Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.
Název místní akční skupiny
Okres Kroměříž (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny komplexní rozvoj zájmového území, ochrana společných zájmů
Právní forma občanské sdružení
27042979
Datum registrace
Sídlo Bystřice pod Hostýnem
Ulice a č. popisné/č. orientační Fryčajova 888
Obec/Pošta Bystřice pod Hostýnem
PSČ 768 61
Telefon 573 330 684
Fax 573 330 684
Mobil 739 304 032
E-mail starosta@loukov.cz
Vlastní www stránky www.mas-podhostynska.cz
Fiše strategického plánu LEADER
F1: Trvale udržitelný rozvoj podhostýnského regionu
F2: Občanské vybavení a služby
F3: Obnovení kulturních a historických hodnot venkova
F4: Nová šance a příležitosti pro venkov 2007-2013
F5: Nebojíme se podnikat!
F6: Diversifikace zemědělství
F7: Podpora zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Kvalita života ve venkovských oblastech
Cílová skupina Mladí lidé
Ženyzemědělci a drobní podnikatelé
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Podhostýnska
Datum schválení 22.8.2006
Rozvojová strategie www.mas-podhostynska.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Slovensko-zimní turistika
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Eva Kubíčková, manažer MAS
Telefon (mobil) 773 636 219
E-mail kubickova@mas-podhostynska.cz
Další kontaktní osoba Ing. Antonín Zlámal, předseda MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Občanské sdružení Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. (dále jen MAS Podhostýnska) je občanským sdružením zaregistrovaným na Ministerstvu vnitra ČR dne 11.9.2006, pod č.j. VS/1-1/65101/06-R. Sdružuje členy z území Mikroregionu Podhostýnsko, které tvoří obce: Bystřice pod Hostýnem (včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Sovadina a Rychlov), dále obce Blazice, Brusné, Chomýž, Chvalčov, Jankovice, Komárno, Loukov (včetně místní části Libosváry), Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem a Vítonice. Jedná se celkem o území 15 samosprávných obcí a 5 místních částí. K 31.12.2006 žilo na území MAS 16 367obyvatel. Sídlem MAS Podhostýnska je Rusava. Adresa: Rusava 248, 768 41 Podhostýnský region patří mezi vyhledávané turistické oblasti. Hostýnské vrchy nabízí spoustu rekreačních a sportovních možností nejen v letním období, ale i v zimní sezóně. V oblasti průmyslu a zemědělství se mikroregion potýká s úbytkem pracovních příležitostí a nezaměstnaností. Jedním z možných prvků, které by danou situaci v mikroregionu mohly zachránit, se jeví revitalizace a restrukturalizace zemědělství, resp. oživení velkých zemědělských areálů, které v současné době nemají řádného využití. Velký potenciál území se nachází v oblasti cestovního ruchu. Podhostýnský mikroregion spadá do okresu Kroměříž, jenž býval okresem průmyslově zemědělským. I nyní je nejvíce ekonomicky aktivních obyvatel, a to 33,4 %, zaměstnáno v průmyslu (strojírenském, potravinářském, dřevařském a ostatním zpracovatelském). V zemědělství a lesnictví pracuje již jen 5,6 % ekonomicky aktivních osob. Větší podíl pracuje v oblasti dřevozpracujícího průmyslu, sociální činnosti, v oblasti obchodu, stravování, ubytování a ve stavebnictví. Nížinná oblast, převážně kolem toku řeky Moravy, vytváří dobré podmínky pro pěstování ovoce, zeleniny i náročnějších zemědělských plodin. V důsledku privatizace a restrukturalizace průmyslu, přibližně od poloviny 90. let, se začala měnit hospodářsky stabilní pozice okresu i celé východní Moravy. Působí zde i vliv špatné dopravní obslužnosti území. Ta by měla být v nejbližší době zlepšena stavbou dálnice D1 s návazností na rychlostní komunikace. K rozvoji celé oblasti přispěje i rychlostní komunikace 1/55 a R49 na dálnici D1 z Brna do Přerova. V mikroregionu má tradiční zastoupení průmysl dřevařský, nábytkářský, textilní a mlékárenský. Poslední dobou stále více vzrůstá význam podnikání v cestovních ruchu jako jsou restaurace, ubytovací zařízení, lyžařské areály a drobné navazující služby. Mikroregion disponuje dostatkem vhodných rozvojových ploch, ale zde se stává problémem nebo omezením jejich špatná připravenost pro investory. Nedostatek vybudované technické infrastruktury je brzdícím faktorem rozvoje celého mikroregionu. Negativní tendencí, která se může v mikroregionu projevovat, je odliv kvalifikované pracovní síly do průmyslových areálů Hulína, Kroměříže a Zlína za vyššími výdělky. Partnerství: MAS je partnerství složené z vyrovnaného počtu zástupců různých socioekonomických sektorů na území regionu MAS. Na rozhodovací úrovni tvoří zástupci místních nezávislých subjektů (tj.zástupci soukromého a neziskového) 56% a zástupci veřejného sektoru též 44 %. Všichni členové MAS mají v regionu trvalé bydliště a nebo na tomto území podnikají. Po zjištěných skutečných potřeb všech subjektů MAS zahájila v roce 2006 intenzivní přípravu vytvoření strategického dokumentu. Jedním z partnerů v této části zpracování strategie MAS bylo zapojení společnosti - Regionální rozvojová agentura východní Morava ze Zlína, která se stala hlavním poradcem při zpracování záměru. MAS, především její programovací výbor velmi úzce spolupracovali s touto společností pro zajištění co nejrelevantnějších podkladových materiálů pro zpracování strategie MAS. Další společností, která se spolupodílela na vytvoření kvalitní strategie byla rozvojová agentura ASR s.r.o. z Olomouce. MAS Podhostýnska má dva statutární zástupce – předsedu a místopředsedu sdružení. Dalšími orgány MAS jsou: - Programový výbor - má 5 členů a jeho předsedou je předseda MAS Podhostýnska Bohumil Škarpich. • Zpracovává rozvojovou strategii MAS ke zvolenému tématu • Zpracovává záměr a stanoví výběrová kritéria • Připravuje výzvu pro žadatele z oblasti území působnosti MAS • Schvaluje výběr projektů, který připravila Výběrová komise a předá jej k definitivnímu schválení Valné hromadě (na toto jednání pozve zástupce platební agentury) - Výbor sdružení – řídí občanské sdružení. Výbor je sedmičlenný a skládá se z členů Programového výboru, předsedy, místopředsedy a předsedy Podhostýnského mikroregionu • Zřizuje dle potřeby sekretariát a manažerský tým (manažer, projektový manažer, finanční manažer, účetní, administrativní pracovník, poradci, apod.) - Sekretariát Výboru sdružení – počet členů sekretariátu, jejich pozice a náplň činnosti stanoví Výbor sdružení. Sekretariát má minimálně manažera a účetní, kteří mohou být zaměstnanci sdružení. Manažer řídí přípravu integrované strategie a Strategického plánu Leader MAS Podhostýnska, jejich realizaci a aktualizace. Zpracovává projektové žádosti MAS Podhostýnska a pomáhá při zpracování strategií a výběru projektů. Moderuje jednání partnerů a řídí veřejné schůze. Vede účetnictví dle platných zákonů a pravidel - Revizní komise - provádí právní a věcný dohled nad činností MAS Podhostýnska a kontrolu hospodaření - Monitorovací výbor - Sleduje průběh a realizace jednotlivých schválených projektů. Komunikuje s navrhovateli, realizátory, Programovým výborem a Výběrovou komisí o dodržování podmínek stanovených pro realizaci projektů. - Výběrová komise – tvoří ji místopředseda sdružení a 8 členů, přičemž většina (nad 50 %) členů musí zastupovat soukromý sektor. Provádí hodnocení a bodování předložených projektů podle schválených kritérií a bodovacích tabulek. Rozvojová strategie: SPL MAS Podhostýnska se opírá především o následující opatření PRV: Osa I - ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICVÍ Opatření: I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků Osa III – KVALITA ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A DIVERSIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ VENKOVA Opatření: III.1.1. Diversifikace činností nezemědělské povahy Opatření: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Opatření: III.1.3. Podpora cestovního ruchu Opatření: III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Priorita č.1: Trvale udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života na venkově Cíle:  Zvýšení kvality života a atraktivity Podhostýnska rozvojem a zvýšení dostupnosti služeb pro obyvatele a zlepšením vzhledu obcí  Podpora rozvoje občanské společnosti v obcích Podhostýnska  Rozvoj cestovního ruchu s využitím přírodního a kulturního potenciálu Podhostýnska Priorita č. 1 bude realizována prostřednictvím tří FICHÍ. FICHE 1: Obnova a rozvoj vesnic FICHE 2: Občanské vybavení a služby FICHE 3: Obnovení kulturních a historických hodnot venkova Priorita 2: Cíle : Zlepšovat ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost podniku lepším využitím produkčních faktorů, rozvojem technického potenciálu, inovacemi a zlepšeným zpracováním a marketingem surovin a produktů. Priorita bude realizována prostřednictvím FICHE 4: FICHE 4: Nová šance a příležitosti pro venkov 2007 -2013 PRIORITA Č.3: Cíl Priority: - Využití výhod a předností území Podhostýnska k posílení konkurenceschopnosti regionu - Zvýšení potenciálu a atraktivity Podhostýnska pro turisty a návštěvníky - Obnova a zachování tradičních řemesel a tvorba pracovních příležitostí - Zvýšení kvality služeb pro obyvatele Priorita bude realizována prostřednictvím tří FICHÍ: FICHE 5: Nebojíme se podnikat ! FICHE 6: Diversifikace zemědělství FICHE 7: Podpora zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu Připravované projekty 2008 Ve spolupráci s Podhostýnským mikroregionem: 1) Propagace regionu – Pohlednice PMR a Leták – Pěšky a na kole Podhostýnským mikroregionem 2) Infotabule s mapou regionu a zajímavostmi jednotlivých obcí 3) Projekt běžkařských tras Hostýnských hor 4) Rozhledna na Kelčském Javorníku 5) Lesní železnice Rajnochovice – Občanská dráha o.s. 6) Značení a úprava povrchu cyklostezek Podhostýnského mikroregionu 7) Kamerový systém – přehled klimatických podmínek pro podpory cestovního ruchu Ve spolupráci s partnerskými MAS Záhoří-Bečva a MAS OPRV: 1.) Regionální značení výrobků 2.) Společné projekty rozvoje území všech MAS Projekty členů MAS Podhostýnska: 1) Rekonstrukce objektu pro účely ubytování, agroturistiky 2) Výpočetní technika a evidence v lesním hospodářství 3) Rekonstrukce osvětlení schodiště na sv. Hostýně 4) Školící a rekvalifikační centrum Podhostýnského mikroregionu 5) Nákup traktoru s radlicí na úklid obecních komunikací 6) Nákup techniky na úklid chodníků a veřejného prostranství 7) Strategický plán města Bystřice pod Hostýnem 8) Mini CZT Rusava a energeticky úsporná opatření u napojených objektů 9) Rekonstrukce Tělocvičny 10) Amfiteátr Čecher 11) Biocentrum – dokončení prací 12) Odbahnění rybníku a vytvoření systému odkalovacích nádrží 13) Kořenová ČOV 14) Nákup Mulčovače pro zpracování biomasy 15) Rekonstrukce kulturního a sportovního areálu 16) Občerstvení a sociální zařízení sjezdovky Rusava 17) Nákup sekačky pro údržbu veřejných prostranství 18) Nákup sekačky pro údržbu sjezdovky 19) Komunikace k restauračnímu zařízení Grůň Pro naši MAS byly schváleny v programu LEADER prostředky ve výši 4 727 028 Kč do IV.1.2 a 991 805 Kč do IV.1.1. Předfinancování je zajištěno úvěrem. Mezi úspěšně vybrané projekty psané manažerem MAS patří kořenová ČOV v obci Osíčko.