Informace o místní akční skupině a regionu

Otevřené zahrady Jičínska
Název místní akční skupiny
Okres Jičín (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny Spolupráce v regionu a jeho obnova a rozvoj
Právní forma občanské sdružení
27017346
Datum registrace 8.12.2005
Sídlo Veliš 40, 507 21 Veliš
Ulice a č. popisné/č. orientační
Obec/Pošta
PSČ
Telefon
Fax
Mobil
E-mail otevrenezahrady@seznam.cz
Vlastní www stránky www.otevrenezahrady.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
Vize strategie vzešla z pracovních jednání a byla navržena pro území MAS
a období 10 – 15 let takto:
- místem, kde dojde nejen k obnově a renovaci kulturních a přírodních památek
dávajících ráz a obsah zdejší krajině, ale kde také lidé mají potřebné technické zázemí pro své bydlení, podnikání, volnočasové aktivity; místem, kde lidé následně pochopí
význam celé oblasti, ztotožní se s jeho historií i současností, a které bude atraktivní destinací v rámci turistického regionu Český ráj,
- místem, které využije svého venkovského charakteru k rozvoji podnikání v oblasti služeb a drobného zemědělství, a kde dojde k rozvoji nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu,

Priorita - Obnova kulturního a přírodního dědictví a rozvoj venkova
Cíle:
- zlepšení základních služeb rozvoj investic zajišťujících vyšší atraktivitu území,
- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.
Fiche:
- ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova,
- občanské vybavení a služby,
- obnova a rozvoj vesnic,
- podpora cestovního ruchu.
Priorita - Podnikání na venkově a zemědělství
Cíle:
- různorodost zemědělských aktivit v oblasti nezemědělské produkce, rozvoj
nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti,
- různorodost venkovské ekonomiky,
- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace venkovských
aktivit.
Fiche:
- podpora cestovního ruchu,
- podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.
5.1.2.3 Priorita - Vzdělávání
Cíle:
- posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku
a zajištění místních služeb,
- zlepšení kvality života na venkovských oblastech a diverzifikace
ekonomických aktivit.
Fiche:
- vzdělávání a informace.
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Všestranná podpora rozvoje území s využitím zejména přírodních a kulturních hodnot s cílem zvýšení ekonomické prosperity a kvality života
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Kamila Kabelková
Telefon (mobil) 602 420 396
E-mail otevrenezahrady@seznam.cz
Další kontaktní osoba
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN David Jung 721 313 571 davidjung@seznam.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Zájmové území MAS se nachází v jihozápadní části okresu Jičín, orientačně vymezeném trojúhelníkem měst Jičín – Kopidlno – Libáň a jejich blízkým okolím. Z větší části leží ve zvlněné rovině, od polabské nížiny, od hranic s nymburským okresem, až po skalní město Prachovských skal, se kterým sousedí v severní části. Na území se nachází i některé z typických čedičových vyvřelin, vrchy Veliš, Loreta, Zebín a další drobné vrchy. V území MAS výrazně převažuje zemědělská půda (73%), ale značnou část t zaujímají také lesy (17 %). Naopak zastavěné plochy zaujímají pouze 2 % území. Je tedy zřejmé, že se jedná o typický venkovský prostor.v území MAS výrazně převažuje zemědělská půda (73%), ale značnou část t zaujímají také lesy (17 %). Naopak zastavěné plochy zaujímají pouze 2 % území. Je tedy zřejmé, že se jedná o typický venkovský prostor. Celková hustota osídlení v MAS - 102 obyvatel na kilometr čtvereční, nevypovídá zcela o charakteru území, neboť její výše je zcela zásadně ovlivněna hustotou a počtem obyvatel dvou sídel – města Jičína a obce Valdice. Tato tvoří pouze 5 % obcí, ale žije v nichž 17 770 obyvatel (62 %). Bez nich je hustota osídlení ostatního území pouze 43 obyvatel na kilometr čtvereční. I z tohoto pohledu je možno považovat území MAS za typicky venkovské. Obě popsané části území tvoří celek s přirozeným spádovým centrem - městem Jičín, které zajišťuje pro celé toto území i přenesený výkon státní správy. Jičín poskytuje širšímu území řadu pracovních míst, v Jičíně mají navíc sídlo Oblastní hospodářská komora a Okresní agrární komora, tedy samosprávy podnikatelů, které mohou rovněž přispět k rozvoji území. Celé území MAS spadá do téhož okresu, téhož kraje, téhož turistického regionu. Řada subjektů z různých sfér již vzájemně spolupracovala nebo spolupracuje, což zvyšuje předpoklady úspěšného rozvoje partnerství při budoucích aktivitách. Ve strategii jsou používány názvy Mariánská zahrada a Valdštejnova zahrada ve trojím významu: a) jako název barokní krajinné kompozice, b) jako název dobrovolného svazku obcí (DSO), c) jako název území vymezeného pro potřeby cestovního ruchu – název turistické oblasti. Největší zvláštností území MAS je bezesporu existence dvou zcela odlišných barokních komponovaných krajin, které se však v daném území prolínají. Vznik partnerství a následný vznik MAS se datuje do roku 2005. Zástupci Svazku obcí Mariánská zahrada (SO MZ) a Oblastní hospodářské komory Jičín (OHK) zahájili jednání na téma bližší spolupráce obou subjektů. Na straně SO MZ byl zájem propagovat území turistické oblasti Mariánská zahrada a získat ke spolupráci nejen obce, ale také soukromé podnikatele. Na straně OHK naopak využít vznikajících aktivit na území turistické oblasti na jih od Jičína k podpoře podnikatelů v oblasti cestovního ruchu. Na jednom z jednání, kde se plánovaly budoucí možné aktivity, zazněl návrh na spolupráci v rámci tzv. místní akční skupiny. Přes nedostatečné informace a minimální zkušenosti SO MZ i OHK byla tato možnost vyhodnocena jako perspektivní a na konci roku 2005 došlo společně s několika jednotlivci a občanskými sdruženími k ustanovení přípravného výboru MAS. Na přelomu roku 2005-2006 žádá vznikající MAS v zastoupení OHK o podporu v rámci výzvy „Osvojování činností MAS“ . Původní záměr prosazovat metodu LEADER na území dvou turistických oblastí Mariánská zahrada a Valdštejnova zahrada byl v roce 2006 po dohodě se vznikající sousední MAS omezen v oblasti Valdštejnovy zahrady pouze na její část. Hlavním propagátorem metody LEADER na Jičínsku byl tehdejší předseda SO MZ. V té době neměl SO MZ ještě tolik členů jako nyní a bylo třeba postupně oslovovat starosty dotčených obcí a prostřednictvím nich i neziskové organizace. OHK deklarovala zajištění technického zázemí ve své kanceláři a získání ke spolupráci podnikatele nebo subjekty typu Okresní agrární komory. V roce 2006 také vznikl nápad na společný projekt SO MZ a OHK, jehož nositelem a realizátorem byla nakonec v roce 2007 Akademie J.A.Komenského Jičín pod názvem „Usnadnění přístupu k celoživotnímu vzdělávání na venkově“. Současně se zástupci SO MZ a OHK zapojili do více než ročního vzdělávacího projektu „Profesionálové v MAS“. V říjnu 2006 však umírá předseda SO MZ a na další měsíce to činnost SO MZ a následně i MAS částečně oslabuje. OHK udržuje základní funkce MAS a snaží se získávat nové členy. V roce 2007 má MAS již přes 20 členů, podává další projekty v rámci grantových schémat Královéhradeckého kraje a ve druhé polovině roku získává grant na zpracování Strategického plánu Leader i na provozní náklady. Začíná zveřejňovat informace na internetu, pořádat veřejná setkání, do MAS vstoupil další svazek obcí – Rozhraní. V rámci oslovování potencionálních členů shromažďuje MAS předprojektové vzory, ze kterých se profilují potencionální projekty i jejich žadatelé. MAS se začíná profilovat jako platforma, která se bude orientovat nejen na metodu LEADER, ale také na další programy. V řadách MAS působí 2 euromanažeři a MAS deklaruje svým členům jejich připravenost konzultovat s nimi plánované záměry. Při oslovování a volbě partnerů nebyla stanovena nějaká omezující kritéria. V roce 2007 se stala MAS řádným členem Národní sítě místních akčních skupin. - vlastní projekty MAS nemá a plně se soustředí na přípravu SPL pro výzvu 2008. V letech 2006-2008 se MAS pečlivě připravuje v oblasti vlastního vzdělávání a přípravy profesionálního zázemí pro případ neúspěchu v LEADERu – již dnes nabízí zpracování dotačního auditu, poradenství apod. - MAS získala v roce 2007,2008 podporu z grantu Královéhradeckého kraje - finanční zdroje plynou z podpory KHK Kraje, některých měst, svazku obcí, sponzorských darů partnerů,… - MAS se zatím podílí na malých a dílčích projektech jako partner zejména některých občanských sdružení při přípravě a realizaci jejich akcí (organizační a marketingové aktivity)