Informace o místní akční skupině a regionu

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Přerov (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Podpora trvale udržitelného rozvoje daného venkovského regionu, hlavně činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny.
Právní forma občanské sdružení
27017371
Datum registrace 16.12.2005
Sídlo Bratrská 358
Ulice a č. popisné/č. orientační Bratrská 358
Obec/Pošta Lipník nad Bečvou
PSČ 751 31
Telefon 581 694 243
Fax
Mobil 606 500 970
E-mail e-pospisilova@seznam.cz
info@maszahoribecva.cz
Vlastní www stránky http://www.mas-moravskabrana.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Záhoří - Bečva
Datum schválení 02.03.2007
Rozvojová strategie maszahoribecva.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Polsko, Slovensko. Spolupráce na všech liniích vedoucích k rozvoji regionu a zkvalitnění života v oblasti MAS.
Hlavní kontaktní osoba Otakar Dokoupil, předseda MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Další kontaktní osoba Ing. Eva Pospíšilová, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Polsko - Gmina Proszkow.
Podrobné informace
Území MAS Záhoří – Bečva leží podél řeky Bečvy, na významné obchodní trase východ – západ, při jedné z nejvýznamnějších historických cest – Jantarové stezce. Osídlení daného území je historickými nálezy datováno již do pravěku, první písemné zmínky o obcích pocházejí již z 11. století. Sakrální budovy však mají delší historii, např. základy soběchlebského kostela pochází již z dob sv. Metoda a jeho prvních nástupců. V 16. století dochází k rozvoji zemědělství , tj. zakládání velkostatků a rybníků. Další rozvoj území začal na konci 17. století. Nalezneme zde větrné mlýny (obce Lazníčky, Kladníky, Tučín), které vznikaly během 18. století. Hlavní rozkvět nastal v 19. století, kdy byl postaven prosenický cukrovar a vybudována železnice. Z doby napoleonských válek zde zůstaly památky v podobě vojenského hřbitova (Veselíčko). V zemědělské výrobě se začala ve velkém pěstovat cukrová řepa a také kvalitní chmel. V tomto trendu rozvoje zemědělství se oblast území MAS rozvíjela až do konce 20. století. Vývoj sociální i ekonomické situace na konci 20. století a začátku 21. století je poznamenán zásadní změnou společenského klimatu v celé zemi a samozřejmě se také odrazil v situaci sledovaného území. Došlo ke změně vlastnických poměrů v zemědělství a začala se rozvíjet oblast služeb. Vznikla zcela nová vrstva živnostníků, malých a středních podnikatelů. Z hlediska skladby pěstovaných zemědělských plodin se rapidně snížilo pěstování cukrové řepy, kterou nahradila řepka olejná a mák setý. V této době dochází i k rozvoji obcí, většina obcí MAS se plně plynofikuje a rozvíjí podle potřeb občanů. V roce 1998 je založen Mikroregion Pobečví, u jeho vzniku bylo celkem 17 obcí, nyní slučuje obcí 13. V roce 1999 se zakládá Mikroregion Záhoří – Helfštýn, který zastřešuje 14 obcí. V roce 2005 oba mikroregiony vstoupily do jednání o spojení a založení MAS. Byly osloveny i další obce v sousedství, právnické i fyzické osoby, které měly zájem o spolupráci. V prosinci 2005 byla svolána ustavující valná hromada a došlo k založení MAS Záhoří – Bečva. Během 1,5 roku činnosti se občanskému sdružení zdařilo projít osvojováním schopností při tvorbě Strategie MAS Záhoří – Bečva (MZe), od počátku roku 2007 jsou úspěšně realizovány dva projekty sociální integrace (SROP). Celkem se MAS zasloužila o příliv prostředků z EU do oblasti ve výši 2,4 mil. korun. Sledované území disponuje krásnou přírodou s možností využití v pěší a cyklistické turistice, jsou zde podmínky pro rozvoj agroturistiky, oblast má velký potenciál památek zapsaných v seznamu kulturních památek, památek místního významu, přírodních zajímavostí i archeologických nálezů. Cestovní ruch je v nadregionální a nadnárodní podobě v území přítomen díky hradu Helfštýn. V obcích se zachovaly tradice a zvyklosti, konají se zde nejrůznější kulturní, společenské a sportovní akce, pro které obce a místní spolky využívají místní kulturní a sportovní zařízení. Z hlediska životního prostředí sledujeme stav ovzduší, vody, půdy a krajiny a jejího využití. Na předmětném území není evidován žádný významnější stacionární zdroj znečištění ovzduší. Kvalitu ovzduší v topném období výrazně zhoršují látky vznikající při dosud přežívajícím spalování tuhých paliv v lokálních topeništích (zejm. prach, oxid siřičitý, oxid uhelnatý a oxidy dusíku, případně i různé toxické látky vznikající při spalování plastů). Liniovým, celkově však nepříliš významným zdrojem znečištění ovzduší, je silniční doprava (výfukové plyny a prašnost z vozovek). V předjarním a časně jarním období mohou být obce občasně postihovány zvýšenou prašností, související s působením větrné eroze. Pro ochranu kvality ovzduší by mělo být podporováno přednostní využívání ekologických způsobů vytápění (plyn, elektrická energie) a správné provozování zdrojů znečištění ovzduší v souladu s ustanoveními zákona č. 83/2002 Sb. (o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Kvalita povrchových a podzemních vod je negativně ovlivněna zejména vlivem smyvu půdních částic a průsaků nežádoucích chemických látek z pozemků orné půdy a vypouštěním komunálních odpadních vod bez čistění do koryta vodotečí. Potenciálními zdroji kontaminace vod jsou dále silniční a účelová zemědělská doprava (zejména úniky ropných látek) či skládky (v závislosti na jejich lokalizaci ve vztahu k vodotečím a horizontům podzemních vod a na povaze ukládaného materiálu). Proti znečištění povrchových a podzemních vod je třeba budovat účinné kanalizační systémy, u všech podnikatelských objektů, jejichž provoz může způsobit výraznou kontaminaci povrchových či podzemních vod, vyžadovat důsledné odkanalizování s napojením na kanalizační čistírnu, při pozemkových úpravách požadovat realizaci protierozních opatření, zabraňujících smyvu ze zemědělské půdy do vodotečí, a zodpovědně používat hnojiva a agrochemikálie. Negativní vlivy na kvalitu půdního pokryvu řešeného území mají zejména vodní a větrná eroze působící nejvíce na velkoplošně obhospodařovaných plochách orné půdy – vodní eroze postihuje zejména dlouhé a příkřejší nedělené svahy, větrná eroze zejména obnažená temena hřbetů a návětrné svahy na odvodněných pozemcích, zatížení půd toxickými látkami či látkami různého původu měnícími nevhodně chemismus půd. Účinné řešení problematik půdní eroze a zatížení půd toxickými látkami vyžaduje zpracování odborných studií, pro realizaci protierozních opatření lze do značné míry využít návrhu územního systému ekologické stability (především interakčních prvků a některých úseků nadregionálního biokoridoru). Přímé zásahy do reliéfu řešeného území nejsou většinou nijak velké (zářezy a náspy komunikací, zbytky mezí, navážky, umělá koryta regulovaných úseků vodotečí). Výrazným zásahem do reliéfu je dobývací prostor nerostných surovin, ložiska jsou lokalizována na katastrálním území obce Hlinsko, Výkleky, Veselíčko, Sobíšky, Buk, Radvanice a Týn nad Bečvou. Následky těžební činnosti je třeba průběžně kompenzovat kvalitně prováděnou rekultivací vytěžených prostorů a výsypek. Řešené území má charakter kulturní krajiny, jejíž ráz určují vedle dynamického reliéfu především proměnlivé způsoby využití. Krajina je z největší části využita jako zemědělská půda, která zabírá 75,1% celkové výměry. V absolutních číslech jde celkem o 11 056 ha rozlohy, jež je využita jako orná půda (9 022 ha), trvalé travní porosty (834 ha), zahrady (608 ha), ovocné sady (327 ha), chmelnice (264 ha) a v zanedbatelném množství vinice (1 ha). Lesní půda pokrývá 15% celkové plochy, větším územím lesních pozemků disponuje obec Týn nad Bečvou, Veselíčko, Hlinsko a Pavlovice u Přerova. Vodní plochy společně se zastavěným územím tvoří 3% celkového území. Za historické předchůdce MAS Záhoří – Bečva můžeme považovat dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pobečví (všechny obce jsou členy MAS) a DSO Mikroregion Záhoří – Helfštýn (13 ze 14-ti obcí jsou členy MAS), jež uspěl v Grantových schématech v roce 2005 a realizoval zdařilý projekt „Máme co dělat, nenudíme se u nás“, mladí ze Záhoří – Helfštýn, patřící do opatření 5.3.2 – Podpora sociální integrace v regionech. Zkušenosti mikroregionů se spojily s inovativním myšlením dalších členů MAS, z čehož vyplynula práce na dvou projektech sociální integrace, jež pokrývá širší územní oblasti obcí Místní akční skupiny Záhoří - Bečva. Projekty: „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří – Bečva a „PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“ občanské sdružení podalo v září 2006 do Grantových schémat Olomouckého kraje Společného regionálního operačního programu. Přestože není historie občanského sdružení příliš dlouhá, MAS Záhoří – Bečva již má určité zkušenosti. Byla partnerem pavlovické Veselky při každoročním konání akce Hudební Pavlovice 2006 a rovněž působila jako partner v rámci soutěže Středomoravský pohár mládeže 2006 Sdružení dobrovolných hasičů v Soběchlebech. Základní specifikaci spolupráce v rámci MAS vyjadřuje text stanov MAS, kde jsou v článku V vyjmenovány účel a cíle činnosti občanského sdružení. Předmětem činnosti sdružení je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného venkovského regionu, hlavně činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. Orgány sdružení Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem místní akční skupiny. Je tvořena všemi členy sdružení. Je svolávána statutárním orgánem (radou) nejméně jednou ročně. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti sdružení, zejména určuje zaměření a způsoby činnosti sdružení, volí a odvolává předsedu a místopředsedu i ostatní členy rady, kontrolního a monitorovacího výboru. Určuje počet členů rady. Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu hospodaření předloženou radou, projednává a schvaluje zprávu kontrolního a monitorovacího výboru. Stanoví výši a způsob placení členských příspěvků a obecná pravidla hospodaření s majetkem sdružení, rozhoduje o přijetí a vyloučení člena sdružení v případě sporu. Rozhoduje o změně stanov. Schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky. Schvaluje rozvojové koncepce a strategie MAS pro zájmové území. Schvaluje rozpočet MAS z vlastních zdrojů. Rozhoduje o sloučení s jiným sdružením. Rada sdružení (Programový výbor) Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení. Má 11 členů a je volena na dobu dvou let, členové jsou valnou hromadou kdykoliv odvolatelní. Radu tvoří předseda, místopředseda a ostatní členové rady. Předsedu volí valná hromada, místopředsedu volí rada ze svých členů. Schází se minimálně 1x za dva měsíce. Pro výkon své působnosti může zřídit sekretariát a spolupracovat s dalšími subjekty. Rada zajišťuje činnosti sdružení mezi zasedáními valné hromady. Rozhoduje o přijetí nových členů sdružení. Hospodaří s majetkem sdružení podle pravidel stanovených valnou hromadou a v souladu s právními předpisy. Vypracovává alespoň jednou za rok zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření a předává je ke schválení valné hromadě. Rada přijímá managera pro výkon organizačních a dalších činností sdružení. Dle stanov občanského sdružení rada sdružení vykonává funkci programového výboru. Tvoří osnovu cílů a záměrů sdružení na vymezené programovací období. V souladu se záměry valné hromady vytváří hodnotící kritéria pro výběr návrhů. Stanovuje monitorovací procedury pro sledování vývoje a realizaci schválených návrhů. Radě sdružení přísluší tvorba návrhu plánů a úkolů organizace pro následující programovací období – strategický plán sdružení. Sekretariát MAS Je administrativním výkonným aparátem sdružení. Sekretariát MAS je odpovědný za praktický výkon rozhodnutí rady a výborů sdružení a vedení agendy MAS. Manažer MAS Manažer je jmenován Radou sdružení. Je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví statutární zástupci MAS, a to zejména v administrativních záležitostech sdružení. Manažer není členem MAS, účastní se však všech jejích jednání, je ve smluvním vztahu k MAS s hlasem poradním, stejně tak jako ve výběrové komisi a v radě sdružení . Mezi jeho hlavní činnosti patří:  napomáhat radě sdružení ve vytváření dílčích plnění strategie MAS,  komunikace s odborníky v oblasti dotační politiky České republiky a EU,  konzultace s žadateli projektů,  zajišťuje pořádání seminářů a školení,  zprostředkování mezisektorové komunikace uvnitř MAS atd. Kontrolní výbor Pro kontrolu správnosti činnosti a finančního hospodaření s vlastními prostředky volí valná hromada kontrolní výbor. Je tříčlenný a ze svého středu si volí předsedu. Kontroly provádí podle předem zpracovaného plánu nebo na požádání Předsedy sdružení. Projednává a řeší stížnosti členů. O výsledku kontrol informuje radu sdružení a valnou hromadu. Z jednání pořizuje zápis, který předkládá radě sdružení. Monitorovací výbor Monitorovací výbor je tříčlenný a ze svého středu si volí předsedu. Výbor provádí monitoring naplňování projektů. Sleduje vývoj a průběh realizace jednotlivých schválených návrhů. Komunikuje s navrhovateli, realizátory, programovým výborem, výběrovou komisí o dodržování podmínek stanovených pro realizaci jednotlivých návrhů. Předkládá pravidelně zprávy o dodržování podmínek stanovených pro realizaci jednotlivých návrhů valné hromadě a radě sdružení. Výběrová komise (hodnotící tým) Výběrová komise je orgánem sdružení určená pro výběr návrhů na základě hodnotících kritérií programového výboru a pro výběr projektů v rámci jednotlivých vyhlášených výzev. Nejdůležitější kritérium člena výběrové komise je nestrannost a proškolení ve věci hodnocení projektů (způsob, kritéria). Nestrannost člena je v tomto kontextu chápana tak, že členem hodnotící komise nemůže být zástupce předkladatele projektu v rámci dané výzvy. Z tohoto důvodu bude vytvořena desetičlenná výběrová komise, která ze svého středu volí předsedu. Z této komise jmenuje rada ještě před zahájením vlastního hodnocení těch 5 členů komise, které nestrannost zaručují. Z těchto pěti členů bude vytvořen Radou MAS hodnotící tým. Pokud nebude možné vytvořit tento tým ze členů výběrové komise, musí Rada MAS doplnit výběrový tým z náhradních členů. Hodnocení předložených a řádně zaregistrovaných projektů může být zahájeno až po proškolení a důkladném obeznámení všech (i náhradních) členů výběrového týmu. Specifickým cílem strategie LEADER je dosáhnout rozvojové vize regionu realizací jednotlivých stanovených cílů rozvoje pod společným sjednocujícím prvkem. Strategie LEADER především zlepší kvalitu života v této venkovské oblasti, posílí významným dílem ekonomický potenciál, zhodnotí přírodní a kulturní dědictví a jednoznačně posílí řídící a administrativní schopnost subjektů v tomto vymezeném venkovském prostoru. Program  Společný regionální operační program (SROP) ESF/SR MMR Opatření  5.3.2 Podpora sociální integrace v regionech Grantové schéma Olomouckého kraje, výzva 03 Název projektu  „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří-Bečva Celkové náklady  1 177 721,- Kč Doba realizace  leden 2007 – leden 2008 Popis projektu  Netradiční projekt zaměřený na děti a mládež ve věku 15 – 25 let z obcí působnosti MAS, v rámci kterého bude podpořena sociální integrace této cílové skupiny a bude eliminován nárůst počtu sociálně vyloučených osob, a to propojením sportovních, kulturních, zájmových činností se vzdělávacími, osvětovými a motivačními aktivitami. Během 21 akcí se mladí mohou zúčastnit pochodu na sněžnicích, výletu do lanového centra, raftingu, práce s keramickou hmotou a dalších zajímavých atraktivních činností. Program  Společný regionální operační program (SROP) ESF/SR MMR Opatření  5.3.2 Podpora sociální integrace v regionech Grantové schéma Olomouckého kraje, výzva 03 Název projektu  PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví Celkové náklady  645 070,- Kč Doba realizace  leden 2007 – březen 2008 Popis projektu  Projekt je zacílen na vytvoření komunitního plánu sociálních služeb jako dohody mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli pro 18 obcí MAS Záhoří – Bečva. Smyslem je společně stanovit vizi v oblasti sociálních služeb a naplánovat služby chtěné, potřebné a reálné tak, aby byla splněna podmínka zkvalitnění sociálních služeb. V průběhu setkávání s veřejností se uskuteční přednášky týkající se nového zákona o sociálních službách, lidé budou informováni o možnostech řešení špatné sociální situace a o existenci fungujících poskytovatelů prostřednictvím vydání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Program  Leader ČR 2007 ESF/SR MMR Název projektu  „Společně z Hané přes Záhoří do Hostýnských vrchů“ Celkové náklady  3 454 000,- Kč Doba realizace  září 2007 – prosinec 2007 Podpora 5- ti projektů v rámci MAS. Byli podpořeni 2 soukromí podnikatelé a 3 obce. Celková výše nákladů projektů s příspěvkem Leader ČR 2007 je 5 343 910,- Kč. Celkem se zakoupilo 10 strojů.