 9) Název projektu: Komunitní škola Plaňany Nositelem projektu je obec Plaňany. Přidělená dotace 85 600,-. Projekt komunitní školy je zaměřen na proces vzdělávání v obci se zapojením všech lidí bez rozdílu věku do života komunity. Ve škole budou otevřeny následující kurzy pro dospělé: 1) Základní obsluha PC, 2) Tvorba www.stránek, 3) Keramika pro maminky a děti, 4) Německý jazyk pro začátečníky, 5) Německý jazyk pro pokročilé, 6) Anglický jazyk pro začátečníky, 7) Anglický jazyk pro pokročilé, 8) Aerobic, 9) Cvičení pro každého. Z projektu bude financováno především vybavení, jako je nákup keramické pece, nástrojů pro práci s keramikou, zvukové aparatury a počítačového programu. Cílem projektu je zapojení lidí bez rozdílu věku do života komunity a využití materiálního potenciálu budovy základní školy. 10) Název projektu: Osobnosti Podlipanska. Nositelem projektu je občanské sdružení Archiv výtvarného umění.Přidělená dotace 376 000,- Tento projekt umožňuje všem cílovým skupinám získat informace, které jsou ve vztahu k územnímu vymezení jedinečné. Těmito cílovými skupinami jsou veřejnost laická (obyvatelé, návštěvníci), veřejnost odborná (regionalisté, historici, studenti, odborné instituce-muzea, galerie, knihovny), místní správa (obecní a městské úřady, turistická informační centra). Projekt Osobnosti Podlipanska spočívá ve shromažďování, zpracování a v časově trvalém (internetová databáze) i časově omezeném (putovní výstava) zpřístupnění informací o regionálních osobnostech. Cílem projektu je zpřístupnění informací o zhruba 500 významných osobnostech, které mají rodiště nebo působiště v Podlipansku a okolí. 11) Název projektu: Dobropolská slavnost. Nositelem projektu je obecní úřad Vitice. Přidělená dotace 60 000,-. Projekt je zaměřen na založení nové tradice – Dobropolská slavnost Podlipanské župy. Jedná se o soutěž jednotek SDH v regionu. Cílem projektu je tedy založení nové regionální tradice setkávání sborů dobrovolných hasičů. Dále je cílem projektu rozšíření a zkvalitnění schopností profesní dovednosti jednotek dobrovolné požární ochrany a propagace požární ochrany v malých obcích. 12) Název projektu: Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata. Nositelem projektu je Dobrovolný svazek obcí Pečecký region a bude realizován ve Vzdělávacím centru Pečecka. Přidělená dotace 56 000,-. Projekt obsahuje 8 velmi kvalitních a zajímavých přednášek a setkání. Kvalita přednášek je zajištěna erudovanými odborníky. Přednášky jsou určeny pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku od 6 do 12 let a jsou podány srozumitelně a přiměřeně oběma generacím. Témata přednášek je historie Pečecka, Kouřimska a Podlipanska. Propojení seniorů s dětmi je výhodné a důležité nejen pro ně samotné, ale i pro budování vztahu k regionu ze strany dětí. V neposlední řadě vznikne nová publikace o historii regionu. Cílem projektu je prohloubení partnerství v mikroregionu, podpora celoživotního vzdělávání a kvalitního trávení volného času dvou generací. D) Investiční projekty soukromého sektoru Do tohoto podprogramu se přihlásil 3 projekty a všechny byly podpořeny. 13) Název projektu: Péče o krajinu a cesty Podlipanska Nositelem projektu je soukromý zemědělec pan Ing. Miloslav Zapletal. Přidělená dotace 500 000,-. Jedná se o zakoupení traktoru, který bude vybavený univerzálním ramenem osazeným žací mulčovací hlavou. Traktor bude využíván v rámci regionu na vysekávání místních komunikací a cyklostezek. V případě zájmu lze využít v zimě na odklízení sněhu. Cílem projektu je údržba cest a krajiny na území MAS Podlipansko. Cílem je také navázání spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tedy pomoc obcím při údržbě krajiny. 14) Název projektu: Chladírenský sklad ovoce Nositelem projektu je Zemědělské družstvo Podlipan Vitice. Přidělená dotace 387 673,-. Projekt navazuje na výsadbu sadů, kdy pouze zchlazené ovoce je prodejné. Zakoupení technologie umožňuje zkvalitnění produkce s důrazem na výrobu zdravotně nezávadných potravin v kategorii vhodné i pro dětskou výživu (firma je významným dodavatelem ovoce výrobci dětské a medicínské výživy). Doprovodně projekt umožní pořádání exkurzí pro mládež a ostatní zájemce o problematiku zemědělské výroby. Cílem projektu je vytvoření nových pracovních míst v zemědělské oblasti a podpora konkurenceschopnosti významného místního podniku. 15) Název projektu: Pivovarské muzeum a archiv. Nositelem projektu je firma Dej Bůh štěstí s.r.o. Přidělená dotace 400 000,-. Projekt vychází z objektu pivovaru v Kostelci nad Černými lesy jako takového. Objekt pivovaru prochází rozsáhlou rekonstrukcí jejíž výsledkem by mělo být muzeum pivovarnictví. Množství exponátů, které byly v průběhu let nashromážděny, je tak velké, že by byla škoda neukázat je návštěvníkům pivovaru. Muzeum plní čím dál tím aktivněji funkci kulturního centra města Kostelec nad Černými lesy. Cílem projektu je vybudování muzea pivovarské historické technologie, dále kulturní vyžití občanů, zvýšení zaměstnanosti v lokalitě a spolupráce s ostatními institucemi ve spřízněných oborech. 2.1.2 Škola partnerství pro všechny Leader Podlipansko – škola partnerství pro všechny byl financován z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, 2.1.4 rozvoj venkova (LEADER+). Jedná se o pokračování procesu – projektu založení Místní akční skupiny Podlipansko, který byl financován z vlastních zdrojů zúčastněných subjektů bez podpory dotací a který započal na jaře 2005. Hlavní cíl projektu: zapojit území 3 mikroregionů a Města Kostelce nad Černými lesy, kde MAS Podlipansko působí, mezi přední MAS v ČR a vytvořit podmínky pro síťovou spolupráci v rámci národních a evropských sítí. Současně zvýšit schopnost MAS rozvoje území vlastními silami v letech 2007-13. Aktivity projektu: • Technická pomoc i- nákup techniky Pořízení 2 notebooků a tiskárny, nutného technického vybavení realizátorů projektu. • Analýza regionu – v rámci projektu byla nutná aktualizace analytické oblasti strategie území z důvodů rozšíření území regionu. • www strany MAS Podlipansko – v rámci projektu byly profesionálně vytvořeny webové strany MAS Podlipansko včetně efektivního redakčního systému a jeho rozběh a využívání • Založení měsíčníku MAS Podlipansko a jeho distribuce Byl založen a registrován zpravodaj Podlipanska a vydána 4 čísla zpravodaje • Vzdělávání veřejnosti regionu v komunitních procesech a tvorbě projektů MAS Podlipansko spolupracovala na projektech, které se realizovali komunitě, jako je např budování hřiště v Ratenicích nebo Vrbové Lhotě, komunitní projednání rozvoje sídliště v Pečkách. Po výzvě na předkládání projektů proběhl blok školení pro předkladatele projektů. • Pilotní tvorba místního partnerství Proběhlo komunitní plánování pilotního projektu v Kostelci nad Černými lesy. • Školení MAS Podlipansko Členové MAS prošli školením jak vyhlásit výzvu do území a jak přijímat a administrovat projekty. • Výstupní analýza regionu Výstupní analýza regionu by provedena odbornou firmou. • Mezinárodní spolupráce V rámci projektu proběhl seminář s mezinárodní účastí – získávání zkušeností. • Řídící a obslužné činnosti projektu Činnosti pro administraci a vyúčtování činností projektu po dobu jeho trvání. 2.1.3 Vandrování Podlipanskem Dne 26.6.2006 byla schválena zastupitelstvem Středočeského kraje žádost Vandrování Podlipanskem, reg.č. CZ.04.1.05/4.1.06.3/4159 k uzavření smlouvy o financování z prostředků GS SROP, podopatření 4.1.2 - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu. V září 2006 byla zahájena realizace.