Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Sokolovsko o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Sokolov (Kraj Karlovarský)
Účel místní akční skupiny Poskytování obecně prospěšných služeb
Právní forma obecně prospěšná společnost
27962008
Datum registrace 14.9.2006
Sídlo nám. Míru 230, 357 61 Březová
Ulice a č. popisné/č. orientační nám. Míru 230
Obec/Pošta Březová
PSČ 35761
Telefon 352 466 056
Fax 352 66 12 49
Mobil 603322411
E-mail mas.sokolovsko@volny.cz
Vlastní www stránky www.mas-sokolovsko.eu
Fiše strategického plánu LEADER
Bude stanoveno v rámci zpracování Strategického plánu Leader na podzim 2008.
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina




Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Správní rada MAS
Datum schválení 10.5.2007
Rozvojová strategie www.mas-sokolovsko.eu
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Miroslav Bouda, předseda správní rady
Telefon (mobil) 724180833
E-mail bouda@mu-brezova.cz
Další kontaktní osoba Ing. Miroslav Makovička, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Miroslav Makovička 603 322 411 m.makovicka@email.cz
DE Miroslav Bouda 724 180 833 bouda@mu-brezova.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
V současné době probíhá jednání o navázání partnerství s partnerem z Durynska (SRN).
Podrobné informace
1. Informace o regionu: Území MAS Sokolovsko až na pár výjimek kopíruje hranice okresu Sokolov pouze na východě uskupení přejímá 3 obce z okresu Karlovy Vary. Území má nepravidelný tvar, mírně protáhlý severojižním směrem. Na severním okraji se území stýká se Spolkovou republikou Německo, na východě s okresem Karlovy Vary a na západě a jihu s okresem Cheb. Území je převážně kopcovité, ve středu se postupně snižuje do údolí řeky Ohře. Severní část území patří orograficky pod Krušné hory. Jižní část území tvoří vrchy Slavkovského lesa. Není zde možné provozovat intenzivní zemědělskou výrobu, a to z důvodů zasažení velké části území těžbou hnědého uhlí. Další části území pak leží ve vyšších nadmořských výškách z méně kvalitní půdou a nepříznivými klimatickými podmínkami. Nejen z těchto důvodů je okres Sokolov a potažmo území MAS Sokolovsko jedním z 15 okresů z nejmenším podílem obhospodařované zemědělské půdy z celé ČR. Dle údajů ČSÚ patřil okres Sokolov potažmo MAS Sokolovsko v roce 2004 mezi 17 okresů s největším podílem lesní půdy na celkové výměře v ČR. Pestrý charakter území MAS je dále určován např. ochrannými pásmy zdrojů pitné a minerální vody či poměrně velkým podílem chráněných území, např. CHKO Slavkovský les. 2. Partnerství: V roce 2006 byla MAS Sokolovsko založena se 17 zakládajícími členy. V následujících letech docházelo k rozšiřování členské základny o další subjekty, kterých je v současné době přes 30 a další přibývají. S jednotlivými členy jsou uzavírány partnerské smlouvy. Hlavní orgány MAS Sokolovsko o. p. s.: Valná hromada - tvořena statutárními zástupci členů společnosti a vykonává funkci zakladatele. VH má také na starosti přípravu strategie, její schvalování, hodnocení a výběr projektu. Správní rada - je statutárním orgánem společnosti Dozorčí rada - je kontrolním orgánem společnosti Programový výbor - je odborným orgánem společnosti a iniciativním orgánem SR Výběrová komise - je výkonným orgánem společnosti a poradním orgánem SR Manažer - řídí činnost sekretariátu jako předseda tohoto orgánu Sekretariát - je hlavním pracovním orgánem společnosti Účetní - je právnická osoba s příslušným oprávněním, která je členem MAS 3.Rozvojová strategie: Jsou stanoveny 4 následující priority MAS Sokolovsko, které jsou rozčleněny na jednotlivá opatření: 1. Kvalita života - 1.1 Zkvalitnění života na venkově a rozvoj občanské společnosti - 1.2 Rozvoj krajiny a péče o ní ve prospěch ŽP a člověka - 1.3 Obnova a zkvalitnění dopravní infrastruktury a veřejných prostranství 2. Obnova památek a rozvoj CR - 2.1 Podpora CR a rekreace - 2.2 Obnova památek a charakteristických prvků kulturního dědictví a jejich využití 3. Lidské zdroje a zaměstnanost - 3.1 Podpora vzdělávání, výzkumu a šíření informací - 3.2 Podpora zaměstnanosti, malého a středního podnikání 4. Podpora partnerství - 4.1 Rozvoj mezinárodní a místní spolupráce - 4.2 Podpora činnosti MAS 4. Fiche strategického plánu LEADER: MAS Sokolovsko v současné době nemá zpracován Strategický plán Leader a tudíž nemá stanovena žádná fiche. SPL vč. fichí bude vytvořen na podzim 2008 s ohledem na očekávanou výzvu IV. osy Leader Programu rozvoje venkova. Zpracování fichí bude jedním z hlavních úkolů monitorovacího výboru a manažera MAS. Hlavní části SPL budou realizovány za účasti komunitně plánovacího výboru, který se formou workshopů podílel také na zpracování strategie MAS (2006/2007) a na její aktualizaci (2008). 5.Vlastní projekty MAS: V druhé polovině roku 2007 MAS Sokolovsko úspěšně realizovala vlastní program Leader Sokolovsko 2007. Tento projekt byl financován výhradně ze zdrojů MAS Sokolovsko a jeho smyslem bylo vyzkoušení nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví.V průběhu roku 2007 MAS Sokolovsko realizovalo ještě dva menší projekty s názvy: Poznej Sokolovsko a Integrované řešení zapojení církevních památek do produktu cestovního ruchu. Aktuálně tj. v 2. pol. roku 2008, probíhají práce na předběžné studii proveditelnosti plánovaného integrovaného projektu s názvem Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj ČR. 6. Finanční zabezpečení: V roce 2007 získala MAS Sokolovsko v rámci programu Leader ČR 2007 celkovou dotaci ve výši 2 500 000 Kč. Po zpracování a odsouhlasení výše u vedené studie proveditelnosti na projekt Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj ČR zamýšlí MAS Sokolovsko zažádat o dotaci z dotačního titulu ROP na případnou realizaci uvedeného projektu. 7. Dosavadní výsledky: V rámci získání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Poznej Sokolovsko získala MAS v roce 2007 dotaci ve výši 35 000 Kč. Obsahem projektu bylo vytvoření propagačního materiálu sloužící MASce. V roce 2007 získala MAS další příspěvek z Karlovarského kraje na zpracování předběžné studie proveditelnosti Integrované řešení zapojení církevních památek do produktu Cestovního ruchu. Výše již bylo také zmíněno získání dotace v rámci projektu Leader ČR 2007. Dále byly získané menší příspěvky taktéž z rozpočtu Karlovarského kraje např. na technickou asistenci, zpracování strategie a založení MAS. Podrobné informace o aktivitách a plánech MAS jsou na stránkách www.mas-sokolovsko.eu. Zde je zájemcům k dispozici i Občasný zpravodaj MAS Sokolovsko, který taktéž informuje o záměrech MAS.