Informace o místní akční skupině a regionu

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko
Název místní akční skupiny
Okres Znojmo (Kraj Jihomoravský)
Účel místní akční skupiny
Právní forma občanské sdružení
27037215
Datum registrace 28.6.2006
Sídlo Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Ulice a č. popisné/č. orientační Okružní 394
Obec/Pošta Moravský Krumlov
PSČ 672 01
Telefon 515 230 240
Fax 515 230 240
Mobil 724 702 722
E-mail office@zivepomezi.cz
manager@zivepomezi.cz
Vlastní www stránky www.zivepomezi.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1 - modernizace ZEMĚDĚLSKÝCH podniků
2 - podpora místních produktů
3 - neproduktivní investice v lesích
4 - diverzifikace činností nezemědělské povahy
5 - podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
6 - podpora cestovního ruchu
7 - služby v cestovním ruchu
8 - obnova a rozvoj vesnic
9 - kulturní dědictví venkova
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil valná hromada
Datum schválení 8.8.2007
Rozvojová strategie www.zivepomezi.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
MAS má zájem spolupracovat s partbery, v současné době se snažíme hledat vhodné partnerské země a témata spolupráce.
Hlavní kontaktní osoba Ing. Jiří Němec, předseda
Telefon (mobil) 606 688 212
E-mail nemec-jiri@seznam.cz
Další kontaktní osoba Ing. Jitka Schneiderová, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jitka Schneiderová +420606736163 515220406 manager@zivepomezi.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Partnerství dosud nenavázáno
Podrobné informace
1.Region Název MAS Napovídá, že území je rozloženo podél jihovýchodní krajské hranice Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. aCelé území je severozápadní součásti okresu Znojmo. Moravskokrumlovsko sousedí s okresem Brno - venkov, celé území v kraji Vysočina pak s okresem Třebíč. Území zahrnuje 49 obcí sdružených do čtyř mikroregionů. Obce Morašice, Plenkovice, Kravsko nejsou součástí žádného mikroregionu. Hustota obyvatel činí cca 50 obyvatel na 1 km2 je tedy Nižší neľ Průměrná hustota okresu (69,3). Obyvatelstvo v tomto území Obecně zaznamenalo ÚBYTEK, Zejména v malých obcích, kde Rovněž dochází ke stárnutí populace. Stagnace obyvatel, prípadne Mírný vzestup je ve větších obcích. Tento stav je vázán na vybavenost obcí, lepší dopravní obslužnost koncentraci výroby a služeb. Největším centrem území je město Moravský Krumlov, obec s rozšířenou působnosti pověřeným úřadem, pověřená obec III.stupně. Mezi další Významná sídla TOHOTO venkovského regionu patří město Jevišovice. Většina obyvatel vyjíždí za prací, do Znojma Zejména Brna, někteří nachází uplatnění ve jmenovaných významných centrech regionu. Vývoj ekonomické situace obyvatel je srovnatelný s trendy západoevropského venkova. Na území regionu je převážná Součást výroby soustředěna na zemědělskou (velko) výrobu rostlinnou i živočišnou. V území se nenachází žádný větší Významný průmysl. V zemědělské rostlinné výrobe převažuje pěstování obilovin, kukuřice, technických plodin, méně ovoce. V okrajových částech se pěstuje vinná réva, nejde však o velkovýrobu typickou pro tradiční vinařské regiony. Živočišná produkce je soustředěna do velkochovů se zaměřením na produkci mléka masa. Mezi největší patří zemědělské podniky Agrodružstvo Jevišovice. Aktuální stav krajiny a její využití: Celé území je osídleno od neolitu Jedná se o historický staré území. Chcete-li dokládají četné archeologické nálezy lokality. v území převládají rozsáhlé agrocenózy, vyšší lesnatost si zachovává mikroregionu DSO Jevišovicka. Přírodní park Jevišovka Rokytné s výběžkem Krumlovského lesa Významné zvyšují lesnatost území. V rámci lesních porostů však výrazně převažují hospodářské lesní porosty s redukovanou druhovou skladbou. převládají Bory, Smrčiny, místy Doubravy Nebo kombinace borových dubových kultur. Ve zbylé části mimo území přírodních parků převažuje zcelená orná půda. Drobná struktura zemědělské krajiny s četnou rozptýlenou zelení as Logický vedenými polními cestami vzala za Své v etapách postupného zcelování půdy kolektivizace zemědělství v 50.-80.letech 20.století. V agrocenózách se místy vyskytují akátové remízky, pahorcích na skalnatých svazích se místy Zachovalá cenná stepní lesostepní vegetace, who Často je chráněná Zákonem č.114/1992 Sb. Hodnocení životního prostředí Zemědělství, Které je pro území velmi Typické, je provázenou Radou negativních projevů - Větrná a vodní eroze, aplikace hnojiv postřiků - Zejména leteckých, nadměrné utužování půdy Velkou technikou Prosazování scelených lánu s ohledem na obhospodařující techniku. Ekologickou stabilitu území Zvyšuje území přírodních parků, Ačkoliv i zde jsou prosazovány hospodářské monokultury smrkové, Borové, Borové s DUBEM. Přírodě blízké porosty se vyskytují zejména na špatně přístupných lokalitách na svazích av údolí řek. Čistota vod se postupně zlepšuje. Velké průmyslové zdroje v území chybí. Zdrojem emisí hluku je silnice 1.třídy v linii původní formanské cesty ve směru Znojmo - Moravské Budějovice, nicmene je Důležitou dopravní tepnou zvyšující přístupnost území. Kraj nepatří mezi tradiční, folklórní Jihomoravské regiony. Galerie: se uchovaly tradice specifika, tak Pouze v některých obcích. Kultura v regionu se odvíjí od Zejména aktivit větších obcí (Jevišovice), města Moravský Krumlov, kde má jinou dimenzi neľ u malých obcí. Kultura na jednotlivých obcích Často je orientovaná na klasické vesnické akce - plesy, karnevaly, letní zábavy, v zimně ostatky ostatkové zábavy. Další aktivity, kterým se věnují obce jsou akce pořádané pro děti. Ač nelze považovat za oblast kulturně či folklórně Specifický, tak není obec, who by po stránce kulturního vyžití byla Zcela pasivní. Mezi Významné kulturní akce patří Pořádání festivalů vážně hudby v Moravském Krumlově V rámci hudebních slavnosti Concentus Moraviae (festival Hostující ve městech Jihomoravského kraje). V Jevišovicích se každoročně koná Jevišovické kulturní léto. Akce se opírají o zázemí zámků přilehlých prostor, Které jsou významnými dominantami měst. Území regionu místní akční skupiny Na základě Usnesení vlády č.722/2003 Spada do regionu se soustředěnou podporou státu, Jedná se o slabý hospodářský region V rámci vymezeného okresu Znojmo.  2. Partnerství Historie Partnerství ve vazbě k MAS je mladá. Základem pro vznik Partnerství Byl projekt "osvojování schopnosti", Který sdružil aktéry území do občanského sdružení se základní strukturou, doplněnou o orgány nezbytné pro implementaci realizace Strategie programu Leader. Rozvojová strategie vznikala metodou komunitního plánování Podíl na ní Meli Zejména členové sdružení a další aktéři v území. Rozvojovou stratégií schválila valná hromada. Rozvojová strategie byla základem pro přípravu strategického plánu Leader, Který Zpracovala manažerka tajemnice organizace s účastí programového výboru předsednictva MAS. Projekty předkládané V rámci SPL bude hodnotit výběrová komise pod dohledem programové komise. Monitorovací komise Provádí kontrolu Plnění strategického plánu Leader. 3. Rozvojová strategie Věží strategie je atraktivní region využivající svůj potenciál stabilitu, ale respektující zásady trvale udržitelného rozvoje. Dílčí cíle jsou rozděleny na Zájmy směřující k prosperitě, konkurenceschopnosti, Partnerství SPOLUPRÁCI bez Závisti, kvalite života, živé společnosti, využití historického potenciálu pro budoucnost, Stabilité ekologické udržitelnosti, k podpoře Krumlovská-Jevišovicka jako destinace Znojemska. Důvodem skladby je CÍLŮ Relativní zaostalost regionu v oblasti ekonomiky, vybavenosti, života komunity Obecně Nových trendů v oblasti rozvoje venkova ve vąech oblastech. SPL je pro region Velkou příležitosti stejne jako existence MAS. 4. Fiche SPL jsou zaměřeny na podporu konkurenceschopnosti subjektů území, diverzifikaci podnikatelských aktivit Obecně na rozvoj podnikání, na Zlepšování kvality života na venkově Zvyšování atraktivity území. FISE jsou určený pro podnikatele, zemědělce, obce, neziskové organizace, aj.. dle možností fichí. Četnost fichí odráží četnost problémových oblastí nutných k řešení v území MAS, četností žadatelů se snažíme Zvýšit možnosti pro realizací projektů. 5. Vlastní projekty MAS a ďalších aktérů v území. MAS s ohledem na Svou historii nemá Mnoho vlastních projektů. Od roku 2007 se podílí na realizací projektu Doplnění sítě EVVO Jihomoravském kraji spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, Který v srpnu 2008 bude ukončen. Neúspěšně MAS usilovala o Čerpání prostředku z programu Leader ČR 2007 na drobné projekty z dotací Jihomoravského kraje Nadace ČEZ. V roce 2008 byla zahájena realizace projektu obce Vedrovice "Muzeum a informační centrum Vedrovice", kde vystupuje jako parter MAS manažer projektu. Byl projekt podpořen z ROP Jihovýchod v oblasti podpory 2.1. - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. MAS je nositelem projektu Páteřní cyklostezka Krumlovsko - Jevišovicko, who 2.rokem Podporovaná je programem rozvoje venkova Jihomoravského kraje Mikroregiony v MAS. 6. Finanční zabezpečení V rámci 1.etrapy realizace SPL MAS bylo přiděleno 6.319.683,-Kč, z toho 1.250.000,-Kč je Určeno na provozní Výdaje organizace. Předpokládané Příjmy Zajištění fungování MAS hodlá navýšit poskytováním poradenských služeb, realizací vlastních projektů, prípadne drobnými Příjmy z publikační a reklamní činnosti. 7. Dosavadní výsledky MAS nemá dosud ukončené vlastní realizované projekty. Rozvojový projekt Páteřní cyklostezky je dlouhodobým projektem, výstupy jsou patrné Pouze v projektové přípravě. Výsledkem projektu "Osvojování schopnosti" bylo Založení MAS příprava Rozvojové strategie včetně zahájení fungování organizace. Tento projekt Byl realizován mikroregionu Moravskokrumlovsko.