Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Svitavy (Kraj Pardubický)
Účel místní akční skupiny Harmonický rozvoj zapomenutého regionu na konci světa na pomezí Čech a Moravy.
Právní forma obecně prospěšná společnost
27505189
Datum registrace 7.12.2006
Sídlo Městečko Trnávka
Ulice a č. popisné/č. orientační Městečko Trnávka 2
Obec/Pošta Městečko Trnávka
PSČ 569 41
Telefon 465 526 075
Fax 465 526 274
Mobil 739 447 995
E-mail
Vlastní www stránky www.regionmtj.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1.Výroba biopaliv
2.Podpora podnikání
3.Infrastruktura
4.Předci a předchůdci
5.Snazší život
6.Vítejte
7.Agroturistika
8.Víme, jak na to
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
ŽenyRozvojová strategie
Kdo ji schválil Programový výbor a Správní rada MAS MTJ
Datum schválení 4.12.2007
Rozvojová strategie www.regionmtj.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Václav Neubauer, předseda správní rady
Telefon (mobil) 461329119, 603282538
E-mail mestecko.trnavka@iol.cz
Další kontaktní osoba Ing.Vladimír Hofrichter, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
MAS zatím nemá zahraniční partnery region a obce mají zahraniční partnery (viz. web)
Podrobné informace
1. Popis regionu Důvod výběru daného území Historická spolupráce obcí, která v r. 1998 našla výraz v založení Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska. Logickým pokračováním a rozvinutím místních aktivit bylo založení MAS MTJ, jejíž území je totožné s regionem MTJ. R:\LEADER\leader_mas_mtj\připrava_PRV\PRV_MTJ_d.doc Shodné či styčné charakteristiky území. · ·Spolupráce na úrovni sdružení obcí - Region Moravskotřebovska a Jevíčska. · ·Tradiční textilní výroba přestala plnit rozhodující roli v hospodářském životě regionu, zejména Moravskotřebovska. Jednou ze současných priorit v rozvoji regionu je proto snaha o získání nových investorů. · ·Mezi priority regionu patří úsilí o zvýšení turistického ruchu. · ·Jde o území převážně zemědělského charakteru, do jižní části zasahuje úrodná Malá Haná. Zejména v okolí měst a některých dalších obcí působí prvky průmyslu, zastoupeno je i lesní hospodářství a slibně se rozvíjí cestovní ruch. · ·Hospodářsky slabý region (usnesení vlády č. 722 ze dne 16.7.2003), málo podnikatelských aktivit. · ·Celé území vykazuje vysokou nezaměstnanost, která je nejvyšší v rámci okresu i kraje. · ·Nedostatečná dopravní obslužnost a údržba komunikací. Zvláštnosti území oproti jiným územím Území MTJ je součástí historické země Morava, ale od r. 1960 je součástí vyšších administrativních celků považované za české a tak také označováno. Dosud přetrvává napětí mezi administrativní (správní) příslušností na jedné straně (východní Čechy) a historickými, kulturními a dopravními vazbami na straně druhé (Morava). Trojnásobná marginalita: region leží na okraji okresu Svitavy, Pardubického kraje (dokonce na „trojmezí“ Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje) a historické země Morava. I sami jeho obyvatelé ho někdy charakterizují jako „zapomenutý region na konci světa, na pomezí Čech a Moravy“. Z hlediska rozvoje to je ambivalentní výhoda a zároveň nevýhoda. Do krajských center je to podobně daleko. Jedná se o hospodářsky slabý region. Geografická charakteristika Geograficky je tento region oddělen od zbytku okresu Svitavy Hřebečským hřebenem. MAS MTJ leží v relativně členitém terénu, který tvoří Svitavská pahorkatina vytvářející tzv. hřbety. Střed a západní hranice tvoří klidný průběh terénu severně od Moravské Třebové.V jižní části do území MAS MTJ zasahuje úrodná oblast tzv. Malé Hané. Nadmořská výška území kolísá od cca 300 m.n.m.(oblast Malé Hané) po cca 650 – 683 m n.m. ( na hřbetech Svitavské pahorkatiny v oblasti Hraničního lesa). Ze severovýchodu odvádí vodu Moravská Sázava, z jihu a střední části Třebůvka. Řeky tvoří přítoky řeky Moravy a její vody tečou až do Černého moře. 2. Partnerství Historie partnerství Základy byly dány na jednáních na úrovni svazku obcí, která proběhla v květnu a červnu 2006. Na těchto jednáních byli zkušenými zástupci samosprávy vytipováni podnikatelé a další aktivní lidé z území a tito byli pozváni na první setkání v Moravské Třebové. Počátky vzniku MAS byly položeny na setkání zástupců obcí, podnikatelů a dalších významných subjektů z regionu. Toto setkání se uskutečnilo 20.6.2006 v jednacím sále městského úřadu Moravská Třebová. Na tomto setkání byla dohodnuta širší mezisektorová spolupráce. Byl zvolen název MAS, který vychází z názvu místního mikroregionu. Na tomto širším jednání byl také ustaven přípravný výbor MAS, ve složení Věra Kaderková, František Václavek a David Novák (zástupci podnikatelů) a dále Václav Neubauer (starosta Městečka Trnávky – zástupce samosprávy). Další postup byl v režii přípravného výboru který se sešel 22.6. a 26.6.2007 v Biskupicích. Členové jednali s dalšími potencionálními členy vznikající MAS. Práce přípravného výboru vyvrcholila setkáním všech potencionálních členů 29.8. 2006 v Městečku Trnávce. Na tomto setkání byl přítomen právník JUDr. Václav Felgr, který vysvětlil a zhodnotil možnosti právních forem, pro založení MAS. Dále byli přítomni zástupci konzultační firmy OHGS s.r.o. (ing. Karel Hartman a ing. Vladimír Hofrichter), která byla vybrána pro pomoc při tvorbě a fungování MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Na setkání byla vybrána právní forma (o.p.s.) a dále za účasti právníka byla provedena administrativní příprava pro založení společnosti. Otevřenost MAS Tím byly položeny základy právnické osoby, která je otevřená pro vstup dalším členům. Ve druhé polovině roku 2006 a v roce 2007, kdy vznikala strategie MAS (záměr MAS) pro Leader ČR, byla ke spolupráci MASkou oslovena široká veřejnost, a to prostřednictvím médií (článek v novinách Listy svitavska), článků v místních zpravodajích měst a obcí. Dále probíhala distribuce stručné informace o aktivitách MAS a výzva ke spolupráci a podávání námětů a připomínek přímo do schránek domů obyvatel venkovských obcí na území MAS. Na podzim 2006 byly také vytvořeny webové stránky MAS (jako samostatná rubrika webu regionu, které je zvyklá veřejnost navštěvovat), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální dokumenty k připomínkování, termíny jednání otevřených pro účast veřejnosti apod. Zejména zde však byla otevřena registrace projektových záměrů do „kontejneru“ projektů, což je část veřejností velice využívaná. · Datum vzniku MAS Formování MAS začalo v průběhu léta 2006. Zakladatelská smlouva byla podepsána dne 17.10.2006. Zapsání společnosti do Rejstříku obecně prospěšných společností při Krajském soudu v Hradci Králové na pobočce Pardubice došlo 7.12.2006. 3. Rozvojová strategie Odpovědnost a úlohu subjektů při vytváření SPL je možno rozdělit na vnitřní zpracovatele a vnější subjekty, které ovlivnily zacílení SPL. Mezi vnějšími subjekty jsou tvůrci projektových záměrů, kteří naplňovali „kontejner projektů“. Sběr projektů nebyl úzce zaměřen a proto ve svém důsledku sloužil k orientaci a výběru opatření pro vytvářené fiche. Dále tyto vnější subjekty pomocí připomínek na veřejných setkáních nebo pomocí dalších možností např. telefonicky, e-mail nebo konzultací s členem, zástupcem MAS předávali podněty pro tvorbu SPL. Vnitřní tvůrci SPL jsou členové MAS, kteří mají konkrétní práva a povinnosti, která jsou zakotvena ve Statutu MAS. Na základě tohoto Statutu je pro lepší představivost graficky vypracováno organizační schéma, které má naznačeno i umístění pracovních skupin. Do tvorby a zpracování strategických dokumentů MAS byli zapojeni všichni členové, odpovědnost je rozdělena takto : orgánem pro přípravu SPL je Správní rada MAS v součinnosti s programovým výborem a výběrovou komisí. Programový výbor a výběrová komise zpracovávala zejména programovou část strategie, s postupem výběru projektů. Toto rozdělení nelze vzít doslovně, protože se práce orgánů mnohdy potkávaly a některé dokumenty členové připravovali společně. Orgánem pro hodnocení je Výběrová komise. Dozor nad realizací SPL leží na Dozorčí radě, jakožto nejvyšším kontrolním orgánem. 4. Fiche strategického plánu 1.Výroba biopaliv 2.Podpora podnikání 3.Infrastruktura 4.Předci a předchůdci 5.Snazší život 6.Vítejte 7.Agroturistika 8.Víme, jak na to 5. Vlastní projekty Vzhledem ke krátké době trvání MAS, nemá projekty realizované z financí projektu LEADER. Připravenost finančních zdrojů samospráv dokládají tyto vybrané projekty realizované v minulosti na území MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko s podporou dotačních programů: Projekty SAPARD Víceúčelový obecní dům ve Vranové Lhotě – jedná se o rekonstrukci nevyužitého objektu pro drobné služby a život v obci : pošta, knihovna, kadeřnictví, obchod, veřejný internet a společenská místnost. Investor: Obec Vranové Lhota. Multifunkční objekt v Jaroměřicích – rekonstrukce objektu v centru obce s využitím pro lékařskou ordinaci, kadeřnictví, kosmetiku a bytovou jednotku, knihovnu… Investor: Obec Jaroměřice. (zkušenosti s realizací Ing. V. Antošovský a starosta obce) Rekonstrukce zámku v Jevíčku – vybudování společenského, kulturního a vzdělávacího centra Malé Hané Projekty SROP Informační a komunikační propojení Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska (opatření 2.2. SROP) Vybudování bezdrátové sítě vysoko rychlostního internetu, 31 míst veřejného internetu s vybavenými počítači a perifériemi, došlo k připojení podniků a veřejná zařízení (obecní úřady, knihovny, školy..). Investor: svazek obcí Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Celková částka přesáhla 8 mil Kč Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu (4.1.2. SROP) Grantové schéma Pardubického kraje, jedná se o podporu neinvestičních akcí pro rozvoj CR a produktů v Regionu MTJ. Žadatelem byl Region Moravskotřebovska a Jevíčska. Celková částka přes 2 mil. Kč, na projektu se podílely také obce a soukromý sektor. Integrovaný systém nakládání s odpady - sběrné dvory Svitavska Předmětem projektu je vytvoření infrastruktury a technického zázemí pro nakládání s odpady na území okresu Svitavy (s drobnými přesahy okresu). Do projektu jsou zapojeny všechny obce (MAS MTJ), aktivně spolupracuje společnost LIKO SVITAVY a.s., která se bude podílet na provozní fázi projektu. Byla přislíbena dotace z OP Infrastruktura, investorem je Mikroregion Svitavsko, spolupracuje Region Moravskotřebovska a Jevíčska. 6. Finanční zabezpečení MAS V rámci osy LEADER zatím žádná dotace přiznána nebyla. Na činnost jsme dostali v r 2006 a 2007 dotaci z Pardubického kraje. 7. Dosavadní výsledky Realizované projekty MAS viz. Bod č. 5 Projekty regionu Moravsktřebovsko a Jevíčsko, terý je územně totožný s MAS Moravsktřebovsko a Jevíčsko o.p.s. jsou např. · Koordinace dotačního tutulu POV s každoročně obměňovanou preferencí (hřiště, veřejná prostranství, sakrální objekty, hasičské zbrojnice, drobné kulturní památky) · Informační podpora (legislativa, dotace..) · Provoz webu (www.regionmtj.cz )s odkazy na weby jednotlivých obcí Zkušenosti : Fungující svazek obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska od roku 1998, čerpající po celou dobu existence dotace na mikroregionální projekty POV a dále z grantů Pardubického kraje. Významnější konkrétní zkušenosti s využitím českých i evropských fondů na mikroregionální projekty : SAPARD (opatření 2.1. a)· Obnova historických budov Moravskotřebovska a Jevíčska na centra života a podnikání · · Rekonstrukce a dostavba domu čp. 34 ve Vranové Lhotě (8,7 mil. Kč)· · Obnova čp. 200 Jaroměřice na centrum života a podnikání (10,0 mil. Kč)· · Obnova zámku v Jevíčku na centrum vzdělávání aj. Malé Hané (4,8 mil. Kč) SROP · · Informační a komunikační propojení Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska (opatření 2.2. SROP)· · Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu (opatření 4.1.2. SROP) Operační program Infrastruktura · Integrované nakládání s odpady - Sběrné dvory Svitavska Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (MMR)· Infrastruktura pro cykloturistiku Moravskotřebovska a Jevíčska (1. i 2.etapa) POV (MMR) – Leader+ · Příprava projektů Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska pro evropské fondy · · Informační a komunikační propojení Regionu MTJ · · Po stopách minulosti Regionu MTJ · · Informační a konsultační pomoc podnikatelům Úplné informace je možno zjískat na webu www.regionmtj.cz (výroční zprávy regionu) výčet by byl tak obsáhlý, že by přesáhl omezený prostor určený pro tuto informaci.