Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Moravský kras o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Blansko (Kraj Jihomoravský)
Účel místní akční skupiny Podpora všestranného a trvalého rozvoje regionu Moravského krasu, podpora regionálních činností ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných, malých a středních podnikatelů a společností a ostatních subjektů působících a sídlících v regionu
Právní forma občanské sdružení
27028992
Datum registrace 5.4.2006
Sídlo Sloup
Ulice a č. popisné/č. orientační 221
Obec/Pošta Sloup v Moravském krasu
PSČ 679 13
Telefon 516 435 414
Fax
Mobil 739 042 933
E-mail masmk@seznam.cz
starosta@vavrinec.cz
jozef.janco@seznam.cz
Vlastní www stránky www.mas-moravsky-kras.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Název SPL: Nové šance a nové příležitosti pro Moravský kras

Fiche:

1.Příležitost pro objevy
2.Příležitost pro dědictví
3.Příležitost pro poznání
4.Příležitost pro krajinu
5.Příležitost pro podnikání
6.Příležitost pro místní produkty
7.Příležitost pro všechny generace
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Nejlepší využití přírodních a kulturních zdrojů
Cílová skupina
obyvatelé a návštěvníci Moravského krasu
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Moravský kras
Datum schválení 5.12.2007
Rozvojová strategie www.spolekmoravskykras.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Miloslav Novotný, předseda
Telefon (mobil) 725116593
E-mail starosta@vavrinec.cz
Další kontaktní osoba Ing. Jozef Jančo, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Stanislav Kutáček 736643394 hlinomaz@hotmail.com
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
LGD Dolina Baryczy, Polsko (www.barycz.pl) Mikroregión Dunajská Magistrála, Slovensko
Podrobné informace
Region Území MAS MK se nachází v jižní části Drahanské vrchoviny. Ohraničené je městy Brno, Blansko, Boskovice, Vyškov. Blízkost měst a hlavně blízkost jihomoravské metropole Brna (s okolím zde žije kolem 600 tis. obyvatel, což je více než polovina obyvatel kraje) ovlivňovala a ovlivňuje celou oblast. Moravský kras s okolím je také regionem s vysokými přírodními hodnotami (CHKO Moravský kras, evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000, ramsarský mokřad Podzemní Punkva). Podmanivou přírodu a krajinu dotváří historické a kulturní památky nejrůznějších architektonických slohů. Území disponuje zároveň ohromným turistickým potenciálem ( cca 500 tis. návštěvníků ročně), který je nevyužívaný. Turisté zde zůstávají jenom po dobu prohlídky jeskyní, maximálně půl dne (jenom návštěvnost Punkevních jeskyní a propasti Macocha v r. 2007 byla podle počtu prodaných vstupenek 265 tis. návštěvníků). Subjekty působící v oblasti cestovního ruchu v Moravském krasu podnikají samy. Z jiných turistických destinací známý a pro mnohé návštěvníky samozřejmý fakt centrální koordinace aktivit chybí. Prezentace ve spolupráci s ostatními subjekty veřejného sektoru majícími v náplni činnost v oblasti cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu ČR, Okresní hospodářská komora) nefunguje. Region postrádá ubytovací kapacity, jednotný a přehledný informační systém, nerozvíjí dostatečně možnosti zimní rekreace. Zaměření na rozvoj cestovního ruchu se může stát významným stabilizujícím prvkem ovlivňujícím demografickou strukturu i ekonomický potenciál. Může přinést rozvoj malého a středního podnikání, především v oblasti terciérní sféry. Podmanivou přírodu a krajinu dotváří historické a kulturní památky nejrůznějších architektonických slohů. Oblast Moravského krasu a jeho širší okolí má mimořádný význam pro poznání pravěkého vývoje našich předků ve středoevropském prostoru. Toto území na okraji středoevropských nížin člověk vyhledává a využívá již přes sto tisíc let. Území bylo i kolébkou rozvoje železářství a průmyslu. Partnerství MASMK vznikla v dubnu 2006 . Místní partnerství vzniklo na základě dlouhodobé komunikace soukromých a veřejnosprávních subjektů. Začátky této komunikace lze datovat koncem roku 2005, kdy se z podnětu a s organizačním přispěním ZO ČSOP Ponikva a Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras začaly probíhat první neformální diskuze o možnosti spolupráce všech sektorů v Moravském krasu. V dubnu 2006 vyvrcholila neformální komunikace veřejných a soukromých subjektů vznikem právnické osoby - občanského sdružení MASMK. K členství ve sdružení byli pozváni občané, podnikatelé, členové a pracovníci neziskových organizací, zástupci veřejné správy formou širokého oslovení jak přímo (dopisy, osobní oslovení přípravným výborem), tak prostřednictvím inzerce a sdělovacích prostředků. MASMK je otevřené občanské sdružení, jehož členy se může na základě souhlasu s cíli sdružení a uhrazení členských příspěvků stát každý, kdo v území žije nebo podniká. Valná hromada MASMK schválila stanovy a další organizační dokumenty občanského sdružení, poprvé zvolila programový výbor a kontrolní a výběrovou komisi. MASMK vznikla z podnětu skupiny podnikatelů (ZEMSPOL a.s. Sloup, Eva a Jan Sedlákovi, Eva a Jiří Zigalovi, Agris Jedovnice s.r.o., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny) a neziskových organizací (ZO ČSOP Ponikva, Sdružení Renesance krajiny, OS Veselická kaplička, Česká speleologická společnost, Sdružení Horní mlýn Křtiny) od počátku v něm aktivnější roli hrál soukromý sektor, zejména zemědělci. Tomu odpovídá silnější zastoupení soukromého sektoru mezi členy i ve statutárních orgánech sdružení. Na konci roku 2007 byly aktivity MASMK představeny zastupitelstvům všech obcí a všechna zastupitelstva vyslovila souhlas s působením MASMK na území obcí. Zároveň došlo k oživení zájmu obcí o aktivity MASMK. Veřejný sektor v MASMK zastupují kromě 5 dobrovolných svazků obcí i vzdělávací instituce (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a základní školy). Rozvojová strategie Vize rozvoje: Moravský kras je venkovskou oblastí, kde podnikání vytváří nové pracovní místa a příležitosti pro místní obyvatele a nepoškozuje přírodní, kulturní a historické dědictví . Zemědělství se podílí na péči o kulturní krajinu.Kvalitní infrastruktura vytváří podmínky pro veškeré aktivity. Jedinečné přírodní, kulturní a historické dědictví se kreativně využívá ve prospěch udržitelného rozvoje. V regionu se využívají obnovitelné zdroje energie a udržuje a obnovuje se kulturně-historická identita a tradice za podpory místních ovavatel. Globální cíl: Využití a zhodnocení potenciálu, který Moravský kras nabízí v cestovním ruchu pro rozvoj celého území MAS Moravský kras o.s. („Jeskyně pro Moravský kras-Moravský kras pro jeskyně“) Strategické cíle: 1. Rozvoj péče o jedinečné přírodní, kulturní a historické dědictví Moravského krasu, především cestou posilování identity venkovské oblasti a zapojováním místních komunit a podnikatelů. 2. Rozvoj podnikání založeného na místních zdrojích s důrazem na ekologickou šetrnost a rozvoj sociálního podnikání, zakládání a rozvoj nových, inovativních podniků, rozvoj výrob a služeb pro místní obyvatele, vznik nových pracovních míst (se speciálním zaměřením na ženy a mladé lidi), výměna a sdílení informací, marketing, obchod, propojování výrobců a výrobců a poskytovatelů služeb. 3. Vytvoření a rozvoj nového silného image Moravského krasu v sektoru cestovního ruchu jako cílové destinace specifické zejména nabídkou v oblasti aktivního odpočinku, sportu, poznávací turistiky a zábavy a využívající k tomu přírodní dědictví a sním související nabídky v oblasti gastronomie, architektury a kultury. Zajištění růstu počtu turistů a návštěvníků v regionu. 4. Zlepšování organizace venkovské společnosti, zvyšování kvality života v Moravském krasu, posilování spolupráce, síťování, integrace, nové cesty a způsoby spolupráce. K realizaci strategických cílů byly zvoleny opatření v 6 prioritách: 1. Dědictví 2. Cestovní ruch 3. Ekonomika 4. Životní prostředí 5. Lidé 6. Partnerství Fiche SPL 1.Příležitost pro objevy 2.Příležitost pro dědictví 3.Příležitost pro poznání 4.Příležitost pro krajinu 5.Příležitost pro podnikání 6.Příležitost pro místní produkty 7.Příležitost pro všechny generace Cíl SPL je totožný s cílem ISÚ. Očekáváme, že během období 2007 -2013 přinese její realizace: 1. Posílení místního sociálního kapitálu, 2. Zvýšení příjmů místních výrobců a poskytovatelů služeb, 3. Zvýšení životní úrovně obyvatel, 4. Zvýšení kapacit místních subjektů k aktivnímu podílu na řízení na místní úrovni, 5. Posilování soukromých (podnikatelských a občanských) partnerů v místním partnerství, zlepšování jejich schopnosti komunikovat s veřejnou správou a podílet se na plánování a rozhodování, 6. Vznik nových organizací a institucí, které budou rozvíjet další obory a aktivity (např. rozvojová agentura pro oblast podnikání, incomingová cestovní agentura, provozovatel společné zpracovatelské kapacity pro místní produkci potravin apod.). Vlastní projekty 1. projekty s podporou z dalších os PRV Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, potravinářství a lesnictví na modelových lokalitách Na venkově pro venkov 2. projekty s podporou z jiných zdrojů Společně v regionech- společně v Evropě (OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR) From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal housing in Central and Eastern European Countries (EEA) Moravský kras-více než jeskyně (ROP Jihovýchod)