Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Vsetín (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny Všestranný rozvoj regionu založený na partnerství soukromého a veřejného sektoru.
Právní forma občanské sdružení
28559908
Datum registrace 9.6.2007
Sídlo Hovězí
Ulice a č. popisné/č. orientační Hovězí č.p. 74
Obec/Pošta Hovězí
PSČ 756 01
Telefon 571 449 020
Fax 571 449 020
Mobil 604 732 890
E-mail masvhv@seznam.cz
Vlastní www stránky www.masvhv.cz
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

podnikatelé
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Bc. Tomáš Kocourek, předseda
Telefon (mobil) 724 178 680
E-mail starosta@zdechov.cz
Další kontaktní osoba Ing. Šárka Kamencová, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Šárka Kamencová 604732890 masvhv@seznam.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
1. POPIS REGIONU Území MAS Valašsko – Horní Vsacko (dále jen MAS) je součástí NUTS II. Střední Morava, Zlínského kraje, okresu Vsetín a leží u státních hranic se Slovenskou republikou – sousedí se Samosprávným Trenčínským krajem. MAS Valašsko – Horní Vsacko patří mezi tzv. „příhraniční mikroregiony“. Region patří k typickým podhorským a horským hraničním regionům na komunikaci spojující část Moravy se Slovenskem. Do tohoto mikroregionu náleží celkem těchto 8 obcí: Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, Velké Karlovice, Zděchov, městys Nový Hrozenkov a město Karolinka. Valašsko - Horní Vsacko je kraj známý především díky svému lidovému charakteru a svým obyvatelům, odjakživa známých jako Valaši. V České republice je region Valašska – Horního Vsacka spojován právě s historickou tradicí Valachů, tedy původních obyvatel území, jejichž způsob života byl spojen s pastevectvím a vztahem k hodnotám přírodního bohatství v území. I v současnosti se daří region do jisté míry udržovat v duchu historických lidových tradic architektury nebo zvyků. 2. PARTNERSTVÍ Management rozvoje v MAS Valašsko – Horní Vsacko je založen na principech programu LEADER a spolupráce členských obcí (8), podnikatelů (16) a neziskových organizací (3) z regionu. K hlavním orgánům patří Valná hromada (nejvyšší orgán), Programový výbor (zejména zpracovává SPL), Výběrová komise (provádí hlavně hodnocení a výběr projektů) a Kontrolní a revizní komise (provádí kontrolu účetnictví). 3. STRATEGIE Globálním cílem MAS je všestranný rozvoj regionu založený na partnerství soukromého a veřejného sektoru. MAS Valašsko – Horní Vsacko bude oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život pro své obyvatele, vycházející ze specifických podmínek a tradic oblasti a současně oblastí nabízející návštěvníkům široké možnosti turistiky a rekreace založené na využití stávajících a nově vybudovaných kapacit, s vhodnými podmínkami pro rozvoj služeb a podnikání především drobných podnikatelů a malých a středních podniků. Specifický cíl 1 - Vytvoření příznivých podmínek pro podnikání Specifický cíl 2 - Zlepšení atraktivnosti mikroregionu pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace Specifický cíl 3 - Zlepšení kvality života v mikroregionu, zvýšení jeho atraktivity, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a příznivých podpůrných podmínek pro podnikání Specifický cíl 4 - Rozvoj a zkvalitnění spolupráce místních, meziregionálních a mezinárodních partnerů vedoucí k efektivnímu rozvoji území MAS. 4. FICHE Zatím jsou pouze navrženy a budou podléhat schválení Valnou hromadou. 5. VLASTNÍ PROJEKTY MAS realizovala v roce 2007 projekt „Zajištění činnosti MAS ve Zlínském kraji“ v rámci kterého získala pro své půlroční fungování dotaci 150 tis. Kč na zajištění mzdových prostředků pro manažera. Doposud napomáhala při přípravě a realizaci projektů členů MAS. 1. Projekty členů MAS s podporou dalších os z PRV - Služby Obce Huslenky, s.r.o. – „Traktor pro lesní cesty (osa I) - ZZJM s.r.o. – „Rozvoj ubytovacích kapacit a restauračních služeb penzionu KAVÁRNA v obci Janová“ (osa III) - Obec Zděchov – „Udržovací práce lesní cesty v obci Zděchov „Butorky“ (osa I) - Obec Huslenky – „Oprava lesních cest Huslenky Tarožná“ (osa I) - Město Karolinka – „Pořízení lesní techniky pro město Karolinka“ (osa I) - Obec Halenkov – „Oprava lesní cesty Bratřejůvka“ (osa I) - Jana Kocurková – „Stroj pro zemědělskou výrobu v podniku Jana Kocurková“ - Jana Kocurková – „Chovatelské zařízení pro chov ovcí“ 2. Projekty s podporou z jiných zdrojů připravované MAS - Obec Zděchov – „Revitalizace centrální části obce Zděchov“ (ROP, dotace) - Obec Hovězí – „Stavební úpravy MŠ Hovězí (ROP, odevzdaná žádost) - Městys Nový Hrozenkov – „Rekonstrukce sportovně rekreačního areálu přírodního koupaliště Nový Hrozenkov“ (ROP, odevzdaná žádost) - Obec Hovězí – Revitalizace středu obce (ROP, připravovaná žádost) - Obec Halenkov – Revitalizace středu obce (ROP, připravovaná žádost) - Sdružení Valašsko – Horní Vsacko – „Cyklostezka Bečva – královna stezek Moravy“ (ROP, dotace) 6. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ MAS předpokládá podporu v rámci osy IV Leader v druhém kole příjmu žádostí. Finančními zdroji MAS jsou a do budoucna nadále budou členské příspěvky a příspěvky za zpracování a realizaci projektů členů MAS. 7. VLASTNÍ PROJEKTY Název projektu – Zajištění činnosti MAS ve Zlínském kraji Žadatel: MAS Valašsko – Horní Vsacko, o.s. Zdroj financování – Zlínský kraj Získaná dotace – 150 tis. Kč Realizace – červenec – prosinec 2007 Popis projektu – Realizací projektu byly částečně zajištěny mzdové prostředky pro manažera MAS a fungování MAS v roce 2007