Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Labské skály (Místní akční skupina Labské skály)
Název místní akční skupiny
Okres Děčín (Kraj Ústecký)
Účel místní akční skupiny Pracovat metodou Leader, aktivovat lidský potenciál, rozvoj regionu
Právní forma občanské sdružení
27010066
Datum registrace 12.10.2005
Sídlo Jílové
Ulice a č. popisné/č. orientační Mírové náměstí 280
Obec/Pošta Jílové
PSČ 40701
Telefon 472 779 113
Fax 412 550 203
Mobil 737 155 959
E-mail esipova@seznam.cz
jirina.bischoffiova@seznam.cz
Vlastní www stránky www.maslabskeskaly.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Stezky a volný čas
2. Rozvoj obcí
3. Občanské vybavení a služby
4. Zázemí pro kulturu a sport
5. Zemědělství
6. Vzdělávání
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
obyvatelé a návštěvníci regionu
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Labské skály
Datum schválení 19.9. 2006
Rozvojová strategie www.leaderplus.labskeskaly.info
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO, v přípravě setkání s potenciálním partnerem ze saské strany
Hlavní kontaktní osoba ing. Eva Šípová, předsedkyně
Telefon (mobil) 602 688 935
E-mail esipova@seznam.cz
Další kontaktní osoba Jiřina Bischoffiová, manažerka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Václav Zibner 412557723 412550203 mst@mujilove.cz
DE Eva Šípová 472779113 412550203 esipova@seznam.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
V roce 2008 by MAS Labské skály chtěla připravit společné projekty s některými obcemi LAG Sächsische Schweiz, protože území MAS zasahuje až ke státním hranicím se Saskem.
Podrobné informace
1. Region: MAS Labské skály působí v Ústeckém kraji, v katastrálním území obcí Dobkovice, Jílové, Libouchec, Malšovice, Petrovice, Povrly, Ryjice, Tisá a Velké Chvojno. Území je ohraničeno městy Ústí nad Labem a Děčín, a dále řekou Labe na jedné a státní hranicí se Saskem na druhé straně. Najdete zde místy neporušenou přírodu, region má současně velký potenciál pro cestovní ruch a volnočasové aktivity. 2. Partnerství: iniciátorem vzniku MAS byl mikroregion Labské skály, s nímž je MAS dosud provázána – jejich území je identické a všechny členské obce mikroregionu jsou zároveň členy MAS. Postupně, jak se veřejnost dozvídá o MAS a její činnosti, se rozšiřuje, příp. obměňuje členská základna. V MAS LS dostávají prostor podnikatelé, NNO, aktivní občané i zástupci obcí, nechybí samozřejmě ani zemědělci a ženy. Tato spolupráce je praktická, protože máme vždy několik úhlů pohledu a hledáme nejlepší řešení pro všechny zúčastněné. MAS podporuje některé akce svých členů, zároveň si tak zajišťuje propagaci. Orgány MAS: Programový výbor (totožný se správní radou) Výběrová komise Revizní komise Monitorovací výbor Přípravu rozvojové strategie a SPL má na starosti programový výbor. Strategické dokumenty schvaluje valná hromada, nejvyšší orgán MAS. Hodnocením a výběrem projektů je pověřena výběrová komise. Návrh rozhodnutí výběrové komise následně schvaluje programový výbor. 3. Rozvojová strategie Priority MAS Labské skály: A. Cestovní ruch a volný čas B. Rozvoj obcí a péče o krajinu C. Spolupráce a vzdělávání Vize pro MAS Labské skály na základě priorit • Region s bohatou nabídkou v cestovním ruchu a pro volný čas • Vzkvétající region – dobré zázemí pro obyvatele i návštěvníky (kulturní, sportovní, atraktivní vzhled obcí, životní prostředí) • Region přívětivý k dětem. V dětech je naše budoucnost. Až vyrostou, zapojí se mladí lidé do rozvoje svého regionu. Společně s dětmi a mládeží spolupracují i jejich rodiče a prarodiče a rozvíjejí různé formy spolupráce (komunitní, mezisektorová, přeshraniční). • Fungující přeshraniční spolupráce obcí, organizací i občanů. • Stále se rozšiřující komunitní spolupráce v obcích • Aktivní podnikatelé v regionu včetně zemědělců, jejich spolupráce s dalšími resorty • Dosažení soběstačnosti regionu MAS po roce 2013 – abychom nebyli závislí pouze na dotacích. Naše MAS chce svojí činností dosáhnout šetrného využití přírodních potenciálů, které se v našem regionu nabízejí. To souvisí s rozvojem nabídek pro cestovní ruch a volný čas, pokud možno ve spolupráci se saskými partnery. Dalším cílem je opravená a nová infrastruktura pro kulturu a sport (hřiště, sportoviště, koupaliště a víceúčelové komplexy, kina, kulturní domy, klubovny, dětská a dopravní hřiště apod.). Jestliže chceme motivovat obyvatele, aby zůstali v regionu, musíme jim nabídnout vedle infrastruktury i možnosti využití volného času. Zároveň tak zajistíme zvýšení atraktivity regionu pro návštěvníky. V neposlední řadě dojde k vytvoření nových pracovních míst. Snažíme se o zapojení dětí do dění v regionu. Zjistili jsme, že mají zájem, a chceme je brát jako partnery. Pokud děti mohou ovlivnit (podle svých možností) budoucí vývoj a samy něco vytvoří, více si pak svého díla váží a posílí se jejich identifikace s regionem. Děti předají informace svým rodičům a prarodičům a tím získáme další partnery pro spolupráci. Většina projektů může být realizována přeshraničně, proto jsme oslovili saské partnery a připravujeme spolupráci. Chceme rozvinout fungující přeshraniční spolupráci, a tím propojit obě strany pohraničí. Vzniknou další kontakty, nová přátelství, a průběžně budou vznikat projektové náměty. Ze společné česko-saské minulosti přejdeme do společné budoucnosti. Zároveň je pro nás důležité neustále posilovat komunitní spolupráci v obcích, abychom naplnili princip Leader a rozvíjeli náš region zdola, podle námětů a přání jeho obyvatel. S tím souvisí podpora a spolupráce s podnikateli a zemědělci. Společně zajistíme rozvoj regionu, péči o krajinu a vznik nových pracovních míst. Všechny tyto snahy směřují k zajištění soběstačnosti našeho regionu, tak aby zde byl dostatek finančních zdrojů, aby území MAS nebylo po roce 2013 bezpodmínečně závislé na dotacích. Celkové cíle MAS 1. Podpořit rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit v regionu 2. Intenzívní rozvoj obcí prostřednictvím oprav stávajícího a budování nového zázemí pro sport, kulturu, společenské dění 3. Spolupráce se zemědělskými subjekty, společná péče o krajinu 4. Zajištění vzdělávání pro různé cílové skupiny (podnikatelé, zemědělci, práce s dětmi, výměna zkušeností aj.) vč. odstranění jazykové bariéry Dílčí cíle 1) Vybudování a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch a pro volnočasové aktivity 2) Zlepšení infrastruktury v obcích a vzhledu obcí 3) Zlepšení občanského vybavení, zajištění zázemí pro školy, spolky, občany, zázemí pro práci s dětmi a mládeží aj. 4) Oživení regionu - pořádáním kulturních a sportovních akcí, s přednostní podporou projektů týkajících se dětí a mládeže. + propagace území MAS, činnosti MAS a partnerství (vydávání propag. materiálů, brožur apod., info o projektech a partnerství) 5) Práce s dětmi a mládeží – rozvoj, zapojení dalších aktérů, přeshraniční kontakty 6) Rozvíjení a zlepšení spolupráce - komunitní, regionální, nadregionální a mezinárodní (promítá se do všech ostatních cílů, je jejich součástí) 7) Podpora podnikatelů, zajištění nových pracovních míst 8) Podpora zemědělských subjektů, partnerství s nimi, společná péče o krajinu 9) Vzdělávání – zajistit vzdělané podnikatele, pracovníky a občany pro region; odstranění jazykové bariéry pro spolupráci se Saskem (pořádání jazykových kurzů) 4. Fiše SPL 1. Stezky a volný čas 2. Rozvoj obcí 3. Občanské vybavení a služby 4. Zázemí pro kulturu a sport 5. Zemědělství 6. Vzdělávání Způsoby dosažení realizace strategie/ fiší: MAS si stanoví kritéria pro výběr projektů. Tím bude žadatele motivovat k předkládání takových projektů, jejicž realizace přispěje k dosažení naplánované vize pro náš region. Musí vybírat projekty, které splňují daná kritéria, aby mohlo být dosaženo cílů SPL. MAS musí realizaci projektů průběžně monitorovat a nadále spolupracovat se spolehlivými partnery na rozvoji regionu. 5. Projekty členů s podporou MAS Mikroregion Labské skály získal dotaci z POV Ústeckého kraje na aktualizaci Strategie rozvoje mikroregionu. Zpracováním strategie je pověřena manažerka MAS, pracovní skupinu pro zpracování aktualizace strategie tvoří členové MAS Labské skály. V letošním roce se MAS spolupodílela na následujících akcích svých členů: Plavba po Labi (Dobkovice) Koňský den ve Slavošově Dětský den v Povrlech Akce na záchranu železnice (Libouchec) Antonínský pochod (OS Chvojensko) Ve spolupráci se členy MAS připravujeme: Hvězdicový pochod na hrad Blansko – 13. září 2008 (OS na záchranu hradu Blansko) Prezentaci v rámci Jílovských slavností 18. – 21. září 2008 (město Jílové) Pochod „Po stopách Soběslava“ – září 2008, termín bude upřesněn (obec Petrovice) Z dalších os MAS zatím nečerpala. 6. Finanční zabezpečení MAS podá žádost do PRV MZe Osy IV. Leader v září 2008. Zdrojem příjmů MAS jsou členské příspěvky, prodej vlastního propagačního materiálu (nyní v tisku), oslovíme sponzory v regionu. MAS zpracuje projektovou žádost do Fondu malých projektů programu Cíl 3. Dalším zdrojem příjmů budou odměny za zpracování projektových žádostí pro členy i nečleny MAS. 7. Dosavadní výsledky V r. 2007 MAS úspěšně realizovala česko-německý projekt „Spolupráce na venkově“. Součástí projektu bylo vydání informačního letáku „Obec Ryjice a hrad Blansko“ v českém a německém jazyce, uspořádání odborného semináře pro zemědělce, Hvězdicový pochod na hrad Blansko a akce pro děti „šikovné ruce“ a vodní fontána v rámci Jílovských slavností. SDH Povrly, obec Povrly a MAS Labské skály uspořádaly v září 2007 česko-německou akci „Vodní fontána v Povrlech“ s účastí českých a německých SDH (sdružení dobrovolných hasičů). Občanské sdružení Mosazný muž a MAS Labské skály uspořádaly v červenci 2007 akci „Mosazný muž“ v Povrlech (sportovní soutěž ve 3 disciplínách: plavání, jízda na kole, běh) s česko-německou účastí. V současné době MAS LS zpracovává Strategický plán LEADER, podporuje kulturní, sportovní a společenské akce svých členů či přátel (zajištění účinné propagace MAS) a systematicky se věnuje propagaci ISPÚ a činnosti MAS. Hledáme nové partnery v regionu pro spolupráci. Navázali jsme kontakt a rovněž partnerskou LAG v Sasku. V letošním roce připravíme česko-německý projekt setkávání na rok 2009.