Informace o místní akční skupině a regionu

SERVISO, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Litoměřice (Kraj Ústecký)
Účel místní akční skupiny
Právní forma obecně prospěšná společnost
25457799
Datum registrace
Sídlo Třebívlice
Ulice a č. popisné/č. orientační Komenského náměstí 17
Obec/Pošta Třebívlice
PSČ 411 15
Telefon 416 596 169
Fax 416 596 095
Mobil 606 348 462
E-mail serviso@tiscali.cz
Vlastní www stránky www.serviso.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS
Datum schválení 11.10.2007
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing.Jan Bittner, manažer a ředitel MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Další kontaktní osoba Mgr. Josef Seifert, předseda správní rady; Veronika Kulichová, sekretariát
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing.Machálek CSc. +420 602 303 867
DE Ing. Bittner +420 606 348 462 +420 416 596 095 serviso@tiscali.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Členství: 4 svazky obcí 1 příspěvková organizace 38 podnikatelských subjektů 4 nestátní neziskové organizace 1 město Rozloha: 680,43 km2 Počet obyvatel: 61 604 Hustota osídlení: 90,56 obyvatel/km2 Počet měst a obcí: 69 Stručný popis území: Z hlediska geomorfologického je dotčené území převážně vrchovinou (200 – 850 m n.m.). Region MAS se nachází v Ústeckém kraji (1 jednotka NUTS II ) a na území okresů Litoměřice,Louny a Teplice (3 jednotky NUTS III ), zahrnuje regiony čtyř svazků obcí a dvou měst a je převážně venkovskou oblastí, pouze v mikroregionu SVORNOST došlo vlivem dlouhodobých zájmů palivoenergetického komplexu k výrazné degradaci zemědělské půdy. Dotčené území se nachází v jihovýchodní až jihozápadní části chráněného krajinného celku „CHKO České středohoří“. Zájmový prostor MAS je dále vymezen prostorem dolního Poohří a okrajem pohoří Džbánu. Míra nezaměstnanosti je relativně vysoká, pozitivním jevem je její trvale sestupná tendence. Charakter území ovlivňující strategii oblasti: Západní část regionu MAS a dolního Poohří můžeme označit jako vstupní bránu do atraktivní lokality vymezené jihozápadní částí CHKO „České středohoří“. České středohoří je krajinou kulturní a její stav je výrazně poznamenán lidskou činností. Tradičním způsobem hospodaření je zemědělství, a to především pastva a pícninářství. Pro část oblasti se stalo charakteristickým ovocnářství, které přispělo tak významně ke vzhledu krajiny, že se jí dostalo označení „Zahrada Čech“. Středohoří má specifickou venkovskou sídelní strukturu tvořenou hustou sítí obcí, osad a sídel, často se zachovalou lidovou architekturou. O bohaté historii svědčí předslovanská a slovanská hradiště, středověké tvrze a novodobější zámky, toto platí obdobně pro mikroregiony Perucko a Lounské Podlesí. 49,84% obyvatel žije ve městech Bílina, Lovosice,Libochovice a Třebenice. Pozitivně lze hodnotit blízkost německých hranic a spolupráci s německými partnery. Strategické cíle Globální cíl: Trvalé a cílevědomé vytváření podmínek pro rozšíření a zkvalitnění obyvatelnosti území sdružených měst a obcí. Vytváření materiálních, organizačních předpokladů pro život na venkově a postupně se vyvíjející životní úroveň, včetně budování pozitivních mezilidských kontaktů, kvality bydlení, styku člověka s přírodou. Přeshraniční spolupráce především v rámci iniciativ společenství (LEADER a INTERREG III A a C). Dílčí cíle: Ekonomický rozvoj spočívající v podpoře stávajících ekonomických aktivit, podpoře vzniku nových podnikatelských aktivit a v podpoře tradičních krajových ekonomických činností, a to především v rozvoji turistiky a cestovního ruchu jako nového perspektivního odvětví lokální ekonomiky a v obnově ekologické stability krajiny a rozvíjející se soustavné kvalifikované péče o krajinu. Stabilizace a rozvoj lidského potenciálu, a to soustavným vytvářením podmínek pro všestranné zajištění sociálních, ekonomických a ekologických potřeb obyvatelstva. Zastavení úbytku obyvatelstva ve venkovských obcích a docílení nárůstu lidského potenciálu, rozvoj kvalitní technické infrastruktury měst, obcí a zlepšování dopravní obslužnosti. Bezprostřední cíle rozvojové strategie MAS: Komplexní rozvoj lidských zdrojů se zaměřením na posílení oblasti rozvoje alternativních zdrojů energií a rozvoj cestovního ruchu , aktivizace institucí v regionech a podpora jejich vzájemné spolupráce Postupná implementace rozvojových strategií, prosazování přímých partnerství s konkretizací do smluv o partnerství Ekonomický rozvoj, sociální péče, zdravotnictví a pracovní příležitosti Revitalizace a obnova přírodního prostředí včetně rozvoje infrastruktury Komplexní rozvoj zemědělství a venkova včetně udržitelného stavu životního prostředí Založení a provozování venkovského rozvojového centra Implementace iniciativ LEADER a INTERREG III A a C Přeshraniční spolupráce především s německými partnery Formy a realizace partnerství Společná příprava, schvalování a realizace strategie rozvoje mikroregionů Přeshraniční partnerství, především s partnery ze Svobodné země Sasko, SRN Příklady realizovaných projektů POV – DT 7: Pilotní projekty venkovských regionů v intencích LEADER + s názvem projektu: „Realizace pilotní integrované územní strategie MAS“ – 1.371 tisíc Kč SROP GS: Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor s názvem projektu: „Krásné vyhlídky Českého středohoří“ – 1.999 tisíc Kč SROP GS: Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor s názvem projektu: „Město Bílina - centrum cestovního ruchu a lázeňství“ – 1.800 tisíc Kč OP Zemědělství , podopatření typu LEADER, investiční záměr c) 2.skupiny – osvojování schopností s názvem projektu: „Realizace integrované rozvojové strategie MAS SERVISO, o.p.s.“ – 470.tisíc Kč PHARE 2003 II. část s názvem projektu: „Rekonstrukce místních komunikací a parkovacích ploch v obci Třebívlice umožňujících přístup k objektům cestovního ruchu“ – 5.571 tisíc Kč PHARE 2003 II. část s názvem projektu: „Oprava místních komunikací umožňujících přístup k významným objektům cestovního ruchu v obci Světec“ – 3.438 tisíc Kč