Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Krušné hory, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Karlovy Vary (Kraj Karlovarský)
Účel místní akční skupiny Rozvoj a propagace regionu, aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy, jakož i spolupráce s dalšími partnerskými sdružením,resp. fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR a EU, spolupráce se svazkem obcí KH - západ,orgány st. správy, samospráv obcí.
Právní forma o.p.s.
22691022
Datum registrace 10.12.2007
Sídlo Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov
Ulice a č. popisné/č. orientační Klínovecká 1204
Obec/Pošta Ostrov
PSČ 363 01
Telefon 353 821 296
Fax 353 821 296
Mobil 602 117 067
E-mail mas_khz@volny.cz
Vlastní www stránky www.skhz.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Projektové fiše dosud nejsou k dispozici, jsou v přípravné fázi.
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Rozvoj a propagace regionu, podpora multifunkčního zemědělství a ochrana ŽP, koordinace projektů k rozvoji regionu, provoz IC - kordinace a rozvoj, zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potencionálu kraje, poradenská činnost.
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
pracovníci a podnikatelé na úseku rozvoji cestovního ruchu a služeb
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Členové MAS - valná hromada
Datum schválení 4.12.2006
Rozvojová strategie www.skhz.cz /prozatimní adresa do odvolání/
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Jitka Tůmová, předseda
Telefon (mobil) 728 369 026
E-mail pernink@volny.eu
Další kontaktní osoba Marie Krajcová, jednatelka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Tůmová 728369026 pernink@volny.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Obce a města v příhraničním Sasku Aue - Schwarzenberg, Breitenbrunn, Hohenstein-Ernstthal,Stadt Weiden - Bavorsko
Podrobné informace
- Region Krušné hory západ se nachází v Karlovarském kraji na západě území České republiky, těsně sousedí se Saskou stranou na hřebenech Krušných hor a rozkládá se od obce Potůčky po město Boží Dar, na jih přes Jáchymov, Ostrov a stáčí se na západ od Karlových Varů zpět do horské oblasti přes Novou Roli, Nové Hamry k Potůčkům. Oblast, která vymezuje MAS Krušné hory západ přímo nesousedí s jinou místní akční skupinou, ale s ostatními MAS spolupracuje a to především s MAS Mariánskolázeňsko, MAS Náš region, částečně s MAS Sokolov východ a MAS Vladař. Region Krušné hory – západ je téměř shodný se Sdružením Krušné hory – západ, jehož členové se stali členy MAS a tvoří 50% členskou základnu 16 obcí s administrativním rozdělením území: Abertamy, Boží Dar, Dalovice, Děpoltovice, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Nová Role, Nové Hamry, Ostrov, Pernink, Potůčky, Smolné Pece. Region je charakterizován polohou své oblasti Karlovarského kraje, který je nejmenší v ČR a který vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s krajem Plzeňským. Charakteristika regionu se vyznačuje především: Zápory: - nejmenší rozlohou Karlovarského kraje 3314 km2, což činí 4,25% rozlohy České republiky z od toho se odvíjí velikost regionu - nejnižším počtem narozených dětí v ČR (11. místo) - patří k nižšímu průměru výše nezaměstnanosti v regionu i v ČR, která se pohybuje kolem 9%, poměrně velký odliv obyvatel z regionu, především mladých obyvatel - region patří mezi regiony s nejnižší vzdělanosti obyvatel - region se řadí mezi regiony s nejnižšími průměrnými výdělky v porovnání s ČR, což může být odrazem i nejnižší vzdělanosti - nižší počet významných kulturních památek s mnoha historickými neudržovanými objekty, především v Jáchymově (historicky významné náměstí Republiky) - po roce 1989 vznikla z dopravního hlediska v kraji zcela nová situace. Otevřením hranic mnohonásobně vzrostla zejména silniční doprava a to jak osobních vozů, tak zejména vozů nákladních s nepříznivými dopady na životní prostředí, především po volném pohybu přes hranice v roce 2007 nepříznivě dopadá na životní prostředí a to na hraničních přechodech Boží Dar/Oberwiesenthal a Potůčky/Johanngeorgenstadt, kde se uvažuje s nákladní dopravou přes Krušné hory (Potůčky – Horní Blatná – Pernink – Hroznětín – Ostrov a dále do vnitrozemí) - v regionu je zatím nedostatečně rozvinuta venkovská turistika Klady: - region je po stránce geologické, geomorfologické, hydrologické a biologické velmi pestré území, přestože mnoho lokalit významných z hlediska ochrany krajiny a přírody bylo zničeno. - oblast je unikátním krajinným celkem s nižším zalidněným, s množstvím přírodně hodnotných lokalit (lesy, louky, rašeliniště, skalní útvary, vývěry minerálních vod a plynů – Jáchymov) s významným územím horského Božídarského rašeliniště v Krušných horách - region se řadí k vysokému podílu zalesnění v regionu s poměrně čistým ovzduším, region se řadí k vysokému podílu obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci a podíl čištění odpadních vod - v horských územích, zejména v Krušných horách jsou příznivé podmínky pro zimní sporty, pro jejichž provozování jsou k dispozici sjezdovky, běžecké trati a další zařízení. Pro sportovně založené hosty jsou k dispozici speciální zařízení pro golf a jezdecký sport. V posledních letech se rozvíjí i síť cyklistických stezek. - v regionu je poměrně široká síť informačních center, z nichž 9 IC má otevřeno celoročně a 5 IC v malých obcích mají omezený (sezónní provoz) 2) Partnerství Místní akční skupina (MAS Krušné hory západ) vznikla koncem roku 2005, registrována byla 10.12.2007 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/69695/07-R a bylo ji přiděleno IČ 22691022. Mas má formu občanské sdružení. MAS vznikla na základě místních iniciativ neziskové a zemědělské sféry,když hlavní organizátor založení MAS byly města a obce - členové Sdružení KH-Z, kterých je 16. Celkový počet členů je 38, což je poměrně výrazný počet, který se podílel na zpracování vize a následně i plánu strategického rozvoje MAS. Tím je dotčený region ve výhodě, že je zde zastoupen dostatečný počet obcí, které v místě spolupracují s neziskovými organizacemi, nebo se zemědělci. Již výše zmiňovaná Strategie rozvoje mikroegionu MAS Krušné hory západ byla vypracována pro potřeby programů LEADER +, LEADER ČR a jiných programů realizující metody LEADER a program EAFRD, na území regionu. Ve Strategii jsou použity principy a cíle vymezené všeobecnými pravidly LEADER uplatňovaný v ČR, který podpořili na seminářích při panelové diskuzi členové MAS a kteří se rozhodli jak budou prostřednictvím projektů naplňovány cíle rozvoje v letech 2008 - 2013, který si dali za cíl Zlepšení kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech - Krušné hory - krajina lesů čisté vody . Struktura společnosti MAS Krušné hory západ, o.s., tvoří: a) valná hromada b) předseda c) místopředseda d) výkonná rada f) komise (výběrová, finanční, monitorovací a kontrolní) - Výkonná rada má 5 členů z nichž 1 je předseda a místopředseda o.s., - Výběrové komise má 11 členů volených valnou hromadou se složením 50% zástupců státní správy a samosprávy a minimálně 50% zástupců soukromého sektoru) Výběrová komise je ustavena za účelem výběru vhodných projektů pro příjem podpory z programu LEADER+. Rozhodnutí výběrové komise se přijímají na základě stanovených kritérií a bodovacího systému, schválených valnou hromadou. Finanční komise má 3 členy volené valnou hromadou (VH) a je ustanovena za účelem kontroly hospodaření sdružení. Zprávu předkládá VH vždy po skončení účetního období, - monitorovací a kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení a má 5 členů volených VH. Monitorovací a kontrolní komise dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s finančními příspěvky schválenými sdružením na realizaci jednotlivých projektů. - Projektový manažer Funkci projektového manažera vykonává externí pracovnice, která má osvědčení (č.56/2007) o abolvování vzdělávání manažerů místních akčních skupin v rozsahu 90 hodin dle akreditace MŠMT, č.j. 15197/06-20/377. Manažerka je pověřena jednat za sdružení zejména v oblastech administrativních záležitostí a s tím spojených povinností, oblastech projektového řízení, úlohou manažera je aktivně zajišťovat chod společnosti, svolávat po poradě s předsedou MAS, valnou hromadu, pořizovat zápisy a především se podílet na kvalitní a včasné informovanosti celé členské základny, zajišťovat konzultaci projektových záměrů jednotlivých členů. 3) Rozvojová strategie Při zpracování strategie vycházela MAS z potřeb celého regionu a pečlivě konzultovala a zvažovala, která oblast je nejvíce potřebna pro podporu, propagaci, rozvoj a ve kterých oblastech. MAS zajistila zpracování přípravné studie, uspořádala semináře pro partnery informační semináře a následné panelové diskuse k zajištění dostatku vzájemných informací o regionu. Strategie byla průběžně s partnery MAS konzultována, připomínkována a na závěr schválena valnou hromadou 4.12.2006. Součástí Strategie rozvoje je seznam opatření - MAS Krušné hory západ, o.s., - LEADER+ se stručným odůvodněním: Region je charakterizován víceoborovou strukturou hospodářství a existencí tradičních odvětví výroby a služeb, silným podnikáním je v regionu lesnictví, současně také nerostným bohatstvím (léčivé prameny). Úspěšný přechod těchto podniků na podmínky EU, vyšší efektivita, konkurenceschopnost, diverzifikace zemědělských činností a využití tradičních oborů k dalšímu rozvoji je předpokladem pro sociální stabilitu v regionu i v následujícím desetiletí. Priority Strategie - dlouhodobá strategická vize: - Tvorba nových pracovních příležitostí - Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy, podpora zakládání podniků - Podpora cestovního ruchu - informace, služby, turistická infrastruktura - Podmínky růstu a kvalita života na venkově - Obnova a rozvoj vesnic, základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova - Ochrana a rozvoj dědictví venkova - Vzdělávání a místní partnerství - Vzdělávání a informace, získávání dovednosti, animace a provádění. Cíle opatření: 1. Zvýšení produktivity práce podnikatelských subjektů z oblasti zemědělství 2.Udržení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů na trhu EU 3. Podporování účelné restrukturalizace podniků s cílem zvýšení produktivity práce 4. Rozšíření struktury a počty pracovních míst 5. Stimulování k zakládání nových firem využívajících tradičních oborů a oborů navazujících na zemědělskou činnost Aktivity naplňující opatření: a)Programy na restrukturalizace firem včetně řešení dopadu na zaměstnanost b)vytváření nových firem v tradičních oborech výroby a služeb a v oborech navazující na zemědělskou činnost, c)Programy na implementaci legislativy EU v oblasti ekologie a bezpečnosti práce d)Tvorba clusterů v tradičních oborech e)společné obchodní aktivity tradičních výrobců f)pořádání veletrhů a výstav g)tvorba poradenských kapacit Kritéria pro výběr projektů: - viz hodtící kritéria Strategie - počet nových pracovních míst - počet participujících podniků, podnikatel a jiných subjektů Realizační výstupy opatření: - Realizovaná restrukturalizace (počet/ rok) -Propagační a marketingové akce (počet akcí,počet návštěvníků/rok) - Nově vzniklé podniky a živnosti v tradičních oborech výroby a služeb počet/rok) - nová pracovní místa Dopady na ekonomiku kraje: - Nové podniky a živnosti (počet/rok) - stabilizace počtu zaměstnaných v podnicích nad 250 zaměstnanců absolutní počet podniků, souhrnný počet zaměstnanců) - zvýšení objemu výroby a služeb (DPH a % a rok) Zvýšení exportu (objem, hodnota a %-ní přírůstek vývozu/rok) - Růst počtu podnikatelských subjektů v tradičních oborech počet a%úrok) Cílové skupiny: - Sdružení podnikatelů - Individuální podnikatelé - Města a obce Garant a spolupráce: - MZE ČR, LEADER+ - soukromý sektor -Kraj, Města a obce - komory, podnikatelské svazy a sdružení Geografické pokrytí: Celé území regionu MAS Krušné hory západ 4)Vlastní projekty MAS - - Kordinace rozvoje regionu Krušné hory západ Navrhované priority (nesetříděno) Oživení území podél Ohře Zvýšení počtu hraničních přechodů do SRN pro individuální turistiku Zaměření na kvalitu životního prostředí Zlepšení dopravní obslužnosti mikroregionu Nakládání s odpadem a zvýšení podílu na třídění odpadu Využití území Natury 2000 pro pilotní projekty (např. ekoturistika, výukové a vědeckovýzkumné účely Ekoagroturistika jako možnost podnikání Podpora zemědělskému podnikání Informační služba jako servis pro malé a střední podnikatele Realizace produktového balíčku cestovního ruchu napojeného na celý mikroregion Rozšíření technické infrastruktury do hor, zejména komunikační technologie – internet Propagace architektury reálného socialismu pro cestovní ruch (zejména Ostrov) Střední školství přiblížit více do obcí Projekty rekvalifikací a celoživotního vzdělávání dle potřeb mikroregionu (např. Počítačoví gramotnost) Základní školství – speciální pedagogika Projekt vyhledávání a zprostředkování práce Komplexní mobilní systém sociálních služeb Nízkoprahové zařízení pro mládež Využití stávající infrastruktury (zejména u škol) pro sport a volný čas Posilování vědomí o regionu Obnova tradic Navrhované strategické zaměření regionu – heslo identifikovatelné s regionem (nesetříděno) Hory a lázně Kraj lázní, lesů a porcelánu Lesy a lázně Hory a Ohře Kraj, ve kterém se dobře žije Vzdělaní lidé Památky a tradice Čisté prostředí